kralbetbetturkeyikimislibahis1xbetm.infohipas.infohttps://www.wiibet.com/restbetcdn.com

އިތުބާރު ގެއްލުވާ ނުލާ - 14

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy

ދަރިފުޅަށް އިނގޭތަ، ދަރިފުޅުގެ މަންމަގެ" ބޭސްވަރުވާގެ ހުރިހާ ހަރަދެއް އަކިލްގެ މަންމަޔާ ބައްޕައޭ އެ ހަދިޔާ ކުރީ..." ބައްޕަ ބުނެލުމާއި އެކު ޤަބޫލުނުކުރެވިފައި ހުރެ އެންމެންގެ މޫނަށް އަހަރެންނަށް ބަލައިލެވުނީއެވެ. އެވަރުގެ ބޮޑު ހަރަދެއް އެމީހުން އަހަރެމެންނަށް އެކޮށްދިނީ ކީއްވެބާއެވެ. އެދުމެއް ނެތި މި ޒަމާނުގައި މީހަކު ވެދުމެއް ކޮށްފާނެ ބާއެވެ. ނޫނީ ބައެއްގެ ރަނގަޅު ކަމާއި ދީލަތިކަމުން އަހަރެން މި ދޭހަ ކުރަނީ ނުބައި މާނައެއް ބާއެވެ.

ބައްޕަ އަހަރެންގެ ކޮނޑުމަތީގައި އަތް ބާއްވައިލުމުން ސިހިފަ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އަހަރެން ބައްޕައާއި ދިމާލަށް ބަލައިލީމެވެ. އަދި ގަދަ ކަމުން ހިނިތުންވެލަމުން އަކިލްގެ މައިންބަފައިންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރީމެވެ. "ވަޒްލިފާ، އާހިމް، ތިދެމީހުން އަހަރެމެންނަށް ތިކޮށްދިނީ އަގު ނުކުރެވޭ ވަރުގެ ބޮޑު ކަމެއް... ތި ކޮށްދިން މަދަދަށްޓަކާ އުމުރު ދުވަހު އަހަރެމެން ތި އާއިލާއަށް ޝުކުރުވެރިވާނަން..." ބައްޕަގެ އަޑުގައިވީ އުފާވެރިކަމާއި ހިތްހަމަޖެހުން ފެނި އަހަރެންގެ ހިތަށް ބޮޑު ލުޔެއް ލިބިގެން ދިއައެވެ.

"ފަޔާޒް، އަހަރެމެން މި ކޮށްދިން ކަމަކީ އެކުވެރިންގެ ހައިސިއްޔަތުން ކޮށްދިން ކަމެއް ...ނޫނީ އެޔަށް ވުރެންވެސް ގާތް ގުޅުމަކަށްޓަކާ ކަމަށް ހީކޮށްލާ...." އާހިމް ބޭބެގެ ބަސްތަކުގެ މާނަ ދޭހަ ނުވެފައި ހުރި އަހަރެންނަށް އެ ވިސްނުމާއި ދުރަށް ދާން ޖެހުނީ މަންމަ ގޮވައިލުމުންނެވެ.

އެދުވަހު ހަވީރު މަންމަ ގޮވައިގެން ބައްޕަ އަދި ތިއްތިގެ ދެމަފިރިން ފުރިއިރު، އެރޭގެ ފްލައިޓުން އަހަރެންވެސް އެނބުރި ޔޫކްރެއިންއަށް ދިއައީމެވެ.

ދެހަފްތާ ފާއިތުވެގެން ދިއައިރު، ކާމިޔާބު އޮޕަރޭޝަނަކަށް ފަހު މަންމަމެން އެނބުރި ރާއްޖެ ދިއައެވެ. މަންމަ އެނބުރި ދިއަތާ ދެދުވަސްފަހުން ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފްލާ ނިންމާލުމަށްފަހު އަހަރެން އެނބުރި ރާއްޖެ ދިއައީ، ކުޑައިރުއްސުރެ ދުއް ހުވަފެން ހަޤީގަތަކަށް ހަދަމުންނެވެ. މިހާރު އަހަރެންނަކީ ޑރ. މަލަކް ފާއިޒްއެވެ.

ހަވީރުގެ ވަގުތު ކަމުން އެއާޕޯޓުން ނިކުމެ ޓެކްސީއެއް ހޯދުން ވެސް ވީ އުނދަގޫ ކަމަކަށެވެ. ގެއަށް ދެވުމާއި އެކު ފޮށިހިފައިގެން ލިފްޓުން އަރައި ގޭގެ ދޮރު ހުޅުވައިލި އަހަރެންނަށް ލިބުނީ ބޮޑު ހައިރާން ކަމެކެވެ.

"ސަޕްރައިޒް" އޭ ކިޔައި އެންމެން ހަޅޭއްލަވައި ގައިން އިރު ވީ ހައިރާނާއި އުފަލުގެ ސަބަބުން އަހަރެންނަށް އަނގަމަތީގައި އަތް އަޅައިލެވުނީއެވެ. ދޮރުމަތީގައި ހުއްޓި ހުރެ ޒީނަތްތެރި ކުރެވިފައިވާ ސިޓިންރޫމު ތެރެއަށް ނަޒަރު ހިންގައިލީމެވެ.

ކަޅު އަދި ރަން ކުލައިގެ ފުއްޕާހަން ބޭނުން ކޮށްގެން މުޅިތަން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވަނީ ނުހަނު ފުރިހަމައަށެވެ. ސޯފާގެ ކުރިމަތީގައި ހުރި ކުޑަ ބިއްލޫރި މޭޒުގެ މަތީގައި އަހަރެންނަށް އެންމެ މީރު ބްލޫބެރީ ޗީޒްކޭކެއް ބަހައްޓާފައި ހުރިއިރު، އޭގެ މަތީގައި ލިޔެފައިވީ ލިޔުންކޮޅު، ރީތި ފޮންޓަކުން ފާރުގައި ވެސް ލިޔެފައި އިނެވެ. "ކޮންގްރެޖުލޭޝަންސް ޑރ. މަލަކް ފާއިޒް" މިހެނެވެ.

"ދެން ދޮރު މަތީ ބުދެއްހެން ނުހުރެ ވަދެބަލަ މި ކޭކު ފަޅަން....ކާހިތުން ހުންނަތާ ކޮން ޒަމާނެއް...." ތިއްތިގެ އަޑަށް ހިނިތުންވެލަމުން އަހަރެން އެތެރެއަށް ވަނީމެވެ. އައިސް ތިބި މީހުންނަށް އަހަރެންގެ ނަޒަރު ދަތުރުކުރީ ދެނެވެ. އަހަރެންގެ އާއިލާގެ އިތުރުން، ދެން ތިބީ ޝާޔާ މެންގޭ މީހުނެވެ. އެންމެނަށް ހިނިތުންވެލަމުން އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އަހަރެން ގޮސް މަންމައާއި ބައްޕަގެ ގައިގައި ބައްދައިލީމެވެ. އަދި މަންމަގެ ލޮލުން އައި އުފާވެރިކަމުގެ ކަރުނަތިކި ފޮހެލައިދެމުން، މާއިފް އުރައިލީމެވެ. ދޮންބެއާއި ތިއްތި އައިސް އަހަރެންގެ ދެކޮލުގައި ހިފި އިރު، އަހަރެން ތުން އޫ ކޮށްލުމާއި އެކު އެންމެންގެ ހިނިގަނޑު ފަޅައިގެން ދިއައެވެ.

ކޭކު ފަޅައި އެންމެނަށް ކޭކު ލެވުމަށްފަހު، އަހަރެން ޝާޔާގެ ގާތަށް ގޮސް ހުއްޓިލީމެވެ. އެއާއިއެކު އަހަރެންގެ ކޮނޑަށް އަތް ވައްޓައިލަމުން ދެން މީހަކާ އިންނަނީ ކޮންއިރަކު ހެއްޔޭ އޭނާ އަހައިލީ އެންމެނަށް އަޑުއިވޭނެ ވަރަށެވެ. އެންމެންގެ ނަޒަރު އަހަރެމެން ދެމީހުނަށް އަމާޒުވުމާއި އެކު، ޝާޔާގެ އަނގަމަތީގައި އަތް އަޅަމުން އޭނާ ގޮވައިގެން އަހަރެންގެ ކޮޓަރިއަށް އަހަރެން ދިއައީ ގަތް ލަދެއްގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ. އޭރު އެންމެންގެ ހުނުމުގެ އަޑު އިވިއިވި ހުއްޓެވެ.

"ޝާޔާ ގަނޑާ....ހަމަ ވެއްޖެ މަލަކް ލަދުގަންނަވަން" ކޮޓަރިއަށް ވަދެ އެނދުމަތިން ބާލީހެއް ނަގައި ޝާޔާއާއި ދިމާލަށް އެއްލަމުން އަހަރެން ޝަކުވާ ކޮށްލީމެވެ. އޭރު އޭނާގެ މޫނުމަތީގައި ވަނީ ލާނެތް ހިނިތުންވުމެކެވެ. "ޑާލިންގް އޭގަ ލަދުގަންނަ ވަރުގެ ކަމެއް ނެތެއްނު، ކޮންމެ މީހަކުވެސް ކުރާނެ ކަމެކޭ އެއީ" އައިސް އެނދުގެ މަގަތުގައި އިށީންނަމުން ޝާޔާ ބުނެލިއެވެ.

"އެހެންވެ ދޯ ޝާޔާ ވެސް ނީނދެ ތިހުންނަނީ! ހަމަ ގައިމު މަލަކްއަށް ވުރެން ބޮޑު މީހެއް ތީ....ޖައި އާ ދެމީހުން ވެއްޖެއެއްނު ތި ފްރެންޑް ޒޯން އިން ނިކުންނަން" އަހަރެން ބުނެލީ ޖައިލަމްއަށް ނިސްބަތްކޮށްފައެވެ. ޝާޔާގެ ހިތުގައި ޖައިލަމްއާއި މެދު އިހުސާސްތަކެއް ވާކަން އަހަރެންނަށް އިނގެއެވެ.

"މަލަކްއާ އަކިލްއާ ހޭޓް ޒޯން އިން ނިކުތް ދުވަހަކުން އަހަރެން ވެސް ތިކަމާ އުޅޭނަން" ބާލީސް އަނބުރައި އަހަރެންނާއި ދިމާލަށް އެއްލަމުން ޝާޔާ ދިމާކޮށްލިއެވެ. ވަގުތުން އަހަރެން ޝާޔާއާއި ދިމާލަށް ލޯ އަޅައިލަމުން "ނޯ ވޭ" އޭބުނެލީމެވެ. އެއާއި އެކު އޭނާ ހިނިގަނޑެއް ޖަހައިލިއެވެ.

"ތިގޭ އެންމެން އައި އިރު އެ ފަތަރާސީ ނައީ ކީއްވެ އޯ؟ މަލަކް ދެކެ ބިރުންތަ؟" ހަށަން ބަނދެލަމުން އަހަރެން އަހައިލީ، އަކިލް އަހަރެންގެ އުފަލުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުން ނުވަނީ އޭ ހިތަށް އެރުމުންނެވެ.

"ކިހިނެއްވީ، މިސްވަނީތަ؟" ޝާޔާ ދެންވެސް ޖެއްސުން ކުރަން ފެށުމާއިއެކު އެނދުމަތީގައި އޮތް އަނެއް ބާލިސް އަހަރެން އޭނާއާއި ދިމާލަށް އެއްލީމެވެ. އެއާއިއެކު އަހަރެންގެ ކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވައިފައި ބޯދިއްކޮލީ އަކިލްގެ ކޮއްކޮ އައިނާއެވެ.

"ޝާއްކޮ ދާން އަންނާށޯ" އައިނާ ބުނެލިއެވެ. "އާން އަވަހަށް ޝާޔާ ގެންދޭ!" ތުން ދަމާލަމުން އަހަރެން ބުނުމާއިއެކު ހެމުން ހެމުން ޝާޔާ ނިކުމެގެން ދިއައީ އަހަރެންގެ އިސްތަށިގަނޑަށް ދަމާލާފައެވެ. މީ ވަރެއްގެ އަންހެނެކޭ އަހަރެންގެ ހިތަށް އެރިއެވެ.

ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެވެ. ކެއުމަށް އިންސާފުކުރުމަށް އަހަރެންގެ އާއިލާ އެންމެން ތިބީ ކާ މޭޒު ދޮށުގައެވެ. ތިއްތިގެ ދެމަފިރިން ފިއަވައެވެ. ތިއްތި ދިރިއުޅެނީ ތިއްތި ދައްތަ މެންގެ ގޭގައިކަމުން އޭނާ ނެތީއެވެ. "މަލަކް ދަރިފުޅާ ކައިގެން މަޑުކޮށްލައްޗޭ ބައްޕަމެން އެބަ އޮތް ދަރިފުޅާ ވާހަކައެއް ދައްކާލަން ވެފަ" ކާން ބަތްކޮޅެއް ތައްޓަށް އެޅުމާއި އެކު ބައްޕަ ބުނުމުން އަހަރެންނަށް ރަނގަޅަށް ކެވޭ ގޮތެއް ވެސް ނުވިއެވެ. ބައްޕަ ބުނަން އުޅޭ ވާހަކައާއި މެދު ވިސްނެނީއެވެ.

އަހަރެންނަކީ ކުޑަކުޑަ ކަންކަމާ ވެސް ހާސްވެ ބިރުގަންނަ މީހެއްކަމުން، އެކަން ދޮންބެއަށް ވިސްނުނީ ކަންނޭނގެއެވެ. ކޮންމެވެސް މަޖާ ވާހަކައެއް ދައްކައިގެން އަހަރެން ހަމައަކަށް އެޅުވުމުގައި ދޮންބެ ކާމިޔާބީ ހޯދިއެވެ.

ކައި ނިމުމާއި އެކު އެންމެން ވެސް ގޮސް އިށީނީ ސޯފާގައެވެ. ހީވީ ބޮޑު މަޖިލީހެއް ފެށެން އުޅޭ ހެނެވެ. ނޭވާ ހިފަހައްޓައިލައިގެން އަހަރެން އިން އިރު، ދޮންބެއާއި ދޮންބެދައްތަގެ މޫނުމަތިން ފެންނަމުން ދިޔަ ލާނެއް ކުލަވަރުން އަހަރެން އިނީ އެކައްޗެއް ވެސް ނުވިސްނިފައެވެ.

"ބައްޕާ؟" ބައްޕައަށް ގޮވާލަމުން ސުވާލުގެ ނަޒަރަކުން އަހަރެން އެންމެންގެ މޫނަށް ބަލައިލީމެވެ. އެކަކުވެސް ޖަވާބުދޭން ނޫޅޭތީއެވެ.

"ދަރިފުޅާ މަލަކް، މާތްﷲގެ އިރާދަފުޅުން ދަރިފުޅު ވެސް މިއަދު ތިހިރީ ބޮޑުވެ އަމިއްލަ ފައި މައްޗަށް ތެދުވެވޭ ވަރު ވެފަ، ދަރިފުޅުގެ އުމުރުން23 އަހަރު ފުރިއްޖެ، ތި އުމުރަކީ ދިރިއުޅުމެއް ފަށަން ވީ އުމުރު، ބައްޕަގެ ހުރި ހަމައެކަނި އަންހެން ދަރިއަކީ ތީ، ތި އަމާނާތް ފުރިހަމައަށް ރައްކާތެރިކަމާ އެކު ބެލިއްޖެ ކަމަށް ބައްޕައަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނީ، ދަރިފުޅުގެ ފިރިމީހާއާ ދަރިފުޅު ހަވާލު ކޮށްދެވުނު ދުވަހަކުން.... ބައްޕަޔާ މަންމަގެ ހިތަށް ހަމަޖެހުމެއް ލިބޭނީ އެދުވަހަކުން..."

ބައްޕަ ފެށި ވާހަކައިގެ ސަބަބުން އަހަރެން މޭނުބައި ކުރާގޮތް ވާން ފެށިއިރު، ދެންމެ ކެވުނު ހުރިހައި އެއްޗެއް ހޮޑަށް ލެވިދާނެހެން ހީވާން ފެށިއެވެ. ދެއަތް ތިލަ މޮޑެވެން ފެށިއިރު، އަހަރެން އިނީ ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގިފައެވެ. މިވީ ހަތް އަހަރު ތެރޭ އެފަދަ ކަމަކަށް ސަމާލުކަން ދޭން ވަގުތު އަހަރެންނަށް ލިބިފައި ނުވިއިރު، ކަމުދާ ކަހަލަ މީހަކާ ދިމާވީކީ ވެސް ނޫނެވެ. ދެން ކުއްލިއަކަށް އިންނާނެ މީހެއް ނެރޭނީ ފަހެ ކޮންތާކުން ހެއްޔެވެ.

"ދަރިފުޅާ އަދި ތިހާ ހާސްވާކަށް ނުވެޔޭ.... މަންމައަށް އިނގޭ ދަރިފުޅުގެ ދިރުއުޅުމުގަ އެކަހަލަ އެއްވެސް މީހެއް ނެތްކަން" މަންމަ ބުނެލުމާއިއެކު އަހަރެން ވަގުތުން ބޯޖަހައިލީމެވެ.

"އެކްޒޭކްޓްލީ މޯމް... އެހެންވީމަ މަލްކޮ ކިހިނެއް މީހަކާ އިންނާނީ.... އެނޫނަސް އަދި މިއުޅެނީ ކިޔެވުނު އެއްޗެއްގެ ރަނގަޅަށް ބޭނުން ހިފާ ވަޒީފާއަކަށް ވެސް ދާން ނުފެށިގެން، އެހެންވީމަ...." "މަލްކޮ ތިކަމާ ހާސް ނުވެބަލަ އިންނާނެ މީހުން ވާނެޔޭ!" ދޮންބެދައްތަ ބުނެލުމާއި އެކު އަހަރެން ދައްކަމުން ދިޔަ ވާހަކަ މެދު ކަނޑައިލީމެވެ. އަދި ބައްޕައާއި ދިމާލަށް ބަލައިލީ، އިތުރަށް ބައްޕަ އެއްޗެކޭ ބުނަން އުޅޭހެން ހީވުމުންނެވެ.

"ދަރިފުޅާ، ވަޒްލިފާޔާ އާހިމް ވަނީ އަކިލްއަށް ޓަކައި ދަރިފުޅުގެ ކައިވެންޏަށް ބައްޕަގެ ގާތުން އެދިފަ..." ބައްޕަގެ އަނގައިން އިވުނު ޖުމުލައާއިއެކު އަހަރެންގެ ދެލޯ ބޮޑުވެގެން ދިއައިރު، އިންތަނުން އަހަރެންނަށް ކޮއްޅަށް ތެދުވެވުނީ އިޙްތިޔާރަކާއި ނުލައެވެ.

"ވަޓް؟ އަކިލްއޭ؟" އަހަރެންގެ މޫނުމަތީގެ ކުލަވަރު ހުރިގޮތުން އެންމެންގެ މޫނުމަތިން ކަންބޮޑުވުން ފައުޅުވެގެން ދިއައިރު، މަންމަ އައިސް އަހަރެން ކޮނޑުގައި ހިފައި ސޯފާގައި ބައިންދަމުން އަހަރެންގެ ގާތުގައި އިށީނެވެ.

"މަލް، މަންމައަށް އިނގޭ މިޒަމާނުގެ ކުދިން ކައިވެނިކޮށް އުޅެނީ ލޯބިވެވި އެޔަށް ފަހުގަ ކަން، އެކަމަކު ދަރިފުޅާ، އުމުރުން ތޭވީސް އަހަރު ވީއިރު، ދަރިފުޅު ތިހިރީ ހުސްހަށިބަޔަށް، އަހަރެމެން އަންހެނުންނަށް ސިއްހީ ގޮތުން ވެސް ލަފާ ދީފަ އޮންނަ ގޮތް ދަރިފުޅަށް އިނގޭނެ" "އެކަމަކު މަންމާ...އަހަރެންނަކަށް އަކިލް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ކަމަކު ނުދެޔޭ، ދުވަހަކު އެކަހަލަ ނަޒަރަކުން ނުވެސް ދެކެން" އަހަރެން އިންކާރު ކުރީމެވެ.

ހުވަފެނުގައިވެސް މިފަދައިން ކަންތައް ވެގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށް އަހަރެން އުންމީދެއްވެސް ނުކުރަމެވެ. އެމީހަކަށްޓަކައި އަހަރެންގެ ހިތުގައި ނަފްރަތުގެ ހޫނުކަން ވީ މީހަކާއި ކައިވެނިކޮށް ދިރިއުޅުން އާރާސްތު ކުރުމާއި މެދު ވިސްނާނީވެސް ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ.

"މަލް، އަކިލްއަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކުއްޖެއް، މަންމަ ޤަބޫލުކުރަން ފުރާވަރުގެ ދުވަސްތަކުގަ އޭނަގެ އުޅުން ހުރީ އެންމެ ރަނގަޅަށް ނޫންކަން، އެކަމަކު މިހާރު އެއީ އެ އަކިލް އެއް ނޫން، އޭނައަށް އައި ބަދަލުތައް މަންމަ ދުށިން، މީހަރު އޭނަޔަކީ ހަރުދަނާ، ޒިންމާދާރު، މައިންބަފައިންގެ ބަސްއަހާ، އާއިލާ ދެކެ ލޯބިވާ، ޤައުމު ދެކެ ލޯބިވާ މީހެއް، އޭނަ އެ އަދާ ކުރާ ވަޒީފާވެސް، އެއީ އެކަމުގެ ހެއްކެއް" މަންމަގެ ވާހަކަ ކިތަންމެ ޤަބޫލުކުރަން ބޭނުން ނުވިޔަސް އެއީ ތެދުކަން އަހަރެން ދެނެހުރީމެވެ. ނަމަވެސް ކިތަންމެ ދުވަހެއް ވިޔަސް އަކިލްގެ އެ ވިޔާނުދާ އުޅުން ބަދަލު ވެދާނެކަމަށް އަހަރެންގެ ޒަމީރު އެއްބަހެއް ނުވެއެވެ.

"އަނެއްކާ މަލްކޮ ވިސްނާލަބަލަ، މަންމަގެ ބޭސްފަރުވާގެ ހުރިހާ ހަރަދެއް ބަލައިދިނީ އަކިލްގެ އާއިލާ، އެކަމުގެ ބަދަލުގަ އެމީހުން އެ އެދެނީ އަކިލްއާ މަލަކްގެ ކައިވެންޏަށް، ދެ އާއިލާގެ ގުޅުމަށް..." ދޮންބެ ބުނެލުމާއިއެކު އަހަރެންނަށް ވިސްނުނެވެ.

މިއަދު އަހަރެންގެ އާއިލާއަށާއި ހުދު އަކިލްއަށް ވެސް އަހަރެންނަކީ ދަރަނި އަދާ ކުރާ ވަސީލަތެކެވެ. މުދަލެކެވެ. ދެފަރާތުން ދެމުދާ ބަދަލުކޮށް ވިޔަފާރި ކުރާފަދައިން، އަހަރެންގެ ވިޔަފާރި ކުރެވެނީ ކަމުގައި އަހަރެންނަށް ވިސްނުނެވެ. އަހަރެންގެ އަގަކީ މިއީ ބާއެވެ؟

ވީދެރައާއި އެކު އިތުރަށް އެންމެ ލަފުޒެއްވެސް އަހަރެންގެ އަނގައިން ނުނިކުތް އިރު، ޝަކުވާތައް ހިތު ތެރޭގައި ފުނި ޖެހުނީ، އަހަރެންގެ އަމިއްލަ އާއިލާ އަހަރެންނާއި މެދު އެފަދަ ގޮތަކަށް ވިސްނީތީއެވެ.

ލޮލަށް ޖަމާވި ކަރުނަތައް އޭގެ މަޤާމު ދޫކޮށް ފައިބައިފާނެ ހެން ހީވާން ފެށުމުން، އިންތަނުން ތެދުވެ އަހަރެންގެ ކޮޓަރިއަށް ދިއުމަށް އަހަރެން ހިނގައިގަތީމެވެ.

"މަލަކް، ބައްޕަ އުންމީދުކުރަން ބައްޕަމެންގެ މި އެދުމުގަ މަލަކް ކޮޅުފައިން ނުޖަހާނެކަމަށް....އަންނަ ހަފްތާގަ ރަން ކިޔާ، ބުދަ ދުވަހު ކައިވެނި ކުރެވޭނެ" ބައްޕަގެ ދުލުން ދެން އިވިގެން ދިޔަ ބަސްތަކާއި އެކު އަހަރެންގެ ދުލުގައި ކަސްތޮޅު އެޅުވިގެން ދިއައިރު، އަހަރެންގެ ކޯތާފަތުގައި ބޮސްދެމުން ކަރުނައިގެ ރޮނގެން ދެމިގެން ދިއައެވެ.

ނުނިމޭ

  Please log in or register to bookmark.
  2k

  7 ޚިޔާލު

  1. ވަރަށް ރީތި މާޝާﷲ 😘😘😘
   ކޮންއިރަކުން އަނެއް ޕާޓް ؟؟؟
   އިންތިހާ ވާހަކަ އެސްފިޔަ އަށް އަޕް ނުކުރަނީތަ؟؟؟

   6
   2
   • އޭނަ ބުނެފަ އޮތީ އެސްފިޔައަށް ދެން އަޕްނުކުރާ ވާހަކަޔާ، އޯލެވެލް ނިންމާފަ މި ސައިޓަށް އަލުން އަޕްކޮށްދޭނެ ވާހަކަ....ތިވަރަށް ބޯކާން ހެޔޮނުވާނެ

  2. ކޮންއިރަކު އަނެފާޓު ވަރަށް ރީތި😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😩😍

  3. ހާދަ އަވަހަކަށް ކައިވެނި ކުރުވަނީ

  ޚިޔާލު

  Your email address will not be published.

  Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy
  Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy