ފުއާފް - 10

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy

ފައިޒަން އަލައިނާ އެނދުގައި ބާއްވަމުން މޫނަށް ފުމެލިއެވެ. އަދި މަޑުމަޑުން ދުންކޮޅެއްހެން ގެއްލިގެން ދިޔައެވެ. އެމަންޒަރު ނުހަނު ރީތިކޮށް މަޑުމަޑުން ދެލޯ ހުޅުވަމުން ދިޔަ އަލައިނާގެ ދެލޮލުގައި އަޅައިގަތެވެ. ވަގުތުން މީހާގެ ދެލޯ ބޮޑުވެެގެން ދިޔައެވެ.
އަދި ހަމަ އެވަގުތު އިރުއޮއްސުނު ގަޑީގައި ވީކަންތައް ހަނދާންވާން ފެށިއެވެ. އެގަޑީގައި ފައިޒަންގެ ފަހަތުން ވަލަށް ވަން ވަގުތު ފިޔަވައި އިތުރުކަމެއް ހަނދާނުގައި ނެތެވެ. އެހެން ހަނދާންތަކެއް ވާކަމުގައި ހިތް ބުނަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އެހަނދާންތައް އާވާ ގޮތެއް ނުވިއެވެ. ކަން ވީ ގޮތް ފައިޒަންގެ ގާތުގައި އެހުމަށް ބޭރަށް ނިކުތް އަލައިނާއަށް ހުއްޓެވުނީ އަފްޝާ ބަކުންތަށި ހިފައިގެން އައުމުންނެވެ. ހަމަ މިހާރު މިދަނީ ފައިޒަންގެ ކޮޓަރިއަށޭ ބުނެއްޖެނަމަ އަފްޝާ ހިތަށް އަރައިފާނެ އެއްޗަކުން އިހަށް ކަމެއް ނުކޮށް އަލައިނާ މަޑުކޮއްލިއެވެ.
" ލީން ބޭބީއަށް ބަކުން ދޭން އާދެބަލަ.. ދޮންބެދައްތަ މިދަނީ ތޫއާއެކު ސުޕެގެޓީ ހަދަން. " އަފްޝާ ސިޓިންރޫމް ކޮފީ ޓޭބަލް މަތީގައި ބަކުން ތަށި ބަހައްޓާލިއެވެ. އަލައިނާ މަޑު ހިނގުމެއްގައި ސިޓިންރޫމް ރަގް މަތީގައި ނެޕީ ޖަހައިގެން ކުޅެން އިން އަރީބް އުރާލަމުން ކާންދިނުމާއިގެން އުޅެގަތް އިރު އަޒުމު ކަނޑައަޅައިގެން ހުރީ މިރޭ ފައިޒަންއާ ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް ވާހަކަދައްކާ ހަޤީޤަތް ހޯދުމަށްފަހު ނޫނީ ނުނިދުމަށެވެ.
---
ގަޑިން ހަގަޑި ބައިވީއެވެ. އޭރު އަރީބްއަށް ނިދިފައވުމުން ބާއްވާފައި އޮތީ އަލައިނާގެ ކޮޓަރީގައެވެ. އަފްޝާއާ ތީބާވެސް ސުޕެގެޓީ ހަދާފައި ކޮޓަރިތަކަށް ވަތްފަހުން އިރުކޮޅެއް ވެއްޖެއެވެ. މިގަޑީގައި އިބްރާހީމްއާ އަޙްމަދުވެސް އިޝާ ނަމާދު ނިންމާފައި ނޫނީ ނާންނާނެ ކަމަށް ހިތަށް އަރުވައިގެން އަލައިނާ ހިނގައިގަތީ ފައިޒަންގެ ކޮޓަރިއާ ދިމާއަށެވެ.
ގޭގެ ދޮރު މަޑުމަޑުން ހުޅުވާލުމަށްފަހު ބޭރަށް ނިކުމެ ދޮރު ހުޅުވި ގޮތަށް މަޑުމަޑުން ދޮރު ލައްޕާލާފައި އަލައިނާ އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުން ގޮސް ފައިޒަންގެ ކޮޓަރީގައި ޓަކި ދިނެވެ. އެއާއެކު ކުއްލިއަކަށް ގެއިން އަޙްމަދާއި އިބްރާހީމްގެ އަޑުއިވިގެން ދިޔައެވެ. ހާސްވެފައި އަލައިނާ އެއްފަހަރު ގެއަށް އަނެއް ފަހަރު ފައިޒަންގެ ދޮރަށް ބަލާލިއެވެ. ފައިޒަން މިގަޑީގައި ކޮޓަރީގައި ނެތީ ކަމަށްވަންޏާ މިތާ ހުރުމުން އަޙްމަދުމެން ކުރާނެ ސުވާލުތަކަށް އޭނައަކަށް ދޭނެ ޖަވާބެއް ނޭނގޭނެއެވެ. ބޭބެމެން ކުރިމަތީގައި ދޮގު ހެދުމަކީ އޭނަ ދުވަހަކުވެސް ކުރިކަމެއް ނޫނެވެ. އަނެއްކޮޅުން ފިލަން ދާނެ ތަނެއްވެސް އޭނަޔަކަށް ނޭނގެއެވެ. އެގަސްބޯ ތަން ފިޔަވައި އިތުރުތަނެއ އަލައިނާގެ ލޮލުގައި އަޅައެއް ނުގަތެވެ.
ހިނދެއް ހިނދަކަށް އަޙްމަދުމެންގެ އަޑު އިވެމުން ދިޔަ ވަރު ގާތްވަމުން ދިޔަ އިރު އަލައިނާގެ ހިތް ބާރުބާރަށް ތެޅެމުން ދިޔައެވެ. ކުއްލިއަކަށް ގޭޓުން ބޭރުން އެތެރެއަށް ވަތް ފައިޒަން ފެނިފައި އަލައިނާ އޭނަގެ ގާތަށް ނައުމަށް އިޝާރާތްކުރިއެވެ. އެކުގައި ތިއްބާ އަދި ސުވާލުކުރާނެ ވަރު މާގިނަވާނެއެވެ.
އަލައިނާ ބަލަބަލަ ހުއްޓާ ފައިޒަން ގޭޓު ލައްޕާފައި ދުވެފައި އައިސް އަލައިނާގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ދުއްވައިގަތީ އަލައިނާ ކޮޓަރީއާ ޖެހިގެން ފާރާ ދެމެދު އިން ހުސް ތަންކޮޅަށެވެ. އެތަނަށް އެދެމިހުނަށް ވަދެވުނީ ކިރިޔާއެވެ. އޭރު އިބްރާހީމްމެން ދޮރުން ނުކުތީއެވެ.
އެހުސްތަންކޮޅަށް ވަތް ގޮތަށް ފައިޒަންއަށް ހުރެވުނީ އަލައިނާގެ ދެފަރާތުން ދެއަތް ވިއްދައިގެން އަލައިނާ ފާރާލައި ތަތްކޮއްލައިގެންނެވެ. އޭރު ބާރުބާރަށް ޖަހަމުން ދިޔަ ދެމިހުންގެ ވިންދުގެ އަޑު ދެމިހުންނަށް އިވި އިވި ހުއްޓެވެ.
އަލައިނާއަށް ބަލާލެވުނީ ފައިޒަންގެ ލޮލަށެވެ. ހަތަރުކަޅި ހަމަވެގެން ދިޔަ ވަގުތު އަލައިނާ ސިހިފައި އިސްޖަހާލިއިރު ތުންފަތްމަތީގައި ހިނިތުންވުމެއް ދުވެލިއެވެ. ފައިޒަންގެ ގާތަށް ހިނިއައެވެ.
ފައިޒަން މަޑުމަޑުން އަލައިނާގެ ދަތްދޮޅީގައި އިނގިލި ޖައްސާލަމުން އިސްއުފުލާލިއެވެ. އަދި މަޑުމަޑުން އަލައިނާއާ ގާތްވެލި ވަގުތު އަޙްމަދާއި އިބްރާހީމްގެ އަޑު އިވިފައި ދިޔައީ ސިހިގެންނެވެ.
" ދޮންބޭ މަބުނީ މިއުޅެނީ މާދަން ދަތުރަކު މިއޮތް ކައިރި ފ.ނިލަންދޫއަށް ފުރަންވެގެން.. ދޮންބެވެސް ދާންވާނެ އެކީގަ.. " ބޭރު ޖޯލީގައި އިށީން އަޙްމަދާއި އިބްރާހީމްގެ އަޑު އިވިފައި ފައިޒަން އަލައިނާގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ހިނގައިގަތީ އެހުސް ތަންކޮޅުގައި ހުރި ޓެރެސްއަށް އަރާ ސިޑިއަށެވެ.
" ލީން ދޮންބެ ގާތު ބުނޭ ތެދަށް ހުންނަ ސިޑިއެއް ލާށޭ.. ހީވަނީ ހަމަ ވެއްޓިދާނެހެން މިހާރު... " އެސުޕައިރަޒް ސިޑިން ޓެރަހަށް އެރުން އިރު ދެމިހުން ތިބީ އަނބުރައިގަނެފައެވެ. އަލައިނާ ވަކި އެއްޗެއް ނުބުނެ ހީގަތެވެ.
ދުރުން ކަނޑުން އަންނަމުން ދިޔަ ފިނި ވައިތަކުން ދެމިހުންގެ ހިތަށް ވެސް ހަމަޖެހުން ގެނުވައިފިއެވެ. އެއާއެކު ވަގުތުން އަލައިނާގެ ދިގު އިސްތަށިގަނޑު އެކި ދިމަ ދިމާއަށް ވިހުރެމުން ދިޔައެވެ.
" ލީން ވޫލްކޮޅެއް ނެތްތަ އައްސާލަން؟ އެކަމަކު ތިހެން އިސްތަށިގަނޑު ނާއްސަ ހުރީމަ އެންމެ ލޯބީ... " އަލައިނާގެ ގާތަށް ޖެހި އެމޫނުގައި ހިފަހައްޓާ އިސްތަށިގަނޑު ދުރުކޮއްލަމުން ފައިޒަން ހުވަފެނީ ގޮތަކަށް ހީލިއެވެ.
" ދެން ފައި ދައްކާ ވާހަކަ... " އަލައިނާ ލަދުގަތެވެ. އޭރުވެސް މޫނުމަތީގައިވި ހިނިތުންވުން ފިލައި ނުދެއެވެ. ފައިޒަންއާއެކު އުޅުމުން ހަމަ ގައިމުވެސް އެންމެ ނުތަނަވަސް ވަގުތުވެސް މީހާ ހިތަށް ހަމަޖެހުން ލިބެއެވެ.
" ތިހެން ލަދުގަތީމަ އަދި މާ ލޯބި... " ފައިޒަން އަލައިނާގެ ކަންފަތްދޮށުގައި ބުނެލިއެވެ. އެހިތްގައިމު އަޑު އެހާ ގާތުން އިވުމުން އަލައިނާގެ ގައިން ހީބިހި ނަގައިގެން ދިޔައެވެ.
" ލެޓްސް ބީ ޓުގެދަރ އޯލްވޭސް... " ހަމައެވަގުތު ފައިޒަން އޭނަގެ ހަށިގަނޑުގައި ބައްދާލިއެވެ. އަލައިނާގެ މުޅި ހަށިގަނޑަށް ލިބުނު ސިހުމުން ވަގުތުން މުޅި މީހާ ފިނިވެގެން ދިޔައެވެ. އެއާއެކު އުފާވެސްވިއެވެ.
" ހޫމް... " މަޑުމަޑުން ދެއަތް މައްޗަށް ނަގައި ފައިޒަން ލައިގެން ހުރި މަޑުމުށިކުލައިގެ ގަމީހުގެ ފަހަތުގައި ހިފާ ލެވުނެވެ. ފައިޒަން ހީލަމުން އަލައިނާއާ ދުރަށް ޖެހި އެދެލޮލަށް ބަލާލިއެވެ. އަދި އަލައިނާގެ މޫނާ މޫނު ކައިރިކޮއްލަމުން އެތުންފަތަށް ބޮސްދިނެވެ.
ނުނިމޭ

  Please log in or register to bookmark.
  4k

  5 ޚިޔާލު

  1. ވަރަށް ރީތި ވާހަކަ އެއް ކޮން އިރަކުން އަނެއް ބާ

  2. ވަރައް ރީތި މިބާވެސް ކޮންއިރަކުން އަނެއް ޕާރޓް ކިޔާލަން ލިބޭނެ 🤔 ޕުލީސް އަވަސް ކޮއްދެއްޗޭ

  3. ވަރަށް ރީތި ވާހަކައެއް. އެންމެ ފަހު ތަންކޮޅު އެންމެ ރީތި 😍😍😍😍😘😘

  ޚިޔާލު

  Your email address will not be published. Required fields are marked *