kralbetbetturkeyikimislibahis1xbetm.infohipas.infohttps://www.wiibet.com/restbetcdn.com

އިތުބާރު ގެއްލުވާ ނުލާ - 10

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy

‎"ތީ އޭ މަލަކް ގެ ކަޑަ ތަންކޮޅު، މަށަށް ޓްރަސްޓް އެއް ނުކުރާނެ" އަކިލް ބުނެލުމާއި އެކު، އިން ތަނުން ކޮށްޅަށް އަހަރެން ތެދުވީމެވެ. އަދި އެކޮޓަރިން ބޭރަށް ނިކުތުމަށް ހިނގައިގަތީ، އިތުރަށް އަކިލްގެ ކުރިމަތީގައި ހުންނަން ބޭނުން ނުވާތީއެވެ.

************

‎އަހަރެން ނިކުތުމާއިއެކު އަހަރެންގެ ފަހަތުން ޝާޔާ އައީ، އަހަރެން ގެއަށް ލައިދޭން ދިއުމަށެވެ. ދިޔަ މަގުމަތީގައި އަހަރެން މާ މަޑުން ހުންނަން ފެށުމުން ޝާޔާ އަހަރެންގެ ކޮނޑުގައި ކޮށްޓައިލިއެވެ. "ކިހިނެއްވީ؟" ސިހިފަކަހަލަ ގޮތަކަށް އަހަރެން އަހައިލީމެވެ. "ޒިބު އަޅުވައިގެން ތި އިންނަނީ ކީއްވެތަ؟ ތިހާ އަނގަ ގަދަ މީހުން މާ މަޑުން ތިބެންޏާ އުނދަގޫ ވާނެ ދޯ!" ޝާޔާ ބުނެލުމާއިއެކު، މިއޮތް ހުރިހާއިރު އިނދެވުނީ އަނގައިން ބަހެއް ބޭރު ނުކޮށް ކަން އަހަރެންނަށް ރޭކާލިއެވެ. އެނޫނީ އަހަރެންނަކީ އެންމެންގެ ބޮލަށް އުނދަގޫ ވާވަރަށް އަނގަ ތަޅުވާ މީހަކީމެވެ.

‎"މިޒަމާނުގަ މީހަކާ ހެޔޮހިތުން ވާހަކަ ދައްކާލެވޭކަށް ވެސް ނޯވޭ ވިއްޔަ! އަހާ ފާނެ ކީއްވެ ހޭ މަށާ ތިހާ ރީއްޗަށް ތި ވާހަކަ ދައްކަނީ...އެހެންވީމަ މަޑުން މި އިންނަނީ.." އަހަރެން ބުނެލީ އަކިލްއަށް ނިސްބައިތް ކޮށްފައެވެ. ޝާޔާއަށް އެކަން ނަގައިވެސް ގަނެވުނެވެ. "ޕިސްޕިސް....އަވަހަށް އަކިލްއާ ދިމާލަށް ދޯ ތި ވައްބަހުން ޖަހަނީ....ތި ދެމީހުންނެކޭ އޯލްޑް މެރިޑް ކަޕަލްއެކޭ ތަފާތެއް ނެތޭ! އެކަކަށް އަނެކަކުގެ ވާހަކަ ނުދައްކާ ނޫޅެވެނީ ތަ؟" ޝާޔާ އަހާލީ މަޖާ ރާގަކަށެވެ.

‎"އެ ފަތަރާސީއަށް ހަމަ މަލަކް ރީއްޗަށް ވާހަކަ ދެއްކީމަ މައްސަލައަކަށް ވެގެން އުޅެނީ، އެ އެހީނުދެންމެ ވެސް....ވެއިޓް ހީ ޓޯކްސް އެބައުޓް މީ ޓު ޔޫ؟" ޝާޔާ ބުނީ ކީކޭ ކަން ރަނގަޅަށް ފަހުމްވެ ނަގައި ގނެވުމާއިއެކު އަހަރެން އަހައިލީމެވެ. ޝާޔާ އެބުނީ އަކިލް އަހަރެންގެ ވާހަކަ އޭނާ ކައިރީ ދައްކާ ވާހަކަ ހެއްޔެވެ. "މަ ނެތިން އެއްޗެކޭ ބުނާކަށް" ހެމެން ހެމުން ޝާޔާ ބުނެލުމާއި އެކީ އަހަރެން އެވާހަކަ ހުއްޓާލީމެވެ. އޭރު އަހަރެންގެ ގެއާއި ހިސާބަށްވެސް އާދެވިއްޖެއެވެ.

‎އިރުކޮޅަކު މަޑު ކޮށްލައިފައި ދިއުމަށް އަހަރެން އެދުމުން ޝާޔާ އަހަރެންނާއި އެކު އަހަރެންގެ ގެޔަށް ވަނެވެ. އަހަރެންގެ ކޮޓަރިއަށް ގޮސް އެއްޗެހި ބަދަލު ކޮށްގެން އައިސް ލެޕްޓޮޕުން އަހަރެން ފިލްމެއް އަޅުވާލީމެވެ.

"ޝާޔާ، ސުވާލެއް!" ކުއްލިއަކަށް އަހަރެން ކުރިން އަހަން އުޅުނު ސުވާލެއް ހަނދާންވުމާއި އެކު ބަލަން ތިބި ފިލްމު ޕޯސް ކޮށްލަމުން އަހަރެން ބުނެލީމެވެ. "އޭދެން ތިހެން ނަހަދާ! ހާދަ ސަޅި ހިސާބަކުންނޭ ތި ޕޯސް ކުރީ" ޝާޔާ ޝަކުވާ ކުރަން ފެށުމާއިއެކު، ކާމިޔާބީގެ ހިނިތުންވުމެއް އަހަރެންގެ މޫނުމަތީގައި ދުވެލީ، އަހަރެންގެ ސުވާލަށް ޝާޔާ ފަސޭހަކަމާއި އެކު ޖަވާބު ދޭނެއޭ ހިތަށް އެރުމުންނެވެ.

‎"ލައި އަކީ ކާކު؟" އަހަރެން އަހައިލީ ސީދާ ޝާޔާގެ ދެލޮލަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލައިގެން އިނދެއެވެ. އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބު އެނގުމަށް އަހަރެންގެ ހިތް އެވަރަށް އެދެމުން ދިއައީ ކީއްވެކަން ނޭނގުނަސް، މި އަންހެން ކުއްޖާއާއި މެދު އަހަރެންގެ ހިތުގައި ތަފާތު ޝައުގުވެރިކަމެއް އުފެދިއްޖެއެވެ. ޝާޔާގެ މޫނުމަތިން ނުތަނަވަސް ކަމުގެ އަސަރު ފެނިލުމާއިއެކު، އޭނާ އެހައި ފަސޭހައިން އަހަރެންނަށް އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބު ނުދޭނެކަން އަހަރެންނަށް ނަގައިގަނެވުނެވެ.

‎"މަލަކް ކީތްކުރަން އެޔެއް ބަލަނީ؟" އެންމެ ފަހުން އަހަރެންގެ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގެ ގޮތުގައި ޝާޔާ ވެސް ކޮށްލީ ސުވާލެކެވެ. "ޝާޔާ ކައިރީ އަކިލް ބުނީދޯ މަލަކް ކައިރީ ނުބުނާށޭ...ހެހެހެ...ޔަޤީނޭ އެއްވެސް ސީރިއަސް މަންޖެއެއް ނޫން އެއީ ހަމަ ހުސް ފޭކް، އެހެންވެ ތާ ސިއްރު ކުރަން އުޅޭނީ" އަހަރެން ހިފީ ޝާޔާގެ ބަލި ފައިގައެވެ. ޝާޔާ އަކިލް ދިފާޢު ކުރުމަށް ޓަކައި ވިޔަސް އަހަރެންނަށް ޖަވާބުދާރީ ވާނެ ކަން އަހަރެން ދެނެހުރީމެވެ. އަހަރެންގެ މޮޅު އުކުޅު ކާމިޔާބު ވެސް ވިޔެވެ.

‎ފުން ނޭވާ އެއް ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ޝާޔާ އަހަރެންނަށް ކުރިމަތިލަމުން އިށީނދެލައި ހަމަޖެހިލިއެވެ. އޭނާ ހީވީ ތިން ވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައަށް ތައްޔާރުީ ހެނެވެ. އަހަރެންގެ ގާތަށް ކުޑަ ކޮށް ހިނިވެސް އައެވެ. ނަމަވެސް ހިނިގަނޑު ހިންދާލައިގެން އިނީ ޝާޔާ ފަށަން އުޅޭ ވާހަކަޔަށް ސަމާލުކަން ދީގެނެވެ.

‎"މަލަކް ކީއްވެ ކުއްލިއަކަށް އަކިލްގެ ކަންކަމަށް ތިހާ އިންޓްރެސް ތި ދައްކަނީ؟ މަލަކް ތިހާ އިނގެން ބޭނުމިއްޔާ އަހަރެން ބުނެފާނަށް....ކުރީ ފަހަރު ހައިފާއާ އަކިލްގެ ގުޅުން ދެމިއޮތް ވާހަކަ މަލަކްއަށް އަހަރެން ވެސް ސިއްރުކުރިން....އަކިލްގެ އެދުމަށް....މިހާރު ދެރަވެސް ވޭ އެކަން އެދުވަހު ސިއްރު ކުރެވުނީ ތީ ވެސް، އެކަމް މިއަދު އަހަރެން މަލަކްއަށް ހުރިހާ އެއްޗެއް ކިޔާދީފާނަން....އެ މިސްޓޭކް ރިޕީޓް ކުރަން އަހަރެން ބޭނުން ނުވާތީ...." ޝާޔާ ކިޔައިދިނެވެ. ތަންކޮޅެއް ކުރިން ޝާޔާ ވަނީ އަކިލްގެ އެދުމަށް ހައިފާ އާއި އަކިލްގެ ގުޅުމުގެ ވާހަކަ އަހަރެން ކައިރީ ނުބުނެ އޭނާ ހުރީތީ އެކަމަށް މަޢާފަށް އެދިފައެވެ.

‎އަހަރެން އޭނާއަށް މަޢާފު ކުރީމެވެ. ދެރަވެސް ވިއެވެ. ޝާޔާ އަހަރެންނަށް އެފަދަ ކަމެއް އޮޅުވާލައި ދޮގުހަދައިފާނެ ކަމީ ދުވަހަކުވެސް އަހަރެންގެ ހިޔާލަށް ވެސް އައިސްފައިނުވާ ކަމަކަށް ވީތީއެވެ. އަހަރެންގެ އިތުބާރު އެހެން ކޮންމެ މީހަކު ގެއްލުވާ ފުނޑުފުނޑު ކޮށްލިއަސް ޝާޔާ އެހެން ހަދައި ފާނެ ކަމަށް ޤަބޫލު ނުކުރެވޭ ތީއެވެ. އެދުވަހަށްފަހު ޝާޔާއަށް އިތުބާރު ކުރުމަށް ފަސްޖެހެވުނު ނަމަވެސް، ދުވަސްވީ އެކުވެރިކަން ގެއްލެން ބޭނުން ނުވާތީ އަހަރެން އޭނާ އަށް މަޢާފުކުރީއެވެ.

‎"އެހެންވީރުން ބުނެބަލަ، ކާކު ލައި އަކީ؟" އަހަރެންގެ ސުވާލު އަހަރެން ތަކުރާރު ކޮށްލީމެވެ. "ލައިމާ، އަކިލްއާއެކު ވިލާގަ ކިޔަވާ ކުއްޖެއް، މަ ދުވަހަކުވެސް އަކިލް ރައްޓެހިވާ އަންހެން ކުއްޖަކާ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް އެކުވެރިވެފައެއް ނޯންނާނެ، އެއީ އޭނަގެ ގޮތް މަށަށް ވެސް އިނގޭތީ، އެކަމު ލައިމާ އަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކުއްޖެއް، އޭނަ އަކިލްގެ އެ އުޅުން ބަދަލުކުރީ އަހަރެން ބަލަ ބަލަ ހުއްޓާ، އަކިލް ދެކެ ލައި ވަރަށް ލޯބިވޭ އަދި އަހަރުން ފެމިލީ މީހުނާ ވެސް އޭނަ ގުޅުން ބަދަހިކުރަން މަސައްކަތް ކުރޭ....އަކިލް ވެސް އޭނައާ ދިމާވީފަހުން ވަރަށް ބަދަލުވެ ރަނގަޅު ވެއްޖެ، އަކިލް ހަމަޖެހިލައިގެން އުޅޭތަން އަދި ކިރިއާ މަށަށް މި ފެނުނީ....އެއީ ލައިމާއާ ރައްޓެހިވީ ފަހުން" ޝާޔާ އޭނާގެ ވާހަކަ ހުއްޓަިލުމަށްފަހު އަހަރެންގެ މޫނަށް ބަލައިލިއެވެ. އޭރު އަމިއްލަ މޫނު މަތީގައި ވަނީ ކޮންކަހަލަ އަސަރުތަކެއް ކަމެއް އަހަރެންނަކަށް ނޭނގެއެވެ.

‎ޝާޔާ ކިތަންމެ ވަރަކަށް އަކިލް ބަދަލުވެ އޭނާގެ އުޅުން ރަނގަޅު ވެއްޖޭ ބުންޏަސް އަހަރެންނަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވުނެވެ. ކީތްވެ ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. ޝާޔާގެ ދުލުން އެކިޔާ ލައިމާއަކަށް އިވުނު ތަޢުރީފުގެ ބަސްތަކުގެ ސަބަބުން އަހަރެންގެ ހިތުގައި ހުޅުކޮޅެއް ރޯ ވެއްޖެއެވެ. ހަސަދަވެރިކަމުގެ ހުޅުކޮޅެކެވެ.

‎"އަކިލް ލޯބިވޭތަ ލައިމާ ދެކެ؟" އަހަރެން އަހައިލީ ޝާޔާއާއި ހަތަރު ކަޅި ހަމަކޮށްލަމުންނެވެ. އެއާއި އެކު ޝާޔާގެ ބަސް ހުއްޓި އޭނާގެ ހަރަކާތްތައް މަޑުޖެހިލިއެވެ. "މަލަކް މިހެން މި އެހީ، އަކިލް މަަލަކް ކައިރީގަ އޭނާ އެންމެ ލޯބިވި އަދި ލޯބިވާ ކުއްޖަކީ މަލަކްއޭ ބުނެފަ އޮތީމަ، އޭނާ އެންމެ ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ އަދި ހާސިލު ނުވި ލޯތްބަކީ މަލަކް އޭ ބުނީމަ، މަލަކް އެހެން ހުރިހާ އަންހެން ކުދިންނާ ހާސްބައި ތަފާތޭ ބުނީމަ، މަލަކްގެ ތަފާތުކަން އޭނާގެ ހިތް ފަތަހަ ކޮށްފިއޭ ބުނީމަ، އައި ޑޯންޓް އެންޑް ޑިޑް ނޮޓް ބިލީވް އެނީ އޮފް ދީސް، މަލަކްއަށް އިނގޭ އެއީ އޭނަ ހަދާ ހުސް ދޮގުކަން!" މިއޮއް ހުރިހައި ދުވަހު އަހަރެން ޝާޔާ ކައިރި ނުބުނެ ހުރި ވާހަކަ އޭނާއަށް ކިޔައިދިނީމެވެ. އަކިލް އޭނާގެ ހިތުގެ ހާލު އަހަރެންނަށް ކިޔައިދިން ވާހަކަ ބުނީމެވެ.

‎ޝާޔާ މޫނުމަތިން ހައިރާންކަމުގެ އިންތިހާ ފެނިލި އިރު، "ވަޓް؟ ހަމަ އަސްލުވެސް ތި ހުރިހާ ވާހަކައެއް އޭނަ މަލަކް ކައިރީ ދެއްކިތަ؟" އޭނާ އަހައިލިއެވެ. އެއްޗެކޭ ނުބުނެ އަހަރެން ހަމައެކަނި ބޯ ޖަހައިލީމެވެ. އަކިލްގެ އެ ވާހަކަ ތަކުގައި ވަނީ ކިހައި ހަޤީގަތެއް ކަން އިނގިދާނެ ތާއެވެ.

‎"މަލަކްއަށް އަކިލްގެ ދުލުން ބޭރުވާ ކޮންމެ ލަފްޒެއް ދޮގެއްގެ ގޮތުގަ އަޑުއިވުނަސް، ތި ދެއްކި ހުރިހާ ވާހަކައަކީ ހުސް ތެދު، ފެށުނީއްސުރެ އަކިލް ހަމަ އަސްލުގަވެސް މަލަކް ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވޭ....އަބަދުވެސް މަލަކްގެ ވާހކަ ދައްކާނެ، މަލަކްގެ ތަފާތު ވާހަކަ، މަލަކް އޭނައަށް އިތުބާރު ނުކުރާތީ ދެރަ ވާ ވާހަކަ، މަލަކް އޭނަ ދެކެ ނަފްރަތު ކުރާތީ އޭނަގެ ހިތަށް
‎ތަދުވާ ވާހަކަ، މަލަކް އެހެން ފިރިހެން ކުއްޖަކާ ގާތްވެއްޖެ ނަމަ، ހަސަދަވެރިވިޔަސް، މަލަކްއަށް ދެރައެއް ލިބެން ނޭދޭ ވާހަކަ".... ޝާޔާގެ ދުލުން ބޭރުވަމުން ދިޔަ ކޮންމެ ޖުމުލައެއް، ކޮންމެ ލަފުޒެއް އަހަރެންގެ ހިތުގެ އެންމެ ހިމަ ނާރަށް އަސަރު ކުރުވި އިރު، އަހަރެންގެ ދެލޯ ފެންކަޅި ވެގެން ދިއައީ ސިކުންތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައެވެ.

‎"ދެން އޭނަ މަލަކް ދެކެ ލޯބި ވެޔޭ ބުނާއިރު، ލައިމާ؟" ކޮށްޅަށް ތެދުވެ ޝާޔާއަށް ފުރަގަސްދެމުން އަހަރެން އަހައިލީމެވެ. ހާމަވަމުން މިދާ ކޮންމެ ހަޤީގަތެއް އަހަރެންގެ ހިތާއި ސިކުނޑި ހަލަބޮލި ކޮށްލައިފިއެވެ. "ލޯބިވުމާ ގަޔާވެވުމަކީ ތަފާތު ދެކަމެއް ދޯ، ގަޔާ ވާ ކަހަލަ ސިފަތަކެއް ހުންނަ މީހެއްދެކެ ވާ ލައިކް އާ ލޯތްބާ ތަފާތުވާނެ، ލޯބި ލިބެން ނެތިއްޔާ ދެން...." އައިސް އަހަރެންގެ ފުރަގަހުގައި ހުއްޓިލަމުން ޝާޔާ ބުނެލިއެވެ.

‎އޭރު އަހަރެންގެ ނަޒަރު ހުއްޓިފައިވަނީ ކުޑަދޮރުން ބޭރަށެވެ. އަދިވެސް ޤަބޫލުކުރާކަށް އަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫނެވެ. އަކިލް އަހަރެން ދެކެ ހަޤީގީ ލޯބި ވާނަމަ ކޮންމެ ފަހަރަކު އަހަރެންނަށް އޮޅުވައިލައި ދޮގު ހަދަނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ. އަހަރެންގެ ކުރިމަތީގައި އަމިއްލަ އަޤު ވެއްޓޭ ފަދަ އަމަލުތައް ކުރަނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ. އަހަރެން އޭނާ ދެކެ ނަފްރަތުކުރާ ވަރަށް އަހަރެން އޭނާގެ މަތިން ފޫހިކުރުވީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟

‎ހިޔާލުތަކަށް ގެނބެމުން ދިޔަ އަހަރެންނަށް ހޭވެރިކަންވީ ދަީ ކަމުގައި ބުނެ ޝާޔާ އަހަރެންގެ ކޮޓަރިން ނިކުންނާން ހިނގައިގަތުމުންނެވެ.

‎އެރޭ އަހަރެން އަމިއްލަ ނަފުސަށް ވަޢުދެއް ވީމެވެ. އަކިލްގެ ނަންވެސް އަހަރެންގެ ހަޔާތުން ފޮހެލުމަށެވެ. އަހަރެންގެ ހިތުގައި އޭނާއާއި މެދު ކުޑަ ނަމަވެސް ޖަޒުބާތެއް އުފެދިފައިވީނަމަ އެ ޖަޒުބާތެއް ފޮހެލުމަށެވެ. އަކިލް ނަމަކަށް ކިޔާ ބާބު އަހަރެން ދިރިއުޅުމާއި ދުރަށް ގެންދިއުމަށެވެ. އެ ސަފްހާ ލައްޕައިލުމަށެވެ. ދުވަހަކުވެސް އަހަރެންނަށް އަކިލްއަށް ފުރިހަމަ އިތުބާރު ނުކުރެވޭނެ އިރު، އޭނާއާއި އެއްވެސް ގުޅުމެއް ބޭއްވުމަކީ ފައިދާއެއް ކުރާނެ ކަމަކަށް ނުވާނެތީއެވެ. އަދި އޭނާގެ އުފާވެރި ހަޔާތަށް އަހަރެންގެ ހިޔަނިވެސް އެޅެން ބޭނުން ނުވާތީއެވެ.

‎ދުވަސްތައް ހަފްތާތަކަށް ބަދަލުވެގެން ގޮސް އިމްތިހާނު ކައިރިވީ ވަރަކަށް އަހަރެން މުޅި ދުވަސް ހޭދަކުރަނީ ކިޔެވުމުގައެވެ. ބޭކާރު ހިޔާލުތަކަށް އަހަރެންނަށް ގޯނާ ނުކުރެވޭ ވަރަށް ކިޔެވުމުގައި އަހަރެން މަސްޢޫލުވީމެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ސޯޅަ އަހަރު ކުރި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ފޮނި ކުރުމަށްޓަކައެވެ.

‎ހިންމަތާއި މިންނަތާއި އެކު އަހަރެން ކުރި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ވެސް ނުހަނު ފޮންޏެވެ. އޯލެވެލްގެ ނާތީާ ލިބުނު ދުވަހު އުފަލުން ގޮސް އަހަރެންގެ ދެލޮލުން ކަރުނަ ނީރާލިއެވެ. ހުރިހާ މާއްދާއަކުން އޭ އަދި އޭ ސްޓާރ ލިބުނު އިރު، ޤައުމީ ދިހަ ވަނައިގެ ތެރެއިން އެއްވަނައިން އަހަރެންނަށް ޖާގަ ލިބުނެވެ. އެޔާއިއެކު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސްކޮލާރޝިޕް ލިބުން ލަސްނުކޮށް އަހަރެން ކިޔެވުމަށް ޔޫކްރެއިން ފުރީ އަމިއްލަ ހުވަފެން ތަކުގައި ކުލަ ޖެއްސުމަށެވެ.

‎7 އަހަރު ފަސް

ނުނިމޭ

  Please log in or register to bookmark.
  4k

  21 ޚިޔާލު

  1. ކޮން އިރަކު އިންތިހާ ގެނެސް ދޭން ފަށާނީ؟؟؟
   މި ވާހަކަ ވެސް ވަރަށް ރީތި ❤️

  2. ހަތް އަހަރުފަހުން ވާނީ ކިހިނެއްތަ އަޅޭ....އަކިލްއަށް މަލަކް ލިބޭނެތަ....އެދެމީހުން އަލުން ދިމާވާނީ ކިހިނެތްތަ....ވަރަށް ކިއުރިއަސް....ވަރަށް ތަފާތު އަދި ރީތި ވާހައެއް މީ♥️♥️♥️

  3. މި ޕާޓް ވެސް ވަރަށް ރީތި 😍❤️..އަޅޭ..ދެން ކިހިނެއް ބާ ވަނީ..ހާދކިއުރިއަސް ކޮށްލާފައޭ ތި ނިންމާލި❤️😍 އަޅުގަނޑުގެ ދޮންތަ އަށްވެސް ކިޔަނީ އަފާ😏😄

  4. 7 އަހަރު ފަހުން ކީއް ބާ ވާނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކިއުރިޔަސް ބައިދޭ ވާހަކަ ވަރަށް ރީތި 😍

  ޚިޔާލު

  Your email address will not be published.

  Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy
  Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy