ފުއާފް - 7

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy

ދެލޯ ހުޅުވާލި އަލައިނާއަށް ކުޑަދޮރުން އެޅިފައިވާ އިރުގެ އަލިން އުނދަގޫވެގެން ދިޔައެވެ. މަޑުމަޑުން އެއަލިކަމަށް ހޭނުމަށް ދެލޯ ތަޅުވާލަމުން ކުރިމަތިން ފެންނަމުން ދިޔަ މަންޒަރަށް ބަލާލިއެވެ. އޭނައަށް އެއޮއެވުނީ ކޮޓަރީގައެވެ. އޭނަގެ އެނދުގައެވެ. އެހެނަސް ފައިޒަންގެ އަތުތެރޭގައެވެ.
ރޭގައި އަލައިނާއަށް އެގެޔަށް އާދެވުނީ ކިހިނެތްކަމެއް ވެސް ނޭނގެއެވެ. ރޭގައި ގަދައަށް ނިދިއައިސްގެން ފައިޒަންގެ ކޮނޑުގައި ބޯއަޅާލެވުނު ވަގުތު ފިޔަވާ އެފަހުން ހިނގި އެއްވެސް ކަމެއް ހަނދާނެއް ނެތެވެ.
އަލައިނާ ފައިޒަންއާ ވިފަރާތަށް ރީތިކޮށް އެނބުރިލަމުން އެމޫނުގައި ފިރުމާލިއެވެ. އެރީތި މޫނަށް އަބަދުމެ ބަލަހައްޓައިގެން އެއްވެސް ފޫއްސެއްނެތި އޭނައަށް އޮވެވޭނެއެވެ. ރޭގައި ދެކެވުނު ވާހަކަތަކަށް ހަނދާން އާވި ވަގުތު އަލައިނާއަށް މަޑުމަޑުން ހީލެވުނެވެ. ހަޔާތުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފިރިހެންކުއްޖަކަށް އޭނަގެ ހަޔާތުން ޖާގަ ދެވުނު އެއީ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މާޒީގައި ކަންތައް ދިމާވި ގޮތުން ދުވަހަކުވެސް ފިރިހެންކުއްޖަކާ ގުޅުމެއް ކީއްކުރަން އަނގައިން ބުނެލުމަކީ ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ނުވާ ކަމެވެ. އަނގައިން ބުންޏެއް ކަމަކު އެކުއްޖާ ބުނަން އުޅޭ ވާހަކަތަކުގެ ކުރި އަވަހަށް ބަންދުކޮއްލަނީ އިތުރަށް ވާހަކަދައްކައިގެން ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވަން ބޭނުންނުވާތީއެވެ. އެހެނަސް ރަށަށް އައި ފަހުން އެހުރިހާ ކަމެއް ބަދަލުވެގެން ދިޔައީ ހީވެސް ނުކޮށް ހުއްޓައެވެ. ފައިޒަންގެ ޖާދޫގައި ޖެހި މާޒީ ހަނދާންނެތި ހަޔާތް ވެސް މަޑުމަޑުން އުފާވެރިކަމަށް ބަދަލުވަމުން ދާކަމުގެ އިހުސާސް ކުރެވެމުން ދިޔައެވެ.
" މޯނިން ލީން... " މަޑުމަޑުން ދެލޯ ހުޅުވާލި ފައިޒަން ތުންފަތްމަތިން އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ފެނިގެން ދިޔައީ ހިނިތުންވުމެކެވެ.
" ރޭގައި ހާދަ ވަރަކަށޭ ލީން ނިދާލީ.. އަހަރެންނާއެކު ދުވެ ދުވެފައި ލީން އަތުލި ތަނާ ދެން ފެނުނީ ނިދިފައި އޮތްތަން... " ފައިޒަން އަލައިނާގެ ހޭވިފައިވާ އިސްތަށިގަނޑު ރީތިކޮއްލަދިނެވެ. އަލައިނާގެ ގާތަށް ހިނިއައެވެ.
" އަސްލު ނޭނގޭ ރޭގައި ކީއްވެ ކަމެއް އެހާ ގަދަޔަށް ނިދިއައީކީ ވެސް.. ރޭގައި ފައިޒަންގެ ގާތުގައި އިނދެފައި ދުއްވައިގަތް އިރުވެސް ހަމަ ރަނގަޅު. ފައި އަހަރެން އަތުލި ވަގުތު ދެން ނޭނގެ ވީގޮތެއްވެސް... " އަލައިނާ ހައިރާންވެފައި ކިޔަމުން ދިޔައެވެ.
" ތިވާނީ ދުވީމައި ވަރުބަލިވީމަ ވީގޮތަކަށް. ލީން މިދުވަސްކޮޅު ބަލިކޮންނެއްނު ތިއުޅެނީވެސް.. " ފައިޒަން ރޭގައި ވީ ކަންތައްތަކާމެދު ކުޑަކޮށް ވިސްނާލަމުން ޖަވާބުދިނެވެ. އަދި ހީލިއެވެ.
" މޭބީ... " ފައިޒަންއަށް އޭނަގެ ބަލީގެ އަސްލު އެނގިދާނެތީ އަލައިނާ ކުޑަކޮށް ޖެހިލުންވިއެވެ.
" ހާދަ ގޮތަކަށް ތިބުނީ؟ " ފައިޒަން ނިއްއަރުވާލިއެވެ.
" ހިހިހިހި... ތިއީ ހަމަ ހީވާ ގޮތް... " އަލައިނާ އިހުނަށްވުރެ ބޮޑަށް ފައިޒަންއާ ގާތްވެލިއެވެ. ފައިޒަން އޭނަގެ ދެއަތުން އަލައިނާގެ ގައިގައި އިހުނަށްވުރެ ބާރަށް ހިފަހައްޓާލަމުން ގާތްކޮއްލިއެވެ. އަދި މަޑުމަޑުން އަލައިނާގެ އެރީތި އޮމާން ދޮން ނިއްކުރިއަށް ފައިޒަން ބޮސްދިނެވެ.
" ލީން... ދޮންބެދައްތަ އެތެރެއަށް ވަންނަންތަ؟ " އަފްޝާ ކޮޓަރީގެ ދޮރުގައި ޓަކިޖަހާލިއެވެ. އަލައިނާއާ ފައިޒަން ސިހިފައިގެން ދިޔަ ވަގުތު ދެލޯ ބޮޑުވެގެން ދިޔައެވެ. ދެމިހުން ކުއްލިއަކަށް ދުރަށް ޖެހި އެކަކު އަނެކަކަށް ބަލަމުން ދިޔައީ ދެން ހަދަންވީ ކިހިނެތްހޭ އަހާ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ.
" މަ ދާނަން އެހެރަ ކުޑަދޮރުން. ލީން ދޭ ކޮޓަރި ތަޅުލަން... " ފައިޒަން ވައިއަޑުން ބުނެލިއެވެ. އަލައިނާ އެކަމަށް އެއްބަސްވުމަށް ބޯޖަހާލިއެވެ.
" މަޑުކުރޭ ދޮންބެދައްތާ... " އަލައިނާ އެނދުން ތެދުވެގެން ގޮސް ތަޅުނުލައި ހުރި ކޮޓަރީގެ ދޮރު ތަޅުލިއެވެ. ފައިޒަން ތެދުވެ އޭނަގެ ރޫޖެހިފައިވާ ހުދު ގަމީސް ރީތިކޮއްލަމުން ގޮސް ކުޑަދޮރު ކައިރީގައި މަޑުކޮއްލިއެވެ. އަދި މެދުގޯތީގައި މީހަކު އުޅޭތޯ ބަލާލިއެވެ. މީހެއްގެ ހިލަމެއް ނެތުމުން ކުޑަދޮރު ހުޅުވާލާފައި އޭނަ ބޭރަށް ފުންމާލިއެވެ. އަދި ގޮސް އޭނަގެ ކޮޓަރިއަށްވަނެވެ. ކޮޓަރިއަށް ވަތް ފައިޒަންއާ އަލައިނާއަށް ފުންނޭވާއެއް ދޫކޮއްލެވުނެވެ.
" ކީކޭ ދޮންބެދައްތާ؟ " އަލައިނާ ދޮރު ހުޅުވާލިއެވެ.
" ހިނގާބަލަ އެތެރެއަށް... " އަފްޝާ ހިޔާރުކުރީ އެތެރެއަށްވަދެ އަލައިނާއާ ވާހަކަދައްކާށެވެ.
" އިއްޔެ ލައިގެން އުޅުން ހެދުމާއެއްކޮށްތަ ނިދަން އެރީވެސް؟ ބަތްތަށި ހުސްކޮއްފަ ތަށި ނުނެރެ އެހެރީ ކީއްވެ؟ " އަފްޝާ ސުވާލު ފައްޗެއް އަމުނާލިއެވެ. އަލައިނާ ހައިރާންވެފައި ހެދުމަށް ބަލާލަމުން މޭޒުމަތީގައި ހުރި ބަތްތައްޓަށް ބަލާލިއެވެ. ދެލޯ ބޮޑުވެގެން ދިޔައީ ބަތްތަށި ހުސްވެފައި ތަށިވެސް ރީތިކޮށް ދޮވެފައި ވާތަން ފެނުމުންނެވެ. އެއީ ޔަޤީނުންވެސް ފައިޒަންގެ އަމަލެކެވެ. އޭނަ ސަލާމަތްކޮއްދޭން ފައިޒަން ބަތްތަށި ހުސްކޮއްދިނުމުން އަލައިނާއަށް ހީލެވުނެވެ. ފައިޒަން ހުރުމުން އޭނައަށް ކިތަންމެ ހާވެސް ކަންތައްތައް ފަސޭހަވެގެން ދާތީ ހިތަށް ލިބުނީ ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ.
" ދޮންބެދައްތައާ ވާހަކަނުދައްކަން ނިންމައިގެންތަ ތިހިރީ؟ " އަފްޝާ އެނދުގައި އިށީނދެލަމުން ކައިރީގައި ހުރި އަލައިނާގެ އަތުގައި ހިފާލިއެވެ.
" ލީން... ދޮންބެދައްތައަށްވެސް އެނގޭ ލީންއަށް އެވާހަކަތައް އިވުނީމައި ވާނެގޮތް. މިއީ ލީން ކަމަށް ވަންޏާ ދޮންބެދައްތައަށްވެސް ރުޅިއާދެވޭނެ.. " އަމިއްލަ މޭގައި އަތްޖައްސާލަމުން އަފްޝާ ބުނެލިއިރު މޫނުމަތީގައިވަނީ ހަމްދަރުދީގެ ނިޝާންތަކެވެ. އަލައިނާ ވަކި އެއްޗެއް ނުބުނެ އިސްޖަހާލިއެވެ.
" ދޮންބެވެސް ދޮންބެދައްތަވެސް... ތޫބެ ވެސް ތޫ ވެސް. ހުރިހާ އެންމެންވެސް ބޭނުންވަނީ މިކަމުން ލީން ސަލާމަތްކޮއްދޭން.. ދޮންބެ ވަރަށް މަސައްކަތްކުރި މިކަން މިގޮތަށް ނުވޭތޯ ބަލަން. އެކަމަކު ޑޮކްޓަރުން ދިނީ އެއްޖަވާބެއް. ޓުރައުމާ ރަނގަޅުކުރެވޭނީ އެކަމެއް ހިނގި ތަނަކަށް ނުވަތަ މީހަކު ކައިރިއަށް ގޮސް އެޓުރައުމާގެ މައްޗަށް ބާރުފޯރުވައިގެން.. ބޭސް އެއީ ވަގުތީ ފަރުވާ.. މިހާ ދުވަސްވަންދެން ދޮންބެދައްތަމެން މިތިބީ މިކަން ނުކުރަން ލީން އޭލެވެލް ނިމެންދެން. އެންމެންވެސް އިސްތިހާރާ ނަމާދެއް މާތްﷲ އަށް ކޮއްފައި މިހުރިހާ ކަމެއްވެސް ނިންމީ.. އެހެންވެ މިހާ ބޮޑު ކަމެއް މިކުރީ. ހަމަ ލީންއަށްޓަކައި.... އާއިލާއަށްޓަކައި... " އަފްޝާ އަލައިނާއަށް ވިސްނައިދެމުން ދިޔައެވެ.
" ދޮންބެމެންނަށް ވެސް އަސްލު ހަޤީގަތެއް ނޭނގޭ.. ހަޤީގަތް ހޯދައިގެން ތިހުރިހާ ކަމެއް ރަނގަޅުކުރަން ދޮންބެދައްތަމެން މިތިބީ... " އަފްޝާ އަލައިނާގެ އަތުގައި ހިފާލިއެވެ.
" ލީން.... ލީން ތިއީ ނަހަލާލު ކުއްޖެއް ނޫން.. " އަފްޝާ ބުނެލި ވާހަކައިން އަލައިނާ ސިހިފައި އަފްޝާއަށް ބަލާލެވުނެވެ.
ނުނިމޭ
މިޕާޓް ލަސްވިކަމަށްޓަކާ ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިން މާފަށް އެދެން 🥺 އުއްމީދުކުރަން މިޕާޓް ވެސް ކިޔުންތެރިންނަށް ކަމުދާނެކަމަށް. 😊

  Please log in or register to bookmark.
  5k

  9 ޚިޔާލު

  1. އަޅެ އިޓްސް އޯކޭ އިނގޭ ޓޭކް ޔުއަރ ޓައިމް ޑިއަރ... އެކަމް ދެން އަންނަ ޕާރޓް ދިގު ކޮށްލައްޗޭ.. ލީން އަށް ދިމާވާ ކަންތަކާއި ފައިޒަން އާއި ގުޅުމެއް ހުރީ ހެން ހީވަނީ 🤔🤣🤣 ސޯ ކިޔުއަސް ޓު ރީޑް ކުރިއައް ހުރި ޕާރޓް ތައް...❤❤

  2. އަރްޝް
   ޔޫއާދަ ބެސްޓް
   ޑޫޔޫ ރިމެމބަރ މީ
   އައި އޭމް ޔޫސިންގް މައި މޮމް ޕޯން

  3. ނައިސް
   އިޓްސް އޯކޭ
   އާރްޝް
   ޑޫޔޫނޯ ދެޓް އައި އޭމް އިން 5 ގްރޭޑް

  ޚިޔާލު

  Your email address will not be published. Required fields are marked *