ޝައިނާ - 5

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy

ލަސް ނުކޮށް އަހަރެން ބެލީ ޝައިނާ އަށް ގުޅޭތޯއެވެ. އަހަރެން އެތައް ފަހަރަކު ގުޅި އިރުގައިވެސް ޝައިނާ ފޯނަކަށް ޖަވާބެއް ނުދެއެވެ. ވިއްސަކަށް ފަހަރު ގުޅި އިރަށް ޝައިނާ ފޯނު ނެގި އެވެ.

" ކީއްވެތަ ފޯނު ނު ނަގަނީ! " އަހަރެން ހުރީ ވަރަށް ރުޅި ގަދަ ވެފައެވެ.

އޭރު ޝައިނާ އެންމެ ބަހެއްވެސް ނުބުނެއެވެ.

" ހަލޯ... ވާހަކަ ދައްކަބަލަ... " އަހަރެން ބުނީމެވެ.

ދެން އިވެންފެށީ މީހަކު ގިސްލާ އަޑެވެ.

" ރޮނީތަ؟ ހުއްޓާލާފަ ވާހަކަ ދައްކަބަ ޕްލީޒް"

" ޝައިނާ އަކަށް ވާހަކައެއް ނުދެއްކޭނެ!" އަހަރެން ކަންފަތުގައި ޖެހުނީ ޝައިނާގެ ބައްޕަގެ އަޑެވެ.

" ކޮބާ ޝައިނާ؟؟؟" އަހަރެން އަހާލީމެވެ .

" ނެތް... ދެން ނާންނާނެ... ދުވަހަކުވެސް ނާންނާނެ... މަގޭ ދަރި " އޭރު ބައްޕަ ދިޔައީ ރޮމުންނެވެ.

އަހަރެންގެ މެޔަށް ދިޔައީ ހޫނު އަރައިގެންނެވެ.

" ކިހިނެއްވީ ޝައިނާއަށް ބައްޕާ؟ އަހަންނާ ވާހަކަ ދައްކަބަ... އަހަންނަށް ކިޔައިދީބަ ... ހެޔޮ ނުވާނެ "

ވެގެން އުޅޭ ގޮތް ބައްޕަ އަހަންނަށް ކިޔައިދިނެވެ .
ޝައިނާއާއި އަހަންނާއި ބައްދަލު ވި އިރުގައި ވެސް ޝައިނާ އަށް ހުރީ ކެންސަރު ޖެހިފައި ކަމަށް ބައްޕަ ބުންޏެވެ.އަހަންނަށް ލިބުނީ ބޮޑު ސިހުމެކެވެ. އެ ވާހަކަ ތައް ޝައިނާ އަހަންނާ ހިއްސާ ނުކުރީ ކީއްވެ ބާއޭ ހިތަށް އެރިއެވެ. އަހަންނާއި ޝައިނާ އާއި ބައްދަލު ވީ އިރު ޝައިނާ ހުރީ ކެންސަރުގެ އެންމެ ފަހު ސްޓޭޖްގައެވެ.
ޝައިނާ އަހަަރެން ދެކެ ލޯބިވާ ވަރު އެ އާއިލާ މީހުންނަށް އިނގެއެވެ. އަހަންނަކީ ގޯސް އުޅުމެއް އުޅޭ ކުއްޖެއް ކަން ވެސް އިނގެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މަރު ތަން މަތީގައި އޮންނަ ދަރިފުޅު ބޭނުންވާ ކަމަކަށް ހުރަސް އަޅާނީ ކޮން މައިންބަފައިން ނެއް ތޯއެވެ.
ބައްޕަ އަހަންނަށް އިތުރަށް ކިޔައިދިނެވެ.
އަބަދުވެސް ދައްކާނީ އަހަރެންގެ ހެޔޮ ވާހަކަ ތަކެވެ. އަހަންނަކީ ގޯސް މީހެއް ކަމަށް މީހަކު ބުނާ އަޑު އިވުނަސް ރޯނެއެވެ.
އެހާ ގިނަ ދުވަހު ދުނިޔޭގައި ހުރުމުގެ ނަސީބު ނެތް ކަން ޝައިނާއަށް އިނގެއެވެ. ޝައިނާ ބޭނުންވީ އެންމެ ފަހު ނޭވާ ލާ އިރުވެސް އަހަރެން ޝައިނާގެ ކައިރީގައި ހުންނާށެވެ.
އަހަންނަށް އަތިރި މަތިން ހާދިސާ ދިމާވި ރެއަކީ ޝައިނާ އަހަންނަށް އެ ވާހަކަތައް ކިޔައިދޭން ގަސްތުކޮށްގެން ހުރި ދުވަހެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަހަންނާއި ހުރެ އެކަން ނުވިއެވެ.
އަހަރެން ރިސޯޓަށް އައިސް ދެ ދުވަހެއް ވީ އިރަށް ޝައިނާގެ ހާލު ދެރަކޮށްލިއެވެ . ވަގުތުން ފުރައިގެން ދިޔައީ މާލެއެވެ.
އެ ހާލުގައި އޮވެ ވެސް ކިރިޔާ ހޭ ވެރިކަމެއް ވާއިރަށް ބަލާނީ އަހަންނަށް ގުޅޭތޯއެވެ. އެތައް ފަހަރަކު އަހަންނަށް ގުޅި އިރުގައި ވެސް އަހަރެންގެ މި ހިލަ ހިތް އެއަށް އިޖާބަ ނުދިނީއެވެ.
އަހަންނަށް ނުގުޅާތާ މަހެއް ހާ ދުވަސް ވީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހާލު ދެރަ ވީމައެވެ. އެންމެ ފަހު ނޭވާ ލީ އިރުގައި ޝައިނާގެ ދެ ލޮލުގައި ވަނީ ހިތާމައެވެ. އެ ހިތަށް ބޭނުންވީ އަހަރެންގެ ލޯތްބެވެ.
ޝައިނާ ނިޔާވި ދުވަހު ބައްޕަ އާއި ވާހަކަ ދެއްކި ކަމަށް ބައްޕަ ބުންޏެވެ. އެ ދުވަހުގައި ވެސް ފުރަތަމަވެސް އެހީ އަހަރެންގެ ހަބަރެއް ވި ތޯއެވެ. ނޫނެކޭ ބުނުމުން ރޯން ވެސް ފެށިއެވެ.

" ޝިފާޒް ހަބަރެއް ވީ ދުވަހަކުން ބުނެ ދެއްޗެ އަހަރެން ޝިފާޒް ދެކެ ވަރަށް ލޯބި ވެޔޭ... އަހަރެން ނެތަސް ބަސް އަހައިގެން އުޅެއްޗޭ.. ގޯސް މަގަކުން ނުހިނގައްޗޭ.. ނަމާދު ކުރައްޗޭ.. އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ ޖަންނަތުން ބައްދަލު ކުރާނަމޭ... ބައްޕާ.. ބުނައްޗޭ މި ވާހަކަތައް ޕާލީޒް”
މިއީ ޝައިނާގެ ފަހު ބަސް ކަމުގައި ބައްޕަ ބުންޏެވެ.
ޝައިނާ ނިޔާވެގެން މިއަދަށް މީ 4 ވަނަ ދުވަހެވެ. އަހަންނަށް ހުރިހާ ހަބަރެއް މި ލިބުނީ އަދި ކިރިޔާއެވެ.
އަހަރެންގެ ހިތް ހީވީ ކުދި ކުދި ވި ހެންނެވެ.
ޝައިނާ އާއި މެދު އަހަންނަށް ކަންތައް ކުރެވުނު ގޮތުންނެވެ. އަހަންނަށް އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ނަފްރަތު ކުރެވެން ފެށިއެވެ.
އަހަރެންގެ ހިތަކީ ހަމަ ރަގަނޅަށް ވެސް ގާ ގަނޑެކެވެ.
އަހަރެން ޝައިނާ އާއި މެދު ކަންތައް ކުރި ގޮތަކަށް އެއްވެސް އިންސާނަކަށް ކަންތައް ކުރާކަށް ނުކެރޭނެ އެވެ.

ހަފްތާއެއް ވޭތުވެ ދިޔައެވެ. ޝައިނާގެ މަރުގެ ހަބަރު ލިބުނު ފަހުން އަހަރެންގެ ހިތުގައި ޖެހުނު ފާރުގަނޑު އަދިވެސް ހުރީ ވަރަށް ތާޒާ ކޮށްށެވެ. ކުރާ މަސައްކަތަށްވެސް ސަމާލު ކަމެއް ނުދެވެއެވެ.
އެ ހަނދާންތައް އަހަރެންގެ ސިކުނޑީގައި އެނބުރެނީ އެވެ.
އަހަންނަކީ ކިހާ ގޯސް މީހެއް ހެއްޔެވެ. އަހަރެންގެ ސަބަބުން ޝައިނާ އަށް ޝައިނާގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތުގައިވެސް އުފުލަން ޖެހުނީ ވޭނެވެ.

ޑިއުޓީ ނިންމާލާފައި އައިސް އޮށޯ ވެލި އިރަށް ވައިބާއިން މެސެޖްއެއް އައެވެ. އަހަރެން ފޯނު ނަގާ ބަލާލީމެވެ. އެއީ ޝައިނާ ބައްޕަގެ މެސެޖެކެވެ. ބައްޕަ ފޮނުވީ ޝައިނާ ގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޮޓޯ ތަކެވެ.
ޝައިނާގެ އެއޮށް ބޮޑު ދިގު އިސްތަށިގަނޑު އޮތީ ތުނި ވެފައެވެ. ދެލޯ ހީ ވަނީ ރަތް ލޭ ކޮޅެއް ހެންނެވެ. އެ ދޮން މޫނު ވެސް ހުރީ ރަތް ވެފައެވެ. ދެ ލޯ ކައިރި ހުރީ ނޫ ކުލަ ވެފައެވެ. އަހަންނަށް އެ ފޮޓޯ ބަލާފައި ގިސްޖަހާފައި ރޯން ފެށުނެވެ. އެ ހަށިގަނޑުގައި އެ ދުވަސް ވަރު އެޅި ވޭން އަހަންނަށް އިހުސާސް ވި ކަހަލައެވެ.
އަހަރެން ވެސް ޝައިނާ ދެކެ ލޯބި ވެއެވެ. އިންތިހާއަށް ލޯބި ވެއެވެ. އަހަންނަށް އެކަން ނުވިސް ނުނީ އަހަރެންގެ ހިތުގައި ވީ ޝައިތޯނީ ވިސްނުން ތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ.
އެންމެ ފަހަރަކު ނަމަވެސް ޝައިނާއާއި ބައްދަލު ކުރުމަށް އަހަރެންގެ ހިތް ދިޔައީ އެދެމުންނެވެ. އެ ހިނިތުންވުން ދެ ކިލަން އަހަރެންގެ ހިތް ހުންނަނީ ކެތް މަދު ވެފައެވެ.
އަހަރެންގެ ކުށަށް އަހަރެން ތައުބާ ވާން ބޭނުމެވެ. ޝައިނާއަށް ދެވުނު އަނިޔާތަކަށް މާފް ބޭނުމެވެ.
ޝައިނާގެ ގައި ގައި އެންމެ ފަހަރަކު ނަމަވެސް ބައްދާލަން ބޭނުމެވެ.
ލޯބިން އެކުގައި އުޅެން ވެސް ބޭނުމެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިހާރު މި ވަނީ ވަގުތު ފާއިތު ވެފައެވެ.
ރޮއެ ރޮއެ އަހަރެން ހަލާކު ވަނީއެވެ. ރޭގަނޑުގެ އަރާމު ނިދިން ވެސް މަހުރޫމު ވެއްޖެއެވެ. ބަޔާން ކުރަން ދަތި އިހުސާސް ތަކެއް ހިތު ތެރޭގައި ފުރި ބަންޑުން ވަނީއެވެ.

އެ ރެއަކީ ސާދަ ފަނަރާއިގެ ހަނދުވަރުން މުޅި ތަން ދިއްލާލާފައި އޮތް ރެޔެކެވެ. އެކަހަލަ ރޭ ރެޔަކީ ޝައިނާ ވަރަށް ގަޔާވާ ރޭ ރެއެކެވެ. އެފަދަ ރޭ ރޭގައި ކޮންމެ ގޮތެއް ހަދާފައި ވެސް އަތިރި މައްޗަށް ދެވޭތޯ ބަލާނެއެވެ. ޑިއުޓީ ނިންމާލާފައި އަހަރެން ހިތަށް އެރީ ފާލަން މައްޗަށް ގޮސް ލުމަށްށެވެ. ޝައިނާގެ ހަނދާންތައް އާ ކޮށްލުމަށެވެ. ފާލަން މަތީގައި އަހަރެން އިށީދެލައިގެން އިނީ ފޯނުން ޝައިނާގެ އެކި އެކި ފޮޓޯތައް ބަލާލާށެވެ. އަހަރެންގެ ދެ ލޮލުން އޭރުވެސް ހުއްޓުމެއް ނެތި ދިޔައީ ކަރުނަތައް ފައިބަމުންނެވެ. އަހަރެން ދެލޯ ފޮހެލަމުން އަހަރެންގެ ކަނާތް ފަޅިއަށް ބަލައިލީމެވެ. އަހަރެންގެ ކައިރީގައި އޭރު ޝައިނާ އިށީ ދެލައިގެން އިނެވެ. އަހަރެން ދެ ލޯ ފޮހެލާފައި ބަލާލީމެވެ. އިސްދަށަށް ޖަހައިގެން ގުޑައިވެސް ނުލާ ޝައިނާ އިނެވެ. އަހަރެން އެ ރެޔަކު އެއްވެސް ޖެހިލުމެއް ނުވެއެވެ. އިށީދެ އިން ތަނުން އަހަރެން ކޮޅަށް ތެދުވީމެވެ. ބަސް ހުއްޓިފައި އަހަންނަށް ކަޅި ޖަހާ ނުލައި ޝައިނާއަށް ބަލަން ހުރެވުނެވެ.

" އަނެއްކާވެސް ދަނީތަ ތި އަހަރެން ދޫކޮށްލާފަ؟" ޝައިނާ އަހާލިއެވެ.

=ނުނިމެ=

  Please log in or register to bookmark.
  8k

  19 ޚިޔާލު

  1. ވ.ރީތި 6 ވަނަބައި އަވަސް ކޮއްލާ
   ކާންޓް ވެއިޓް🥺🥺🥺

  2. ކޮންމެ ވާހަކައެއްގަވެސް މިހެން ހަދަނީ.. ހަމަ ދެތިން ބައި ލިޔެފަ ގާ..

  3. ކޮބާ 6؟ ކެތް މަދުވަނީ އޭ.....😖😖

  4. ކޮބާހޭ 6 ވަނަ ބައި. އަވަސް ކޮށް ނެރެދީ. ވަރަށް ރީތި ވާހަކައެއް.❤️👍ކީޕް އިޓް އަޕް👍👍ހަމަ އަސްލައްވެސް ރޮވިއްޖެ🥺

   2
   4

  ޚިޔާލު

  Your email address will not be published. Required fields are marked *