ފުއާފް - 14

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy

މަ އަދިވެސް މިހިތަށް އަރަނީ އަސްރާ އެކަހަލަ ބޮޑު ކަމެއް ކުރީ ކީއްވެހޭ؟ އަސްރާ ހިތާވީ ކާކާހޭ؟ އޭނަ ކީ... " ލަތީފާގެ ވާހަކަތައް އަލައިނާއަށް އިވުނީ އެހާ ހަމަޔަށެވެ. އެހިސާބުން އޭނަ ހުރިތަނަށް ހޭނެތުނީއެވެ.
ގޭޓުން ނިކުތް ފައިޒަން ދުވެފައި އައި ގޮތަށް އަލައިނާގެ އަތްދަނޑި މައްޗަށް އުފުލާލަމުން އެމަރަޑްގެޔާ ދިމާއަށް ހިނގައިގަތެވެ.
---
" މިފަހަރު ކިހިނެތްބާ އެވީ؟ " އަޙްމަދު ސޯފާގައި އިށީނދެލަމުން އަހާލިއެވެ. އޭރު ގާތުގައި އިބްރާހީމް ވެސް ރަގްމަތީގައި އިށީނދެގެން އިނެވެ. އެދެމިހުންގެ މޫނުމަތިން ވެސް ފެންނަމުން ދިޔައީ ހާސްކަމެވެ.
" ލީންގެ ފައިގައި ތަންގަނޑެއް ދުޅަވެފަ ވެސް އެބައިން.. " ކަންބޮޑުވެފައި އަލައިނާގެ ކޮޓަރިން ނުކުތް އަފްޝާ ބުނެލިއެވެ. އޭނަގެ ފަސްފަހަތުން ނުކުތް ތީބާގެ މޫނުމަތި ވެސް ވަނީ މިލާފައެވެ.
" ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދަންވީނުން؟؟ " ތީބާ އައިސް އަޙްމަދުގެ ގާތުގައި ސޯފާ ކައިރީގައި މަޑުކޮއްލިއެވެ.
" މަށަށް ފެންނަނީ މާލެ ގެންދަން.. އިބްރާހިމް.. އަހަރެންނަކަށް ނުފެނޭ ލީން އިތުރަށް މިތަނުގައި ބަހައްޓާކަށް.. ލީން އެއީ ހަމަ އަހަރެންނަށް ދަރިޔެއްފަދަ ކުއްޖެއް.. އަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫން ލީންއަށް ދެން އިތުރަށް އަނިޔާ ވާކަށް. އެއްކޮށް ޓުރައުމާ ނުފިލިޔަސް އެއުޅޭހެން އުޅެންޏާ އަހަރެން ހިތްހަމަޖެހެޔޭ " އަފްޝާއަށް ރޮވެން ފެށުނީ އެހިސާބުންނެވެ. ވަގުތުން އިބްރާހީމް އޭނަގެ ގައިގައި ހިފަހައްޓާލާ ގާތްކޮއްލި އިރު އިބްރާހީމްގެ ދެލޮލުން ވެސް ކަރުނައިގެ އަސަރު ފާޅުވޭވޭ ހުއްޓެވެ.
" މިއީ އަހަރެންގެ ސަބަބުން ދިމާވި ކަންތައް. ދޮންބެމެން ދާން ވާއިރަށް ބިސްކަޓް ޕުޑިން ހަދަން ވެގެން އެއްޗެހި ގަންނަން ލީން ބޭރަށް ފިހާރަޔަށް ފޮނުވީމައި މިހެން މިވީ.. " ތީބާއަށް އޭނަގެ އަމިއްލަ ނަފްސު ކުށްވެރިކޮށް ރޯން ފެށުނެވެ.
" ނޫން ތީބާ.. މިއީ ތީބާގެ ކުށެއް ނޫން... " އަޙްމަދު ތީބާ ގެނެސް އޭނަގެ ގާތުގައި ބައިންދަމުން މޭގައި ޖައްސާލިއެވެ.
" އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް.. " ބޭރުން ސަލާން ގޮވާ އަޑު އިވިގެން އެންމެންގެ ސަމާލުކަން އެދިމާއަށް ހުއްޓުނެވެ.
" ވަޢަލައިކުމުއްސަލާމް.. " އަޙްމަދު ތީބާ ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު ދުރުކޮއްލާފައި ގޮސް ގޭދޮރު ހުޅުވާލިއެވެ.
" އަހަން.. އަކްރަމްބޭ؟ ހާދަ ނުވަގުތެއްތަ؟ ކޮންދަތުރެއް؟ " އަޙްމަދު އޭނަގެ ފެންކަޅިވެފައިވާ ދެލޮލުން ކަރުނަތައް ހިންދާލަމުން އަކްރަމް ވަންނަން ތަންދެއްކިއެވެ.
" އާން... މިއައީ ފައިޒަންގެ ޙަބަރެއް ނުވާތި ގިނަ ދުވަސް ވެގެން ކޮބާތޯ ބަލާލަން.. " އަކްރަމް އެތެރެއަށް ވަނެވެ.
" ފައިޒަން ކޮޓަރިއަށް ދިޔައިރު ހުރީ ތަޅުލާފަ. ގޮވާ ގޮވާ ވެސް ނުހުޅުވީމައި މިހިތަނީ ސުކޫލަށޭ ދާނީ.. އެހެންވެ އަޙްމަދުމެން ކޮބާތޯ ބަލާލަން މިއައީ.. އަހަން... ނުބައި ވަގުތެއްގަތަ މިއާދެވުނީ؟ " އަކްރަމް އެންމެންނަށް ބަލާލަމުން ސުވާލުކުރިއެވެ.
" ނޫނޭ... އެބަ އަންނަން " ތީބާއާއި އަފްޝާ އެތެރެއަށް ހިނގައިގަތުމުން އިބްރާހީމް ވެސް ދެލޯ ފުހެލާފައި އޭނަގެ ކޮޓަރިއަށް ދިޔައެވެ.
" ޙަބަރެއް ނުވާތީއޭ؟ އޭނަ އަބަދުހެން މިތާނގަ އުޅެނީ.. ތިރަށު ހިޔާގޭ އަޒްކާ މާލޭން އަންނަ އިރަށް އިންނަންވެގެން ސުކޫލު ޓީޗަރު ވަޒީފާއިން ޗުއްޓީ ނެގިތާ މިހާރު މަހެއް މިވަނީ.. ސަޕްރައިޒް ދޭން ވެގެން ރަށަށް ދާނީ އަޒްކާ ގޮވައިގެން ކިޔާފަ ނުގޮސް އެހުރީ.. " އަޙްމަދު ހައިރާންވެފައި ސުވާލުކޮއްލިއެވެ.
" އެކަމަކު ބޭބެއަށް ގުޅާވެސް ނުލަޔޭ.. ބޭބެ ގުޅީމަ ފޯނެއްވެސް ނުނަގާ.. އޮންނަނީ އޮފް ކޮއްލާފަ.. " އަކްރަމް ސޯފާގައި އިށީނެވެ.
" އެހެންތަ؟ ފޯނު ހަލާކުވީ ކަންނޭނގެ.. މިހާރު އަބަދުހެން ގޭގައި އުޅޭތި މަށެއް ވެސް ގުޅައެއް ނުލަން އެފޯނަކަށް.. އެކަމަކު އަހަރެން ފޯނުން ވެސް ބޭބެއަށް ގުޅާލެވޭނެ ކަންނޭނގެ. ކީއްވެބާ ނުގުޅަ އެހުރީ؟ ބޭބެއާ ދެމިހުން މައްސަލައެއް ޖެހުނީތަ؟ " އަޙްމަދު ކާކޮޓަރިއަށްވަދެ އަކްރަމްއަށް ޖޫސްތައްޓަކާއި ކުޅިރޮށިކޮޅެއް ތައްޓަކަށް އަޅައިގެން އައިސް ސޯފާ ކައިރީގައި ހުރި ކޮފީ ޓޭބަލް މަތީގައި ބަހައްޓާލިއެވެ.
" ނޫން... މައްސަލައެއް ނުޖެހޭ.. އިހަކަށް ދުވަހު އަހަރެމެން ރަށު ފައިޒަންގެ ދެތިން އެކުވެރި ކުއްޖަކު މިރަށަށް އޭނަ ހޯދަން އައިސް ނުފެނިގެން އެންމެ ފަހުން ނުފެނި ދާން ޖެހުނީ ކަމަށް ބުނީ ވެސް.. " އަކްރާމް ޖޫސް ފޮދުން އެތިފޮދެއް ބޯލިއެވެ.
" އެކަމަކު ކުރިން ދުވަހު ބުނި ރަށު ކުދި ބަޔަކު އައިސްގެން އަބަދު ބޭރުން ކާން ޖެހޭތި މިގެއިން ނުކެވޭ ވާހަކަ.. " އަޙްމަދު އަކްރަމްއާ ޖެހިގެން އިށީނެވެ.
" ފައިޒަން ނަހަދާނެ ދޮގެއް.. މަށަށް ހީވަނީ ފައިޒަން ރައްޓެހި ކުދިން ތިޔަ ދޮގު ހެދީ ކަންނޭނގެ.. " އަކްރަމް ކުޅިރޮއްޓެއް ހަފާލަމުން ހީލިއެވެ.
" ބޭބޭ.. މިއީ އިބްރާހީމް.. އަޙްމަދުގެ ބޭބެ. އަދި އަފްޝާގެ ފިރިމީހާ.. " އިބްރާހީމް ހީލަމުން ކޮޓަރިން ނުކުމެގެން އައިސް އަކްރަމްގެ ގާތުގައި ހުއްޓުނެވެ.
" އާން އިބްރާހީމް ދޯ؟ އަޙްމަދު ވަރަށް ގިނައިން ކިޔާނެ އިބްރާހީމް ވާހަކަ.. ވިޔަފާރި ކަންތައް ކިހިނެތްވަނީ؟ " އަކްރަމް ހީލަމުން އަހާލިއެވެ.
" ހަމަ ރަނގަޅު. އަލްޙަމްދުލިﷲ... ބޭބޭ.. ބޭބެގެ ގާތުން ވަރަށް ބޮޑު ކަމަކު އެދެން އެބައޮތޭ.. " އިބްރާހީމް ވަކިން އިން ކުޑަ ސޯފާގައި އިށީނެވެ.
" އެހެންތަ؟ އަނެއްކާ ކޮންކަމެއް؟ " އަކްރަމް އިބްރާހީމްއަށް ސަމާލުކަން ދިނެވެ. އޭރު އަޙްމަދު ވެސް އިބްރާހީމް ބުނަން އުޅޭ އެއްޗަކަށް ސަމާލުކަން ދީގެން އިނެވެ.
" އަޅުގަނޑާ އަޙްމަދުގެ ހުރި ހަމައެކަނި ކޮއްކޮ އަލައިނާއަކީ ނަފްސާނީ ބަލުމަޑުކަމެއް ހުންނަ ކުއްޖެއް. އަލައިނާއަށް ކުޑައިރު ދިމާވި ކަމެއްގެ ސަބަބުން ޓުރައުމާއަކާ ކުރިމަތިވީ. އެކުޑައިރު ދިމާވި ކަންތައް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ހަނދާންވާ ވަރަކަށް މީހާގެ ހަށިގަނޑު ވަރުދެރަވެގެން ހޭނެތޭ... ބޭހަކުން ވެސް ބައެއް ފަހަރަކު އަސަރެއް ނުކުރޭ.. ބައެއް ފަހަރު ހީވޭ މިއީ ސިހުރެއްގެ ސަބަބުން ވާކަމެކޭ ވެސް. އަފްޝާ ބުނި ފަހަކަށް އައިސް އަލައިނާ އެހާ އިސްލާމްދީނާ އެއްގޮތަށް ނޫޅޭ ވާހަކަ.. ނަމާދުކުރާތީ އެއްވެސް ނުދެކެމޯ.. ސިހުރެއް ހުރިތޯ ބަލަން މިކަމަށް ބޭބެއަށް ރުޤްޔާއެއް ކުރެވިދާނެތޯ؟ " އިބްރާހީމް އަހާލިއެވެ.
" އަސްރާ އަލައިނާއަށް އަނިޔާކޮއްގެން ދޯ މިހެން މިވީ... މިހިރަ ޖެހިގެން ހުރިގޭ ލަތީފާ ވެސް ބުންޏޭ އަލައިނާއަށް ސިހުރު ހަދަނިކޮށޯ އަސްރާ މަރުވީ.. އެކަމަކު އޭގެ ފަހުން ވެސް އަލައިނާއަށް ސިހުރުގެ ކަންތައް ތަކުރާރުވިޔޭ އެދުވަސްކޮޅު. ފަހަރެއްގަ މިރަށަށް އަނެއްކާ އައީމަ ވެސް އެހެންވެދާނެ... " އަކްރަމް ދަތްދޮޅީގައި އަތް ވިއްދާލަމުން ވިސްނާލިއެވެ.
" ކޮބާ މިހާރު އަލައިނާ؟ " އަކްރަމް އަހާލިއެވެ.
" ވެއްޖެ ކޮޓަރީގައި .އިއްޔޭއްސުރެ މީހާ ހޭނެތުނު ގޮތަށް ހޭނާރާތީ އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވެފަ ތިއްބާ ބޭބެ ތިއައީ.. " އިބްރާހީމް އަލައިނާގެ ކޮޓަރިއާ ދިމާއަށް އިޝާރާތްކޮއްލަމުން ބުނެލިއެވެ.
" ހިނގާބަލަ އަޅެ މިގަޑީގައި. މިގަޑީގައި ބޭބެއަށް އެކަން ބަލާލެވިދާނެ.. " އަކްރަމް ސޯފާއިން ތެދުވެ ޓޭބަލް މަތީގައި ހުރި ޓިޝޫ ފޮށިން ޓިޝުލެއް ނަގައި ދެއަތް ފުހެލަމުން ޖޫސްތަށި ހުސްކޮއްލިއެވެ. އަދި
އިބްރާހީމްއާއި އަޙްމަދުގެ ފަސްފަހަތުން އަކްރަމް އަލައިނާގެ ގާތަށް ވަނެވެ. އޭރު ހޭވެރިކަމެއް ނެތް އަލައިނާގެ މޫނުމަތިން ވަރުދެރަކަން ފާޅުވޭވޭ ހުއްޓެވެ.
އަކްރަމް އައޫޒާއި ބިސްމި ކިޔުމަށްފަހު އަޑު އިވޭވަރަށް ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތައް ކިޔަވަން ފެށިއެވެ. ފަސް ފަހަރަކު އާޔަތްތައް ކިޔާލުމުން އަލައިނާއަށް ހޭވެރިކަމެއްވެފައި މީހާގެ މުޅި ހަށިގަނޑު ތެޅެން ފެށިއެވެ. އިބްރާހީމްއާއި އަޙްމަދު ހައިރާންވެފައި އަކްރަމްއަށް ބަލާލި އިރު އެމޫނުމަތިން ފެނިގެން ދިޔައީ ހާސްކަމެވެ.
" ހުއްޓާލާ! " އަލައިނާ ކަންފަތަށް އުދަނގޫވެގެން ޤުރުއާން ކިޔެވުން ހުއްޓުމަށް އަމުރުކުރިއެވެ. އޭރު އެދެލޮލުން ހޯސްލާފައި ކަރުނަ ފައިބަމުން ދިޔައިރު ތުރުތުރު އަޅަމުން ދިޔަ ދެއަތް ހަށިގަނޑުގައި ހާކަމުން ދިޔައީ ވޭނަށް ކެތް ނުވެގެން އުޅޭ ފަދައިންނެވެ.
" އިބްރާހީމް އާދެބަލަ ބޭރަށް.. " އަކްރަމް ކޮޓަރިން ނިކުތެވެ. އޭނަގެ ފަސްފަހަތުން އިބްރާޙީމް ނުކުތް އިރު އިބްރާހީމް ހުރީ އަކްރަމް ބުނަން އުޅޭ އެއްޗަކަށް ކެތްމަދުވެފައެވެ.
" އަލައިނާއަށް ޖެހިފައި އެވަނީ ސިހުރެއް ނޫން. އޭނައާ ޖިންނިއެއް އަވަލައިފައި އެހުރީ... " އަކްރަމް ފުންނޭވާއެއް ދޫކޮއްލަމުން ބުނެލިއެވެ.
ނުނިމޭ

    Please log in or register to bookmark.
    4k

    4 ޚިޔާލު

    ޚިޔާލު

    Your email address will not be published. Required fields are marked *