kralbetbetturkeyikimislibahis1xbetm.infohipas.infohttps://www.wiibet.com/restbetcdn.com

އިތުބާރު ގެއްލުވާ ނުލާ - 6

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy

‎އެންމެން ކިޔަން ފެށުމުން އެންމެ ފަހުން އަހަރެން ބުނީމެވެ. "އަކިލް ވެސް އަންނަން ވީނު ފިލްމް ބަަލަން، އޭރުން މަޖާ ވާނީ" ގަދަކަމުން ހިނިތުންވެލަމުން އަހަރެން އެދުނީމެވެ. ވަގުތުން އަކިލް އެއްބަސްވެ ބޯޖަހައިލީއިރު، އަހަރެން ހައިރާންވިއެވެ. އެހެން މީހުންގެ އެދުމަށް ފުރަގަސްދީ އިންކާރު ކުރި އަކިލް އަހަރެން އެންމެ ފަހަރަކު ބުނެލުމާއި އެކު އެއްބަސްވީތީއެވެ. އަނެއްކާ އޭނާ އިންކާރު ކުރީވެސް އަހަރެން އަމިއްލައަށް އޭނާ ކައިރީ އެދޭ ތޯ ހެއްޔެވެ.

‎ގެއާއި ހަމައަށް ދެވެންދެން ލާނެއް ހިނިތުންވުމެއް ވެރި ކުރުވައިގެން ޖައިލަމް ޝާޔާ އަދި މާއިޝް އަހަރެންނާއި އަކިލްއާއި ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެން ތިބި އިރު، އަހަރެން ހުންނަން ޖެހުނީ މި ވާ ގޮތެއް ފަހުމް ވެސް ނުވެފައެވެ.

*************

‎އަހަރެމެން ގެއަށް ލުމަށްފަހު ޖައިލަމްއާއި އަކިލް އެނބުރި ގެސްޓް ހައުސްއަށް ދިއައީ އަދި މަސައްކަތް އެބަހުރި ކަމުގައި ބުނަމުންނެވެ.

‎ގަޑިން މެންދަމު ބާރަ ޖެހިއިރު ސިޓިން ރޫމުގައި އަހަރެންނާއި ޝާޔާ ތިބީ މަންމަމެން ފޯރިއާއި އެކު ތާސް އަދި ކެރަމް ކުޅެމުން ދިޔައީތީ އެކަމުގެ ފޯރީގައި ޖެހިފައެވެ. ގެސްޓް ހައުސްގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުމަށްފަހު ޖައިލަމްއާއިއެކު އަކިލް އައިސް ގެއަށްވަނީ ހަމަ އެވަގުތުގައެވެ.

‎"ހާދަ ލަހޭ ތިމީހުން ބްރޯ! އެބަ އާދޭ ވަރަށް ސަޅި ފިލްމެއް މިހާރުވެސް ހިނގާބަ ބަލަން ދާން!" ސޯފާގައި އިން ޝާޔާ ފުންމައިގެން ތެދުވެ ބުނުމާއި އެކު އަހަރެންނަށް ވެސް ލިބުނީ ސިހުމެކެވެ. ލިބުނު ސިހުމާއިއެކު މޭމަތީގައި އަތް އަޅާލައިގެން އިރުކޮޅަކު އަހަރެން އިނީމެވެ. ދެން އަހަރެން އެތާގައި އިންނާނީ ވެސް ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ. އެއްކަލަ ޝާޔާ އަހަރެންގެ އަތުގައި ހިފައި ސިޑިއާއި ދިމާލަށް ހިނގައިގައިންފިއެވެ. އަހަރެމެންގެ ފަހަތުން އަކިލް ޖައިލަމް އަދި ސޯފާގައި އިން މާއިޝް ވެސް އައެވެ.

‎ކޮޓަރިއަށް ވަދެވުމާއި އެކު އަހަރެންް ގޮސް އެނދަށް އަރާ އިށީނދެ ޓީވީ ހުޅުވައިލީމެވެ. "އޭ ކަލޯ ކީއްވެ ނޯ ސިގްނަލް އަރާފަ؟" މާއިޝް އައިސް އަހަރެންގެ އަތުން ރިމޯޓު އަތުލަމުން އަހައިލިއެވެ. ބިޔަ ހަށިގަނޑެއްގެ ވެރި މާއިޝް އަކީ ސަކަ މިޒާޖެއްގެ ވެރި ޒުވާނެކެވެ. "މާއްޓެ ކަލޭ ނަޓު ގޮވާފަތަ؟ އޭގެ މާނައަކީ ކޭބަލް ކަނޑާލާފައޭ" ހެމުން ހެމުން އަކިލް މާއިޝްއަށް މަލާމާތް ކޮށްލިއެވެ. އެއީ މާ ބޮޑުކަމަކަށް ނަހަދައި މާއިޝް އެނދުގެ މަގަތުގައި އިށީނދެލިއެވެ.

‎"ދެނޯ؟ މިރޭ ތިމީހުން ފުރަންދެން މިހެން ހުސްކޮށް ތިބެނީ؟" ޖައިލަމް އަހައިލިއެވެ. އެވެސް ތެދެކެވެ. ކޭބަލް ކަނޑާލާފައި ހުރުމުން ޓީވީ ވެސް ނުބެލުނީއެވެ. ދެން މުޅި ރޭ އަހަރެމެން ކުރާނީ ވެސް ވަކި ކީތް ހެއްޔެވެ.

‎"މާއްޓެއަށް ދެރައީ....އެސޮރު ވިއްޔަ މާދަން ފުރަން ޖެހެނީ....މަ ނޫޅެން ވިއްޔަ ފުރާކަށް" ހަމަޖެހިލަމުން ކޮޓަރީގައި ހުރި ސޯފާގައި އަކިލް އިށީންދެލިއެވެ. "ހުވާ މިބުނީ މަ ހިތަށް އަރާ ވަޅަށް އެރި ފިލާފނަމޭ ކުރިން ފަހަރު ފިލި ގޮތަށް....މި މަންމައަކާ ހެދިއޭ ޗުއްޓީ ނުވެސް ނިމެނީސް ދާން މި ޖެހެނީ!" އެނދުމަތީގައި އޮތް ބާލީސް ނަގައި އުނގު މައްޗަށް ލަމުން މާއިޝް ބުނެލިއެވެ. އޭނާގެ އަޑުންނާއި ވާހަކައިންވެސް، އޭނާ އެނބުރި މާލެ ދާން ބޭނުން ނުވާކަން ހާމަވެއެވެ.

‎"ވަޓް؟ ވަޅަށް އެރިއޭ؟ މާއިޝް ފިލަން ވެގެން ވަޅަށް އެރުނީ؟" ހައިރާންވެ ހުރެ އަހަރެން އަހައިލީމެވެ. "އާން އެއީ މަޖާ ދުވަހެއް! ދޮންތަ މީނަ ހޯދާ ހޯދާ ނުފެނިގެން ފުރީ" އަކިލް އަހަރެންނަށް ޖަވާބުދީ ބުނެލުމާއިއެކު އަހަރެންނަށް އަނެއްކާވެސް ލިބުނީ ހައިރާންކަމެކެވެ. މިއޮއް ހުރިހައި އިރު އަހަރެންނާއި ވާހަކަ ނުދައްކައި، އަހަރެންނާއި ދިމާލަށް ބަލައި ވެސް ނުލައި ހުރި އަކިލް އަހަރެންގެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނީތީއެވެ.

‎"އޭ ތިއެއްނޫނޭ! ހިނގާބަލަ ޓްރުތް އޯރ ޑެއާރ ކުޅެން!" ހިޔާލު ފާޅުކުރީ ޝާޔާއެވެ. ކުރާނެ އިތުރު ކަމެއް ނެތުމާއި އެކު އަހަރެން ވެސް އެއްބަސް ވީމެވެ. ވަގުތުން ޖައިލަމް ސައިޑު ކަބަޑުގެ މަތީގައި ހުރި ކުޑަ ޕްލާސްޓިކް ފެން ފުޅި ގެނެސް އެނދުގެ މެދުގައި އަނބުރާލިއެވެ. އޭރު އެންމެން ތިބީ އެނދު މަތީގައި އިށީނދެގެންނެވެ.

‎ފުރަތަމަ ވެސް ފުޅި ހުއްޓުނީ އަކިލް އާއި ދިމާލަށެވެ. ޖައިލަމްއާއި މާއިޝްގެ މޫނުމަތިން ފެނިލި ނުސިޔާނު ކަމާއިއެކު އެދެމީހުން ކޮންމެވެސް މޮޅުކަމެއް ވިސްނައިގެން ތިބިކަން އަހަރެންނަށް ފަހުމްވިއެވެ. "ސޯ ޓްރުތް އޯރ ޑެއާރ؟" ކުޅޭހިތުން ކުނިވެފައި އިން ޝާޔާ އަވަސްއަވަހަށް އަހާލިއެވެ.

‎"އަމްމްމް...ޑެއާރ!" އަކިލް ޑެއާރ ނެގުމާއި އެކު ޖައިލަމްއާއި މާއިޝް އަތާއި އަތް ޖަހާލިއެވެ. އެދެމީހުނަށް ހީވީ ޢީދެއް އައި ހެނެވެ. "އަހަރުން ކައެ އަށް ވަރަށް ސަޅި ޑެއާރ އެއް ދޭނަން...ކައެ ހުވަފެނުން ނޭނގެ ކިތައް ފަހަރު ކަމެއް މިކަން ވެފަ އޮންނާނީ! އެކަމް މިއަދު އަހަރުން ކައެ އަށް ހެޔޮހިތުން މި ފުރުސަތު ދޭނަން" ކޮށްޅަށް ތެދުވަމުން ޖައިލަމް ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. "ބަލަ ތި ބުމަރެއް ހެން ނާނބުރާ ބުނެބަލަ މަކީތްތަ ކުރަންވީ؟" އަކިލް އަހައިލީ އިންތާގައި އިށީނދެ އިނދެއެވެ. އަހަރެން އިނީ އޭނާގެ ކުރިމަތީގައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކަމުން އޭނާ ހާސްވެފައި އިން ވަރު ދެނެގަނެ ވުނެވެ.

‎"މީ ބޮޑު ކަމެއް ނޫން...މަލަކްގެ ވައަތު ކަށި އިނގިލީގަ އިން އަނގޮއްޓި އަލުން އޭނަގެ އިނގިލީގަ އަޅުވަދޭންވީ، އެވެސް ވިލް ޔޫ މެރީ މީ އޭ އަހަމުން" ޝާޔާ ބުނެލުމާއި އެކު "ވަޓް" އޭ އަހަރެންނާއި އަކިލްއަށް އެއްފަހަރަށް ކަހަލަ ގޮތަކަށް ބުނެވުނެވެ.

"ނޯ ނޯ އައި އޭމް ނޮޓް ޑުއިންގް ދިސް!" އަވަހަށް އިންކާރު ކުރަމުން އެކަމުން ރެކެވޭ ތޯ އަހަރެން މަސައްކަތް ކުރީމެވެ. "އަޅޭ މަލަކޫ މީ ހަމަ ގޭމް އެކޭ! މި ހަތަރު ފާރު ތެރޭ ވާކަމެއް މިތަނުން ބޭރަކަށް ނުނި ކުންނާނެ...މަ އޭގެ ގެރެންޓީ ދެން" މާއިޝް ބެލީ އަހަރެން އެކަމަށް އެއްބަސް ވޭތޯއެވެ. އޭރު އެކައްޗެކޭ ވެސް ނުބުނެ ނުރުހުން އެކުލެވިގެންވީ އަހަރެންގެ މޫނަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލައިގެން އަކިލް އިނެވެ.

‎"ތެދެކޭ މަލަކް، ގޭމް ގެ ފޯރި ގަދަވާނީ އޭރުންނޭ...ޕްލީސް" ޝާޔާ ކިޔަންފެށުމާއި އެކު އެންމެ ފަހުން އަހަރެން ޖެހުނީ އެއްބަސްވާށެވެ. އެގޮތުން އަހަރެންގެ އަތުގައި އިން ހިމަ ހުދު ރަނުގެ އަނގޮޓި ނަގައި އަކިލްގެ ކުރިމަތީގައި ބޭއްވުމަށްފަހު، ދުރު ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެ އަތް ދިއްކޮށްލީމެވެ. އަކިލް އަނގޮޓި ނަގައި އަހަރެންގެ ވައަތުގެ ކަށި އިނގިއްޔަށް ލައްވައިލަމުން "ވިލް ޔޫ މެރީ މީ" އޭ އަހައިލުމާއި އެކު ވައް ކަޅިން އަހަރެންއޭނާއާއި ދިމާލަށް ބަލައިލީމެވެ. އެޔާއި އެކު ޝާޔާމެން އޯހޯ ލައްވަން ފަށައިފިއެވެ.

‎އެއިން ކޮންމެ މީހަކާއި ދިމާލަށް ވައްކަޅިން ބަލައިލަމުން ބާރަކަށް "ނޯ" އޭ އަހަރެން ބުނީމެވެ. އަދި އަކިލް އަހަރެންގެ އަތަށް ލައްވައިދިން އަނގޮޓި ނަގަމުން ފާހަނައަށް ވަނީމެވެ. އަހަރެން ކުރާ ކަމެއް ބަލަން ޝާޔާ އައިސް ފާހަނައިގެ ދޮރު ކުރިމަތީގައި ހުއްޓުނު އިރު، ބަލާކަށް ނުހުރެ ސިންކުގެ އިސްކުރު ދޫކޮށްލަމުން އަނގޮޓިއާއި އަހަރެންގެ އަތް ސައިބޯނި ލައި ރަނގަޅަށް ދޮންނީމެވެ.

‎"ސުބުހާނައްލާހް! ކަލޯ މިއޮއް ސައިބޯނި ލާފަ ސާފު ކުރަނީ...ނޫނޭވާ މަލަކް ގަދަ އިނގޭ" ހެމުން ހެމުން ޝާޔާ އަހަރެން ޢަމަލު ކުރި ގޮތް އެންމެނަށް ކިޔައިދިން އިރު، އަހަރެން ފާހާނާއިން ނިކުތް އިރު، އަކިލްގެ މޫނުމަތީގައި ވަނީ ހަމަހިމޭން ކަމެވެ. އަނެއްކާ ވެސް ކުޅިވަރުގައި އަހަރެމެން މަސްއޫލު ވީއިރު، ދެން އަނބުރާލި ފުޅި ގޮސް ހުއްޓުނީ ޖައިލަމްއާއި ދިމާލަށެވެ.

‎"ކާކަށް ތި މެސެޖު ކުރަނީ އަބަދު؟ ބިޓެއްތަ؟" ޖައިލަމް ޓްރުތް ނެގުމާއި އެކު އަހަރެން ލާނެއް ރާގަކަށް ސުވާލުކޮށްލީ، އޭނާ އަބަދުވެސް ފޯނުން މެސެޖުކުރަން އިންނާތީއެވެ. އަހަރެންގެ ސުވާލާއި އެކު އެންމެން ޖައިލަމްއާއި ދިމާކުރަން ފެށި އިރު، ޝާޔާގެ މޫނުމަތިން ފެނިލި އަސަރުން އަހަރެންގެ ހިތުގައި ސުވާލު އުފެދުނެވެ. "މިހެން ހުއްޓަސް މީނަ ގެންގުޅޭނެ ވަރަށް ބިޓުން....އެބްސް ދައްކައިގެން މީނަ ސެޓު ކުރާނީ" ޝާޔާ ބުނެލި އިރު، އޭނާގެ އަޑުގައިީ ހިތިކަމުން އެތައް ކަމެއް އަހަރެންނަށް ދޭހަވެގެން ދިއައެވެ.

‎"އޭ ތެދެއް؟ އެބްސް ހުރޭތަ ޖައިގެ؟" އެ ކުޑަ ވަގުތު ކޮޅު ތެރޭ އަހަރެންނާއި ޖައިލަމްއާއި ދެމެދު ގާތް އެކުވެރިކަމެއް އުފެދިފައި ވުމާއި އެކު އަހަރެން އަހައިލީމެވެ. "ދެންމެ ތިކުރި ސުވާލު މަޢާފު ވާމަތިން އެބްސް ދައްކާލަ ފާނަން" އަހަރެންގެ ސުވާލުން ރެކުމަށް ޖައިލަމް ބޭނުން ކުރީ މޮޅު އުކުޅެކެވެ. "އުހޫން ތިހެން ކަމަކު ނުދާނެ! އެންމެނަށް ފެއާރ ވާން ޖެހޭނެ!" ވަގުތުން އަކިލް ދެކޮޅު ހެދިއިރު، އަކިލްއާއި ދެކޮޅުވުމަށް އަހަރެން ފޯރި ހިފައިލީމެވެ. އަދި އެގޮތް ވަރިހަމަ ކަމުގައި ބުނީމެވެ.

‎އެޔާއި އެކު ޖައިލަމް އޭނާ ލައިގެން ހުރި ކަޅު ގަމީސް ކުޑަކޮށް ހިއްލައިލައި، އޭނާގެ ބަނޑުން ހަ ގޮޅިއަށް ބެހިފައިވީ މަސްތައް ދައްކައިލިއެވެ. "ބްރޯ ކައެގެ އެބްސް ދައްކަން އަދި އަހަރުން ޑެއާރ ކުރާނަމޭ ޗިލް!" މާއިޝް އަކިލްއާއި ދިމާކޮށްލުމާއި އެކީ އަހަރެންނާއި ޝާޔާ އެއްފަހަރާ ހީގަތީމެވެ.

"ޖައިލަމް ބުނަން! އަންހެން ކުދިންނަށް ނިކަން ކަމުދާ އެއްޗެއް އެބްސްއަކީ! ތި ދައްކާލައިގެން ސެޓު ވެދާނެ!" ޝާޔާގެ މޫނު މައްޗަށް އަރަމުން ދިޔަ ކުލަވަރަށް ބަލަން ހުރެ އަހަރެން ޖައިލަމްއަށް ތައުރީފުކޮށް ސަމާސާ ކޮށްލީމެވެ. ނަމަވެސް އޭރު އަކިލްގެ މޫނުމަތީގައި ވީ އަސަރުތައް އަހަރެންގެ ލޮލަކު އަޅައެއް ނުގަތެވެ.

‎ފުޅި އެނބުރެމުން ގޮސް މާއިޝް އާއި ދިމާވުމާއި އެކު ފާހަނައިގެ ބޮކި ނިއްވައިލުމަށްފަހު ދިހަ މިނެޓަށް އެތެރެއަށް ވަނުމަށްވެސް އަހަރެމެން ޑެއާރ ކުރީމެވެ. ދިހަ މިނެޓު ފަހުން ނިކުތް އިރު، އޭނާ ހުރީ ބިރުން ފިތް ކަނޑައިގެން ދާވަރު ވެފައެވެ. ދެން ފުޅި އަނބުރާ ލުމާއިއެކު އަހަރެންނާއި ދިމާލަށް ހުއްޓިގެން ދިއުމުން އެންމެންގެ މޫނަށް ވަކި ވަކިން އަހަރެން ބަލައިލީމެވެ. އަދި ޑެއާރ ނެގީ ކުރިން ބުރު އަހަރެން ނެގީ ޓްރުތް ކަމަށް ވުމުންނެވެ.

‎"ސޯ ކުރަންވީ ކަމަކީ....އަކިލް މަަލަކް އުރަންވީ...ދެން އަހަރުން ވަރަށް ފިލްމީ ލަވައެއް ޖަހާނަށް ދެމީހުން ކަޕަލް ޑާންސް އެއް ކުރަންވީ!" މާއިޝް ބުނެލުމާއި އެކު ދެލޯ ބޮޑު ކޮށްފައި އަހަރެން އޭނާއާއި ދިމާލަށް ބަލައިލީމެވެ. "ޕިސް، އެހެން ކޮންމެސް ކަމެއް މަލަކް ލައްވާ ތިމީހުން ކުރުވާ! އޭނަޔަކަށް ނުވާނެ!" ވަގުތުން އަކިލް އަހަރެންނަށް ޗެލެންޖު ކޮށްލި އިރު، އޭނާއަށް ޖެއްސުމަށްވެސް އެކަން ކުރަން އަހަރެން ބޭނުން ވިޔެވެ. "މަަލަކް ފާއިޒަށް ކުރަން ނުކެރޭ ކަމެއް ނޯންނާނެ! ޖައި ލަވަ ޖަހާ!" ވަގުތުން ކޮށްޅަށް ތެދުވަމުން އަހަރެން ބުނެލީ، އަކިލްގެ ކުރިމަތީގައި ދަށް ވާން ބޭނުން ނުވާތީއެވެ. އަކިލް ވެސް ތެދުވެގން އައިސް ކޮޓަރީގެ ހުސް ޖާގައިގާ ހުރެ އަހަރެންގެ ކުރިމަތީގައި ހުއްޓި ލުމާއި އެކު ޖައިލަމް ލަވަ ޖަހިއެވެ.

‎އޭ ލޯބިވާ، ތިޔަ އަތުގާ ހިފާލަން

‎ފަސްޖެހެވުނީ ހިތް އެދުނަކަސް ލޯބިވާތީ

‎އޭ ސާހިބާ، ތިޔަ އުނގުގާ ނިދާލަން

‎ފަސްޖެހެވުނީ ހިތް އެދުނަކަސް ލޯބި ވާތީ

‎އަކިލް އޭނާގެ އަތް ދިއްކޮށް ލުމާއިއެކު، ކިތަންމެ ހިފަން ބޭނުން ނުވިޔަސް އަހަރެން އޭނާގެ އަތް މަތީގައި މަޑު މަޑުން އަހަރެންގެ އަތް ތިލަ ބޭއްވީމެވެ. އޭނާ މަޑުމަޑުން އަހަރެންގެ ހިމަ އުނަގަނޑުގައި އަތް ބީއްސައިލަމުން ކައިރިއަށް ދަމައިލި އިރު، އަހަރެމެން ދެމީހުންގެ ހަތަރު ކަޅި ހަމަވެގެން ދިއައެވެ. މަޑު މަޑުން ރާގާއި އެއްވަރަށް ހަރަކާތް ކުރަމުން ދިޔައިރު، އަހަރެން ހުރީ އަކިލްގެ ފުން ކަނޑެއް ފަދަ ދެލޮލުން ދޭހަ ކުރަންވީ އެއްޗެއް ނުވިސްނި ނޭނގިފައެވެ.

‎ފެނިފަ ކަލާ ހިތް އުތުރި ދޭ

‎ތި މޫނުން ސާދާ އުފާ ދޭ

‎ތި ޖާދޫގަ ވީ ޖެހިފައޭ، ހާލު ބުނެދެން ހޭ

‎ދޫންޔާ މަގޭ، ފަރި އުދުހެ ބަލާލަން

‎ފަސްޖެހެވުނީ ހިތް އެދުނަކަސް ލޯބި ވާތީ

‎އަކިލް އަހަރެންގެ އުނަގަނޑުގެ ދަށަށް އަތް ލައްވައިލަމުން އޭނާގެ އަތްދަނޑި މައްޗަށް އަހަރެން އުފުލައިލީ އިރު، ހަރަކާތެއް ކުރަން ނޭނގިފައި އަހަރެންނަށް އޮވެވުނީއެވެ. "މަލަކް ހާދަ ބަރޭ" ވައި އަޑުން އަކިލް އަހަރެންގެ ކަންފަތް ބުޑުގައި ބުނެލުމާއި އެކު އަހަރެންނަށް ހެވުނީ، އަހަރެންގެ ބަރުދަން އުފުލަން އޭނާ ކުރަމުން ދިޔަ މަސައްކަތް އޭނާގެ މޫނު މަތިންވެސް ހާމަ ވާން ހުރުމުންނެވެ."ބެއާރ އިޓް" އަހަރެން ބުނެލީމެވެ.

‎ފެނިފަ ހީލީ ލަދުރަކި ގޮތަކަށް، ފޮރުވަނީ ހޭ ތި މޫނު

‎ވާތީ ތިހާ ކައިރީގާ މިތުރާ، ހިތް އަވަސް ވޭ މިހާރް

‎ތިޔަ އަސަރުންނޭ މި ހިތް ފުރާލީ

‎ހީވެސް ނުވޭ މީ ލޯބި ހެއްޔޭ

‎ޖެހިލުން ވާހާ ޔާރާ ލިބުނީ މާ

‎ބިރުގަނޭ ހިތް އެބަ ތެޅެޔޭ

‎"އޯކޭ ޑެއާރ ޑަން" ލަވަ އެހިސާބަށް ދިއުމާއިއެކު އަހަރެން އަވަހަށް އަކިލްގެ އަތު ތެރޭން ނިކުތީމެވެ. އޭރު އަހަރެންގެ ހިތް ބާރު ބާރަށް ތެޅެމުން ދިޔައިރު، އަކިލް ގައިން މިރޭ ދުވި ފޮގް ސެންޓުގެ މީރު ވަސް އަހަރެންގެ ނޭފަތުގައި ހުރީ ހަރުލާފައެވެ. އަހަރެންގެ ބުނުމަށް އޭނާ ސެންޓު ބަދަލް ކުރީތީ އަނެއްކާ ވެސް އަހަރެން ޖެހުނީ ހައިރާން ވާށެވެ. އަކިލްގެ ކޮންމެ އަމަލެއްގެ މާނަ އެންމެ ކަމަކަށް އިޝާރާތް ކުރަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް، އެއީ ތެދުކަން ޤަބޫލުކުރާކަށް އަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫނެވެ. އަކިލް އަހަރެންނާ ގަޔާ ވަނީ ބާއެވެ؟ ނޫނީ މިއީ އަހަރެންނަށް ހީވާ ހީވުމެއް ބާއެވެ؟

ނުނިމޭ

  Please log in or register to bookmark.
  4k

  14 ޚިޔާލު

  1. ވަރަށް ސަޅި މި ބާވެސް♥️♥️♥️♥️♥️ ހަހަހަހަހަހަހަ ހާދަ މަޖާ ވެސް މެއޭ ދޯ މި ބާ ހަމަ ހިނި ވެސް އާ😂😂😂😂😂😂😂
   އޯވްްވްވް މަލަކް އާ އަކިލް ގެ ބާ ހާދަ ލޯބިއެދޯ
   މާޝާﷲ ވަރަށް ގުޅޭ ދެމީހުން♥️♥️♥️♥️ ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ދެން އޮތް ބަޔަށް ވެއިޓިން ސިސޫ ލަވްޔޫ އެން ސްޓޭ ސޭފް ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

   6
   1
  2. އަކިލްއަށް އިޝްކު ބަލި ޖެހުނީ ދޯ! އަނެއްކާ އެހާ ސަޅި ލަވައެއް އެޖަހާލީ....ހާލަތާ ލަވަޔާ ވަރަށް ގުޅޭ...ޝަލަބީގެ އަޑުން "ލޯބިވާތީ" ލަވަ ހަމަ ހަބޭސް ވާނެ💗

  3. ވާވް ވ.ފުރިހަމަ😘😘😘😘😘❤️❤️❤️❤️❤️❤️

  4. އަސްތާ ޓްރުތް އޯ ޑެއާރ ކުޅެގެން މި ދިޔައީ ކޮންހިސާބަކަށް... ވަރަށް ވަރަށް ވަރަށް ހަބޭސް މި ޕާޓު.. އަނގޮޓިވެސް އަޅުވާ އަދި ކަޕްލް ޑާންސްވެސް ސުއްބޫ ހަމަ ހަބޭސް... އޭ އަނެއްކާ ޝާޔާއަށް ކިހިނެއް މި ވަނީ؟ ކިއުރިއަސް ވަރަށް ބޮޑަށް... އަދި ވަރަށް މަޖާ އިނގޭ މި ޕާޓް... އަކިލް އެންޑް މަލަކްގެ ގުޅުން ވެސް އެބަ ކުރިއަރާ ހެހެ.. ބޭބް ދެން އޮތް ބައި ވެސް އަވަސް މުސްތަޤުބަލެއްގަ އަޕް ކުރަށްޗޭ މާގިނަ ދުވަހު އިންތިޒާރުގަ ނުބަހައްޓާ..

  ޚިޔާލު

  Your email address will not be published.

  Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy
  Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy