kralbetbetturkeyikimislibahis1xbetm.infohipas.infohttps://www.wiibet.com/restbetcdn.comSupertotobetSahabetTarafbetMatadorbetTipobet365Deneme BonusuBetvoleMariobethack forumxumabetgiris.com

އަނބި ޤަބޫލު ކޮއްފިން - 3

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy

ވަށައިގެން އަހަރެން ނަޒަރު ހިންގާލީމެވެ. ކުއްލިއަކަށް އަހަރެން ބުރަކައްޓަށް އަރައިގެން ދިޔަ އެތި ފަހަރާއެކު އަހަރެން ވެއްޓި ޖެހުނީ މަގުމަތީގައިވި ގާތަކުގެ މަތީގައެވެ. އައްސިވީ ވަރުން ތަދުވިކަންވެސް އިހްސާސްނުވިއެވެ. ބޯއަރިވީ އަހަރެންގެ އިހުތިޔާރަކާއި ނުލައެވެ. އަތް އުފުލަން އުޅެއުޅެ އަހަންނަށް އެކަމެއް ނުވިއެވެ. ކަރުން ފަށައިގެންތިރި އެއްކޮށްވަނީ އައްސިވެފައެވެ. ރޮވެން ފެށުމާއެކު މަންމައާއޭ ކިޔާފައި އަހަންނަށް ގޮވާލެވުނެވެ. ނަމަވެސް އޭރު މަންމަ ކުއްލިއަކަށް އެތަނުން ދުރަށް ދިޔަތަން އަހަންނަށް ފެނުނެވެ.
ފެންގަނޑު އަނެއްކާވެސް އިހުނަށްވުރެ ބޮޑުހެން އަހަންނަށް ހީވެއެވެ. އަރިވެފައިވާ ބޯ ސީދާކޮއްލަން ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރީމެވެ. ނަމަވެސް އެކަމެއް ނުވިއެވެ. ފެންގަނޑުން ރަތްކަން އަހަންނަށް އިހްސާސްވީ ދެނެވެ. ރަތްކުލަ ފެނުގައި ހުންނަންވީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ. އަހަރެން މަތިން ވެއްޓުނު ނަމަވެސް އެއްވެސް ތަދެއް މި ނުވަނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ ދުރުން ދެމީހަކު ދުވެފައި އަންނަތަން އަހަރެންގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ދެނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެކަކު އައިސް އަހަރެން ކައިރީގައި ކަކޫ ޖަހައިލި ގޮތަށް އަހަރެންގެ މޫނުގެ ދެފަރާތުގައު ހިފަހައްޓާލިއެވެ.
"ޔަޝްމު... ޔޫ އޯ.ކޭ..." އެދެލޮލުގައިވި އަޅި ކުލަ އަހަންނަށް ފާހަގަވިއެވެ. ތުރުތުރު އަޅަމުންދިޔަ އެފިރިހެން ވަންތަ އަޑުން އެކަނިވެސް އަހަރެން ހިތްފުރުނެވެ.
"ޔޫ ކޭމް... " ލޯ މަރާލުމަށްފަހު އަހަރެން ހުޅުވާލީމެވެ. ކައިރިން ޒެއިޖްގެ މޫނު ފެނުމުން އަހަންނަށް ބިރުން ފަހަތަށް ޖެހެވުނީއެވެ. ވަގުތުން އަހަރެން ބަލައިލީ ތެމިފައިވާ ހެދުމަށެވެ. ގަޔާއި ދުރުކޮއްލަމުން އަހަރެން އައްސިވެފައިވާ އަތަށް ބަލައިލީމެވެ.
ނޫނެކެވެ. ނުތެމެއެވެ. އައްސި އެއްވެސް ނުވެއެވެ. އެއީ އަހަންނަށް ފެނުނު ހުވަފެނެއް ހެއްޔެވެ. މީހަކަށް އެހައި ހަޤީޤަތާއި ގާތް ހުވަފެނެއް ފެނިދާނެ ބާއެވެ. ވަށައިގެން ނަޒަރު ހިންގާލީމެވެ. އަހަންނަށް އޮވެވުނީ ސިޓިން ރޫމުގައެވެ. މަގުމަތީ ފެންގަނޑެއްގެ ތެރޭގައެއްވެސް ނޫނެވެ. ގައިމުވެސް އަހަރެން ނިދީ ކޮޓަރީގައި އޮވެއެވެ. އަހަރެން މިތަނަށް އައީ ކިހިނެއް ކަމެއްވެސް ނޭނގެއެވެ. ހިޔާލުތަކުން މިންޖުވެވި ޒެއިޖްގެ މޫނަށް ބަލާލެވުނު އިރުގައި އެބުމަވަނީ ކައިރިވެފައެވެ. ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށެވެ. އަހަރެން ފެނުމުން އެހައި ރުޅި އަންނަންވާނެ ސަބަބެއްވެސް ވާނެކަން ޔަޤީނެވެ. އަހަރެން ތެދުވެ ލައިގެން ހުރި ހެދުން ރީތި ކޮއްލަމުން ހިނގައިގަތީ އައިސްއަލަމާރިއާއި ދިމާލަށެވެ. ފައި ކައްސާލުމާއެކު އަހަރެން ލޯމަރާލީ ވެއްޓެން ދިއުމުންނެވެ.
"ކެއަރފުލް..." އުނަގަނޑުގައި ވަށާލި އަތާއެކު އެފިރިހެންވަންތަ އަޑުޖެހުނީ އަހަރެންގެ ކަރު ކައިރިންނެވެ. އެހޫނު ނޭވާ ހަންގަނޑޫގައި ބީހުނު ވަނގުތު މުޅި ގައިން ހީބިހި ނަގައިގަތީ ކުއްލިއަކަށެވެ.
"ސޮރީ...ގަސްތުގަ..."
"ރިއަލީ... ހާދަ ހާދަ ހަޔާތް ކުޑައޭ ދޯ... އަދިވެސް އަހަރެން ބައްޕަ ދިން ލާރިގަނޑު މަދީތަ؟...." ބުނާނެ އެއްޗެއް އަހަންނަށް ނޭނގުނެވެ. ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް އަހަންނަށް އެމޫނަށް ބަލަން ހުރެވުނީއެވެ. އެތެރެހަށީގައި އަނދައިގަތް އަލިފާންގަނޑު އިތުރަށް ބޮޑުވާކަށް އަހަރެން ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ.
"ކޮން ބުމައެއް ކައިރި ކުރާކަށް... ކަލޭމެން ކަހަލަ އަންހެނުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އަހަންނަށް އެނގޭ.. ލާރި ދައްކައިފިއްޔާ އޯ.ކޭ ކޮންމެ ކަމެއްވެސް...." އަހަންނަށްވެސް އެނގޭ އެއްޗަކީ ބައްޕަ އެވަރުން އަހަރެން މިކަންތައް ކުރުވަން އުޅޭނީ އޭގެން ބައްޕައަށްވެސް ފައިދާއެއް ވާނެތީއެވެ.
"އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެ... އެއްވެސް ކަމެއް..." އަހަރެން ދައްކަމުން ދިޔަ ވާހަކަ ހުއްޓުނީ ޒެއިޖްގެ ލޮލުގައިވި އަޅި ކުލަ ފެނުމުންނެވެ. އެއީ އަހަރެން ހަމަ ޤައިމުވެސް ދަންނަ ލޮލެކެވެ.
"ބުނަން... އަހަރެން ކަލެއާއި އިންނަން މަޖުބޫރު ކުރީ އަހަރެންގެ ބައްޕަ... އެހެން މީހަކާ އިންނަން ހުރިހާ ކަމެއް ކޮއްފަ އޮއްވަ..." އަހަންނަށް ޒެއިޖް ކޮލުގެ ކަށިގަނޑު ހަރުކޮއްލިތަން ފެނުމާއެކު ދުރަށް ޖެހިލީމެވެ. އެހިތުގައިވި ރުޅި ވެރިކަން މިހާރު އެހުރީ އެމޫނުން ފެންނާށެވެ. އެލޮލަށް އަހަރެންގެ ނަޒަރު އަނެއްކާވެސް ދަތުރު ކޮއްލީ އެލޮލުގައިވި އަޅި ކުލައިގެ ކަޅިއަށެވެ.
"ބޮޑު ފިރިހެނަކު ލައްވާ ގަދަކަމުން ކަމެއް ކުރެވޭނެތަ؟..." ނުބުނަން ހުރި ނަމަވެސް އަހަންނަށް އެހެން ބުނެވުނީ ބޭއިޙްތިޔާރުގައެވެ.
"ކަލޭ..." ޒެއިޖް ބުނަން އުޅުނު ބަސްހުއްޓުނީ ޖަހާލި ބާރު ގުގުރިންނެވެ. މުޅި ތަނަށް އަލިވެގެން ދިއުމާއެކު ދެމީހުންވެސްވީ ހިމޭނެއެވެ. ހިތްވެސް މޮޅު ފިރިހެނެކެވެ. ތިމާއަށް މާރީތި ކަމެއް ލިބުމަކީ މިހާ ހިތްމޮޅު ވާންވި ސަބަބެއް ހެއްޔެވެ.
ދެވަނަ ފަހަރަށް ޒެއިޖް އެއްޗެއް ބުނުމުގެ ކުރިން އަހަރެން އެތަނުން ހިނގައިގަތީ ދުރަށެވެ. ކުއްލިއަކަށް ހަނދާންވީ އަހަންނަށް ފެނުނު ހުވަފެން މަތިންނެވެ. ހަމަ އެއަޅި ކުލައިގެ ކަޅިއެވެ. އަހަންނަށް އެރޭގެ ބާކީބައި ނުވެސް ނިދުނެވެ. ހޮސްޕިޓަލަށްދާން ތައްޔާރު ވުމަށްފަހު އަހަރެން ގުޅާލީ އަމްރުއަށެވެ. ނަރުސްކަން ކިޔަވާ ޔުނިފޯރމްގެ ބަދަލުގައި މިއަދު އަހަރެން ހިޔާރުކުރީ އަތްކުރު ހެދުމަކާއި ފަޔަށް ހިފިފައު ހުރި ހަރުވާޅެކެވެ. ހަޤީޤަތުގައި މިގެއަށް އައިއިރު އަހަރެން ގެނައީ އަތުގައިވާ ފޯނު އެކަންޏެވެ.
މަންމައަށް ގުޅާލާނަމޭ ހިތާ އަހަރެން ފޯނުނެގީމެވެ. ރިންގްވާން ފެށުމާއެކު ކަނޑާލައިފިއެވެ. އަހަރެން މަންމައަށް އަނެއްކާވެސް ގުޅާލީމެވެ. މިފަހަރުވެސް ހަމަ އެހެންނެވެ. ކާރާއި ހަމައަށް ދެވުނު އިރުވެސް އަހަރެން އިނީ ފޯނަށް ބަލަންށެވެ. އަހަރެން ޒެއިޖްއާއި ކައިވެނި ކުރިފަހުން މަންމަވެސް ބައްޕވެސް އަހަންނަށް ގުޅައެއް ނުލައެވެ. އަހަރެން އެހައި އަވަހަށް ބާކީ ކޮއްލީހެވެ. އެހެން މީހުނާއި ހިލާފަށް މިއަދު އަހަންނަށް ދެވުނީ ގަޑި ޖެހިގެންނެވެ. މެންޓޯރ ގެ މޫނު ފެނުމުން އަހަރެން އަވަހަށް ހިނގައިގަތީ އެއްޗެހި ބަދަލު ކުރަން ހާއްސަކޮށް ހަދާފައިވާ ކޮޓަރިއާއި ދިމާލަށެވެ. އަވަސް ކުރަން ހަނދައިގެން ވަދެވުނީ ކޮން ކޮޓަރިއަކަށް ކަމެއްވެސް ނޭނގުނެވެ. އެއްޗެހި ބެއްހެއްޓުމަށްފަހު ދަބަހުން ޔުނިފޯރމް ނަގައި ގަޔަށް މަހާލީ ވަރަށް އަވަހާއެވެ. ހިނދުކޮޅެއް ލަސްވިޔަސް މެންޓޯރގެ ރުޅި ހުންނާނެ ގޮތް އަހަންނަށް އެނގެއެވެ.
އެއްޗެހި ބަދަލުކޮށް ނިމި ހުޅިއެއް ޖަހާލަމުން އަހަރެން އެނބުރުނީ ފަހަތަށެވެ. އަނގައިން ނިކުތް ތޫލިއަޑާއެކު ފޯނު ވެއްޓި ޖެހުނީ ޓައިލްސް މަތީގައެވެ. ކުރިމަތިން ޒެއިޖް ފެނުމުން އަހަންނަށް ލިބުނީ ހައިރާން ކަމެކެވެ. އެއަށްވުރެ ބޮޑަށް އަހަރެން ހައިރާންވީ ޑޮކްޓަރ ސްކްރަބްސް ގައި ޒެއިޖް ފެނުމުންނެވެ. ކުރިން ނުފެންނަ ގޮތަކަށް ފެނުމުން އަހަރެންގެ ދެލޯ އިހުނަށްވުރެ ބޮޑުވިއެވެ. ނޫކުލައިގެ ސްކްރަބްސްގައި ހުރިއިރު އެކަސްރަތީ ހަށިގަނޑު ގެ މަސްތައް ރީތިކޮށް ފާޅުވާން ހުއްޓެވެ. ނަންބަރު އައިނެއް އަޅައިގެން ހުރިއިރު ޒެއިޖް ހީވަނީ އެހެން މީހެއް ހެންނެވެ.
"ޔޫ... ޑޮކްޓަރ..." އަހަންނަށް ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގުނެވެ. ކުރިންވެސް ހުރިގޮތަށް ޒެއިޖް ހަށަން ބަދެލައިގެން ހުރީއެވެ.
"ކީއްކުރަން މިތާގަ އެއްޗެހި ބަދަލު ކުރަނީ؟ ކާކުއަށް ދައްކަން؟..." ޒެއިޖް އެހެން ބުނުމުން އަހަރެން ވަށައިގެން ބަލައިލީމެވެ. މިއީ ނަރުހުންގެ ކޮތަރިއެއް ނޫނެވެ. އޭނގެ މާނައަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ. މިތަނުގައި އަހަރެން އެއްޗެހި ބަދަލު ކުރިކަމެއް ޒެއިޖްއަށް އެނގުނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ. ކައިރި ވެގެންދިޔަ ބުމައާއިއެކު އަހަރެން ބަލާލީ ޒެއިޖްގެ މޫނަށެވެ.
"ކިހިނެއް އެނގުނީ! އެއީ ދޯ ނުވެފަ އޮތް ކަމަކީ..." ނުބުނަން ހުރެފައިވެސް އެންމެ ފަހުން އަހަރެން ބުނެލީމެވެ. ޒެއިޖް އިސްޖަހާލަމުން ތުންފަތް ޖައްސާ ބާރު ކޮއްލިއެވެ. އަހަންނަށް މިހީވީ ރަނގަޅަށް ހެއްޔެވެ. މިވަގުތު އޭނާ އިހްތިޔާރުކުރީ ހޭން ހެއްޔެވެ.
"ދައްކަންޏާ ބެލޭނެ ދޯ... އެއީނު ކަލޭމެން ކަހަލަ އަންހެނުން ބޭނުންވާ ގޮތަކީ.." ކުރިއަށްވުރެ ބޮޑަށް މޫނު ހަދާލަމުން އަހަރެން އެތަނުން ނިކުންނަން ހިނގަތިގަތީމެވެ.
"ޔަޝްމު..." ފަހަތުން ޒެއިޖްގެ އަޑު އިވުނުހެން ހީވި ނަމަވެސް އަހަރެން ބަލައެއް ނުލައެވެ. އެއީ އަހަންނަށް އެއްވެސް ހަމްދަރުދީއެއް ވާމީހެއް ނޫނެވެ. އެއަޑުގައި މިހާރުވެސް އެއްވެސް ހަމްދަރުދީއެއް ނުވެއެވެ.
ރައުންޑްތައް ފެށިއިރުވެސް އަހަންނަށް ވިސްނެމުން ދިޔައީ ޒެއިޖްއާއި މެދުގައެވެ. އެއްފަހަރުވެސް އެއީ ޑޮކްޓަރެއް ކަމަކަށް އަހަރެން އުންމީދެއް ނުކުރަމެވެ. އެކަހަލަ ހިތްހަރު މީހުންނަށް އެންމެ ގުޅޭ ދާއިރާ ކަންނޭނގެއެވެ. އަހަރެންނާއި މިއަދު ހަވާލު ވެފައި އޮތީ ފަސްއަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖެކެވެ. އަހަރެން އެކުއްޖާގެ ކޮޓަރީގައި ޓަކި ޖަހާލަމުން ދޮރު ހުޅުވާލީމެވެ. އެތަނުގައި ހުރީ ކުއްޖާގެ ބައްޕައެވެ. ހިނިތުންވަމުން އަހަރެން އަހާލީ މަންމަ ކޮބައި ތޯއެވެ. ހަފްތާއެއް ވީއިރުވެސް ހުން ނުނިވުމުގެ ސަބަބުން އެކުއްޖާވަނީ އިތުރު ހަފްތާއަކަށް އެޑްމިޓް ކުރެވިފައެވެ. އަހަރެން ފިރިހެންމީހާއާއި ދިމާލަށް އެނބުރުނުއިރުގައި އެމީހާ ބަލަންހުރި ގޮތުން ކުޑަކޮށް ހިތްހަމަ ނުޖެހުނެވެ.
ކުޑަކުއްޖާ ފާހާނައަށް ވަންނަން ބުނުމުން އަހަރެން ކުއްޖާ ގޮވައިގެން ހިނގައިގަތީމެވެ. ތަށިމަތީގައި އިށީންނަމުން އެއަންހެންކުއްޖާ އަހަންނަށް ބަލާލަމުން އަތުގައު ހިފާލީ ނުހަނު ލޯބިންނެވެ. ވަގުތުން އަހަންނަށ ހިނިތުންވެވުނެވެ. ކުއްލިއަކަށް ކުރުޖެހިލަމުން ބަނޑުގައި ރިއްސާކަމަށް އެކުއްޖާ ބުނެލިއެވެ. އަހަރެން ފެންޖަހާލަން ދައްކަން ބުނުމުން އަނެއްކާވެސް ދިލަ ނަގާ ކަމުގައި ބުނެލިއެވެ.
"ތަދުވަނީ... މިތަނަށް ތަދުވަނީ..." ތިރި ދައްކާލަމުން އެހެން ބުނެލި ގޮތުން އެއީ ކޮންތަނެއްކަން އަހަންނަށް ނަގައި ގަނެވުނެވެ.
"މަންމާ... ޔައްމު މިތަނަށް ތަދުވަނީ..." ކުއްލިއަކަށް ކަންފަތް ކައިރިން އިވިގެން ދިޔަ ކުޑައަޑުން އަހަރެން ސިހުނެވެ. ވަށައިގެން އަވަސް އަވަހާއި ހޯދާލި ގޮތުން ކައިރީގައިއިން ކުއްޖާ ހިނިތުންވެލިއެވެ. އެއީ އަހަންނަށް ހީވި ގޮތެއް ކަންނޭނގެއެވެ.
"ދައްތަ ކާކު ހޯދަނީ... ލިވީގެ ބަނޑަށް... އާގ..." އަހަރެން އަވަހަށް ބަލާލީމެވެ. އެކުއްޖާގެ އަތުން ލޭ ފެނުމުން އަވަހަށް ނަގައި އަހަރެން ބަލާލަން ދައްކާށޭ ބުނެލީމެވެ. ނަމަވެސް ލިވީ ވަގުތުން ބޯ ހޫރާލިއެވެ. އެކޮޓަރިން ނިކުތް އިރުގައިވެސް އަހަރެން އިނީ އެހިޔާލު ތަކުގައެވެ.
ކައިރިން މީހަކު އައިސް ކޮނޑުގައި ޖަހާލަމުން އަހަރެން ބަލާލީމެވެ. ކައިރިން ރާދިން ފެނުމުން އަވަހަށް ހިނިތުން ވެލީމެވެ. ރާދިންއަކީ ޑޮކްޓަރ އެއްކަން ކުރިން ރޭގައިވަނީ އަމިއްލައަށް ބުނެފައެވެ. ރާދިންގެ ހިތްހެޔޮކަން އަހަންނަށް އަބަދުވެސް ފާހަގަވެއެވެ. އަހަރެންވެސް އެހިތްހެޔޮކަން ބަލައިގަތީ ހެޔޮ ހިތުންނެވެ. އެއްވެސް ރަހުމަތްތެރިއެއް ނެތް މީހަކަށް ރަހުމަތްތެރިއަކު ލިބޭ ފަދައިންނެވެ. އަހަރެން ވިސްނާލުމަށްފަހު ރާދިންނާއި ހިއްސާ ކޮއްލީ ލިވީގެ ވާހަކައެވެ.
"އެކުއްޖާގެ މަންމައާއި ވާހަކަ ދައްކާލަން ފެނޭ..." ރާދިން ދުރު ބަލާލަމުން ބުނެލިއެެެވެ. އަހަރެން ބޯ ޖަހާލަމުން ހިނިތުންވެލީމެވެ. އެއީ އަހަރެންވެސް ބޭނުންވާ ގޮތެވެ. ނަމަވެސް ރާދިންގެ ޖަވާބެއް ނުލިބުނެވެ. އެނަޒަރު އަހަރެންގެ މޫނުން ވަތްކެއް ނުވިއެވެ.
"އަމް..." ރާދިން އަހަރެންގެ މޫނަށް ބަލަން ހުރުމުން އަހަރެން ދެލޯ ބޮޑުކޮއްލަމުން ކިހިނެއް ވީތޯ އަހާލީމެވެ.
"ޑިންޕަލްސް..." އަހަރެންގެ ކޮލުގައި އަޑިވެފައިވާ ތަނުގައި އިނގިލި ޖައްސާލަމުން ރާދިން ހިނިތުން ވެލިއެވެ. އަހަރެންގެ ބޮޑަށް ހިނިތުން ވެލަމުން އަވަހަށް ދުރަށް ބަލާލީމެވެ. ނަމަވެސް ދުރުގައި އެމަންޒަރު ބަލަންހުރި ޒެއިޖް ހީވަނީ ބިރެއް ފެނިގެން ހުރިހެންނެވެ. އަވަހަށް ރާދިން ކައިރިން އަހަންނަށް ދުރަށް ޖެހެވުނީ ބޭއިޙްތިޔާރުގައެވެ. އެލޯ އަމާޒު ވެފައިވަނީ އަހަރެންގެ ކޮލުގައިވި އަޑިކޮޅަށެވެ.

ޒެއިޖް
7 އަހަރު ކުރި
އަހަރެން މަޑުކޮއްލައިގެން ހުރީ ދޮންބެ ފިހާރައަށް ވަދެފައި ދިޔަ ތަނެއް ނޭނގުމުންނެވެ. މިހާރު މިތާނގައި ކޮޅަށް ހުންނަތާ ގަޑި އިރެއް ވެދާނެއެވެ. މަޑުމަޑުން ކައިރީގައި ހުރި ގޯޅިއަށް އަޅާލިއިރު އެތަނުގައި ދޮންބެ ހުއްޓެވެ. ދޮންބް ކިއެއް ކަމަކު އަހަރުމެން ދެބެންނަކީ އެއްމާބަނޑު ދެބެންނެވެ. ފަސްމިނެޓްގެ ތަފާތު ހުއްޓެއް ކަމަކު ދޮންބެވާނީ ދޮންބެއަށެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެން ދޮންބެ ކިޔަނީ ހިތަށް އެރިއްޔާއެވެ.
"ޒެއިން..." އަހަރެން ބާރަށް ގޮވާލީއެވެ. އޭރުވެސް ޒެއިންހުރީ އަތުން ލޮލީ ހިފައި ގެންނެވެ. ހީވަނީ މީހެއްގެ އިންތިޒާރުގައި ހުރިހެންނެވެ. ދުރުން ދަބަސް އަޅުބައިގެން އައި އަންހެން ކުއްޖާ ފެނުމުން ޒެއިން އަހަންނަށް ދައްކާލިއެވެ. ބުޅި ބުޅި އެއިސްތަށިގަނޑު އުނަގަނޑާއި ހަމައަށް އޮތީ އިސްފިރޭނު ތަކެއް ހެންނެވެ. ލޮލުގައި އަޅާފައިވާ ނަންބަރު އައިނުން އެއީ އުމުރުން ހަގު ކުއްޖެއްކަން އެނގެއެެވެ.

އެހައި ދުރުންވެސް އަހަންނަށް އެލޮލުގައިވި މަޑުމަޑު މުށި ކުލަ ފާހަގަވިއެވެ. ހީވަނީ އަވީގައި ދިއްލިފައި ވާހެންނެވެ. ޒެއިން ފެނުމާއެކު އެކުއްޖާ އަތުގެ ހިނިތުންވެލިއެވެ. އަހަރެންގެ ހިތްހީވީ ހިނދުކޮޅަކަށް ހުއްޓުނު ހެންނެވެ. ދެކޮލަށް އެޅިގެންދިޔަ އަޑި ކޮޅުން އެރީތިކަން ދެގުނަވިއެވެ. އެހިނިތުންވުމުން އެކަނިވެސް އަހަރެންގެ ހިތުގެ ވިންދު އަވަސްވިއެވެ.
ނުނިމޭ

  Please log in or register to bookmark.
  7k

  5 ޚިޔާލު

  1. ކޮންއިރަކުން ދެވަނަ ބައި؟
   އެހާ ލަހުން މިހާ ރީތި ވާހަކަތައް އަޕްޑޭޓު ވާތީ ފޫހި

  2. ދެން އޮތް ބައި ކޮންއިރަކު؟ މި ބައި ވެސް ވަރަށް ފުރިހަމަ♥️💗😍. މާޝާ ﷲ

  ޚިޔާލު

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy
  Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy