ޝައިހާ

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy

މުޅިން އައު ދުވަހަކަށް މަރުހަބާ ކިޔަމުން, އިރު ދުނިޔެ މައްޗަށް ފައުލުވިއެވެ. އެނދުމަތީގައި ނިދާ ހެދުން ލައިގެން ފޯން ކުޅެން އޮތް ޝައިހާ އޮތީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ދުނިޔޭގައެވެ. އިރު އިރު ކޮލާ ތުންފަތަށް ލުއި ހިނިތުންވުމެއް ވެރިކޮށްލައެވެ. މޫނަ ގެންނަ ހަރަކާތް ތަކުން އޭނަ އިނީ ވަރަށް އުފާވެފައިކަން ދޭހަވެއެވެ. އަތުގަ އޮތީވެސް އެންމެ ފަހުގެ އައިފޯން އެކެވެ.

" ދަރިފުޅާ! އަދިވެސް ނިދަނީތަ! ޝައި! ތެދުވެބަލަ" ލޫހާ ދޮރުގާ ތަލަންފެށީ ނިކަން ބާރަށެވެ. ފޯނަ ގެއްލި ހުސްވެފައިން ޝައިހާ ދިޔައީ ސިއްސާގެންނެވެ. މޫނު ކުނިކޮލަމުން ތެދުވެގެން ގޮސް ދޮރުހުލުވާލިއެވެ. މަންމަ ފެންނަން ނެތުމުން ދެކޮނޑު އަރުވާލަމުން ޝައިހާ ތައްޔާރުވެގެން ދިޔައީ ސައިބޯންށެވެ.
ޝައިހާ އަކީ އުމުރުން އެންމެ 16 އަހަރުގެ ކުއްޖެކެވެ. ޢޯލެވެލް ހެދުމަށް ތައްޔާރުވަމުން ދާއިރު ޝައިހާ ކިޔަވަން މަސައްކަތެއް ކުރާތަނެއް އުޅުމަކުން ނުފެނެއެވެ. ގެންގުޅޭ ފޯނަށް ދެވިހިފައިވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. ކުރިން ޝައިހާ އަކީ އަޙްލާގު ރަނގަޅު ކިޔެވުމަށް މޮޅު ކުއްޖެކެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ޝައިހާގެ އުޅުން ބަދަލުވެފައިވަަކަން މައިންބަފައިންނަށް ފާހަގަ ނުކުރެވެނީ ދިރިއުޅުން ހުންނަ ގޮތުން, އުޅެންޖެހޭލެއް ބުރަކަމުން ކަމަށް ވެސް ވެދާނެވެ. ގިނަ ވަގުތު އެ މީހުން ހޭދަކުރަނީ ވަޒީފާގައެވެ.

ޝައިހާގެ ކަމަކީ އަބަދު ފޯނާއި ކުޅުމެވެ. ވައިފައި ރޫޓަރެއް ހުރުމުން އިންޓަނެޓް ބޭނުންކުރެވެއެވެ. ވައިބަރ އާއި މެސެންޖާ ބޭނުންކުރެއެވެ. އިންސްޓަގްރާމާއި އެފްބީގައިވެސް އަމިއްލަ އެކައުންޓެއް ހުރެއެވެ. ފެންނަހާ މީހަކަށް ފޮލޯ ކުރެއެވެ. އަންނަހާ ފްރެންޑް ރިކުއެސްޓްްތައް އެކްސެޕްޓް ކޮށްލަނީ ކާކުތޯ ބެލުމެއް ނެތިއެވެ. މީހުންނަށް ރިކުއެސްޓުތައް ފޮނުވާލަނީ އެއްވެސް ޖެހިލުމެއް ނެތިއެވެ.

ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެވެ. ނިދަން އަރާ އޮށޯވެގެން އޮވެ އާއރާ ފޯނު ބަލާލާނަމޭ ހިތާ ލޮކް ކޯޑް ޖެހިމަށްފަހު ފޯނު ހުޅުވާލިއެވެ. ވައިފައި އޮންކޮށްލުމާއެކު ފުލުފުލުން ނޮޓިފިކޭޝަންސްތައް ސްކްރީނަށް އަރަމުން ދިޔައެވެ. ފަހަރަކު އެއްޗެއް ބަލަމުން އެންމެ ފަހުން ލޮލުގައި އެންމެ ފަހުން ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ އެފްބީއިން މީހަކު "ހައި" ޖަހާފައި އިންދައެވެ. ޕްރޮފައިލްގައި އިނީ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ނޭމާގެ ފޮޓޯއެކެވެ. އައިޑީ ހާވާލުމުން އެއަކުން މާކަބޮޑު އެއްޗެއް އެނގޭކަށް ނެތެވެ. ހަމައެކަނި އެނގުނީ އެއީ 17 އަހަރުގެ މީހެއްކަމާއި ނަމަކީ ހަމްޒާ އަލީކަމެވެ. އެމީހާ އޮންލައިންގައި އިންތަން ފެނުމުން އައިރާވެސް "ހައި" ޖަހައިލިއެވެ. މާކަ ގިނައިރު ތަކެއް ނުވެ ހަމްޒާވެސް މެސެޖް ކުރިއެވެ. ދެމީހުންވެސް ވާހަކަ ދައްކަން ފެށީ އެހާ ހިސާބުންނެވެ. ޝައިހާގެ ހުރިހާ ވާހަކަތަކެއް ހަމްޒާ އާއި ހިއްސާކުރެއެވެ. ނުވިތާކަށް ޝައިހާގެ އެކި އެކި ފޮޓޯތައްވެސް އޭނާއަށް ފޮނުވައެވެ. ނަމަވެސް ހަމްޒާގެ އެއްވެސް ފޮޓޯއެއް ޝައިހާއަކަށް ނުފެނެއެވެ. ހުންނަގޮތެއްވެސް ނޭނގެއެވެ. އެ ނުދަންނަ މީހާއަށް ޝައިހާ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުބާރު ކުރެވުނެވެ.

އޭގެ ދެ ހަފްތާއެއް ފަހުން ހަމްޒާ ބައްދަލުކުރަން އެދުނެވެ. އައިރާގެ ހިތް އުފަލުން ނަށައިގަތެވެ. ރޭގަނޑު 8 ޖެހިއިރު ގޭ ދޮރުމަތީގައި ހުރެވުނީ އެއީ ހަމްޒާ އަންނާނެކަމަށް ބުނެފައިވާ ގަޑި ކަމަށްވާތީއެވެ. އިރުއިރުކޮޅާ ގެއާ ވީފަރާތަށް ލޯ އުކަމުން ދިޔައީ ގޭގެ މީހަކަށް ފެނިދާނެތީ ހިތް ބިރުގަނެފައި ވީވަރުންނެވެ. ކުއްލިއަކަށް ކުރިމަތީގައި ޖެހިގެން ހުރި ގޯތީ އާދަމްބެ ހުރިތަން ފެނުމުން ހަޅޭލަވައިނުގަނެވުނީ ކިރިޔާއެވެ. އާދަމްބެ ހުރިހާ ވާހަކައެއް ކިޔައިދިނެވެ. ހަމްޒާގެ ނަމުގައި ޝައިހާއަށް މެސެޖުކުރަނީ އާދަމްބެ ކަމާއި، އެއްވެސް މީހެއް ކައިރީ އެވާހަކަ ބުނެފިނަމަ ފޮޓޯތަކާއި މެސެޖުތައް ލީކުކޮށްލާނެކަމަށް ބުނެ ބިރުދައްކައި އިންޒާރު ދިނެވެ.

" ނުވާނެ އެހެނެއް." ޝައިހާއަށް ރޮވުނެވެ.

އޭގެ ފަހުން ޝައިހާއަށް އާދަމްބެގެ ފަރާތުން އެކި އެކި އުނދަގޫތައް ކުރިމަތިވިއެވެ. ބުނާ ކޮންމެ ކަމެއް ކުރަން ޖެހުނީ އިތުރު އެހެން ގޮތެއް ނެތިގެންނެވެ. ގިނަ ފަހަރު އާދަމްބެ ބުނާނީ ފައިސާ ދިނުމަށެވެ. ގޭ މީހުން ރައްކާކޮށްފައިވާ ފައިސާތަކާއި އެހެނިހެން އެއްޗެހި ދީ ހަދައެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ގޭގަ ޒުވާބުތައް ކުރުން ގިނަވިއެވެ. މިހެން އުޅޭތާ މަސްދުވަސް ވެއްޖެއެވެ. މައިންބަފައިންނާއި އެ ވާހަކަ ހިއްސާކުރަން ޝައިހާ ޖެހިލުންވިއެވެ. އެހެނީ އާދަމްބެއަކީ ބައްޕަގެ ވަރަށް ގާތް ރައްޓެއްސެކެވެ. މީހުންގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅު މީހަކަށްވެގެން އުޅޭ ނުބައިމީހުންވެސް އުޅޭ ކަމަށް ޝައިހާ ގަބޫލުކުރިއެވެ. ގޮސް އާދަމްބެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރާލަފާނަމޭވެސް ޝައިހާގެ ހިތަށް އެރިއެވެ. އެންމެ ފަހުން ޝައިހާ އަމިއްލަ ނަފްސު ކުށްވެރި ކުރިއެވެ. ނުދަންނަ މީހަކަށް މެސެޖާއި ފޮޓޯތަކާއޮި އެއްޗެހި ފޮނުވުނީމައެވެ. ބާރަކަށް އަތަށް ވަޅި ހަރާލެވުނީ އެކަހަލަ އެއްޗެހި ހިތަށް އެރުމުންނެވެ. އިސާހިތަކު އެތަނުން ލޭތައް އޮހިގަތެވެ. މޮޔައަކުހެން ޝައިހާ އަތަށް ބަލަންހުރެފައި އަނެއްކާވެސް ވަޅި ހަރާލީ އަދި ހިތްފުރޭވަރު ނުވުމުންނެވެ. ލޭތައް ފެނި ބޯ އަނބުރައިގެން ގޮސް ތަޅުންގަނޑު މައްޗަށް ބާރަކަށް ޖެހުނެވެ.

ހޭއެރިއިރު އޮތީ ސިއްޚީ މަރުކަޒު ތެރޭގައެވެ. އަތުގައި ބެންޑޭޖްތަކެއް އަޅާފައިވީ ނަމަވެސް އަތަށް ތަދުވެއެވެ. ލޯ ހުޅުވާލެމާއެކު އެންމެން އައިސް ސުވާލު ކުރަން ފެށިއެވެ. ބޮލަށް ނުކުޅަދާނަ ވީވަރުން ޝައިހާ ރޮއިގަނެފައި ހުރިހާ ވާހަކައެއް ކިޔާދިނެވެ. އެންމެ ފަހުން އާދަމްބެއަށް ހައްޤު އަދަބު ލިބުނެވެ. މައިންބަފައިންގެ މިންނެތް މަސައްކަތާއެކުގައެވެ. ޝައިހާގެ ހިތަށް ތަސައްލީއެއް ލިބުނަސް ދެން ދުވަހަކުވެސް ފެންނަހާ މީހަކަށް އިތުބާރެއް ނުކުރާނެއެވެ. ރަނގަޅު ކުއްޖަކަށްވެ އިސްލާހުވާން ޝައިހާގެ ހިތުގައި ޢަޒުމް ކަނޑައެޅިއެވެ. މި ހާލަތުން ޝައިހާއަށް އަރައިގަންނަން އެންމެ ހިތްވަރު ދިނީ ޝައިހާގެ މައިންބަފައިންނެވެ.

(ނިމުނީ)

  Please log in or register to bookmark.
  7k

  25 ޚިޔާލު

  1. މީ ހަމަ މި ޒަމާނުގެ ކުދިންގެ ހާލަތު ރީތި ވާހަކައެއް 💖💗❤️👍

   23
   1
  2. ޝައިހާ ތަ، އައިރާ ތަ، ނޭނގުން

   12
   12
  3. "ޅ" ބޭނުން ކުރަން ޖެހޭ ތަންތާ "ލ" ބޭނުން ކޮށްފަ ހުރިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަ ވޭ

   17
   3
  4. ރީތި ވާހަކައެއް މިސްޓޭކްސް ރަގަޅު ކޮއްލާ އިގެ❤️❤️

   12
  5. ވަރަށް ރީތި ވާހަކައެއް އެކަމަކު އައިރާ ތަ ޝއިހާ ތަ؟ އެކަން އޯވާރޯލް ކޮށް ސަޅި. ❤️😇🤔

  6. އަހަރުން ގެ ޝައިހާ މާކޫލްވާނޭ.. ބްރޯ.. ތިވައްތަރައް ފަޔެއްނުބިދޭނެ.... ✌️✌️✌️✌️✌️

  7. ހާދަ ހަޑި ވާހަކަ ގަނޑެއް. ކޮޅެއްގަ ނުޖެހޭ. ކޯއްޗެއް މީ ވާހަކަ ލިޔަން ނޭގުނަސް ލިޔާތި. ކީކޭ ބުނާނީ. އުޅޭވައްތަރެއް😒😒😒🙄މޮޔަވެ🤣🤣

   2
   15
   • ވާހަކަ ލިޔަން އެނގޭ މީހާގެ ވާހަކައަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އިންތިޒާރުކުރަން. "ބުލެކު ބޮކުސް". އަނެއްކާ މޮޔަ ނުވައްޗޭ.🙃.ގުޑް ލަކް..

  8. އައިރާތަ ނޫނީ ޝައިހާތަ؟ އޮޅިއްޖެ😕😐😞😶

  ޚިޔާލު

  Your email address will not be published. Required fields are marked *