kralbetbetturkeyikimislibahis1xbetm.infohipas.infohttps://www.wiibet.com/restbetcdn.comSupertotobetSahabetTarafbetMatadorbetTipobet365Deneme BonusuBetvoleMariobethack forumxumabetgiris.com

އަނބި ޤަބޫލު ކޮއްފިން - 2

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy

"ޑރ. ޒެއިޖް.. ކޮންކަމަކަށް ގެއްލިފައިތޯ؟..." އަހަންނަށް އަދިވެސް ހުރެވުނީ ރާދިންއަށް ބަލާށެވެ. ރާދިންގެ ނަޒަރު ޔަޝްމުއިން ވަކި ނުވާކަން އަހަންނަށް ފާހަގަވިއެވެ.
'ކަމެއް ނުވޭ އެނގޭތޯ" ނުގޮތަކަށް އަހަރެން އިސްޖަހާލަމުން ބުނެލީމެވެ. އެއްވެސް މީހަކަށް ޔަޝްމުއަކީ އަހަރެންގެ އަންހެނުންކަން އެއްވެސް ވަރަކަށް އެނގެން ބޭނުމެއް ނޫނެވެ.

ކެންޓީނުން އަހަރެން ބޭނުންވީ ހޫނު ކޮފީއެއް އެކަންޏެވެ. ހަށިގަނޑަށް ވެރިވެފައިވާ ފިނިކަން ކޮންމެހެންވެސް އަހަރެން ފިލުވާލަން ބޭނުމެވެ. އަދިވެސް އަހަންނަށް ސިފަ ވަމުންދިޔައީ ޔަޝްމުއެވެ. ލަދުވެސް ނުގަންނަނީބާއޭ އަހަރެންގެ ހިތަށް އެރިއެވެ. އަޔޫޝް ފެށީ މާލޭގައި މިހާރު ފޭރުމާއި ކަންތައް ގިނަވާ ވާހަކައެވެ. އަހަރެންގެ ވިސްނުން ވަގުތުން ދަތުރުކޮއްލީ ޔަޝްމުއަށެވެ. އިތުރު ގާޑެއް ފޮނުވާނެ ވާހަކަ ބުނެވުނުކަން ހަނދާންވުމުން އަހަރެން ފޯނު ނަގައި އަމްރުއަށް މެސެޖް ކޮއްލީމެވެ.

"އާކުދިން ކޮޅު ވަރަށް ކުޑަހެން ދޯ ހީވަނީ" އަދިވެސް ރާދިންގެ ހިޔާލު ހުރީ އެދިމާގައެވެ. އަހަންނާއި އަޔޫޝް އަދި ރާދިން ކިޔަވަން އުޅުނީ އެކުއެކީގައެވެ. ކިޔަވައި ނިންމާފައި އައިސް ވަޒީފާވެސް ތިންމީހުން ހިޔާރުކުރީ އެއްތަނެކެވެ. ނަމަވެސް މިއަންހެނާ މިތަނުން ފެނުމަކީ އަހަރެންގެ ބޮލަށްވާނޭ އުނދަގުލެކެވެ. ކީއްވެ ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. އަހަރެންގެ ހަމަޖެހުން ޔަޝްމު ގެއްލުވާލައިފިއެވެ.

ޑިއުޓީ ނިމި އަހަންނަށް ހޮސްޕިޓަލްއިން ނިކުމެވުނުއިރުގައި ހުރީ ބާރަ ޖަހައި ބޮޑުވެފައެވެ. ވާރޭ ވެހޭތީ ވަރަށް ގިނަމީހުން ތިބީ ގެއަށް ނުދެވިފައެވެ. އަހަރެން ނިކުމެ ކާރަށް ގުޅާލަމުން ވަށައިގެން ނަޒަރެއް ދިނީމެވެ. ދުރުގައި ހުއްޓި ޔަޝްމުއިނީ ދަބަހުގެ ވާގަނޑާއި ކުޅޭށެވެ. ހީވަނީ މީހުން ގިނަވުމުން ލަދުން އިންހެންނެވެ. އެ ބުޅިބުޅި އިސްތަށިގަނޑު މިހާރު އޮތީ ފަހަތަށް ދޫކޮށް ލެވިފައެވެ. ޔަޝްމުގެ ވިސްނުން ގުޅިފައިވީ ވެހެމުންދިޔަ ވާރެއާއެވެ. އެސްފިޔަވެސް ޖަހާނުލައި ބަލަންއިން ގޮތުން ހީވަނީ ކޮންމެވެސް ކަމެއްގެ ތެރެއަށް ގެއްލިފައި ވާހެންނެވެ. ފޯނަށް ދެފަހަރަކު ބަލާލަމުން ޔަޝްމު ވަށައިގެން ނަޒަރެއް ދިނެވެ. ވަގުތުން ޔަޝްމުގެ ނަޒަރު ހުއްޓުނީ އަހަންނަށެވެ. ކުރިންވެސް އަހަންނަށް އިހްސާސްވި ހަރުކަށިކަން މިފަހަރުވެސް އަހަންނަށް އިހްސާސްވިއެވެ. އަހަރެން ވަގުތުން އެނބުރުނީ އަނެއް ފަރާތަށެވެ. ދަންނަ މީހަކަށް ހަދާކަށްވެސް އަހަރެން ބޭނުންނުވީއެވެ.

ކާރު އައިސް މަޑުކޮއްލުމުން އަހަރެން އެދިމާލަށް ހިނގައިގަތީމެވެ. އޭރުވެސް ޔަޝްމުގެ ނަޒަރު އަހަންނަށް ހުރިކަން އަހަންނަށް އެނގެއެވެ. މިއަންހެން ކުއްޖާއަކީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެންގެ އަންހެނުން ނަމަވެސް އަހަންނަށް އެނގެނީ ނަމާއި ސޫރައެވެ. އިތުރު އެއްވެސް ކަމެއް އަހަންނަކަށް ނޭނގެއެވެ. ފުރަތަމަ ފެނުނީވެސް ކައިވެނި ޕާރޓީ އިންނެވެ. ކާރަށް އަރައި ހަމަޖެހުނު ނަމަވެސް ހިތަކަށް ހަމަޖެހުމެއް ނުލިބުނެވެ. ދުރުން ޔަޝްމު ކައިރީ ހުއްޓިހުރި ރާދިން އަހަންނަށް ފާހަގަވީ އެވަގުތުގައެވެ. ޔަޝްމު ފަހަތުގައި ހުރެ ބަލަމުންދިޔަ ގޮތް އެއްވެސް ވަރަކަށް އަހަރެން ގަޔާއެއް ނުވިއެވެ. އަހަރެން ޑްރައިވަރަށް ޔަޝްމު ދައްކާލަމުން އެދިމާގައި މަޑުކޮއްލަން ބުނެލީމެވެ.

"އަރާ..." ކެހިގެން ދިޔަ ކާރުގެ ލޯގަނޑުން ތިރިވުމާއެކު އަހަރެން ބުނެލީމެވެ. ރާދިން އަށް އަހަރެންގެ މޫނު ނުފެނުނު ކަމަށްޓަކައި އަހަރެން ޝުކުރު އަދާކުރީމެވެ.

ޔަޝްމު ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް އަހަރެންގެ މޫނަށް ބަލަން އިނީއެވެ. ހީވަނީ އަހަރެން ދަސްކުރަން މަސައްކަތް ކުރާ ހެންނެވެ. ނަމަވެސް އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނުމެއްނެތި އަރައި އިށީނދެއްޖެއެވެ. ޔަޝްމު އަރައި އިށީނުމުން އަހަރެން އެމޫނަށް ނަޒަރެއް ދިނީމެވެ. އެހެން އަންހެން ކުދިންނާއި ޔަޝްމު ހާސްތަފާތީ އެލޮލުގެ ކުލައިންނާއި އެދިގުދިގު އެސްފިޔަ ތަކުންނެވެ. މާމުއި ކުލައަށް ހުރި އެހަންގަނޑު ކިތަންމެހާވެސް އޮމާނެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އަހަންނަށް ޔަޝްމު ފެނުނީ ހަމަ މިފަދައިން ހުއްޓައެވެ. ކައިވެނީގެ ހެދުމުގައި ހުރި ނަމަވެސް އެމޫނުގައި އެއްވެސް ދިރުމެއް ނުވާ ކަހަލައެވެ.

"ދެމަސް ވެއްޖެ ދޯ..." އަހަރެން ހީކުރީ ޔަޝްމުއަކީ ވަރަށް ބަސްމަދު ކުއްޖެއް ކަމުގައެވެ. ނަމަވެސް އިސްޖަހާލައިގެން އިން ޔަޝްމު ހީވަނީ މީހަކާއި ވާހަކަ ދައްކަން ބޭނޫން ވެފައި ވާހެންނެވެ.
"ކޮންތާކު އުޅުނީ ދެމަސް ދުވަހު..." އަނެއްކާވެސް ޔަޝްމު އަހާލިއެވެ. އަހަރެން ފުންނޭވާއެއް ދޫކޮށްލީ ޔަޝްމުއަށް ބަލަން ބޭނުން ނުވީމައެވެ.
"އަހަރެން އުޅޭ ތަންތަން ބަލަން ފޮތުގަ އޮތްތަ؟...." ކިތަންމެ ބޭނުން ނުވިއަސް އަހަންނަށް ބުނެވުނީ ރުޅި އައިސްފައެވެ. ޔަޝްމުގެ މޫނުގެ ކުލަވަރު ވަގުތުން ކެނޑުނު ކަހަލައެވެ.
"މިތާނގަތަ ވަޒީފާގަ އުޅެނީ؟..." މަގުމައްޗަށް ބަލާލަމުން އަހަރެން ބުނެލީމެވެ. ނަމަވެސް ޔަޝްމުގެ ޖަވާބެއް ނުލިބުނެވެ. އެނަޒަރު ގުޅިފައިވީ މަގުމަތީގައި ހެދިފައިވާ ފެންގަނޑު ތަކަށެވެ. އެސްފިޔަވެސް ޖަހާނުލައި އެހެން އިނދެފައި އަނެއްކާވެސް ކާރު ތެރެއަށް ބަލާލަފިއެވެ. އަހަރެން އިތުރަށް އެސުވާލެއް ނުކުރަމެވެ. އަހަންނަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުން ބައްޕަވަނީ އެއްވެސް ސުވާލެއް ނުކުރުމަށް ޔަޝްމުއަށް އަންގާފައެވެ.
"އަހަރެން ބަންދުވެފައި ހުންނަ ތަންތާނގައި އުޅެން ބިރުގަނޭ..." އަދިވެސް ވާރެއަށް ބަލަންއިން ޔަޝްމު ބުނެލީ ފުދޭ ވަރަކަށް މަޑުންނެވެ. ހީވަނ ކަމަކާއި ބިރުން އިންހެންނެވެ.
"ހޫމް..." ހޫމްއެއް އަޅުވާލަމުން އަހަރެން އެމޫނުން ނަޒަރު ވަކިކޮއްލީ ހިތާއި ދެކޮޅަށެވެ. މިކުއްޖާ ދަސްކުރަން އަހަރެންގެ ހިތް ބޭނުންވަނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ.

ކާރު އެންމެ ފުރަތަމަ މަޑޫކޮއްލީ ޔަޝްމު އުޅޭ ގޭގެ ކައިރީގައެވެ. އަހަންނަށް ބަލާލުމެއްނެތި ކާރުން ފޭބީ ޔަޝްމު ހުއްޓުނީ ގޭޓޫ ކުރިމަތީގައެވެ. ޔަޝްމުގެ ފަހަތުން އަހަރެންވެސް އައިސް ގެއަށްވަނީމެވެ. ޑްރައިވަރ ކައިރީގައި އިރުކޮޅަކުން އަންނަން އަހަރެން ބުނެލީ މެސެޖަކުންނެވެ. ބައްޕަގެ މިގެއަކީ ބައްޕަ ކުއްޔަށް ދީފައި ހުންނަ ތަނެކެވެ. މިގޭގެ އެއް ފްލޯރ ޔަޝްމުއަށް ބައްޕަ ދިނީ ކީއްވެކަމެއް އަހަންނަށް ނޭނގުނެވެ.
އެތެރެއަށް ވަދެ އަހަރެން މަޑުކޮއްލީ ސޯފާގައެވެ. ޔަޝްމު ކޮޓަރިއަށް ވަދެފައި އައީ އެއްޗެހި ބަދަލު ކޮއްލައިގެންނެވެ. ކަށި މައްޗާ ހަމައަށް ހުރި ހަރުވާޅަކާއި ހުދު ގަޔަށްދޫ ޓީޝާޓެއްގައި ހުރިއިރު ފެންނަނީ ވަރަށް ކުޑަ ކޮންނެވެ. ޔަޝްމުއަކީ ކިތަށް އަހަރުގެ ކުއްޖެއް ހެއްޔެވެ. ދުލު ކުރިއާއި ހަމައަށް އައި އެސުވާލު އަހަރެން ދިރުވާލީމެވެ. އެއީ އަހަރެން ބަލަން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކެއް ނޫނެވެ. ކުރިމަތީގައި ހުރި ސޯފާގައި އިށީންނަމުން ޔަޝްމު އެދިގުދިގު އިސްތަށިގަނޑު ހުޅިއެއް ޖަހާލިއެވެ. ބައެއް އިސްތަށިތައް ކަންފަތް ކައިރިއަށް ވެއްޓުނުގޮތް ބަލަން އަހަންނަށް ހުރެވުނީއެވެ. ޔަޝްމު އެހެން އިނދެފައި ބަދިގެއާއި ދިމާލަށް ހިނގައިގަތީ ފޯނަށް ބަލަން އިނދެއެވެ.

"ކާނަން...." އަތުގައި ހުރި ކަޕް ނޫޑުލްސް ތަށި ދައްކާލަމުން ޔަޝްމު އަހާލިއެވެ. ނޫޑްލްސްގެ އެއްބައި އަނގައަށް ލައިގެން އިންއިރު އެލޮލުގައިވީ އިތުރު ވިދުމެކެވެ.
"ނޫން.. ގެއިން ކާނީ.. އިތުރު ތަންތަނުން ނުކަން.." ތިރިއަށް ބަލާލަމުން އަހަރެން ބުނެލީމެވެ.
"އޯ.ކޭ..." ޔަޝްމު ދެފައި ވައްކޮށްލައިގެން އަނެއްކާވެސް އެރީ ސޯފާއަށެވެ. ބޯއަރި ކޮއްލަމުން އަހަރެން ބަލާލީ ފޯނަށެވެ. ޑްރައިވަރ ގޭގައި ކަމެއް ދިމާވެގެން ބުނުމުން އަވަހަށް ދިއުމަށް އަހަރެން ބުނެލީމެވެ.
"މިރޭ މިގޭގަ ނިދާލިއަސް އޯކޭތަ؟..." ފޯނަށް ބަލަން އަހަރެން ހުރީ ޔަޝްމުގެ މޫނަށް އެރި ކުލައެއް ބަލަން ބޭނުން ނުވާތީއެވެ. އަހަރެން އެހެން ބުނުމުން ޔަޝްމު ގޯސްކޮށް މާނަ ނަގައިގަނެ ފާނެއެވެ.
"އަމް..."
"އަހަރެން ޔަޝްމުގެ ކޮޓަރީގައެއް ނޫނޭ ނިދަން ބޭނުމީ..." ޝަހާދަ އިނގިލިން އެކޮޓަރިއާއި ޖެހިގެން ހުރި ކޮޓަރި ދައްކާލަމުން އަހަރެން ބުނެލީމެވެ. އެނަން އަހަރެން ދުލުން ބޭރުވީ ވަރަށް ފަސޭހައިންނެވެ.
ނަމަވެސް އެމޫނުގައިވި ކުލަވަރުން އަހަރެން ބުމަ ކައިރި ކޮއްލީމެވެ. އިތުރަށް އެތާނގައި މަޑުކުރަން ބޭނުން ނުވުމުން އަހަރެން ހިނގައިގަތީ ހުޅުވިފައިވާ ކޮޓަރިއަށެވެ.

ދަންވަރު އަހަންނަށް ހޭލެވުނީ ގުގުރާ އަޑު އިވުމުންނެވެ. ތެދުވެ ކުޑަދޮރު ކައިރީގައި ހުއްޓި ފަރުދާ ކަހާލީ ވާރޭ ވެހޭތޯ ޔަޤީން ކުރުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ. ކުއްލިއަކަށް ވިދުވަރުގެ އަލި އެޅިގެން ދިއުމުން އަހަރެން ދެލޯ މަރާލީމެވެ. ވާރޭ ވެހެން ފެށީވެސް އެވަގުތުއެވެ. ވަޔާއިއެކު ވާރޭގެ ކެރިތަށް އައިސް ބިއްލޫރި ގަނޑުގައި ޖެހޭއިރު ހީވަނީ އެހެން ކަމެއް ހެންނެވެ. މިރެއަކީ ނުލާހިކު އުޑުމަތި ރީތިކޮށް އޮތް ރެއެކެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެން ހިތް ފަދައިން މުނި ދުނިޔެއަށްވެސް ހީވަނީ ބުރަ ވެފައި ވާހެންނެވެ. ކަރު ހިއްކައި ގަނެފައި ހުރުމުން އަހަރެން ކޮޓަރިން ނިކުތީ ހަމައެކަނި ފަޓުލޫނުގައި ހުރެއެވެ.

އައިސްއަލަމާރީ ކައިރީގައި ހުއްޓުމުގެ ކުރިން އަހަރެންގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ހުޅުވިފައިވާ ޔަޝްމުގެ ކޮޓަރިއެވެ. މިގަޑީގައި އެކޮޓަރި ހުޅުވާފައި ހުރީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ. ފެންފުޅިއެއް ނަގަމުން އަހަރެން ކޮޓަރިއާއި ދިމާލަށް ދާން ހިނގައިގަތީމެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެން އަޅަމުން ދިޔަ ފިޔަވަޅު ތަކުގައި ކަސްތޮޅު އެޅުވިގެން ދިޔައީ ޔަޝްމުގެ ރުއިމުގެ އަޑުންނެވެ. އެހައި ގާތުން އެއަޑު އިވިގެން ދިއުމުން އަހަރެން އަތުން ފެންފުޅި ދޫވެ ސިޓިން ރޫމްގެ ތެރެއަށް ފެންތައް ދިޔައީ ބުރައިގެންނެވެ. ސޯފާގައި ނިދާފައި އޮތް ޔަޝްމު އަހަރެންގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ދެނެވެ. ކުރުޖެހިގެން އޮތްއިރު ކަކޫވަނީ މޭދަށުގައި ކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ. ބަނޑުގައި އަތް އަޅައިގެން އޮތްއިރު ހީވަނީ ބަނޑުގައި ރިއްސާތީ އުޅޭހެންނެވެ. ގުދުވެ ފަރުވާތެރި ކަމާއެކު އަހަރެން އެމޫނަށް ބަލާލީމެވެ. ކުދިކުދި ދާތިކިތަށް ނިއްކުރިން ތިރިއަށް ދާގޮތުން ހަމަ ގައިމުވެސް ތަދުވަނީކަން އެނގެއެވެ.
"އާގ... ނޫން..." އަހަރެން އުޅުނީ ޔަޝްމުގެ ލޮލުގެ ކައިރީގައި އޮތް އިސްތަށިކޮޅު ދުރުކޮއްލާށެވެ. ނަމަވެސް ޔަޝްމު އެހެން ބުނުމުން އަހަރެން ސިހިގެން ނުވެއްޓުނީ ކިރިޔާއެވެ. ފަހަތުގައި ހުރި ކުޑަ މޭޒުމަތީގައި އަތް ނޭޅިނަމަ އަހަރެން ވެއްޓުނީސް ކަން ޔަޤީނެވެ.
"ޔަޝްމު..." އަނެއްކާވެސް ކުރުޖެހިލާފައި ޔަޝްމު ރޮއެ ގަތުމުން އަހަރެން ގޮވާލީމެވެ. އެލޯ ހީވަނީ ހުޅުވަން ބޭނުން ނުވާ ހެންނެވެ.
"ޔޫ ކޭމް...." ހުޅުވިގެން ދިޔަ ލޮލާއެކު ޔަޝްމުއަށް ބުނެވުނީ އެހެންނެވެ. ލޮލުގައި ބޮނޑި ވެފައިވާ ހުރިހައި ކަރުނަތަށް ފައިބައިގެން ދިޔައީ އަހަރެން ބަލަން ހުއްޓައެވެ. އަނެއްކާވެސް ކުރީގެ ހަރުކަށިކަން އަހަންނަށް އިހްސާސްވިއެވެ. ވަގުތުން ކޮޅަށް ތެދުވެ ބުމަ ކައިރިވީ ބޭއިޙްތިޔާރުގައެވެ.

ޔަޝްމު
ވާރޭ ބޯކަމުންނާއި ވައިބާރު ކަމުން އަހަންނަށް ލޯވެސް ރަނގަޅަށް ނުހުޅުވެއެވެ. ހީކަރުވާވަރުން ގައި އަތް ވަށާލައިގެންއިން ނަމަވެސް އެކަމުން ވާކަމެއް ނެތެވެ. މަންމަގެ ފުސްވެފައިވާ މޫނު ސާފުވޭތޯ އަހަރެން ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރީމެވެ. ނަމަވެސް އެކަމެއް ނުވިއެވެ. ވާރޭގެ ސަބަބުން ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ.
"ޔައްމު..." އަހަންނަށް ކިޔަނީ ޔަޝްމުއެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެން އެނަމަކަށް އާދަވެފައިވާ ނަމުން މަންމަ ގޮވާލީ ރޮވިފައިވާ އަޑަކުންނެވެ.
"ލައްބަ..." އަހަރެން ގޭގެ ފުރަތަމަ ބުރިން ތިރިބަލާލީމެވެ. ވާރެއާއެކު ހެދިފައިވާ ފެންގަނޑު މިހާރު އެތަށް ތަނެއް ބޮޑު ވެއްޖެހެން ހީވެއެވެ. އަހަރެން ކޮނޑުގައި ހިފައިގެން އައިސް މަންމަ މަޑު ކުރީ ފާރުކައިރީގައެވެ. އަހަރެން ބޮޑަށް ތިރިބަލާލީމެވެ.

ކުއްލިއަކަށް އަހަރެން ބުރަކައްޓަށް އަރައިގެން ދިޔަ އެތި ފަހަރާއެކު އަހަރެން ވެއްޓި ޖެހުނީ މަގުމަތީގައިވި ގާތަކުގެ މަތީގައެވެ. އައްސިވީ ވަރުން ތަދުވިކަންވެސް އިހްސާސްނުވިއެވެ. ބޯއަރިވީ އަހަރެންގެ އިހުތިޔާރަކާއި ނުލައެވެ. އަތް އުފުލަން އުޅެއުޅެ އަހަންނަށް އެކަމެއް ނުވިއެވެ. ކަރުން ފަށައިގެންތިރި އެއްކޮށްވަނީ އައްސިވެފައެވެ. ރޮވެން ފެށުމާއެކު މަންމައާއޭ ކިޔާފައި އަހަންނަށް ގޮވާލެވުނެވެ.
ނުނިމޭ

  Please log in or register to bookmark.
  7k

  2 ޚިޔާލު

  ޚިޔާލު

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy
  Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy