kralbetbetturkeyikimislibahis1xbetm.infohipas.infohttps://www.wiibet.com/restbetcdn.com

އިތުބާރު ގެއްލުވާ ނުލާ - 9

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy

‎އިންސްޓަގްރާމު ހުޅުވައިލުމާއި އެކު އަހަރެންގެ ލޮލުގައި ފުރަތަމަ ވެސް އަޅައިގަތީ އަކިލް ކޮށްފައިވާ ތިން މެސެޖެވެ. މެސެޖުތައް ކިޔައި ނިމުނު އިރު، އަހަރެންގެ ހިތުގައި އޭނާއާއި މެދު އަނދަމުން ދިޔަ ނަފްރަތުގެ އަލިފާން އިތުރަށް ބޮޑުވެގެން ދިއައެވެ. އޭނާއަށް ވަރުގަދަ ޖަވާބެއް ފޮނުވައިލުމަށްފަހު، އަހަރެން ވަގުތުން އިންސްޓަގްރާމުން އޭނާ ބްލޮކް ކޮށްލީމެވެ. އަދި މަންމަ ގޮވަ ގޮވައި އޮއްވައި ނުވެސް ކައ، ކޮޓަރިއަށް ދިއައީމެވެ.

**************

‎"މަލަކް ނުޖެހޭ ހައިފާއާ ދިމާލަށް އެހެން ބުނާކަށް...ހައިފާ ކައިރީ އަހަރެންގެ ގޯސް ވާހަކަ މަލަކް ތި ދައްކަނީ ކީތްކުރަން؟ ހައިފާ އަހަރެންނަށް ގުޅައި ހުރިހާ ވާހަކަ އެއް ކިޔައިދީފި، ދެން ވެސް ހައިފާ ބޮލަށް ވަސްވާސް ލައިދޭން ނޫޅޭތި!" އަކިލްގެ މެސެޖުގައި އޮތީ އެހެންނެވެ. މިއީ ހާދަހާ ވާ މޮޅު ފިރިހެނެކޭ އަހަރެންގެ ހިތަށް އެރިއެވެ.

‎އަހަރެންގެ އިތުރުން ހުދު ހައިފާއަށް ވެސް އޮޅުވާލާ ދޮގުހެދީ ހަމަ މީނައެވެ. އަދިވެސް ވަސްވާސް ލައިދެނީ އަހަރެން ހެއްޔެވެ. "ވާއު....ބުނަން އަކިލް، އަކިލްގެ އިހުސާސްތަކަށް އިޙުތިރާމުކޮށް އަހަރެން ވަރަށް ރީތިކޮށް އަކިލްއާ ވާހަކަ ދެއްކިން، އެކަމު އަހަރެންގެ އެ ރަނގަޅުކަމާ އެކުވެރިކަމުގެ ފައިދާ ނެގީ އަކިލް، ދޮގު ހެދީ ވެސް އަކިލް، ހައިފާއަށް ބޭވަަފާތެރިވީވެސް ހަމަ އަކިލް، ތިކަހަލަ މީހެއްގެ ނުބައި ވާހަކަ ދައްކާ، ތިކަހަލަ މީހަކާ ދެކޮޅަށް ވަސްވާސް ލައިދިނަސް މީހަކު ފާފަވެރިއެއް ނުވާނެ."

"‎އަދި ބުނަން، އަހަރެން ތިކަހަލަ މީހުން ދެކެ ކުޑަކޮށް ވެސް ބިރެއް ނުގަނޭ، އަދިވެސް ކިޔާނަން، ވަސްވާސް ވެސް ލައިދޭނަށް...އެއީ ހައިފާގެ އެކުވެރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އޭނައަށް ދެރައެއް ލިބެން އަހަރެން ނޭދޭތީ....އަހަރެން ބަލާނަން އަކިލްއަށް ކިތައް ދުވަހު ހައިފާއަށް އޮޅުވާލައިގެން އުޅެވޭތޯ!" އަކިލް އަހަރެންގެ މެެސެޖު ސީން ކޮށްލުމާއި އެކު އަަހަރެން އޭނާ ބްލޮކް ކޮށްލީ، ދެން އިތުރަށް އޭނާއާއި ވާހަކަ ދައްކަން ބޭނުން ނުވާތީއެވެ.

‎ދުވަސްތައް ފާއިތު ވަމުންގޮސް އޭގެ ދެ މަސްފަހުން އަކިލް އާއި ހައިފާގެ ގުޅުން ނިމުމަކަށް އައި އިރު، އަހަރެންގެ ހުރިހާ ސަމާލުކަމެއް ދެވިފައިވީ ކިޔެވުމަށެވެ. މަގުމަތިންނާއި، ޝާޔާ މެންގެގެއަށް ދާ މަދު ފަހަރު ތަކުގައި އަކިލްގެ ކުރި މައްޗަށް އެރުނަސް، އޭނާ ފެންނަ ކަމަށް ވެސް އަހަރެން ނަހަދަމެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެން ވާހަކަ ދައްކައިތޯ އޭނާ ވަރަށް އުޅޭނެއެވެ. ޝާޔާ މެދުވެރިކޮށް އެތައް ފަހަރަކު މަޢާފަށް ވެސް އެދުނެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެންގެ އަޒުމަށް ގުޑުމެއް އަޔަކަ އަހަރެން ނުދެމެވެ. ހިތާއި ސިކުނޑިންވެސް އަހަރެން އުޅުނީ އޭނާ ބްލޮކް ކޮށް ގެނެވެ. އަހަރެންގެ އިތުބާރު ގެއްލުވާލި މީހަކަށް އެ އިތުބާރު އަނބުރާ ދެވަނަ ފަހަރު ކުރުމަކީ އަހަރެންގެ ގޮތެއް ނޫނެވެ. ގެއްލިޖެ އެއްޗެއް އަނބުރާ އައުމެއް ނެތޭ ބުނެ އުޅޭ އުސޫލުންނެވެ.

‎އެގޮތުގައި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޓާރމު ނިމި ދެ ހަފްތާގެ ޗުއްޓީއެއް ލިބުމާއިއެކު، ޝާޔާ އޭނާގެ ރަށަށް ދިއައެވެ. ޝާޔާ ދިއުމާއިއެކު އަހަރެންނާއި އެކު ހިނގާލަން ގޮސް މަޖާ ކޮށްލާނެ މީހަކު ނެތުމުން، އަބަދުމެ އަހަރެން ހުންނަން ޖެހެނީ ފޫހި ވެފައެވެ. އޭރު އަކިލް ދިއައީ ވިލާ އިންޓަނޭޝަނަލް ހައި ސުކޫލުގައި ގުރޭޑު އެގާރައިގައި ކިޔަވަމުންނެވެ.

‎އެއް ހަފްތާ ފަހެވެ. އަހަރެންގެ މަންމަ ޝާޔާގެ މަންމައަށް ގުޅުމާއިއެކު އަހަރެންނަށް އިނގުނީ ޝާޔާ އެނބުރި މާލެ އައިތާ ދެތިން ދުވަސް ވެއްޖެކަމެވެ. އޭނާ އަހަރެންގެ ގާތުގައި ނުބުނެ ހުރީތީ، އޭނާއަށް ރަނގަޅު ފިލާވަޅެއް ދޭނަމޭ ހިތައި، އެދުވަހު ހަވީރު އަހަރެންނާއި، އަހަރެންގެ ކުލާސް ކުއްޖެއް ކަމުގައިވާ ޒަހާ، އެގެޔަށް ދިއުމަށް ނިންމީމެވެ.

‎ހަތަރެއް ޖެހި އިރު އަހަރެން ހުރީ ލޯގަނޑު ކުރިމަތީގައި ތައްޔާރު ވާށެވެ. ވަޅު ފެހި ކުލައިގެ ޖަމްޕްސޫޓެއް ލައި، އިސްތަށިގަނޑުގައި ހުޅިއެއް ޖަހައި ހައްޔަރު ކޮށްލީމެވެ. އަދި ބައެއް އިސްތަށިކޮޅުތައް މޫނުމައްޗަށް ދޫކޮށްލީމެވެ. ކަންފަތުގައި ހުދު ކުލައިގެ މަލެއް ޖެހީ އެހެއް ޖަހައިލުމަށްފަހު، ތުންފަތް ރަތް ކުލައިގެ ލިޕްސްޓިކަކުން ފަވައިލީމެވެ. ފަހުކަމަކަށް ގަޔަށް ސެންޓުކޮޅެއް ބުރުވައިލައިގެން ކޮޓަރިން ނިކުތީމެވެ.

‎"ކޮންތާކަށް ދާން މާ ރީތި ވެލައިގެން މަލްކޯ؟" އަހަރެން ފެނުމާއި އެކު ސޯފާގައި އިން ދޮންބެ އަހައިލިއެވެ. އޭރު ދޮންބެ ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ކުއްޖާ ކަމުގައިވާ އަލްކާ ދައްތަ ދޮންބެއާއި ޖެހިގެން އިނެވެ. "ހިނގާލަން ފްރެންޑްސް އާ އެކީ" ހިނިތުންވެލަމުން އަހަރެން ބުނެލީމެވެ. އަދި މަންމަމެންގެ ކޮޓަރިއަށް ބޯ ދިއްކޮށްލަމުން ދަނީ ކަމުގައި ބުނެ ގެއިން ނިކުތީމެވެ. އޭރު ޒަހާ އަހަރެން ބަލާ އައިސް ހުއްޓެވެ. ކުޑަކޮށް ފަލަކޮށް ހުންނަ ޒަހާ އަކީ ކަޅު ހަންގަނޑަކާއި، ރާޅުބާނީ އިސްތަށިގަނޑެއްގެ ވެރިއެކެވެ. ޒަހާއާއި އެކު ޝާޔާ މެންގެއަށް ދެވުމާއި އެކު އެގޭ ސިޑިން ފުރަތަމަ އެރީ އަހަރެންނެވެ.

‎ސަލާން ގޮވަން އަހަރެންގެ ހަނދާނުން ކައްސާލީ އެތައް ދުވަހަކު އައިސް ގޮސް ހަދާފައިވާ ގެއެއް ކަމަށް ވުމުންނެވެ. ސިޑިން އަރާ އިރު އެގޭގައި އެންމެ ފުރަތަމައަށް ހުންނާނީ ބަދިގެ ބައެވެ. ބަދިގޭގެ ދޮރު ކުރިމައްޗަށް ހުއްޓިލަމުން ކާން އިން ޝާޔާއަށް އަހަރެން ގޮވާލީމެވެ. ޝާޔާގެ އިތުރުން ސަޖާޔާ ދައްތަ އަދި އޭނާގެ ކުޑަ އަންހެން ދަރިފުޅު ވެސް އެތާގައި އިން އިރު، ހުސްގަޔާ ހުރި އަކިލް އަހަރެންގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ދެނެވެ.

‎ނޭނގިނަމަވެސް، ހިނދުކޮޅަކަށް އަހަރެންނަށް އޭނާއާއި ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެވުނެވެ. ދިގު އިސްކޮޅަކާއި ދޮން ހަންގަނޑެކެވެ. ބައިމަތި ފުޅާ ކަސްރަތީ ހަށިގަނޑެކެވެ. އަކިލް އަހަރެންނާއި ދިމާލަށް ބަލައިލުމުގެ ކުރިން އަހަރެން އަވަހަށް ނަޒަރު ބަދަލުކޮށްލީމެވެ. "ޝާޔާ ގަނޑު މިކޮޅަށް އައިސް ނުވެސް ބުނޭ" ހުރިތާ ހުއްޓި ހުރެ އަހަރެން ޝަކުވާ ކޮށްލީމެވެ. އޭރުވެސް އަހަރެންނާއި ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރި ގޮތަށް އަކިލް ހުރީއެވެ. އެހެން ފިރިހެނެއް ނަމަ މޭމަތީ އަތް އަޅާނެއެވެ. ނޫނީ ހުސްގަޔާ ހުރެވުމުން ކުޑަކޮށް ވިޔަސް ލަދު ގަންނާނެއެވެ.

‎އެކަމް މި އަހްމަދް އަކިލް އާހިމްގެ ކިބައިގައި ލަދުގެ ކަންފުޅެއްވެސް ނެތޭ އަހަރެންގެ ހިތަށް އެރިއެވެ. ނޫނީ، އޭނާގެ ދޮން ހަށިގަނޑު އަހަރެންނަށް ދައްކަން އޭނާ ބޭނުންވަަނީ ތާއެވެ. އަހަރެންނާއި އެކު އައި ޒަހާ އައިސް އަހަރެންގެ ކައިރީގައި ހުއްޓުނީ ހަމަ އެވަގުތުގައެވެ. އެޔާއިއެކު ބަދިގޭގައި ހުރި ތަނބުގެ ނިވަލަށް ވަދެ އަކިލް ފިލައިފިއެވެ. ވީ ހައިރާނާއި އެކު ޝާޔާއާއި ދިމާލަށް އަހަރެން ބަލައިލީމެވެ. އަހަރެންނަށް ނުފޮރުވި އެއްޗެއް އޭނާ ޒަހާއަށް ފޮރުވީތީ އަހަރެން ހަމަ ހައިރާންވެ އަންތަރީސް ވިއެވެ.

‎"ޝާއްކޮ ހަމަ ގަސްތުގަ މަލަކް ކައިރީ ނުބުނީ ދޯ އައިސް ހުރި ވާހަކަ" ސަޖާޔާ ދައްތަ ބުނެލިއެވެ. އަދި ތަނބުގެ ފަހަތަށް ވަދެ ހުރި އަކިލްއަށް މަލާމާތްކޮށް ސަޖާޔާ ދައްތައާއި ޝާޔާ ހޭންފެށިއެވެ. ފުރަގަސް ދީގެން އަކިލް ހުރުމުން އަހަރެންނަށް އޭނާގެ މޫނު ނުފެނުނަސް އޭނާ ހުންނާނީ ކަޑަވެފައިކަން ނަގައިގަނެވުނެވެ. "މަލަކް އިހަށް ތިމީހުން ގޮވައިން ފައިބަބަ ތިރިއަށް މަ ކޮޓަރިއަށް ދަންދެން" އަކިލް އަހަރެންގެ ގާތުގައި އެދުނެވެ. އެންމެންގެ ކުރިމަތީގައި އޭނާ ވާހަކަ ދެއްކުމުން ކުނި މޫނު ހަދައި ރުޅި އައސް ހުންނާކަށް އަހަރެންނަކަށް ވެސް ނުކެރޭނެ ނުން ހެއްޔެވެ.

‎"ޝާޔާ އާދެބަ ބޭރަށް" އެހެން ބުނެލުމަށްފަހު ޒަހާއާއި އަހަރެން ސިޑިން ފައިބައި އެގޭގެ ދޮރު މަތީގައި މަޑުކޮށްލީމެވެ. "ހާދަ ފަތަރާސީ ފިރިހެނެކޭ ދޯ" އަހަރެން ބުނީމެވެ. ވަގުތުން ޒަހާ ހޭން ފެށިއެވެ. "ޕިސް ޕިސް އެއްކަލަ މަލަކް އަކިލްއަށް އެއްޗެހި ގޮވަން ފެށީ ދޯ! ބަލަ އޭނަ ލަދުންނޭ އަހަރުން ކައިރީ ދާށޭ އެބުނީ" ޒަހާ އަކިލްއާއި އެއްކޮޅަށް ހިފުމާއިއެކު އަހަރެންގެ ލޭ ކެކިގަތް ކަހަލައެވެ.

"އޭނަ ޒަހާ އައިމަ އޭ ފިލީވެސް، ނޫނީ އެ އޮއް ހުރިހާ އިރު އެ ދޮން ބަނޑު މަލަކްއަށް ދައްކައިގެން ހެވި ދިލިފަ އެތާ ހުރީ، ހުވާ މިބުނީ އެއީ ހަމަ ސީދާ" "މި މަލަކް އަވަހށް އަކިލްއާ ދިމާލަށް އެއްޗެހި ކިޔަން ފެށީދޯ؟ އަޅެ ހާދަ ހާ ލޯތްބެއްވާ ދެމީހުނޭ މީ....މަށަށް ބައެއްފަހަރު ހީވޭ އިނދެގެން އުޅޭ ދެމީހުން ހެންވެސް" ގެއިން ނިކުމެގެން އައި ޝާޔާ އަހަރެންނާއި ދިމާކޮށްލުމާއި އެކު ވަގުތުން އަހަރެން ރުޅި މޫނު ހަދައި ތުންދަމައިލީމެވެ.

‎"އައްޗީޑި، ލޯބި ފައި ފުޓް އެވެސް އެ އަކިލް ދެކެ" އަހަރެން އެހެން ބުނެލުމާއިއެކު ޒަހާ އާއި ޝާޔާ ހޭންފެށިއިރު، ދެން ފެނުނީ ގޭދޮރުން އަކިލް ބޯ ދިއްކޮށްލި ތަނެވެ. "އަވަހަކަށް މަރެއް ވެސް ނުވާނެ" ޒަހާގެ ކަންފަތް ބުޑުގައި އަހަރެން ބުނެލީ އަކިލްއާއި ދިމާލަށް ކަޅި އަނބުރައިލަމުންނެވެ.

"މަލަކް ހާދަ ރީއްޗޭ މިއަދު، ހިނގާބަލަ ޖޫގޯ އެއް ބޯން ދާން" އަކިލް ވާހަކަދެއްކުމާއިއެކު ރުޅިމޫނު އަހަރެން އޭނާއަށް ދައްކައިލީމެވެ. "ނޯ ތޭންކްސް" އޭ ބުނަމުން އަހަރެން ކުރިއަށް ހިނގައިގަތުމާއި އެކީ ޒަހާ އާއި ޝާޔާ އަހަރެންގެ ފަހަތުން އައި އިރު، އަކިލްއާއި ޝާޔާއާއި ދެމެދު އިޝާރާތުން ކޮންމެވެސް ވާހަކައެއް ދެކެވުނުކަން އަހަރެންނަށް ނަގައިގަނެވުނެވެ.

‎ހިނގާލަން ގޮސް އައިސްކްރީމް ބޮއެގެން ގެއަށް އެނބުރި ދިއައިރު އަހަރެން ހުރީ ރަނގަޅު މޫޑެއްގައެވެ. ނަމަވެސް ކުއްލިއަކަށް އަކިލް މާ އެކުވެރިވެގެން އުޅެން ފެށުމުން އަހަރެންގެ ހިތުގައި އެތައް ސުވާލުތަކެއް ފުނިޖެހުނެވެ.

‎އޭގެ ދެތިން ދުވަސް ފަހެވެ. ޝާޔާގެ އެދުމަށް އަހަރެން ރީތިވެލައިގެން ބޭރަށް ނިކުތީ، އޭނާއާއި އެކު ޖޫގޯ ބޯން ދިއުުމަށް އޭނާ އެދުނުވަރުންނެވެ. ޖޫގޯ ބޮއެ ނިންމައިގެން ޝާޔާ އާއިއެކު އެގެޔަށް އަހަރެން ދިއައީމެވެ. ދެމީހުން އެކީ ގޮސް ޝާޔާގެ ކޮޓަރިއަށް ދިއުމަށް އަކިލްގެ ކޮޓަރި ހުރަސްކުރި ވަގުތު އިވުނު އަޑާއިއެކު ވަގުތުން ޝާޔާ އެ ކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވައިލިއެވެ.

‎"ބްރޯ މަހީކުރީ ކަލޭ ރޮނީކަމަށް ކޮންކަމަކާ ތި ހެނީ؟" އެކޮޓަރި ދޮރު ހުޅުވާލުމަށް ފަހު ޝާޔާ އެތެރެއަށް ވައިންއިރު، އަހަރެން ނުވަދެ ބޭރުގައި މަޑުކުރީމެވެ. އޭރު އަކިލް އިނީ ބަންކްބެޑުގެ އެންމެ މަތީގައި ފޯނުން އެއްޗެއް ބަލާށެވެ. އަބަދުމެ ހުންނަހެން ހުސްގަޔާ އޭނާ ހުރި ނަމަވެސް، ކޮޓަރީތެރެ ފުދޭވަރަކަށް އަނދިރިވުމާއި އެކު އެހާ ބޮޑަކަށް ނޭނގެއެވެ. "އެއީ މި ހައްހައްހާ" އަނެއްކާވެސް އަކިލް ހޭން ފެށިއެވެ.

‎"ޔަޤީނޭ ލައިގެ ކަމެއްކަން....އެނީވޭސް މަލަކް ވަދެބަލަ އެތެރެއަށް" ޝާޔާ ލައި އޭ ބުނުމާއި އެކު ސުވާލުމާރކެއްގައި ހުރެ އަކިލްގެ މޫނަށް އަހަރެން ބަލައިލީމެވެ. އޭރުވެސް އޭނާގެ ފުރިހަމަ ސަމާލުކަން ހުއްޓިފައިވަނީ އަތުގައި އޮތް ފޯނަށެވެ. "ލައި" ހިތާ ހިތުން އެނަން އަހަރެންނަށް ކިޔައިލެވުނެވެ. އަނެއްކާ އެއީ ކާކުބާއެވެ. އަކިލްގެ ލޯބިވެރިޔާ ބާއެވެ.

‎"މަލަކް ތިހެން ބޭރުގަ ނުހުރެ ވަދެބަލަ، އަހަރެން ކައެއް ނުލާނަމޭ" ފޯނުން ނަޒަރު ވަކި ނުކޮށް ހުރެ އަކިލް އަހަރެންގެ ގާތުގައި އެދުނެވެ. ވަންނަން ނުވަންނަން ހުރެފައި އެންމެފަހުން އަހަރެން އެކޮޓަރީގެ ތެރެއަށް ވަނީމެވެ. އޭރު ބަންކު ބެޑުގެ ތިރީބައިގައި ޝާޔާ އިށީނދެލައިގެން އިނެވެ. އަހަރެން ވެސް ގޮސް ޝާޔާގެ ގާތުގައި އިށީނީމެވެ. "ކާކާ ވާހަކަ ދައްކާފަތަ އެހެނީ؟ ގާރލްފްރެންޑް ތަ؟" ޝާޔާގެ ކަންފަތް ބުޑުގައި އަހަރެން އަހައިލީމެވެ.

‎"އޭ އަކިލް ބްރޯ، ގާރލްފްރެންޑު ހޯ ތީ؟" ޝާޔާ ވަގުތުން އަކިލްގެ ގާތުގައި އެ ސުވާލު އަހާލުމާއި އެކީ ޝާޔާގެ އަތުގައި އަހަރެން ވިކާލީމެވެ. އަހަރެންގެ ޝައުގުވެރިކަން އަކިލްގެ އެއްވެސް ކަމަކަށް ހުރިކަން އޭނާއަށް އިނގޭކަށް އަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް މި "ލައި" އަކާ މެދު އަހަރެންގެ ހިތުގައި އެތަށް ސުވާލުތަކެއް އުފެދުއްޖެއެވެ. "މަލަކް ތީ އެއްނު އަހަރެންގެ ގާރލްފްރެންޑް" އަކިލް ބުނެލުމާ އެކީ އޯ ޕްލީސްއޭ އަހަރެން ބުނެލީމެވެ.

‎"ބައި ދަވޭ މަލަކް ކީއްވެ މަށާ ތިހާ ރީއްޗަށް ތި ވާހަކަ ދައްކަނީ؟" އަކިލް ދެން އަހައިލި ސުވާލާއި އެކު، ހިނދުކޮޅަކަށް ބުނާނެ އެއްޗެއް ނުވިސްނިފައި އަހަރެންނަށް އިނދެވުނީއެވެ. ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ. އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބު ހުދު އަހަރެންނަކަށް ވެސް އިނގެނީކީ އެއް ނޫނެވެ. އޭނާ ދެކެ އެހާ ރުޅިއައިސް ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ހުރުމަށްފަހު ރީތިކޮށް އަހަރެން އޭނާއާއި ވާހަކަ މި ދައްކަނީ ކޮން މޮޔައެއް ވެގެން ހެއްޔެވެ.

‎"ހަމަ ހެޔޮހިތުން" ޝާޔާއަށް އެކަނި އަޑު އިވޭވަރަށް އަހަރެން ބުނެލީމެވެ. "ދެން ބުނެބަ ކޮން ކުއްޖެއްތައެއީ؟" އަހަރެން އަނެއްކާ ވެސް އަކިލްއަށް އަޑު ނީވޭނެ ވަރަށް ޝާޔާގެ ގާތުގައި އަހައިލީމެވެ. "އެއީ އޭނަ ވަރަށް ސީރިއަސްކޮށް ގެންގުޅޭ މަންޖެއެއް....ދޯ ބްރޯ" އަކިލްއަށް ދޯއެއް ދެމުން ޝާޔާ ބުނެލުމާއި އެކު އަކިލް ހޫމް އޭ ލައްވާލި އަޑު އަހަރެންނަށް އިވުނެވެ. "އޭނަ ގެންގުޅޭނެ އެކަހަލަ ސީރިއަސް އެތައް ކުދިންނެއް" އަކިލްއަށް އިތުބާރު ކުރުމަކީ އަހަރެން ކުރާނެ ކަމެއް ނޫންކަން އަންގައިލުމަށް ޓަކައި އަހަރެން ބުނީ އަކިލްއަށް އަޑު އިވޭނެ ވަރަށް ބާރަށެވެ. އެއާއި އެކު ޝާޔާ ހޭންފެށިއެވެ.

‎"ތީ އޭ މަލަކް ގެ ކަޑަ ތަންކޮޅު، މަށަށް ޓްރަސްޓް އެއް ނުކުރާނެ" އަކިލް ބުނެލުމާއި އެކު، އިން ތަނުން ކޮށްޅަށް އަހަރެން ތެދުވީމެވެ. އަދި އެކޮޓަރިން ބޭރަށް ނިކުތުމަށް ހިނގައިގަތީ، އިތުރަށް އަކިލްގެ ކުރިމަތީގައި ހުންނަން ބޭނުން ނުވާތީއެވެ.

ނުނިމޭ

  Please log in or register to bookmark.
  4k

  7 ޚިޔާލު

  1. ލައި އޭ އެކިޔަނީ މަލަކް އާއި ދިމާލަށް ކަންނޭނގެ
   ވާހަކަ ވަރައު ރީތި

  2. މާޝާ ﷲ!!! މިބައިވެސް ވަރަށް ވަރަށް ރީތި💖 އަފާ ސިސް އަދިވެސް އެސްފިޔައިގެ ޕްރޮބްލެމް ހައްލެއް ނުވޭތަ؟؟ އިންތިހާ ވާހަކަ ކިޔާހިތުން ހުރެވެނީކީވެސް ނޫން 😊😆

   • އަފާގެ ވާހަކަތައް ދެން ކިޔާލަން ލިބޭނީ މި ސައިޓުން....މި ވާހަކަ ނިމުނީމަ މި ސައިޓަށް އިންތިހާ އަލުން އަޕް ކުރަން ފަށާނަން އިންޝާﷲ.....ޝުކުރިއްޔާ ރީން✨💗

  ޚިޔާލު

  Your email address will not be published.

  Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy
  Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy