މާއިހް - 1

މާއިހް އާއި އާއި އާމިލް ތިބީ ގަނޑު ވެފައެވެ.

******************

ކޮޓަރި ދޮރު ހުޅުވާލާފައި ދުވެފައި އައީ މާއިހް ގެ ކޮއްކޮ މާއިޝް އެވެ. "ބޭބޭ ކިހިނެށް ވީ"؟.

މާއިހް ސިއްސައިގެން ދިޔައެވެ. އަހައް ކޮއްކޯ! ކިހިނެއް ވީ؟" މަންމި ބުނި ސައިބޯން އަންނާށޯ!"." ލައްބަ އިރުކޮޅަކުން މިދަނީ".! މާއިޝް ދުވެފައި ނުކުމެގެން ދިޔައެވެ.

"އާމިލް؟ އެއީ ކޮން ކުއްޖެއް ؟" މަށަކައް ނޭނގޭ "؟. އާމިލް ޖަވާބު ދެމުން ތެދުވިއެވެ." ދެން ދަނީ އިނގޭ "! މާއިހް ވެސް ބޯތަތަޅުވާލަމުން ތެދުވިއެވެ. ބަދިގެއަށް ވަދެ ސައިބޯން ފެށީއްސުރެން ވެސް ހަމަ އެކުއްޖާ ބުނި ތަންކޮޅު ހަނދާން ހުއްޓެވެ. ކުއްލިއަކަށް ފޯނު ރިންގުވާންފެށިއެވެ. މާއިހް ފޯން ނެގި އެވެ. ގުޅަނީ އީހަން އެވެ." ހަލޯ"؟ ކިހިނެއް ވީ ؟"އޭ މިރޭ ފަރަށް ދާންވެގެން މިއުޅެނީ މޯޑު ދާނަން؟ "ހުމް ދާނަން!." މާއިހް ސައިބޮއެގެން ބޭރަށް ނިކުތެވެ.

6.30ކަން ހާއިރު

މާއިހް އޭނާގެ ފިންސާއި މޫދަށް ގޮސް ޑައިވް ކުރާ ސާމާނުތައް ހަމަކުރަން އުޅެއެވެ. ދާންޖެހޭ ގަޑި 8.00 ޖެހުމުގެ ކުރިން އެއްޗެހި ދަބަހަށް އެއްޗެހި އަޅާ ހަމަ ކުރި އެވެ. "ދަރިފުޅާ މާއިހް!. ކާން އާދޭ!". ފާއިޒާ ގޮވާލައި އެވެ. "ލައްބަ މަމް". މާއިހް ބުންޏެވެ. ކާގެ އަށް ވަދެ ބަތް އަޅައި ކާން ފެށި އެވެ. ކާން އިން ވަގުތުން ވެސް މާއިހް އަށް ވިސްނެނީއެވެ. "މާއިހް! ދަރިފުޅާ! އާދެ ބަލަ! ފާއިޒާ ވަރަށް ބޮޑަށް ރޮމުން ގޮވިއެވެ. މާއިހް ގޮސް ހުއްޓުން އެރި އެވެ. އަތުގައި އިން ފެންތަށި ދޫވިއެވެ.

ކިހިނެށް ބާ ވާނީ؟😐

ދެވަނަ ބަޔަށް އިންތިޒާރު ކޮއްލައްވާ! ☺️😊

  Please log in or register to bookmark.
  3k

  9 ޚިޔާލު

  1. މި ވާހަކައިގެ ފަސްމަންޒަރާއި މާހައުލު ރަނގަޅަށް ކިޔުންތެރިންނަށް ދޭހަވާ ގޮތަކަށް ނޫން ލިޔެވިފައި މިއިިނީ.. އަދި ކެރެކްޓާރސް ގިނަވެފައި އެއިން އެއްވެސް ކެރެކްޓާރއެއްގެ ޙާއްސަ ކަމެއް ނެތް.. ހީވަނީ ވާހަކައިގެ ހާދިސާ ކުރިއަރުވަން އަޅާލާފައި ހުރި ބައެއް ހެން.. ތަފްސީލީ އިބާރާތް ކުރުން އެއްވެސް ވަރަކަށް ނެތް.. ޖުމްލަތައް ވެސް އެކަތި އަނެކައްޗަށް ގުޅި ލާމެހިފައެއް ނެތް ވީމާ ކިޔާއިރު އައިބު ގޮތެއް ހުރޭ.. ހީވަނީ ލިޔުންތެރިޔާގެ ބަސްކޮށާރު މުއްސަނދިކޮށް ލިޔުމުގެ ކުރިން އެހެން ލިޔުންތެރިންގެ ވާހަކަ ކިޔާ ހުނަރު ބޮޑަށް ހާނަން ވީހެން..
   މިޔަށްވުރެ ރަނގަޅު ވާހަކައެއް ފެންނާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަން..

   6
   1
  2. އަމްމްމް.... ކުޑަކޮށް ދިގުކޮށްލެވި ދާނެތަ؟؟
   ކުރަކަސް ވަރަށް ރީތި ماشاالله ....😘❤️

  3. އ އަޅުގަނޑު މި ވާހަކަ ވަރަށް ކިޔާލާ ހިތުން މި ކިޔާލީ...
   އެން އިޒް ވެރީ ކިއުރިއަސް.......
   ވަރަށް ރީތި މި ވާހަކަ☺️....

  ޚިޔާލު

  Your email address will not be published.