ޝައިނާ - 4

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy

ދުވެވުނު އެންމެ ބާރަކަށް ދުވަމުން އަހަރެން ދިޔައީ ގެއާ ދިމާލަށްށެވެ. ބިރު ގަނެ ހާސްވެފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން އެކި އެކި ތަންތާގައި ޖެހެމުން ވެއްޓެމުން ފިރުކެމުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ގޮސް ގެއަށް ވަދެވުނު އިރު ބައްޕަ އިނީ ސިޓިންރޫމުގައި ގުރުއާން ކިޔަވާށެވެ. އަހަރެން އައި ގޮތުން ކޮންމެވެސް ކަމެއް ވެއްޖެ ކަން ބައްޕައަށް ޔަގީން ވިއެވެ. އޭރު އަހަރެންގެ މުޅި ގައި ވަނީ ދާ ހިތާލާ ފޯވެފައެވެ. މީހާ ހުރީ މާ ނޭވާ ލާ ލައެވެ. މޭ ގަނޑު ހީވަނީ ދެންމެ ދެންމެ އަތަށް އައިސް ދާނެ ހެންނެވެ.

"ދަރިފުޅާ! ކިހިނެއް ވީ އަނެއްކާ.. ހާދަ ހާސް ވެފަ!" ބައްޕަ ވެސް ހުރީ ދެލޯ ބޮޑު ވެފައެވެ.

" އެއީ ... އެއީ ޝައިނާ އެއް ނޫން .. ޝައިނާ އެއް ނޫނޭ އެއީ... " އަހަރެން ބުނަމުން ދިޔައީމެވެ.

އޭރު ބައްޕަ އަހަރެން ހިތް ހަމަ ޖެއްސޭތޯ މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. އަހަރެން ގެންގޮސް ސޯފާގައި ބައިންދާފައި ގައި ގައި ފެން ހާކަމުން ދިޔައެވެ. އަހަރެން ވަރަށް ފުން ކޮށް ނޭވާއެއް ލާފައި ހަމަ ޖެހިލީމެވެ.
ވެގެން އުޅޭ ގޮތް ބައްޕަ އަށް ކިޔައި ދިނީމެވެ. އަހަރެންގެ ފޯނު އޭރުވެސް ދިޔައީ މެދު ކެނޑުމެއް ނެތި ރިންގު ވަމުންނެވެ. އަހަންނަށް ވީ ގޮތެއް ނޭނގިގެން ޝައިނާވެސް ހުންނާނީ ހާސްވެފައި ތާއެވެ.

އެއީ މީގެ އެތައް އަހަރެއް ކުރިއެވެ. އޭރު އަހަރެންގެ އުމުރުން 12 އަހަރު ކިރިޔާ ވީއެވެ. އަހަންނަކީ މަޑުން ހުންނަ ކުއްޖެއް ކަމުން އަހަރެންގެ އެއްވެސް އެކުވެރިއެއް ނުހުރެއެވެ. ރަށުގައި ސުކޫލު ދައުރު ހޭދަ ކުރީ ވަރަށްވެސް އެކަނިވެރިކަން މަތީގަައެވެ. އަހަރެން އޭރުވެސް ހަމަ އެންމެ ގަޔާވާ ތަނަކީ އަހަރެން ކުރިން ބުނި އެކަހެރިކޮށް އިންނަ ޖޯލި ފައްޗެވެ. އެތާގައި އެކަނިވެރިކަން މަތީގައި ހޭދަ ކުރާ ވަގުތު ތަކަކީ އަހަރެން ނުލާހިކު ހިތްހަމަ ޖެހޭ ވަގުތު ތަކެކެވެ. މެންދުރު ނަމާދު ކޮށްގެން އަހަރެން އެ ދުވަހު އަތިރި މައްޗަށް ނިކުމެލީ މެވެ. މެންދުރުގެ ވަގުތު ކަމުން އަތިރި މަތީގައި މީހެއްގެ ހިލަމެއް ވެސް ނެތެވެ. އާއްމުކޮށް އަތިރި މައްޗަށް މީހުން ޖަމާވާނީ ހަވީރެވެ. އަހަރެން އެ ދުވަހު ދިޔައީ ވާހަކަ ފޮތެއް ހިފައިގެންނެވެ. ވާހަކައިގެ ތެރެއަށް ވަދެވިފައި އޮތްލެއް ބޮޑު ކަމުން އިތުރު އެހެން އެއްވެސް އެއްޗަކާއި މެދު އެ ވަގުތު އަހަންނަށް ނުވިސްނެވެ. ވާހަކަ ކިޔަން އިނދެފައި އެއްލައިލި ކަޅި އަކަށް ފެނުނީ އަހަރެމެން އުމުރު ފުރައިގެ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖެއް އަހަރެންގެ ކުރިމަތީގައި އިން ޖޯލީގައި އިށީދެލައިގެން އިންދާއެވެ. އެ ކުއްޖާ ކަޅި ޖަހާ ނުލައި އަހަންނަށް ބަލަން އިނެވެ. އެ ދުވަހު އަހަރެން އެ ކުއްޖާ އާއި ވާހަކަ ވެސް ދެއްކީމެވެ. އެއީ ވަރަށް ހިތް ހެޔޮ ކުއްޖެކެވެ. އެކުއްޖާ ބުނީ އަހަރެމެން ރަށަށް އައީ މަންމަ ބަލިވެގެން ކަމަށްށެވެ.
ކޮންމެ އަކަށް އެދުވަހަށް ފަހު ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް އަހަރެން އެ ކުއްޖާ އާއި ބައްދަލު ކުރަމެވެ. ހަމަ އެ ޖޯލީންނެވެ. އަހަންނަށް އެކުވެރިއެއް ލިބުމުން އަހަރެން ހުރީ ވަރަށް އުފާ ވެސް ވެފައެވެ. ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ދިޔައީ ރަގަނޅަށެވެ. ކަންތައް ތައް ގޯސްވާން ފެށީ އެ ކުއްޖާ އަހަރެންގެ ގޭތެރެއިންނާއި ފާހަނަ ތެރެއިން ފެންނަން ފެށި ހިސާބުންނެވެ. ހުވަފެނުންވެސް މެއެވެ. އެކި ކަހަލަ ސިފަ ސިފައިގައި ވެސް ފެންނަން ފެށިއެވެ. އެ ފަހަރު އަހަރެން އެކަމުން ސަލާމަތްވީ ބައްޕަގެ ރައްޓެއްސެއްގެ މޮޅު ކަމުންނެވެ. އެ މީހާ ދިން ތަވީދުގެ ބާރު ގަދަ ކަމުންނެވެ. އެއީ އަހަރެން ކުޑަ ކުޑަ އިރު ދިމާވެފައިވާ ބިރުވެރި ހާދިސާއެކެވެ.
ބައްޕަ ޝައްކު ކުރީ އަނެއްކާ އެކަންތައް ގަނޑު ފެށުނީ ކަމަށްށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މަންމަ ބުނަމުން ދިޔައީ އެހެން އެކަން ނުވާނެ ކަމަށްށެވެ. އަދި ވެސް އަހަރެންގެ އުނަގަނޑުގައި ތަވީދު އޮންނާތީއެވެ. ކޮންމެއަކަސް ބައްޕަގެ އެ އެކުވެރިޔާ އާއި ގުޅައިގެން އަނެއްކާވެސް އަހަރެންގެ ގަޔަށް ފެން ކިޔަވާފައި ފެން އަޅަން ފެށިއެވެ. ހަފްތާއެއް ވޭތުވެ ދިޔައި އިރުވެސް އަހަރެން ޝައިނާއާއި ބައްދަލެއް ނުކުރަމެވެ. ހިތް ބިރު ގަނެފައި ހުންނާތީ އެވެ. އެންމެ ފަހުން ޝައިނާ އާއި ބައްދަލު ނުވެ އަހަރެން ފުރައިގެން ދިޔައީ ރިސޯޓަކުން ވަޒީފާއެއް ލިބިގެންނެވެ. އޭ ލެވެލް ނުނިންމާ ބައްޕަ މެންގެ ނުގަބޫލުގައި އަހަރެން ވަޒީފާއަށް ދިޔައީ ޝައިނާ ދެކެ ގަނެފައި ހުރި ބިރަކުން ނޭވެސް ބުނެވި ދާނެއެވެ.
ރިސޯޓަށް ގޮސް އަހަރެން ޝައިނާއާއި މަޑު މަޑުން ދުރުވާން ފެށީމެވެ.
ގުޅީމަ ފޯނުވެސް ނަގަނީ މަދު ފަހަރަކުއެވެ .
ދެތިން މަހެއް ވޭތުވެ ދިޔައި އިރަށް ޝައިނާގެ ފޯނު ކޯލު އަންނަ ލެއްވެސް މަދު ވިއެވެ. ހަފްތާއަކު އެއް ފަހަރުވެސް ނުގުޅައެވެ.
އަހަރެން އެކަމާއި މާ ބޮޑަކަށް އަޅައެއް ނުލަމެވެ. އެއީ އޭރު ރިސޯޓުން އަހަންނަށް ހުރީ ރީތި އަންހެން ކުއްޖެއް ކާމިޔާބު ކުރެވިފައި ކަމުންނެވެ.
އެއީ ރަޝިއާއަށް ނިސްބަތްވާ ރީތި ކުއްޖެކެވެ. "ޖޫލީ" އެވެ.
ޖޫލީ ހުންނަނީ އަހަންނާއި ހަދައިގެން މޮޔަ ވެފައެވެ. ޖޫލީ އަކީ ބޮޑު މަހުޖަނެއްގެ ދަރިއެކެވެ. ރިސޯޓަށް ޗުއްޓީ ހޭދަ ކޮށްލަން އައިސް ގެން އުޅޭ ކުއްޖެކެވެ. އަހަރެން ހުރީ ޖޫލީގެ ފައިސާ ތަކަށް ދަހި ވެފައެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެން އަހަންނަށް އަގު ބޮޑެތި ހަދިޔާ ތައް ދެމުން ދިޔައެވެ. ލާރިވެސް ބުނި ވަރެއް ހެޔޮވަރެވެ. ލާރީގެ އަވައިގައި ޖެހި އަހަރެން ހުރީ މުޅިން ޝައިނާ މަތިން ހަނދާން ނެތިފައެވެ. ޖޫލީގެ ބޮލަށް އެރިގެން އަހަރެން ދިޔައީ އަހަރެންގެ ވިޔަފާރީ ފަށަން ރުފިޔާ އެއް ކުރަމުންނެވެ.
މީހަކު މަގު ފުރެދޭނީ ދެން މިވަރަކަށްށެވެ.

ދިރިއުޅުމުގައި އިތުރު ސުވާލު މާކެއް ޖެހުނީ އަހަރެންގެ ގާތް އެކުވެރިޔާ އަހަންނަށް ކުރި މެސެޖަކުންނެވެ.
އަހަންނާއި ޝައިނާ އާއި ގުޅުން ނޯންނަ ކަމެއް އެއްވެސް މީހަކަށް އޭރު ނޭނގޭނެއެވެ. އިރުފާނު އަށްވެސް މެއެވެ.

"ޝައިނާގެ ވާހަކަ އަޑު އިވުނީމަ ރޮވިއްޖެ ހަމަ! ހިތް ވަރު ކުރައްޗޭ ބްރަދާރ" އެ މެސެޖްގައި އިނީ އެހެންނެވެ.

ނުނިމެ

  Please log in or register to bookmark.
  5k

  6 ޚިޔާލު

  1. އަޅެ ދެން އަނެއް ބައި ދިގު ކޮށްލައްޗޭ އުލް.. މިބައި ވެސް ވަރަަށް ރީތި.. ކީޕް ގޮއިންގ ޑިއަރ..
   🥰😍🤩💋❤❤

  2. އަޅެ ދެން އަނެއް ބައި ދިގު ކޮށްލައްޗޭ އުލް.. މިބައި ވެސް ވަރަަށް ރީތި.. ކީޕް ގޮއިންގ ޑިއަރ..
   🥰😍🤩💋❤❤

  ޚިޔާލު

  Your email address will not be published. Required fields are marked *