ސައިރެން - 08

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy

"ނޫރީއަށް ރިލޭކްސްވެވޭނެތަ؟ އޭނ؟ އެއީ ނޫރީގެ ހަމައެކަނިހުރި ދޮންބެއޭ. ނޫރީގެ ދެ އެކުވެރިންނޭ. އަޅެ ޒައިކާންގެ ފެމެލީ މީހަކު އެގޮތަށް އަވިއާނާ ހަދައިފި ނަމަ ޒައިކާންއަށް ރިލޭކްސްވެވޭނެތަ؟ ނުވެވޭނެ. ޒައިކާން އަންނާނީ ރުޅި. އެއީ އަދި ބޭރުފުށުން. އެތެރެ ފުށް ރޮއެރޮއެ ހަލާކުވާއިރުވެސް އެމީހަކު ގެނެސްފަނޫނީ ޒައިކާންއަކަށް ރިލޭކްސްއެއް ނުވެވޭނެ. ހަމަ އެގޮތަށޭ. ޒައިކާން. ޓްރައި ޓު އަންޑަރސްޓޭންޑް މީ!" ނޫރީން ކޮޅަށް ތެދުވުމަށްފަހު ބުންޏެވެ.

"އައި އަންޑަރސްޓޭންޑް ނޫރީން! އެކަމަކު އެމީހުން ސަލާމަތްކުރުމަކީ އުނދަގޫކަމެއް. އެމީހުން ސަލާމަތްކުރެވޭނީ ނޫރީން ރިލޭކްސްވީމަ. ޔަޤީން ނޫރީންވެސް އަހަރެންގެ މަޤާމުގައި މިހާރުހުންނަ ނަމަ ހަމަ އަހަރެން ރިލޭކްސްކުރަން އުޅޭނީ." ޒައިކާން ނޫރީންއަށް ވިސްނައިދެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރިއެވެ.

"ނޫރީން ސްޓޮޕް ކްރައިން." ޒައިކާން ކޮޅަށް ތެދުވުމަށްފަހު ނޫރީންގެ ކަރުނަތައް ފޮހެދިނެވެ.

"ޒައިކާން! ޕްލީޒް ހެޔޮނުވާނެ. އެމީހުން ސަލާމަތްކޮށްދީބަލަ. އެމީހުން ސަލާމަތްކުރަން ނޫރީ މިހިރީ ކޮންމެފަދަ ކަމެއްވެސްކުރަން ތައްޔާރަށް. ޒައިކާންއަށް ނޫރީގެ ހުރިހާ ބާރުތައްދީގެން ކަމަކު… އެމީހުން ސަލާަމަތްކޮށްދީބަލަ. އާދޭހެކޭ މިކުރަނީ…. ޕްލީޒް ޒައިކާން. ޕްލީޒް…." ނޫރީން ޒައިކާންގެ ގައިގައި ބައްދައިލަމުން ބުންޏެވެ.

"ނޫރީން ރުުއިން ހުއްޓައިލީމަ އެމީހުން ސަލާމަތްކުރާނީ. ޕްލީޒް ސްޓޮޕް ކްރައިން." ޒައިކާން ނޫރީންގެ ކޮނޑުގައި ހިފައި ދުރުކޮށްލުމަށްފަހު ބުންޏެވެ.

ޒައިކާންގެ އެތަށް އާދޭސްތަކާއި ނަސޭހަތްތަކުން ނޫރީން ކުޑަކޮށް ހަމައަކަށް އެޅުނެވެ. އެއިރުހުރީ ރޭގަނޑު އަށެއް ޖަަހައިފައެވެ. ނޫރީން ކިޔައިކިޔައި އާދޭސްކޮށްގެން އަނެއްކާވެސް ޒައިކާން އުޅޭ ތަނަށް ދިއުމަށް ނިންމިއެވެ.

"ރެޑީތަ؟" ޒައިކާން ނޫރީން އާއިއެކު ނޫރީންއަށް ހުވަފެނުން ފެނުނު ގެއަށްވަދެ ދޮރު ލެއްޕުމަށްފަހު އެއްސެވެ.

ނޫރީން ދެބުމަ ކައިރިކޮށްލުމަށްފަހު ބޯ ޖަހައިލިއެވެ. ޒައިކާން އަތް ލައްޕައިފައި އަލުން ހުޅުވައިލިއިރު ރަތްކުލައިގެ ފުށް ފާޑަކަށްހުރި އެއްޗެއް އަތުގައި އޮތެވެ. ނޫރީންއަށް އޭތި ފެނުމުން ހަނދާންވީ ނިހާން ނޫރީންއާއި ދިމާއަށް އެއްލި ނޫކުލައިގެ ފުށްކޮޅު މަތިންނެވެ. ޒައިކާން ނޫރީންގެ އުނަގަނޑުގައި ހިފައި ކައިރިކޮށްލުމަށްފަހު އެފުއްކޮޅު ދެމީހުންގެ ގަޔަށް އެޅިއެވެ. ނޫރީން ލޯ މަރައިލުމަށްފަހު އަލުން ހުޅުވައިލިއިރު ހުރެވުނީ ޒައިކާންގެ ގޭގެ ކޮޓަރީގައެވެ. ނަމަވެސް މިފަހަރު ނޫރީންއަށް ތަފާތު ގޮތެއް ވާން ފެށިއެވެ. ނޫރީންއަށް ނޭވައި ނުލެވިގެން ތެޅެން ފެށިއެވެ. އަދި ލޮނުވެސް ބޮވެން ފެށިއެވެ. ޒައިކާންއަށް މިތަން ފެނުމުން ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލުމަށްފަހު ނޫރީންގެ ގައިގައި ހިފަހައްޓައިލައިގެން ގެއިން ނިކުމެ އަވަހަށް އުދުހިފައިގޮސް ކަނޑުން މައްޗަށް އެރިއެވެ. އަދި ނޫރީން އަތްދަނޑި މައްޗަށް ލައިގެން ވައިގެ ތެރެއަށް ފިޔަޖަހައިލައި އުދުއްސައިގަތެެވެ. ޒައިކާންގޮސް އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނު ފަޅުރަށަކަށް ނޫރީން ގޮވައިގެން ފޭބިއެވެ. އަދި ނޫރީން ރާޅުޖަހާ ހިސާބުގައި ބޭންދުމަށްފަހު ނޫރީންގެ ބަނޑު ޕަންޕުކޮށްގެން ހުރިހާ ފެނެއް ނެރުނެވެ. ހުރިހާ ފެނެއް ނެރުނުއިރު ނޫރީންހުރީ މާނޭވާ ލެވިފައެވެ.

"ޒަ...ޒައިކާން…" ނޫރީންއަށް އެއްޗެއް ބުނެވުމުގެ ކުރިން ޒައިކާން ނޫރީންގެ އަނގަ މަތީގައި އަތް އެޅިއެވެ.

"ނޫރީން! ސޮރީ ބަޓް… ބޭޑް ނިއުސް. ނޫރީންގެ ބާރުތައް އަވިއާނާ އަތުލައިފި. އެހެންވެ ނޫރީންއަށް މިހާރު މޫދުގައި ނޭވާ ނުލެވެނީީ." ޒައިކާން ބޯކަހައިލަމުން ބުންްޏެވެ.

"ވަޓް؟ ދެޓް ސިލީ އަވިއާނާ!" ނޫރީން ރުޅިވެރި އަޑަކުން އެހެން ބުނުމަށްފަހު އަތްމުއްކަވައިލަމުން ދޮންވެލިގަނޑުގައި ޖެހިއެވެ.

"އެހެން ގޮތެއް އެބައޮތްތަ؟" ނޫރީން ފުން ނޭވާއެއްލަމުން އެއްސެވެ.

"އެބައޮތް! އެއީ އަހަރެން ޖެހޭނީ ނޫރީންގެ ކަރުގައި ވަރަށް ބާރަށް ދަތްއަޅަން. އޭރުން ނޫރީން އަހަރެން ކަހަލަ ސައިރެންއަކަށް ބަދަލުވާނީ. އަހަރެންނަށް ހަަމައެކަނި އެހެން ހެދޭނީ އަހަރަކު އެއްފަހަރު. އެހެން ހެދޭނީ ބާރުތައް ނެތް ސައިރެންތަކަށް. މިބުނީ ސައިރެންއެއްގެ ބާރުތައް އަތުލީމަ އަސްލު މޫދުގައި ނޭވާ ނުލެވޭނެ. އެހެންވެ މޫދުގައި ނޭވާލުމަށް އެއްސައިރެން ބާރުތައް ކެނޑިފައިހުންނަ ސައިރެންގެ ކަރުގައި ދަތްއެޅީމަ އަނެއްކާ ސައިރެންއަކަށް ވާނީ. އެހެންވީމާވ ހަނދާންކުރާތި! އެއްފަހަރުވެސް މީހަކަށް އަހަރެން ދަތް އަޅާ ތަނުގައި އަތްލެވިއްޖެޔާ އިންސާނަކަށް ބަދަލުވާނީ. ދުވަހަކުވެސް ސައިރެންއަކަށް ބަދަލެއް ނުވެވޭނެ." ޒައިކާން ބުންޏެވެ.

"އޯކޭ!" ނޫރީން އެއްބަސްވުމާއިއެކު ޒައިކާންގެ ތުންފަތަށް ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވިއެވެ.

ޒައިކާން ނޫރީންގެ ގާތަށް ފިޔަވަޅު އަޅަމުން އަޅަމުންގޮސްނޫރީންގެ ކުރިމަތީގައި ހުއްޓުނެވެ. އަދި ނޫރީންގެ އުނަގަނޑުގައި އަތް ވަށައިލުމަށްފަހު ޒައިކާންއާއި ކައިރިކޮށްލުމުން ނޫރީން ދެލޯ މަރައިލުމަށްފަހު ބޯއަރިކޮށްލިއެވެ. ޒައިކާން އޭނާގެ ދެފޭރާ ދަތް ނެރެލުމަށްފަހު އޭނާގެ ރަތްކުލައިގެ ދެލޯ ދިއްލައިލިއެވެ. ޒައިކާން ނޫރީންގެ ކަރާއި ދިމާއަށް ގުދުވެލަން އުޅުނުއިރު ޒައިކާންގެ ހޫނު ނޭވާތައް ދިޔައީ ނޫރީންގެ މޫނައް އެޅެމުންނެވެ. ޒައިކާންގެ ހޫނު ނޭވާާތައް ނޫރީންގެ ކަރާއި ހިސާބަށް ކައިރިވި ވަރަކަށް ނޫރީންގެ ހިތް ދިޔައީ ބާރަށް ތެޅެމުންނެވެ. އެހެންހުރި އިރު ނޫރީންހުރީ ލަދުންގޮސް ވިރޭވަރުވެފައެވެ. އަދި ކުޑަކޮށް ނޫރީންގެ ކޮލަށް ރަތްކުލަ ފާއްދައިލިއެވެ. ޒައިކާންއަށް މިމަންޒަރު ފެނުމުން ލާނެތްގޮތަކަށް ހިނިތުންވެލަމުން ޒައިކާން މޫނު ނޫރީންގެ ކަރު ކައިރިއަށް ގެންދިއުމަށްފަހު ހުއްޓުނެވެ. އެހެން އިރުކޮޅަކު ހުރުމަށްފަހު ނޫރީން ދެލޯ ހުޅުވައިލަން އުޅުނު ވަގުތު ކުއްލިއަކަށް ވަރަށް ބާަރަށް ޒައިކާން ނޫރީންގެ ކަރުގައި ދަތް އެޅިއެވެ. ނޫރީންއަށް ހީވީ މީހަކު އޭނާގެ ކަރަށް ވަޅިއެއް ހަރައިލިހެންނެވެ. ނޫރީންއަށް ތަދުވިވަރުން ޒައިކާންގެ ކޮނޑުގައި ދެއަތުން ހިފައި ބާރުކޮށްލެވުނެވެ. ޒައިކާން ކުޑަ އިރުކޮޅަކު އެހެން ހުރުމަށްފަހު ނޫރީން ދޫކޮށްލިއެވެ. އެއިރު ނޫރީންގެ ކަރުން ލޭ އަންނަނީއެވެ. ނޫރީން އެތާނގައި އަތްއަޅަމުން ޒައިކާން ކައިރީގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ތަދުވާ ވާހަކަ ބުންޏެވެ. ޒައިކާންއަށް އަޑުއިވޭ ކަމަކަށްވެސް ނެހެދިއެވެ. އޭނާ އިނީ ނުލަފާ ވައްތަރުގެ ހިނިތުންވުމަކާއިއެކު ދެލޯ ދިއްލައިލައިގެން ނޫރީންއަށް ބަލަހައްޓައިގެންނެެވެ. ނޫރީން އެންމެ ފަހުން ޒައިކާން އޭ ކިޔައި ވަރަށް ބާރަަށް ހަޅޭލަވައިގަތެވެ. އެވަރުންވެސް ހަމަ އިންގޮތަށް އިނެވެ. ކުޑަމިނުން ގުޑިވެސް ނުލިއެވެ. ނޫރީން ކުއްްލިއަކަށް ބާރު ހަޅޭކަކަށްފަހު ތިރިވިއެވެ. އެއިރު ނޫރީންގެ ކަރުން ކުރިއަށްވުރެ ގިނައިން ލޭ އާދެއެވެ. ނޫރީން ޒައިކާންއަށް ބަލައިލިއިރު ޒައިކާން އައިސް ނޫރީންގެ ކައިރީގައި ހުއްޓެނީއެވެ. ޒައިކާން ނޫރީންގެ ކޮނޑުގައި ހިފައި ކޮޅަށް ނެގުމަށްފަހު މޫދާއި ދިމާއަށް ހިނގައިފައި ދިޔައެވެ. އަދި ނޫރީންގެ ފައި ކިރިޔާ ޖެހޭ ހިސާބަށްގޮސް ކުއްލިއަކަށް ނޫރީން މޫދު އަޑިއަށް ކޮއްޕައިލިއެވެ. ނޫރީން ސިހުނުވަރުން ޒައިކާން ލައިގެންހުރި ޓީޝާޓުގައި ހިފައި ދަމައިގަތެވެ. ނަމަވެސް ޒައިކާން ހަމަ ހުރިގޮތަށް ގުޑިވެސް ނުލިއެވެ. ނޫރީންގެ ކަރުން އައި ލޭތައް ކުއްލިއަކަށް ގިނަވެ ނޫރީން ވަށައިލިއެވެ. ނޫރީން ބަލަންހުއްޓާ އެލޭތައް ރަތްކުލައިގެ ދުންތަކަކަށް ބަދަލުވެ އެތަނުން އެއްބައި ދުންތައް ނޫރީންގެ ގަޔަށް ވަދުނެވެ. އަދި ނޫރީންގެ ރަތްކުލައިގެ ސައިރެންއަކަށް ބަދަލުވިއެވެ. ދެން ބާކީހުރި ދުންތައް ނޫރީންގެ ލޮލަށް ވަދުމާއިއެކު ނޫރީންއަށް ދެލޯ މަރައިލެވުނެވެ. ދެލޯ ހުޅުވައިލެވުނުއިރު ނޫރީންއަށް އޮވެވުނީ އެނދެއްގައެވެ. ނޫރީން ހަމަ ކުރިން ފަހަރުހެން ނުވިސްނައި ތެދުވަން އުޅެނިކޮށް ހަަމަ ކުރިން ފަހަރުގޮތަށް ވެއްޓެން ދިޔައެވެ. މިފަހަރުވެސް ވެއްޓުނީ ހަމަ ޒައިކާނ އަތްދަނޑި މައްޗަށެވެ.

"ޕިސް ޕިސް ޕިސް… އަބަދު އެނދުން ވެއްޓިފަ އޮންނަ ކުއްޖެއްނުން ތިއީ؟" ޒައިކާން ބޯހޫރުވައިލަމުން ހިނިއައިސްފައިހުރެ ބުންޏެވެ.

"ނޫރިީންއަށް ނޭވާ ލެވޭދޯ މިހާރު؟" ޒައިކާން ނޫރީން ތިރީގައި ބަހައްޓަމުން އެއްސެވެ.

"އާނ! އެކަމަކު ނޫރީ ކީތްވެ ރަތްކުލައިގަ ހުންނަނީ؟ ނޫރީ ހުންނަނީ ޕާޕަލްކުލައިގަނުން؟" ނުރީން އަމިއްލަ މީހާއާއި ދިމާއަށް ބަލައިލުމަށްފަހު އެއްސެވެ.

މިފަހަރު އޭނާހުރީ ރަތްކުލައިގައެވެ. އޭނާގެ ދިގު ކަޅުކުލައިގެ އިސްތަށިގަނޑުގައި ރަތްކުލައިން ހައިލައިޓްކޮށްފައިވީއިރު އޭނާގެ ފިޔަގަނޑުވެސް ހުރީ ތުނިކޮށް ރަތްކޮށެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ބަދަލުނުވެހުރި ހަމައެކަނި ތަނަކީ ލޮލުގެ ކަޅިއެވެ. އޭނާގެ ލޮލުގެ ކަޅި ހުރީ ހަމަ ކުރިންހުރި ގޮތަށް ބަށިކުލައިގައެވެ.

"އެއީ އަހަރެންގެ ބާރު ބޭނުންކުރާތީ…" ޒައިކާމް ބުންޏެވެ.

"ދެން ކިހިނެތް އަވިއާނާމެން ހޯދާނީ؟" ނޫރީން ޒައިކާންއަށް ބަލައިލުމަށްފަހު އެއްސެވެ.

"އެމީހުން ހޯދާނެގޮތް އަހަންނަށް އެނގޭ." ޒައިކާން ބުންޏެވެ.

ޒައިކާން އެހެން ބުނުމަށްފަހު ކުޑަދޮރު ލައްޕައި ރަނގަޅަށް ތަޅުލުމަށްފަހު ކޮޓަރީގެ ދޮރުވެސް ލައްޕައި ތަޅުލިއެވެ. ދެން ޒައިކާން ނޫރީންގެ އަތުގައި ހިފައިލުމަށްފަހު ލޯމަރައިލިއެވެ. އެވަގުތު ދެމީހުންގެ މެދުން ގަދަ އައްޔެއް އެރިއެވެ. އިރުކޮޅަކުން އެއަލި ފަނޑުވާން ފެށިއެވެ. އަލި ފަނޑުވަމުންދިޔަ ވަރަކަށް ތަންތަން ފެންނަން ފެށިއެވެ. މިހާރު ދެމީހުންނަށްވެސް ހުރެވުނީ ފާރުތަކުގައި ރެނދުލައިފައިހުރި ގަނޑުވަރެއް ކަހަލަ ތަނެއްގެ ކައިރީގައެވެ. އެގަނޑުވަރުގެ ކުރިމަތީގައި ފާރަވެރިއެއް މިޔަރަކަށް އަރައިގެން ތިބިއިރު އެއިން ކޮންމެ އެއްޗެއްގެ ކަރުގައި ކަޅުކުލައިގެ ބޭންޑެއް ކަހަލަ އެއްޗެއް އަޅުވައިފައިއޮތެވެ. އަދި ލޯވެސް ހުރީ ކަޅުކުލައިން ދިއްލިފައެވެ.

"ޒައިކް… ޒައިކާން! މިއީ ކޮން ތަނެއް؟" ނޫރީން ޒައިކާންގެ އަތުގައި ހިފައިލުމަށްފަހު އެއްސެވެ.

"މިއީ ހަނީންއާއި ބީނިޝްގެ ގަނޑުވަރު." ޒައިކާން ދެބުމަ ގޮއްޖަހައިލުމަށްފަހު ބުންޏެވެ.

"އާދޭ އަހަރެންގެ ފަހަތުން. އެއްވެސް އަޑެއް ނުލައްވާތި." ޒައިކާން ވައި އަޑުން ނޫރީން ކައިރީގައި އެހެން ބުނުމަށްފަހު އަވަސް ހަރަކާތާއިއެކު ބޮޑު ގަލެއްގެ ނިވަލަށްވަނެވެ.

ނޫރީންވެސް ހަމަ ޒައިކާން ހެދިހެން އަވަސް ހަރަކާތާއިއެކު އެގަލުގެ ނިވަލަށްވަނެވެ. އެގޮތަށް ގިނަ ގާތަކުގެ ނިވަލަށް ވެދެގެން އެދޮރާއި އެންމެ ކައިރި ހިސާބަށް ދެވުނެވެ. ދެން ޒައިކާން ދެކޮޅު ބަލައިލުމަށްފަހު އެންމެ އަވަހަށް އަތުޖެހުނު ގާކޮޅު ނަގައި އެގަނޑުވަރާއި ދުރަށް އެއްލިއެވެ. އެތާ ހުރި ފަރަވެރިޔާ ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލުމަށްފަހު މިޔަރާއިއެކު ޒައިކާން ގާކޮޅު އެއްލި ދިމާއަށް ދިޔައެވެ. އެދަނޑިވަޅު ބަަލައިފައި ނޫރީންގެ އަތުގައި ވަރަށް ބާރަށްހިފައި ދޮރުން އެތެރެއަށްވަނެވެ. ނަމަވެސް އެތާ ތިބި އެހެން ފާރަވެރިއަކަށް މިތަން ފެނުނެވެ.

"އޭތް! އެމީހުން އަތުލައިގަނޭ! އެމީހުން ދިޔަދީގެން ނުވާނެ…" އެފާރަވެރިޔާ ވަރަށް ބާރަށް ހަޅޭލަވައިގަތް އަޑަށް ނޫރީންއަށް ޒައިކާންގެ އަތުގައި ވަރަށް ބާރަށް ހިފެހެއްޓުނެވެ.

ޒައިކާން ދެފަރާތް ބަލައިލުމަށްފަހު އުދުއްސައިގަންނަން އުޅުނު ވަގުތު ފާރަވެރިއަކު އެއްލި ތެެރެސްގަނޑެއް ކަހަލަ ތަތްލާ އެއްޗަކުން ދެމީހުން އެއްކޮށް ހައްޔަރުވިއެވެ. ދެން ފާރަވެރިއަކު އައިސް ނޫރީން އާއި ޒައިކާންގެ އަތުގައި ހިފައި ކޮޅަށް ނެގިއެވެ. އެދަނޑިވަޅު ބަލައިފައި ނޫރީން ފާރަވެރިޔާގެ އަތުގައި ދަތް އެޅިއެވެ. ފާރަވެރިޔާއަށް ތަދުވުމުން އޭނާގެ އަތް ނޫރީންގެ އަތުން ނައްޓުވައިލިއެވެ. ނޫރީން ފިލަން އުޅުނު ވަގުތު އަނެއްކާ އެހެން ފާރަވެރިއަކު އައިސް ނޫރީންގެ އަތުގައި ހިފެހެއްޓިއެވެ. އަދި ނޫރީންގެ ނިތްކުރީގައި އޭނާގެ ދިގުވެފައިވާ ނިޔަފަތިތަުން ކޫރު އަޅުވައިލިއެވެ. ނޫރީންއަށް ތަދުވީވަރުން ހަޅޭލަވައިގަނެވުނެވެ. އެވަގުތު ފާރަވެރިޔާގެ އަތް ދަށުން ސަލާމަތްވުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔަ ޒައިކާންއަށް ސިހިފައި އެދިމާއަށް ބަލައިލެވުނު ގަޑީގައި ނޫރީންގެ ނިތްކުރީގައިހުރި ލޭތަށް ފެނުނެވެ. ޒައިކާން އެދިމާއަށް ދާން ބޭނުންވިކަމުގައި ވިއަސް ފާރަވެރިޔާގެ އަތްދަށުން ސަލާމަތްވެވޭ ވަރަށްވުރެ އެ ފާރަވެރިޔާ މާ ބާރުގަދައެވެ. އެހެންކަމުން ޒައިކާންއަށް ޖެހުނީ މަޑުން ހުންނާށެވެ. ދެފރަވެރިން ނޫރީންއާއި ޒައިކާން ރޯނަކުން އެއްސުމަށްފަހު ގަނޑުވަރު ތެރެއަށް ވެއްދިއެވެ. އެތެރޭގައި ކަޅުކުލައިގެ ޝާހީ ދެގޮނޑިއެއްގައި އިށީނދެ އިން ބީނިޝް އާއި ހަނީން ފެނިފައި ޒައިކާންގެ ދެބުމަ ގޮއްޖެހުނެވެ. ދެން ކުއްލިއަކަށް ދެފާރަވެރިން ނޫރީން އާއި ޒައިކާންގެ ބުރަކަށީގައި އަތް އަޅައި ހަނީން އާއި ބީނިޝްގެ ކުރި މައްޗަށް ކޮއްޕައިލިއެވެ. ދެމީހުން އެދިޔަ ބާރުމިނުގައިގޮސް ޖެހުނީ ގޮނޑިން ތެދުވެގެން އެމީހންގެ ކައިރިއަށްއައި ހަނީންގެ ފައި ބުޑަށެވެ.

"ހައްހައްހާ! އެންމެ ފަހުން….. ކަލޭމެން ދެމީހުން އަތުވެއްޖެ…" ހަނީން ނުލަފާ ހިނިގަނޑެއް ޖަހައިލަމުން ބުންޏެވެ.

- ނުނިމޭ -

'ސައިރެން' ގެ 9ވަނަ ބަޔަށް އިންތިޒާރުކުރައްވާ!

  Please log in or register to bookmark.
  3k

  2 ޚިޔާލު

  1. ދިސް ސްޓޯރީ އިސް ދްރައިވިން މީ ކުރެޒީ އާއި ލަވް އިޓް ސޯމަޗް

  ޚިޔާލު

  Your email address will not be published. Required fields are marked *