kralbetbetturkeyikimislibahis1xbetm.infohipas.infohttps://www.wiibet.com/restbetcdn.com

އިތުބާރު ގެއްލުވާ ނުލާ - 12

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy

‎އަމިއްލަ ނަފުސު އިންތިހާއަށް ކުއްވެރި ކުރެވުނީ، މަންމަގެ ހުރިހައި އާދޭސްތަކަށް ބީރުކަންފަތެއް ދެވުމުންނެވެ. މަންމަގެ ގާތައް މަންމަ ދެކިލުމަށް އަހަރެން ނުގޮސް ހުރުމުންނެވެ. ނަމަވެސް ދެވަނަ ފަހަރަށް އެކުށް ތަކުރާރުކުރާކަށް އަހަރެން ނެތީމެވެ.

‎ފޯނުން ޖެހިގެން އޮތް ދުވަހަށް ޓިކެޓު ހަމަޖައްސަމުން އަހަރެން ތައްޔާރުވީ އެނބުރި ރާއްޖެ ދިއުމަށެވެ.

************

‎ފްލައިޓު ވެލާނާ އިންޓާރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ރަންވޭގައި ޖެއްސުމާއިއެކު ފުން ނޭވާއެއް އަހަރެންނަށް ދޫކޮށްލެވުނެވެ. ފްލައިޓުން ފައިބައި، ލަގެޖް ހިފައިގެން އަހަރެން މިސްރާބުޖެހީ އެއާޕޯޓުގެ އެރައިވަލަސް ގޭޓާއި ދިމާލަށެވެ. އެރައިވަލްސް ގޭޓުން ނިކުތް އަހަރެންނަށް ހިނިތުންވެލެވުނީ އަހަރެން ބަލާ އައިސް ހުރި ދޮންބެ ފެނުމުންނެވެ.

‎އަހަރެން ހިފަހައްޓައިގެން ހުރި ޓްރޯލީގައި ހިފައިލަމުން ލޯތްބާއިއެކު އަހަރެންގެ ބޮލުގައި ދޮންބެ ފިރުމާލިއެވެ. އަދި، އަހަރެންގެ އަތުގައި ހިފައިގެން އެއާރޕޯޓުން ނިކުތުމަށް ދޮންބެ ހިނގައިގަތެވެ. ދޮންބެގެ އެ އަމަލާއިއެކު އަހަރެންގެ ހަނދާނަށް އައީ ކުޑައިރުއްސުރެ ތާކަށް ދާނަމަ އަބަދުމެ ދޮންބެއާއި ތުއްތު އަހަރެންގެ ދެއަތުގައި ހިފާގޮތެވެ. އަހަރެން ކިތަންމެ ނުރުހުނަސް އެދެމީހުން އަހަރެންގެ އަތަކުން ދުލެއްވެސް ނުކުރާނެއެވެ.

‎ލުއި ހިނިތުންވުމަކާއި އެކު ވަށައިގެންވީ މާހައުލަށް އަހަރެން ނަޒަރު ބަދަލުކޮށްލީމެވެ. ތަރައްޤީގެ ކުލަވަރު އެއާޕޯޓުން ވެސް ފެންނަށް ހުރިއިރު، އެތަކެއް ބަދަލުތަކެއް މުޅި ތަަނަށް ވަނީ އައިސްފައެވެ. ދޮންބެއާއިއެކު ގޮސް ޓެކްސީއެއްގައި އަހަރެމެން މިސްރާބުޖެހީ ހޮސްޕިޓަލާއި ދިމާލަށެވެ. އެއީ އަހަރެން އެދުނު ގޮތެވެ.

‎ވިއްސަކަށް މިނެޓުފަހުން ޓެކްސީ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ ކުރިމަތީގައި މަޑުކޮށްލިއިރު، އަހަރެން އަވަސްވެގަތީ ކާރުން ފޭބުމަށެވެ. އަހަރެން ލައިދިނުމަށްފަހު، އަހަރެންގެ ފޮށި ހިފައިގެން ދޮންބެ ގެއަށް ދިއައީ، ތިއްތި ހޮސްޕިޓަލުގެ ދޮރު ކުރި މައްޗަށް އަހަރެން ބަލައި ނިކުމެ ހުރުމުންނެވެ.

‎"އޭ ހާދަ އިލޮއްޓޭ މަލްކޮ މިހާރު؟ ނުކައި ނުބޮއެ ތަ އުޅެނީ؟" އަހަރެން ފެނުމާއިއެކު، އަހަރެންގެ ނިއްކުރީގައި އޭނާގެ އިނގިލިން ޖަހައިލަމުން ތިއްތި އަހަރެންނާއި ދިމާކޮށްލިއެވެ. ތިއްތިއަކީ އަހަރެން ފަދައިން އަނގަ ގަދަ ސަކަރާތް ބޮޑު މީހެކެވެ. "ތިއްތި ހީވޭ މާ ފަލަހެން، ތިއްތި ދައްތަ މާގިނައިންތަ ކައިވެންޏަށްފަހު ކާންދެނީ!" އަހަރެންވެސް ހަމަ އެ ރާގުގައި އަހައިލީ، ހިތުގައިވީ އުދާސްތައް އެއްފަރާތް ކުރަމުންނެވެ. އޭރު އަހަރެމެން ދެމީހުންނަށް ގޮސް ލިފްޓުގެ ކުރިމަތީގައި ހުއްޓިލެވުނީއެވެ.

‎"ހޫން ދެން ތިއްތިގެ ވެޑިންގްއަށް ނައިސް ހުރެ ތިހެން ކިޔާނެ ކަމެއް ނެތް، ދޮންބެގެ ނަސީބު ކަންނޭގެ އޭނަ މަލްކޮ ގްރޭޑް ޓެން ނިމުނު ތަނާ މެރީ ކުރިކަމީ، ނޫނީ އެޔަށް ވެސް އަތުނުވީސް" ތިއްތިގެ އަޑުގައި ކުޑަ ހިތްހަމަނުޖެހުމެއް ވީ ނަމަވެސް، ސޮރީއޭ ބުނުން ފިޔަވައި އިތުރު އެއްޗެއް އަހަރެން ނުބުނަމެވެ. ބުނާނެ އެއްޗެއް ވެސް ނޭނގުނީއެވެ.

‎ލިފްޓަށް އެރުމުން ފެށިގެން ގޮސް، މަންމަ ބާއްވާފައި އޮތް ކޮޓަރިއާއި ހަމައަށް ދެވެންދެން އަހަރެމެން ދެމީހުންގެ ދެމެދުގައި އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުދެކެވެއެވެ. ކުޑަކޮށް އުނދަގޫ ވި ނަމަވެސް، ތިއްތިގެ ނުރުހުން އަހަރެންނަށް ހައްޤުކަން އަހަރެންވެސް ޤަބޫލުކުރަމެވެ.

ރޫމް ނަމްބަރު 204 ގެ ކުރިމަތީގައި ހުއްޓިލަމުން ތިއްތި ލޮލުން އިޝާރާތް ކޮށްލުމާއިއެކީ، އެއްފަހަރު ތިއްތިއާ ދިމާލަށް އަދި އަނެއްފަހަރު އެ ދޮރާއި ދިމާލަށް ބަލައިލަމުން އަހަރެންނަށް ހިންދިރުވައި ލެވުނެވެ.

‎ފުން ނޭވާއެއް ދޫކޮށްލައި، ހަށިގަނޑު ހަމަޔަކަށް އަޅުވާލަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ކުރިމަތީގަި ހުރި ދޮރުގެ ތަޅުގައި ހިފައި އަހަރެން އަނބުރައިލީމެވެ. އެއާއިއެކު ދޮރު ހުޅުވިގެން ދިއައެވެ. ދޮރުގެ ވާތް ފަޅީގައި ހުރި ސިންގަލް އެނދުގެ މަތީގައި އަހަރެންގެ މަންމަ އޮތް އިރު، އެނދުގެ ކަނާތް ފަޅީގައި ހުރި ސޯފާގައި އަހަރެންގެ ބައްޕަ އިނެވެ. ދެމީހުންގެ ނަޒަރު އެއްފަހަރާ އަހަރެންނާއި ދިމާލަށް ދަތުރު ކުރި އިރު، މަންމަގެ ދުލުން އަހަރެންގެ ނަން ބޭރުވެގެން ދިއައެވެ. "މަލަކް"

‎މަންމަ އޮތް އެނދާ ދިމާލަށް ހިނގައިގަންނަމުން އަހަރެން ގޮސް ހުއްޓިލީ އެނދާއި ދާދި ގާތުގައެވެ. އައިވީ އަދި އެތައް މެޝިނުތަޖެއްގެ އެހީގައި މަންމަ އޮތް އިރު، ފަހަރަކު މެޝިނަކާ ދިމާލަށް ބަލަމުން ގޮސް، މަންމައާއި ދިމާލަށް އަހަރެން ބަލައިލީމެވެ. އޭރު މަންމަގެ ދެލޮލުގައި ވީ ޝަކުވާ އަހަރެންނަކަށް ސިއްރެއް ނުވިއެވެ.

‎"އަދިވެސް ދުރުގަ ތަ ހުންނަނީ؟ އާދެބަލ މަންމަ ކައިރިޔަށް" އަހަރެންނާއި ދިމާލަށް ދެއަތް ދިއްކޮށްލަމުން މަންމަ ބުނެލުމާއި އެކު، ހިނިތުންވެލަމުން އަހަރެން ގޮސް މަންމަގެ ގައިގައި އޮޅުލައިގަތީމެވެ. މި މަންޒަރު ބަލަން ހުރި ބައްޕަ އަދި ތިއްތި ވެސް ހިނިތުން ވެލީއިރު، މަންމައާއި ދުރުވެލަމުން އެ އެނދުގެ ކައިރީގައި ހުރި ގޮނޑީގައި އަހަރެން އިށީނދެ ހަމަޖެހިލީމެވެ.

‎މަންމައާއި އެތައް ވާހަކައެއް ހިއްސާކުރަން އަހަރެންނަށް އިނދެވުނީ ކިހާއިރަކު ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. އަހަރެންނަށް ފާރުގައި އިން ގަޑިއަށް ބަލައިލެވުނީ، ނަރުސްކުއްޖަކު މަންމައަށް ބޭސްދޭން އައުމުންނެވެ. އޭރު ބައްޕަ އަދި ތިއްތި ވެސް ފެންނަން ނެތުމުން، އެބަ އަންނަން ކަމުގައި ބުނެ އެ ކޮޓަރިން ބޭރަށް އަހަރެން ނިކުތީމެވެ.

‎ޖެހިގެން ހުރި ކޮރިޑޯރއަށް ލަނބާލުމާއިއެކު، އަހަރެންގެ ކަންފަތުގައި ޖެހުނީ، އެ ކޮރިޑޯރގައި ހުރި ބެލްކަނީގައި ތިބެ ބަޔަކު ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔަ އަޑެވެ. އެއީ ބައްޕައާއި ތިއްތިގެ އަޑެވެ. "ކޮބާ ގޮތެއް ހަމަޖެހިއްޖެ؟" އިވުނީ ބައްޕަގެ އަޑެވެ. "އަހަރެންނާ ދޮންބެ ދެމީހުންގެ ސޭވިންގްސް އެއްކޮއްލައިގެން ކޮންމެސް ވަރެއް ވެއްޖެ އެކަމް ބޭނުންވާ އަދަދުގެ ދެބައި ކުޅަ އެއްބައި ވެސް ހަމަނުވޭ" އެވާހަކަ ތަކުން، އެދެމީހުން އެ ދައްކަނީ ފައިސާގެ ވާހަކަކަން ދެނެގަންނާކަށް އަހަރެންނަކަށް އުނދަގުލެއް ނުވިއެވެ.

‎"ބައްޕައަށް އިނގޭ އުނދަގޫ ވާނެކަން، މި ހުރިހާ ދުވަހު މިއުޅެނީ ވެސް ތި ދެކުދިންނަށް ލިބޭ އެއްޗަކުން ފުއްދައިގެން، ބައްޕަ ގައިގަ ވަޒީފާއަކަށް ދާނެ ވަރެއް ހުރީކީއެއް ނޫން، އަނެއްކާ މިދިޔަ ހައްޖުގަ އަލްކާގެ މަންމަ ހައްޖަށް ފޮނުވަން ވެސް މުފްލިހް އެހާ ހަރަދު ކުރި، މަލަކްގެ ހަރަދުތައް ވެސް ތި ބަލަހައްޓަނީ ތި ދެކުދިން، ދެން ފަހަށް ރައްކާކުރަން އަތުގަ އޮންނާނީ ވެސް ކޯޗެއް؟" ބައްޕަގެ އަޑުގައިވީ މާޔޫސް ކަމާއި ހިތްދަތި ކަމެވެ.

"ބައްޕަ ކަންބޮޑު ނުވޭ....އިންޝާﷲ ކޮންމެސް ގޮތަކުން މަންމަގެ އޮޕަރޭޝަނަށް އިންޑިއާއަށް ދާން ބޭނުންވާ ވަރަށް އަޅުގަނޑުމެން ފައިސާ ހޯދާނަން" ތިއްތިގެ އަޑުގައި ސާބިތުކަން ވީ ނަމަވެސް، އަނެއްކާވެސް އަހަރެންނަށް ކުށްވެރި ކުރެވުނީ އަމިއްލަ ނަފުސެވެ.

‎ތިއްތިއާއި ދޮންބެގެ އަތުގައި ފައިސާ ނުހުންނަނީ ވެސް އަހަރެންގެ ސަބަބުން ކަމުގައި އަހަރެންނަށް ޤަބޫލު ކުރެވުނެވެ. ގޭގެ ކުލި ދައްކަމުން، މަންމަ އަދި ބައްޕަ ބަލަމުން، އަމިއްލަ އަނބި ދަރިންނަށް ހަރަދުކުރަމުން، އަހަރެންގެ ހަރަދު ވެސް ބެލަހައްޓަނީ އެދެމީހުން ވިއްޔާއެވެ. މިއަދު މަންމަގެ ބޭސްފަރުވާއަށް އަވަސްވީ ގޮތެއްގައި ފައިސާ ބޭނުން ވެފައިވީއިރު، އެދެމީހުން އެ ފައިސާ ހޯދާނީވެސް ފަހެ ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ.

‎ތިއްތިއަށް މެސެޖެއް ކޮށްލަމުން ގެއަށް ދަނީ ކަމުގައި ބުނެ ކާރެއްގައި އަހަރެން މިސްރާބުޖެހީ އަހަރެންގެ އާއިލާ ދިރިއުޅޭ އެޕާރޓްމެންޓަށް ދިއުމަށެވެ. ހަތް ފަންގިފިލާއަށް ބަހާލެވިފައިވީ އެ އިމާރާތުގެ ދޮރު މަތީގައި ކާރު މަޑުކޮށްލުމާއި އެކު އަހަރެން ކާރުން ފައިބައި، އިމާރާތުގެ ދޮރުން އެތެރެއަށް ވަނީމެވެ. ލިފްޓުން ތިންވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ގޮސް ތިނެއް ބީގެ ދޮރުގެ ތަޅުގައި ހިފައި އަނބުރާލުމާއިއެކު، ދޮރު ހުޅުވުނު އިރު، އަހަރެން އެތެރެއަށް ވަނީމެވެ.

‎ބޮޑު ސިޓިންރޫމެކެވެ. ބޮޑު ސޯފާ ސެޓަކާއި ފަތި ޓީވީއެއް ފާރުގައި ހަރުކުރެވިފައި ހުރިއިރު، ހުރިހާ ފާރެއްގައި ވެސް ވަނީ މަޑު އަޅިކުލައެއް ލެވިފައެވެ. ދެން އަހަރެންގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ، ބަދިގެއާއި ޖެހިގެން ބަހައްޓާފައި ހުރި ކަޅު ބިއްލޫރީގެ ކާމޭޒުގެ ގޮނޑިއެއްގައި އިށީނދެ އިން ފަސް އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖާއެވެ. "މާއިފް" އާއެކެވެ. އެއީ ދޮންބެގެ ދަރިފުޅެވެ. މާއިފްއާއި ދިމާލަށް ހިނގައިގަތް އަހަރެންނަށް މަޑުޖެހިލެވުނީ، ގޭތެރެއިން ދެމީހެއް ވާހަކަ ދައްކާ އަޑު އިވުމާއި އެކީގައެވެ. އޭރު ތުއްތު މާއިފްގެ ސަމާލުކަން ފުރިހަމައަށް ހުއްޓިފައި ވަނީ އޭނާގެ އަތުގައި އޮތް އައިޕެޑުން އަޅުވާފައި ހުރި ކާޓޫނަށެވެ.

‎އަޑު އައި ދިމާލަށް ހިނގައިގަތް އަހަރެންނަށް ވަކި ހިސާބެއްގައި ހުއްޓިލެވުނީ، ދެކެވެމުން ދިޔަ ވާހަކަ ސާފުވުމުންނެވެ. "މުފްލިހް ތިބުނަނީ މީ އަހަރެންގެ މައްސަލަ އޭތަ؟ އަހަރެންގެ މަންމަ ހައްޖަށް ފޮނުވަން ލާރި ހަރަދު ކުރީމަތަ މުފްލިހްގެ އަތުގަ މިއަދު ފައިސާ ނެތީ؟ ބަަލަ މިއަދު ބަލި އެނދުގަ އެއޮތީ އަހަރެންގެ ވެސް މަންމައެއް ނޫންތަ؟... އަހަރެން ވެސް ދެރަވެޔޭ، އެކަމު މުފްލިހް ތިހެން އަބަދު އަހަރެންނަށް ރުޅި އިސް ކުރިއަކަސް ފައިސާގެ އިންތިޒާމެއް ނުކުރެވޭނެ ދޯ!" އެއީ އަހަރެންގެ ދޮންބެދައްތަ އަލްކާގެ އަޑެވެ.

‎ދޮންބެއަކީ އަބަދުވެސް ރުޅި ގަދަ މީހެއްކަން އަހަރެން ދެނެހުރީމެވެ. ނަމަވެސް، ދެމަފިރިންގެ ދެމެދުގައި ވާ މައްސަލަ އެމީހުންގެ އަތް މައްޗަށް ދޫކޮށްލަމުން އަހަރެން ގޮސް މާއިފް އުރައިލީމެވެ. މިދިއަ ޗުއްޓީގައި ދޮންބެމެން މާއިފް ގޮވައިގެން އަހަރެންގެ ކައިރިއަށް އައިސްފައި ވުމުންނާއި، ވީޑިއޯ ކޯލުން މާއިފްއަށް އަހަރެން ފެނިފައި ވުމާއިއެކީ ވަގުތުން ދޮންތީއޭ ކިޔައި އޭނާ ހަޅޭއްލަވައިގަތެވެ. މާއިފްއަކީ އަޑުގަދަ ހަލަނި ކުއްޖެކެވެ. ކުރު ގޮތަކަށް ބުނާ ނަމަ ދޮންބެގެ އިދިކޮޅެވެ.

‎މާއިފްގެ އަޑަށް ދޮންބެ އާއި ދޮންބެދައްތަ ކޮޓަރިން ނިކުމެގެން އައި އިރު، އަހަރެން ފެނުމާއި އެކީ އަހަރެން ގޮވައިގެން ދޮންބެ ދައްތަ ދިއައީ އަހަރެންގެ ކޮޓަރި ދައްކައިދިނުމަށެވެ. އޭރު ރައްޓެހި، އެހެން ނަމަވެސް ބީރައްޓެހި ނަޒަރަކުން މާއިފް އަހަރެންނާއި ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުއްޓެވެ.

‎އިރުކޮޅަކު ވާހަކަ ދައްކާލަން ހުރުމަށްފަހު، ދޮންބެދައްތަ ދިއުމުން ވެފައި ހުރި ވަރުބައްޔާއި އެކު އަހަރެންނަށް ނިދުނީއެވެ. ދެން ހޭލެވުނީ، އަސުރު ނަމާދުގެ ބަންގީގެ އަޑަށެވެ. އަވަހަށް ތެދުވެ ފެންވަރައި ނަމާދުކޮށްލައިގެން އަހަރެން ރީތިވެލީ، ޝާޔާއާއި ބައްދަލުކޮށްލަން ދިއުމަށެވެ. އަހަރެން ބޭނުންވީ އޭނާއަށް ސަޕްރައިޒެއް ދޭށެވެ. އެހެންކަމުން ނުސީދާކޮށް ވައިބާރ އިން މެސެޖުކޮށް އޭނާ ހުރި ތަނަކާއި ކުރަނީ ކީތްތޯ ބަލައި ލުމަށްފަހު، އަހަރެން ތައްޔާރުވާން ފެށީމެވެ.

‎ފައި ފޮރުވޭ ވަރުގެ ރޮނގުދެމި ގަމިސް ފޮތީގެ އަތް ދިގު ހެދުމެއް ލުމަށްފަހު، އިސްތަށިގަނޑު މިނިވަންކަމާއި އެކީ ފަހަތަށް ދޫކޮށްލީމެވެ. މޫނުމަތީގައި ފުށްކޮޅެއް ޖަހައިލުމަށްފަހު، މަޑު ފިޔާގޮށީގެ ލިޕްސްޓިކަކުން ތުންފަތް ފަވައިލީމެވެ. އަތް ދަބަސް ކޮނޑުގައި އަޅުވައިލަމުން ސެންޓުކޮޅެއް ޖަހައިލައިގެން އަހަރެން ގެއިން ނުކުތީމެވެ. އޭރު ބައްޕަ ގޭގައި އުޅެއެވެ.

‎ޝާޔާ މެންގެ ކަމުގައިވާ ހ.ވާދީ އަށް ދިއުމަށް އަހަރެން މިސްރާބުޖެހީ ޓެކްސީއެއްގައެވެ. ކާރު މަޑުކޮށްލުމާއިއެކު، ފަބައި ކުރިމަތީގައި ހުރި އިމާރާތަށް ބަލަހައްޓައިގެން އަހަރެންނަށް ހުރެވުނީ، އެ އިމާރާތުގެ ފުރިހަމަ ކަމުންނެވެ. ފަސް ފަންގިފިލާއަށް ހެދިފައި ހުރި ބޮޑު ގެއެކެވެ. އެންމެ މަތީ ފަންގިފިލާގައި ހުރި ކޮޓަރިން ނިކުމެވޭ ގޮތަށް ހުރި ޓެރަހެއް ފަދަ ބޮޑު ބެލަކަނި އަދި އެތާގައި ހުރި އުނދޯލިތައް ފެނުމާއިއެކު، އެތާގައި އުޅޭ މީހެއްގެ ނަސީބު ހާދަ ރަނގަޅޭ އަހަރެން ހިތަށް އެރިއެވެ.

‎އެގޭ ތެރެއަށް އަހަރެން ވަނީ ގެއަށް ވަނުމަށް ހަދާފައި ހުރި ބޮޑު ދަގަނޑު ގޭޓު ހުޅުވައިލުމަށްފަހުގަ އެވެ.

ނުނިމޭ

  Please log in or register to bookmark.
  4k

  5 ޚިޔާލު

  1. މާޝާ ﷲ!! ވަރަށް ރީތި މިބައިވެސް 💖💔💝 އަނެއްކާ އަކިލް ނޫންބާ ދޮރު ހުޅުވާނީ 😂🙊 ދެންއިންބަޔަށް އިންތިޒާރުކުރަން 💖

  2. ކޮންއިރަކު އަނެއްބައި؟؟ވަރަށް ރީތި މިބައިވެސް❤️

  3. ކީއްވެ އިންތިހާ ވާހަކަ ނުގެނެސްދެނީ. ޢަޅުގަނޑަކީ އިންތިހާ ވާހަކައިގެ ވަރަށް ބޮޑު ފޭނެއް. ހީކުރަން ވާހަކައިގެ އަނެއްބައި އަވަހަށް ގެނެސްދޭނެކަމަށް

  4. ކޮންދުވަހަކު ނެކްސްްޓް ޕާރޓް❤️މާޝާﷲ މިބައިވެސް ވަރަށް ރީތި🌸💝

  ޚިޔާލު

  Your email address will not be published.

  Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy
  Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy