ވަފާތެރި ކެހިވެރިޔާ - 7

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy

"ލިއަމް..؟ އަނެއްކާ ކިހިނެއްވީބާ؟"އަނގަ ހުޅުވުނު ގޮތަށް ލައްޕަން ނޭންގިފާ އިން މަލަކް އަށް އެހެން ބުނެވުނީ އިޙްތިޔާރުން ބޭރުގައެވެ. ދުވަސްތަކަކަށްފަހު ލިއަމްގެ ފަރާތުން މެސެޖެއް ލިބުމުންނެވެ. އެއާއެކު މަލަކް އަވަސްވެގަތީ ލިބުނު މެސެޖް ކިޔާށެވެ. "މަލަކް އައި ވޯންޓް ޔޫ ބެކް.. ލިއަމް ބަދަލު ވާނަން.. އެކަމް ލިއަމް ބޭނުންވަނީ މަލަކް އާ އަލުން ރައްޓެހި ވާން..މިދިޔަ ދުވަސްތަކު ތެރޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ދިމާވެއްޖެ.. އައި ނީޑް ޔޯ ހެލްޕް.. "..ލިއަމްގެ މެސެޖް މަލަކް ކިޔާލުމުން އުންމީދު ކުރެވުނީ ލިއަމް ބަދަލްވެގެން އެނބުރި މަލަކް ގެ ދިރިއުޅުމަށް އައީ ކަމަށްވިޔަސް ކަންތައްވީ އެހެންނެއް ނޫނެވެ..
ހިޔާލުތަކުގެ ތެރެއަށް ގެނބިފާ އިރުކޮޅަކު އިނދެވުމަށްފަހު މަލަކް އަށް ބަލައިލެވުނީ ޔަނާލްއާ ދިމާލަށެވެ.. ބުނަންވީ އެއްޗެއް ހަމަ އެއްގޮތަކަށްވެސް ނޭންގިގެންނެވެ . މަލަކް ލޮލުން އިޝާރާތް ކޮށްލީ ލަފައަކަށް އެދޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ.. "މަލް އެދޮގެއް އަދި ރައްޓެހި ވާނެ ކަމެއް ނެތް.. ޗޭންޖް ވާނަމޭ ވާނަމޭ އެކިޔަނީ.. ދުވަހަކުވެސް ވާތަނެއް ނާދޭ ..ހަމަ އިބިލީހުގެ ކައިވެންޔަށް.. އެހެންނޫނަސް ލިއަމް އެ ހުރިގޮތަށް ހުރެފަ މަލް އާ ރައްޓެހި ވެއްޖިއްޔާ އަނެއްކާ މަލް މަންމަ އިތުރަށް ރުޅި އަންނާނީ .." . ޔަނާލް އަށް ފެންނަ ގޮތް ޔަނާލް ފާޅުކޮށްލީ ނުހަނު އަވަހަށެވެ.. ރާގުން ހީވަނީ މަލަކް އަށް ކަމެއް ވިސްނައިދޭން އުޅޭ ހެންނެވެ.. "..އާން ދޯ..އެހެންވީމަ ކީކޭ ދެން ބުނަންވީ؟." ޔަނާލްގެ ވާހަކަތަށް މަލަކް ގަބޫލް ކުރީ މަލަކް އަށް މަލަކް ޔަނާލް މަލަކް އަށް ވަރަށް އިތުބާރު ކޮށްފައެވެ.. އަދި މަލަކް އަށް ދެރަ ގޮތެއް ވާން ޔަނާލް ބޭނުންނުވާނެ ކަން މަލަކް ގެ ޟަމީރް މަލަކް އަށް ވިސްނައިދިނުމުންނެވެ . " ބުނޭ އިހަށް ހިނގާށޭ ރައްޓެއްސެެއްހެން ހުންނަން.. ލިއަމް ލިޔަމްވެސް ބަދަލު ވެފަ މަންމަ ވެސް ހަމަޔަަކަށް އަޅުވާފަ އަލުން ރައްޓެހި ވާނީއޭ.. "..ހިމަނަންވީ ކޮންމެ ޕޮއިންޓްއެއް ވަކިންހެން ޔަނާލް ކިޔައިދިނެވެ.. ޔަނާލް އެދުނު ގޮތަށް މެސެޖް ލިޔުމަަށްފަހު ފޮނުވާލިއެވެ ..އުންމީދު ކުރި ގޮތާ ޙިލާފަށް ، ލިޔަމްގެ ފަަރާތުން މެސެޖްއަށް މާބޮޑު ސަމާލް ކަމެއް ދިން ތަނެއް ނުފެނުނެވެ ..ލިޔަމް ދައްކަންފެށީ އެހެން ވާހަކަތަކެކެވެ.. އެ ދުވަހުގެ ފަހުން ލިއަމްއާ މަލަކް އާ ދޭތެރޭ އޮތީ ކުރިން އޮތް ގުޅުމެއް ނޫނެވެ . ނަމަވެސް ލިއަމްގެ އެ މެސެޖް ލިބުނުފަހުން މަލަކް އަށް ހުރެވެނީ އަބަދުވެސް ލިއަމްގެ މެސެޖްއެެއްގެ އިންތިޒާރުގައެވެ..ވާހަކަ އެއް ދައްކާލަން ދެފަހަރަކު ދިމާވާން ވެސް ލިއަމް އެދުނެވެ . މަލަކްގެ ހިތް އެކަމަށް އެދުނަސް އެކަން ކޮށްފިނަމަ ވާނެ ގޮތަކަށް ވިސްނާ މަލަކް އެކަމާ ދެކޮޅު ހެދިއެވެ .
*************************************
ހަފްތާއެއް ފަހެވެ . ޒާޔާ އާ ޝިފާގެ މާބޮޑު ހަބަރެއް ނުވެއެވެ.. ނަމަވެސް އެ ހުސްކަން މަލަކްއަށް އިހުސާސް ނުވަނީ ލިއަމްގެ ފަރާތުން ލިބެމުން އައި ހިތްހަމަޖެހުމުގެ ސަބަބުންކަން ކަށަވަރެވެ . ލިޔަމްއާ ޔަނާލް ވެސް މިހާރު ވާހަކަ ދައްކަން ފަށައިފިއެވެ..އެކަމާ މަލަކް އިންތިހާއަށް އުފާ ކުރެއެވެ . މަލަކްއާ ލިއަމްއާ ދެމެދު މައްސަލައެއް ޖެހުނަސް ހައްލު ކުރަން ފަސޭހަ ވާނެހެން މަލަކްއަށް ހީވާތީއެވެ . މިފަހަކަށް އައިސް މަލަކްއަށް ގިނައިން އުޅެވެނީވެސް ޔަނާލް އާ އެކު ކަމަށް ވާތީއެވެ . އެގޮތަށް އެއްރޭ މަލަކްއާ ޔަނާލް އިނީ ޔަނާލް މެން ގޭ ދޮރުމަތީ ބަހައްޓާފައި ހުރި ޖޯލިފަށްޗެއްގާ އިށީންދެލައިގެން ވާހަކަ ދައްކާށެވެ.. ވާހަކަ ތަކުގެ ތެރެެއިން ހިމޭން ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު ޔަނާލް ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެވެ.." މަލް ބަލާބަ މިއޮތީ ލިއަމް މެސެޖް ކޮށްފަ، ކޮންތާކު ހެއްޔޯ ." ...ޔަނާލް ގެ ފޯނުން ލިއަމްގެ މެސެޖް ދައްކާލަމުން ޔަނާލް ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. އަދި އެ މެސެޖްގެ ޖަވާބުގައި އެމީހުން ތިބިތަން ބުނެލިއެވެ.. ޔަނާލް މާ އަވަހަކަށް ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިން ސަބަބަކާ ލިއަމް ޔަނާލް އަށް މެސެޖް ކުރި އެއްވެސް މަގްސަދެއް މަލަކް އަކަށް ނުވިސްނުނެވެ.އަދި އެކަން ހޯދުމުގެ ޝައުގުވެރިކަމެއްވެސް މަލަކްގެ ނެތެވެ.މަލަކް އަނގައިން ނުބުނެ އިންދާ މިފަހަރުވެސް އާ ކަމެއް މަލަކް އަށް ދެއްކީ ޔަނާލްއެވެ. ޔަނާލް ލޮލުން އިޝާރާތް ކޮށްލީ މަގުގެ އަނެއް ފަރާތުން މަލަކްމެން ތިބި ޖޯއްޔާ ދިމާލަށް ހިނގަމުން އައި އަންހެން ކުއްޖާއަށެވެ. "އެއީ ޔުސްރާ، އިނގޭތަ؟ އޭނަ ހުންނަނީ ލިއަމް އާ ފާޑަކަށް އަޅައިގަންފަ..މަޖާ ކަމެއް އެއީ ހުވާ .. އަލްޔާ ބުނީ އަލްޔާ ކައިރީގަވެސް ބުންޏޯ ލިއަމް ދެކެ ލޯބި ވެޔޭ . މަ އެއްދުހު ޕެކޭޖް ހުސްވެގެން އަލްޔާ ފޯން އިން ލޮގިން ވެލަން ދިޔަ ގަޑީގަ އަލްޔާ ކީ އެވާހަކަ ." މަލާމާތުގެ ރާގަކަށް ޔަނާލް ވީ ގޮތް ކިޔައިދިނީ ހެމުން ހެމުންނެވެ . ޔުސްރާ އަކީ މަލަކްމެން އުމުރު ކުއްޖަކަށް ވި ނަމަވެސް އެހެން ކުދިންނާ ތަފާތު ކުއްޖެކެވެ . ނިކަމެތި ކަމާ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ހުރި ގޮތުން ޔުސްރާ ވެފައިވަނީ ހަނގާގެ ޝިކާރައަކަށެވެ. " އެހެރަ އަންނަނީ ، އަވަސްކޮށް ހިނގާބަލަ ދާން.. ލިޔަމް އޭ ކިޔާފަ ވާހަކަ އަޅުވާލައިގެން ހައްދާލާނީ..ސަޅި ވާނެ.. " ޔަނާލްގެ ލާނެއްކަން އިނގެ ހުރެވެސް ޔަނާލްގެ ފަހަތުން މަލަކް ހިނގައިގަތީ ކޮންމެހެން ދާން ބޭނުންވެގެންނެއް ނޫނެވެ.. " ޔުސް އިނގޭތަ؟ ލިއަމް ވަރަށް ލައިކް ވޭ ޔުސް ދެކެ..ޔުސްރާ އޭނަ އަށް މެސެޖް ވެސް ކުރިން ދޯ؟.. ލިއަމް ބުންޏޭ މަށަށް ވަރަށް ހީވޭ ހަމަ ލިއަމް ޔުސް ދެކެ ލައިކް ވާހެން..އޭ އަދި ލިއަމް ބުންޔޭ ޔުސް ކައިރީ ބުނެބަލާށޭ މިރޭ ހަބަރެއް ވެބަލަށޭ..ދޯ މަލަކް ؟ .." ޔުސްރާ އައިސް އަރާ ހަމަވުމާއެކު ޔަނާލް ކުރޮޅި ގޯނި އޮއްސާލައިފިއެވެ.. ޔަނާލް ހެދީ ހުސް ދޮގުކަން އެނގިހުރެވެސް މަލަކް ބޯ ޖަހާލީ ފަސޭހައިން ބޯ ދަމައިގަންނާށެވެ. އެގޮތެއް ޔަނާލް އަކަށް ކަމަކު ނުދިޔައެވެ. މަލަކް އަށް ފެންނަ ގޮތް ހާމަ ކުރުމަށް އެދުނެވެ.. "އާން ކީއްވެ ދޯ ވަކި ޔުސްރާ ދެކެ ލައިކް ނުވާންވީ . ހަމަ ވެވިދާނުން.. ޔައްލު ހިނގާބަލަ ދެން ދާން ޔުސްރާ ނޫޅޭ މޮޔަ ވެގެންނެއް ދޯ؟ .." ޔުސްރާ ވެސް ބޯ ޖަހާލުމުން ޔަނާލް އަތުގާ ހިފައިގެން މަލަކް ހިނގައިގަތީ އެނބުރި ތިބިތަނަށް ދިޔުމަށެވެ.. " އޭ ކޮންމެސް ނުބުނާތި ލިޔަމް ކައިރީ ނުބުނާތި ޔުސްރާ ކައިރީ މިހެން ކީ ވާހަކަ.. ވަރަށް ރުޅި އަންނާނެ..އޭނަ ވަރަށް ރުޅި އާދޭ ޔުސްރާ ދެކެ..ކުރިންވެސް ޔުސްރާ އޭ ކިޔާފަަ ކޮންމެސް އެއްޗެކޭ މަޖަލަކަށް ބުނިކަމަށްޓަކާ ކިރިޔާ އޭނަ ކާނުލީ.. " ޔަނާލް ދެއްކި ވާހަކަ ތަކުން މަލަކް ހުރީ ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭންގިފައެވެ..މިހެން ވީ އިރު މިރޭ ޔުސްރާ ގޮސް ލިޔަމްއަށް މެސެޖްކޮށް ޔަނާލްމެން ދެއްކި ވާހަކަތައް ކިޔައިދީފިނަމަ ވާނެ ގޮތެއް އަންދާޒާ ކުރާކަށަ ނޭންގުނެވެ . " ވަޓް ދި ހެލް ޔޫ ޑިޑް ޔަނާލް؟ . ލިއަމް ރުޅި އަންނާނެ ކަމެއްކަން އެނގިހުރެ ކީއްވެ ކުރިން ނުބުނީ؟ . ޔަނާލް އަށް ހަމަ ރަނގަޅަށް އިނގޭނެ ލިއަމް ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނެކަން އިނގޭނަމަ މަލް އެކަން ނުކުރާނެކަން ..ދެން ލިޔަމް ކައިރީ ބުނާނީވެސް ކީކޭތަ؟ .." މަލަކް އަށް މިފަހަރު ވާހަކަ ދެއްކުނީ ތަންކޮޅެއް ބާރަށެވެ.. " ނުބުނާނިއްޔޭ ތިހާ ހާސް ނުވެބަލަ..ހިނގާ ދާން ގެއަށް އޭރުން ހަމަ ޖެހިދާނެ.. " ..މަލަކްގެ ޝަކުވާތަކަށް ޔަނާލްގެ މާބޮޑު ފަރުވާލެއް ނެތެވެ.. އެހެންކަމުން އިތުރު އެއްޗެއް ބުނަން ނަހަދާ މަލަކް ހިނގައިގަތީ ގެއަށް އަންނާށެވެ..ހިނގަމުންގޮސް ގެއަށް ވަނުމަށްފަހު މިންނާ އުޅޭތޯ ބަލާލުމަށްފަހު ހަބަރެއް ނުވުމުން އައިސްއަލަމާރިން ފިނި ފެންފުޅިއެއް ހިފައިގެން ސިޑިން މައްޗަށް އެރީ ބެލްކަންޏަށް ދާށެވެ. ބެލްކަނީގާ ބެހައްޓާފައި ހުރި ސަރަންފީއެއްގައި މަލަކް އިށީނީ ވަރުބަލި ވެފައި އިން ވަރުންނެވެ.. އަދި ގެނައި ފެންފުޅިން އަރުތެރެ ތެންމާލުމަށްފަހުހު ޖެހެމުން އައި މަޑު ވައިރޯޅިތަކުން ހިތްހަމަ ޖެހުން ހޯދާށެވެ. ހިނގައިދިޔަ ކަންތަކާ ދޭތެރޭ މަލަކް ފުންކޮށް ވިސްނައިލިއެވެ. އެއާއެކު ފޯނު ނަގާ މަލަކް އަވަސްބެގަތީ މަލަކް އަށް ވިސްނުނު އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަށް ކަންތައް ކުރާށެވެ.. އުފާވެރިކަން ކަފުނަކަށް ލުމުގެ ނިޔަތެއްގައެއް ނޫނެވެ..
(ނުނިމޭ)

    Please log in or register to bookmark.
    4k

    ޚިޔާލު

    Your email address will not be published. Required fields are marked *