ވޭން - 7

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy

ބައްޕަ ބުނަމުން ދިޔައީ އަހަރެންގެ ދަރިފުޅު މަރާލީ އަހަރެން ކަމަށް ށެވެ. ބައްޕަ އަހަރެން ދެކެ ވަރަށް ރުޅި އަންނަކަން އަހަންނަށް އެނގެއެވެ. ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ. ބައްޕަ ބޭނުންވި ކަންތައް ތަކެއް އަހަރެންގެ ކިބައިން ހާސިލެއް ނުވިއެވެ.
ކޮންމެ މީހަކު ކޮންމެ އެއްޗެއް ކިޔަސް ހުރިހާ ކަމެއްވެސް އެންމެ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ ފަރާތެއް ވެއެވެ.
ހިތުގައިވީ ޒަހަމް ތަކުގެ ވޭން އަޅަނީ ހަމައެކަނި ހިތެއްގައެއް ނޫނެވެ. ހަށިގަނޑުގައި ވޭން ނާޅާ ހަމަ އެންމެ ތަންކޮޅެއްވެސް ނެތީއެވެ. ލޮލުން ކަރުނަ ހިލޭ ވަގުތެއް ހަމަ ނާދެއެވެ. އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުމާއި މެދު ވިސްނާ ވިސްނާ އަހަރެން ހަލާކު ވަނީއެވެ.
އެއްވެސް މަންޒިލެއް ނެތި ދިރިއުޅުމުގެ ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔައީ ގަދަ ކޮޅިގަނޑު ތަކުން ސަލާމަތް ވާނެ ކަމުގެ އެއްވެސް އުންމީދެއް ނެތިއެވެ. ދުވަހަކުވެސް އަހަރެންގެ ހިތަށް އުފަލެއް ލިބޭނެ ހެންނެއް ހިޔެއް ނުވެއެވެ.
އެ ދުވަހު އެއް ބަނޑު ކުދިންގެ ފަރާތުން އެ ލިބުނު ލޯތްބާއި އަޅާލުން އަހަންނަށް ނުލިބުނު ނަމަ މިއަދު އަހަރެން ހުންނާނީ ހިތްފަޅައިގެން ގޮސް މަރުވެފައި ކަންނޭނގެއެވެ.
ކޮންމެ ދުވަހަކު އެ ވޭން ތަކާއި ހަނގުރާމަ ކުރަމުން ދިޔައީމެވެ.
5 ވަރަކަށް މަސް ތެރޭގައި މަޑު މަޑުން އެ ހަނދާން ތަކާއި ދުރަށް ދެވެން ފެށިއެވެ. ހުރިހާ ޝުކުރެއް އެކަމުގައި ވެރި ފަރާތަކީ އަހަރެންގެ އެންމެ ހަގަށް ހުންނަ ކޮއްކޮ ރައީއަށެވެ. ރައީ އަހަރެން ހިތް ހަމަ ޖެއްސުމަށް މެދު ކެނޑުމެއް ނެތި މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. އަހަރެން ރޯކަން އިނގުނިއްޔާ އައިސް ކޮންމެވެސް މޮޅު ވާހަކައެއް ދައްކާ އަހަރެން ހެއްވާލާނެއެވެ. ވިސްނަން ވަގުތެއް ނުދޭނެ އެވެ. ނެޓުން ބަލައިގެން އެކި ކަހަލަ އެއްޗެހި ކައްކާ އަހަންނާއި އެކު ސަކަރާތް ޖަހާނެއެވެ.
އަހަންނަށް ފިހާރައަކުން ވަޒީފާއެއް ލިބި ވަޒީފާއަށްވެސް ދާން ފެށީމެވެ. އަހަންނަށް ހީވީ އަކުން އާއު ދިރިއުޅުމަކަށް ނިކުމެވުން ހެންނެވެ.
ފިހާރައިގައި އަހަރެން މަސައްކަތް ކުރަމުން އައީ ފުލް ކޮށްށެވެ.ހެނދުނު 9 އަކުން ރޭގަނޑު 10 އަކަށް ށެވެ. އެހެން ކަމުން އަހަންނަށް ރައީއަށް ދެވޭ ވަގުތު މަދު ވިއެވެ.
ރައީ އަކީ އޭރު ގުރޭޑް 8 ގައި ކިޔަވަމުން އައި ކުއްޖެކެވެ. ގިނަ ވަގުތު ހޭދަ ކުރާނީ ގޭގައި އެކަނި މައި އެކަންޏެވެ. އަހަރެން ފިހާރަ ނިންމާލާފައި އަންނަ އިރު އާއްމުކޮށް ރައީ އޮންނާނީ ނިދާފައެވެ.
ވަޒީފާގައި މާ ބުރަ ބޮޑުވާން ފެށުމުން އަހަރެން މަންމަ އާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން އެތަނުން ކެނޑުނީމެވެ. ވަޒީފާއިން ކެނޑިގެން ގޭގައި މަޑުކުރި މަޑުކުރުމުން އަހަންނަށް ފާހަގަ ވާން ފެށީ ރައީގެ އުޅުމަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އައި ކަމެވެ. އެއޮށް އަނގަ ގަދަ ކުއްޖާ ކުއްލިއަކަށް މަޑު މޮޅި ވެއްޖެއެވެ. މޫނު މަތިން ފެންނަނީ ހިތާމައެވެ. އެތައް ފަހަރެއް މަތިން އަހަރެން ރައީ ގާތު އަހާ ވެގެން އުޅޭ ގޮތެއް އޮޅުން ފިލުވުމަށް މަސައްކަތް ވެސް ކުރީމެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ރައީ ބުނަނީ ކަމެއް ނުވާ ކަމަށްށެވެ. ބައްޕަ ފެނުމުން ރައީ މޫނު މަތީގެ ކުލަވަރު ބަދަލުވެއެވެ. ބިރު ގަނެފައި ހުންނަ ކަން އަހަންނަށް ފާހަގަވިއެވެ. ބޭބެ މެން ވެސް ތިއްބާ އަހަރެން ރައީ ގާތު ބައްޕަ ކަމެއް ކުރަނީތޯ އެހީމެވެ. އަހަރެން އެހެން އެހުމާއި އެއްކޮށް ރައީގެ ބަޑި ފަޅައިގެން ދިޔައެވެ. އަހަރެން ހީކުރީ ހަމަ ރަގަނޅަށްށެވެ. ބައްޕަ ދިޔައީ ރައީ އާއި ބެހެމުންނެވެ. ބައްޕަ ކުރި ހުރިހާ ކަމެއް ރައީ އަހަންނަށް ކިޔައިދިނެވެ. އަހަރެންވެސް ރައީ ގައި ގައި ބައްދައިގަނެފައި ރޯން ފެށީމެވެ. ބޭބެ މެން ގޮސް ބައްޕައާއި ދިމާލަށް ހަޅޭ ލަވަން ފެށިއެވެ. ބައްޕަ ގައި ގައި ތަޅައި ވެސް ގަތެވެ. އަހަރެން ގޮސް އެމީހުން ދުރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރީމެވެ.އޭރު މަންމަ ވެސް ރައީވެސް ރޮމުން ދިޔައެވެ. ބައްޕައެއްގެ ސިފައިގައި އަހަރެމެންނަށް ލިބިފައި ހުރީ ހަމަ އަސްލުވެސް ޖަނަވާރެކެވެ. އަމިއްލަ ދަރިންގެ އިތްފަތްތެރިކަން ފޭރި ގަންނަ އިރު ހިތުގައި އެއްވެސް ރަހުމެއް ހަމަ ނުހުންނަނީ ބާއެވެ.
މައްސަލަ ބޮޑުވެ އެންމެ ފަހުން ބައްޕަގެ ރައްޓެއްސަކަށް ހަބަރު ލިބިގެން އައިސް ބައްޕަ ގެންދިޔައެވެ.
އެއީ އަހަރެމެންނަށް ބައްޕަ ފެނުނު އެންމެ ފަހު ފަހަރެވެ . ފުލުހަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި އިރު ބައްޕަ ހުރީ ފިލައިގެން އެހެން ގައުމަކަށް ގޮސްފައެވެ.

ހިމާޔަތް ދޭން ހުރި އަތްތަކުން އަހަރެމެންނަށް މި ލިބުނީ އަނިޔާއެވެ. ވޭނާއި ކެކުޅުމެވެ. އެފަދަ އަނިޔާތައް އަހަރެން ނޫނަސް އެތައް އަންހެން ކުދިންނެއް ތަހައްމަލު ކުރަމުން ދާނެ ކަމާއި މެދު ޝައްކެތް ވެސް ނެތެވެ. އަހަރެންގެ އުންމީދަކީ މިފަދަށް ކަމެއް އެހެން މީހަކަށް ކުރިމަތި ނުވުމެވެ.
ދިރިއުޅުމުގައި ކިތަންމެ ތަކުލީފެއް ޖެހުނަސް ކެތްތެރިވާށެއެވެ. ﷲ އިރަދަފިޅުން ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ރަގަނޅުވާނެއެވެ.

=ނިމުނީ=

  Please log in or register to bookmark.
  5k

  14 ޚިޔާލު

  1. މިވާޙަކަ ަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަ

  2. މިއީ ވަރައް ޔުނިކް ވާހަކަ އެއްދޯ😘😘😘😘😘😘

  3. ވަރަށް ރީތި ވާހަކައެއް ❤️❤️💖
   ނެކްސްޱް ބައި ކޮން އިރަކުން ؟

  4. 8 ވަނަބާކޮބާ
   ވަރަށް ރީތިއެވެ

  ޚިޔާލު

  Your email address will not be published. Required fields are marked *