kralbetbetturkeyikimislibahis1xbetm.infohipas.infohttps://www.wiibet.com/restbetcdn.com

އިތުބާރު ގެއްލުވާ ނުލާ - 5

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy

‎އޭރުވެސް އަހަރެން ހުރީ ރުޅި މޫނު ހަދައިގެނެވެ.
އަކިލްގެ އަމަލުތައް މިރޭ ހުރި ގޮތް އަހަރެންނަށް ކަމުނުދިޔައީއެވެ. އަހަރެން ބުނާހާ ކަމެއް އޭނާ ކުރަން ޖެހޭ ހެއްޔެވެ. އަހަރެންނަށް ހާއްސަކޮށް ކަންތައް ކޮށް އޭނާ އެދެނީ ކީތްވެ ހެއްޔެވެ. އޭނާގެ މި އޯގާތެރިކަމުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ކޮން މަޤުސަދެއް ހެއްޔެވެ.

‎"ޝާއްކޯ! މަށަށް އިނގިއްޖެ މި މަލަކް މިހާ ރުޅި ގަދަ ވެގެން މިއުޅެނީ ކީތްވެކަން" ކުއްލިއަކަށް ކަމެއް ހަނދާންވީ ފަދައިން އަކިލް ބުނެލުމާއިއެކު، ދެލޯ ހަނިކޮށްފައި އަހަރެން އޭނާއާއި ދިމާލަށް ބަލައިލީމެވެ. "ކީއްވެޔޯ؟" ޝާޔާ އަހާލިއެވެ. ދެން އަކިލް ބުނެލި ޖުމުލައާއިއެކު އަހަރެންގެ ދެލޯ ބޮޑުވެގެން ދިއައިރު، ގަތް ލަދާއި އެކު އަހަރެން ދުރު ބަލައިލީމެވެ.

**********

‎"މި ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު ޖެހޭ ބަލި ޖެހުނީ ދޯ؟" މަޑުމަޑުން އަކިލް ބުނި ނަމަވެސް، އަހަރެންނަށް އެޖުމުލަ ރަނގަޅަށް އަޑުއިވުނެވެ. ޝާޔާ ވެސް ލަދުން އިސްޖަހައިލީއިރު، އަކިލް ހިނިތުންވެހުރެ އަހަރެންގެ މޫނަށް އަރައިފައިބަމުން ދިޔަ ކުލަތަކަށް ބަލަން ހުއްޓެވެ.

‎"މި ރަށުގަ ރެނދަން ލާތަ؟" އިރުކޮޅެއްފަހުން އަހަރެން ޝާޔާއާއި ސުވާލުކޮށްލީ، މަޢުލޫ ވެސް ބަދަލުކޮށްލުމުގެ ގޮތުންނެވެ. "އާން އުތުރު ތުނޑީގަ ވަރަށް ގިނައިން ރެނދަން ލާނެ!" ޖަވާބުދިނީ ޖައިލަމްއެވެ. "އަސްލުތަ؟ ޝާޔާ ހިނގާބަ ބަލާލަން ދާން ޕްލީސް" ރެނދަން ލަފައި ހުންނަ މަންޒަރު ދުށުމަކީ އަހަރެންގެ ހުވަފެނެކެވެ. ކުޑައިރުއްސުރެ ދެކެން ބޭނުންވާ މަންޒަރެކެވެ.

‎އަހަރެންގެ އެދުން ފުރިހަމަ ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ދާން ހިނގާށޭ ކިޔައި އުތުރު ފަރާތާއި ދިމާލަށް ހިނގައިގަތީ ކާކުކަން އިނގޭ ހެއްޔެވެ. އަކިލް އެވެ.

‎އަތިރި މައްޗަށް ދާން ދިޔަަ މަގުމަތީގައި އަހަރެންނާއި ޝާޔާ ފަހަތުގައި ތިބެ ހިނގަމުން ދިޔައިރު، އަކިލްއާއި ޖައިލަމް ތިބީ ކުރީގައެވެ. އެކި ވާހަކައިގައި މަސްޢޫލުވެ ހިނގަމުން ދިޔައިރު، މަގުގެ އެއްފަޅީގައި ހުރި ޖޯލިފަތީގައި ތިބި ދެތިން ފިރިހެނުންގެ ގުރޫޕެއް އަހަރެމެންގެ ލޮލަކު އަޅައެއް ނުގަނެއެވެ.

‎"އޭ ހާދަ ރީތި މަންޖެއެކޭ! އަކިލް ތި މަންޖެ މަށަށް ވިއްކަން ވީނު އެއްރެއަށް" ޖޯލިފައްޗާއި އަރައި ހަމަވުމާއި އެކު އެ ޤުރޫޕުން އެކަކު ބުނެލި އަޑު އިވުނެވެ. ލިބުނު ހައިރާންކަމާއި އެކު އެމީހުނާއި ދިމާލަށް އަަހަރެން ބަލައިލީމެވެ. އޭރު އަކިލް އައިސް އަހަރެންގެ އަތުގައި ހިފައި އޭނާގެ ފަހަތައް ގެންގޮސް، އެމީހުނާއި އަހަރެންނާއި ދެމެދު ހުއްޓެނީއެވެ. އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ގެންނަން ނުކެރިފައި އަހަރެންނަށް ހުރެވުނީ، ކުޑަކޮށް ބިރުގަތުމުންނެވެ. އަކިލްގެ އަތުގައި އަހަރެންނަށް ހިފައިލެވުނު އިރު، ޖައިލަމްވެސް އައިސް އަހަރެންގެ ކުރިމަތީގައި ހުއްޓިއްޖެއެވެ.

‎"ކަލޭ ކީކޭ ތި ބުނީ އޭ! ކީކޭ ހޭ ތި ބުނީ!" އަކިލް ބުނެލި އިރު، އޭނާގެ އަޑުގައި ވީ ރުޅިވެރިކަން ފެނި އަހަރެންގެ ދެލޯ ބޮޑު ވެގެން ދިއައެވެ. މިނޫނީ އޭނާ މިހައި ރުޅި އައިސްފައި ހުއްޓައި އަހަރެން ދުވަހަކު ވެސް ނުދެކެވެ. އޭނާއަކީ އަބަދުވެސް ސަކަ މިޖާޒެއްގައި ހުންނަ މީހެކެވެ. "ކަލޭ މެން ލަދެއް ނުގަނޭތަ ރަށަށް އަންނަ މެހެމާނުންނާ ދިމާލަށް ތިކަހަލަ އެއްޗެހި ކިޔާކަށް" ޖައިލަމްގެ އަޑުގައިވެސް ވީ ރުޅިވެރިކަމެވެ.

‎"މަަލަކް ބިރު ނުގަންނަންޗޭ...އެއީ އެމީހުންގެ ވައްތަރު، އަންހެން ކުއްޖެއް ނުފެނިފަ ތިބޭނީ ފޮށެން" އަހަރެންގެ ކަންފަތް ބުޑުގައި ޝާޔާ ބުނެލީ ވައި އަޑުންނެވެ. "އަހަރުން ނުބުނަން ގޯސް އެއްޗެކޭ އަކިލް ބްރޯ! ކަލޭއަށް އެމަންޖެ ގޮވައިގެން ތުނޑިއަށް ދެވޭއިރު، އަހަރުންނަށް ނުލިބޭނެތަ؟" ދެން ވާހަކަ ދެއްކީ އެ ގުރޫޕުގައި ތަންކޮޅެއް ކުރުކޮށް ފަލަކޮށް ހުރި ސޮރެކެވެ. ބަލާބެލުމަށް އަހަރެމެންނަށް ވުރެން ވެސް އުމުރުން ހަގުވާނެއެވެ.

‎"އައްޗޭ ކަލޭ ސައިޒުން އުޅެބަލަ! ހަނދާން ކުރާތި ދެން އަހަރެންގެ މަލަ...އަހަރެމެންގެ ގޭ ކުއްޖަކާ ބެހެން ހިތަށް އަރުވައިގެން ވެސް ނުވާނެ!" އަކިލް ބުނި ޖުމުލައިގެ އޭނާ ފުރިހަމަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލި ބައި ފުރިހަމަ ނުވިނަމަވެސް، އޭނާއަށް ބުނެވެން އުުޅުނީ ކީކޭ ކަން އަހަރެންނަށް ދެނެ ގަންނާކަށް އުނދަގުލެއް ނުވިއެވެ. ވަގުތުން ޝާޔާއާއި ދިމާލަށް އަހަރެންނަށް ބަލައިލެވުނު އިރު، އޭނާގެ މޫނުމަތީގައި ވެސް ވަނީ ހައިރާންކަމެވެ. އަކިލްގެ ނަޒަރުގައި އަހަރެންނަކީ އޭނާގެ މީހެއް ހެއްޔެވެ. އޭނާ ބުނަން އުޅުނީ "އަހަރެންގެ މަލަކް" މިހެން ހެއްޔެވެ.

‎"އަކިލް ކައެ އަލަށް ރަށަށް އެރިގެން ފުއްޕަން ނަހަދައްޗޭ!" ފުރަތަމަ ފޮށުނު މީހާ ބުނެލީ އަކިލްއާއި ދިމާލަށް އިނގިލި ދިއްކޮށްލަމުންނެވެ. އަކިލްގެ ތޫނު ދެލޮލުން ރުޅި ވެރިކަމުގެ އިންތިހާ ފެނިލި އިރު، އެ މީހާ ލައިގެން ހުރި ގަމީހުގެ ގިރުވާނުގައި އަކިލް ހިފިއެވެ. "އޭ އޭ ދޫކުރޭ" އެތާގައި ތިބި އަނެއް ދެ މީހުން ބުނެލިއިރު، ދެން ވާނެ ގޮތެއް ހިތަށް އަރުވާލަން ނޭނގިފައި އަހަރެންނަށް ހުރެވުނީ އިރުކޮޅަކު އެވެ. ޖައިލަމް ވެސް އަކިލް އެމީހާއާއި ދުރުކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އޭރު ދިއައެވެ.

‎"އަކިލް ޕްލީސް، ޕްލީސް ހިނގާބަ ދާން ޕްލީސް" އަކިލްގެ ކޮނޑުމަތީގައި އަތް ބާއްވައިލަމުން އަހަރެން އެދުނީ ބޮޑު ކަމެއް ހިނގައި މަންމަ މެންނަށް އިނގެން ބޭނުން ނުވާތީއެވެ. އަހަރެން ބުނެލުމާއި އެކު ވަގުތުން އަކިލް އެ މީހާގެ ގިރުވާނުން ދޫކޮށްލި އިރު، އެންމެ ހިދު ކޮޅަކު ވެސް އެތާގައި މަޑުނުކޮށް އަތިރި މައްޗާއި ދިމާލަށް އޭނާ ހިނގައިގަތެވެ. އަކިލްގެ ފަހަތުން އަހަރެންނާއި ޝާޔާ އަދި ޖައިލަމް ދިއައިރު، އަހަރެން ހުރީ ފާޑަކަށް ޖެހިލުން ވެސް ވެފައެވެ.

‎"ހުވާ މިބުނީ، މިރަށު މީހުން އެފާޑަށް އުޅޭތީއޭ މަ މިތަނަށް އަންނަ ހިތް ނުވަނީ...." އަތިރި މަތީގެ ވެލިގަނޑު ފައިން ޖަހައި ބުރުވައިލަމުން އަކިލް ބުނެލީ އޭނާއާއި ދާދި ގާތުގައި ހުރި ޖައިލަމްއާއި ދިމާލަށެވެ. ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި އަހަރެން ހުރީ ޝާޔާގެ އަތުގެ މުލައްދަނޑީގައި ހިފަހައްޓައިލައިގެން އަކިލްގެ ބަދަލުވެފައިވާ މިޒާޖުން ދޭހަ ކުރަންވީ މާނައެއް ނުވިސްނިފައެވެ.

މަގުމަތިން އެކަނި ދާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ހެން މީހުން ފޮށުނަސް އަހަރެން އެކަމަށް އެއް އިރެއްގައިވެސް މާ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ނުދެމެވެ. ގިނަ ފަހަރު ފަސް އެނބުރި ބަލައި ވެސް ނުލަނީ އެއީ މިއަދުގެ މުޖުތަމަޢުގެ ހާލަތު ކަން އިނގޭތީއެވެ. ކިތަންމެ އުނދަގޫ ވިޔަސް އެކަމުގެ ވާހަކަ މަންމަ މެން ގާތުގައި އަހަރެން ނުބުނަނީ، ލިބޭ ކުޑަ މިނިވަންކަން ވެސް ގެއްލެން ބޭނުން ނުވާތީއެވެ.

‎ނަމަވެސް، މިއަދު އަކިލް އަަހަރެންގެ ދިފާއުގައި ނިކުތް ގޮތަށް މީހަކު އަހަރެން ދިފާޢު ކުރުމަށްޓަކައި ނިކުތް މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އަހަރެންނަށް ޓަކައި މީހަކު ކޮށްޅަށް ތެދުވި މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އަހަރެންނަށް ރައްކާތެރިކަން އިޙުސާސް ކުރެވުނެވެ. އުމުރަށް ވެސް އެފަދަ ރައްކާތެރިކަމަކަށް އެދެވުނެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެންގެ ސިކުނޑި އަހަރެންނަށް ވިސްނައިދެމުން ދިއައީ، އެއީ އެމީހެއްދެކެ އަހަރެން އެންމެ ނަފްރަތުކުރާ މީހާކަމެވެ. އަކިލްއަށް އިތުބާރުނުކުރުމަށް ސިކުނޑި ކަނޑަނޭޅި ބުނަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް، އެވަގުތު އަހަރެންނަށް ނޭނގިނަމަވެސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަކިލްއަށް އިތުބާރުކުރެވުނެވެ.

‎"އަކިލް ކައެ ދެން އެކަމާ ނުވިސްނަބަލަ..." އެހެން ބުނުމަށްފަހު ޖައިލަމް އަކިލްގެ ކަންފަތް ބުޑުގައި ދެތިން އެއްޗެއް ބުނެލުމާއިއެކު، އަހަރެންނާއި ދިމާލަށް އޭނާ ބަލައިލިއެވެ. އޭރު އޭނާގެ ދެލޮލުން މަޑުމަޑުން ރުޅީގެ އަސަރު ފިލައި ގޮސްފިއެވެ. "ސޮރީ..." އަކިލް ބުނެލީ އަހަރެންނާއި ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެއެވެ. އަހަރެން ޖެހިލުން ވެފައި ހުރިކަން އޭނާއަށްވެސް ވިސްނުނީ ކަންނޭނގެއެވެ. ހިނިތުންވެލަމުން މޫދާއި ދިމާލަށް އަހަރެން ހިނގައިގަތީމެވެ.

‎ރެނދަން ލައިފައި ނެތަސް، ޖެހެމުން ދިޔަ ފިނި ވައިރޯޅިތަށް އެމާހައުލު ހިތްގައިމު ކުރުވައެވެ. "އެއްޗެއް އަހާލަންތަ؟" ދާދިކައިރިން އަކިލްގެ އަޑު އިވުމާއިއެކު އެނބުރި އޭނާއާއި ދިމާލަށް ބަލައިލަމުން އަހަރެން ބޯޖަހައިލީމެވެ. "މަލަކް ކިޔާންއާ ރައްޓެހި ވީންތަ؟" އަކިލް ކޮށްލި ސުވާލާއިއެކު އަހަރެންގެ ދެލޯ ބޮޑުވެގެން ދިއައިރު، ޝާޔާއާއި ދިމާލަށް އަަހަރެންނަށް ބަލައިލެވުނީ ކަންބޮޑުވުން އެކުލެވިގެން ވީ ނަޒަރަކުންނެވެ.

‎ކިޔާންއަކީ ގުރޭޑް ނުވައެއްގައި އުޅުނު އިރު، އަހަރެން ރައްޓެހިވީ ކުއްޖެކެވެ. އަހަރެން އޭނާއާއި ރައްޓެހިވީ ލޯބި ވާތީ ނޫންނަމަވެސް، އަހަރެންނަށް ކަމުދާ ވަރަށް ގިނަ ސިފަތަކެއް ކިޔާންއަށް ލިބިގެންވިއެވެ. އަހަރެން ކިޔާންއާއި ރައްޓެހިވިކަން މަދު އެކުވެރިންނަކަށް ނޫނީ ނޭނގޭއިރު، އަކިލްއަށް އެކަން އިނގުނީ ކިހިނެއްބާއޭ އަހަރެން ހިތަށް އެރިއެވެ.

ކިޔާންއާއި އަހަރެންގެ ގުޅުން ދެމި އޮތީވެސް ހަތަރު މަސް ދުވަހެެވެ. އަހަރެން އޭނާއާއި ގުޅުން ކަނޑައިލީ، އަހަރެންނަށް ބޭނުންވީ ލޯތްބާއި ވަގުތު އޭނާއަށް ނުދެވޭތީއެވެ. ކިޔާންގެ ދިރިއުޅުމަކީ އޭނާގެ ރައްޓެހިންނާއި، އޭނާ ކުޅޭ ގޭމުތަކެވެ. ރައްޓެހިވެގެން އުޅުނު ނަމަވެސް އޭނާއަށް އަހަރެން މުހިންމު ވާނީ އެންމެފަހުންނެވެ.

‎ހަޔާތުގެ ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އަހަރެން ބޭނުންވަނީ އަހަރެންނަށް މުހިންމުކަންދޭ ބައިވެރިއެކެވެ. އަހަރެންނަށްޓަކައި ވަގުތު ހުސްކުރަން ދަންނަ އަދި އެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމަށް އޭނާގެ ފަރާތުންވެސް ކޮންމެވެސް އެފޯރޓް އެއް ހިތްވަރެއް ފެންނަ މީހެކެވެ. ނަމަވެސް ކިޔާން އެފަދަ މީހަކަށް ނުވުމާއިއެކު، އޭނާއާއި އެކު އުޅެން އަހަރެން ބޭނުން ނުވީއެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތީ ކިޔެވުމުގެ ފަހު އަހަރު ކަމުން، މަައިންބަފައިންނަށް ވަގަށް އެފަދަ ގުޅުމެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ވެސް ބޭނުން ނުވީއެވެ.

‎"ކާކު އަކިލް ކައިރި ދެއްކި ވާހަކައެއް ތީ؟" ޝާޔާ އަހައިލީ އަހަރެން އެއްޗެކޭ ނުބުނެ ހުންނަން ފެށުމުންނެވެ. "މަލަކްއާ ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ މީހަކު ފޮނި ނުކަނޑައި ހުންނާނެ ތަ؟ އެއްވެސް މީހަކަށް ސެޓު ނުވެފަ، އޭނައަށް ސެޓުވީމަ ދެން...." އަކިލް ކިޔައިދިނުމާއި އެކީ އަހަރެންނަށް ހިނިގަނޑެއް ޖަހައިލެވުނެވެ. "އަހަރެން މީ އަގު ބޮޑު މުދަލެއްތަ، ލިބުނު މީހަކު ފޮނިކަނޑަން؟" ހިތަށް އައި ޝަކުވާ ދުލާއި ހަމަޔަށް އަހަރެން ގެނައީ، އެއީ އަހަރެންގެ އުސޫލު ކަމަށް ވާތީއެވެ. ހިތު ތެރޭގައި ކަންކަން ފޮރުވައިގެން އުޅުމަކީ އަހަރެންގެ ގޮތެއް ނޫނެވެ.

‎"އެހެނެއް ނޫން...އަސުލު މަ ޤަބޫލެއްވެސް ނުކުރަން އެ އެންމެން އެހެން ކީ އިރުވެސް، މަ ބުނިން މަލަކް އެކަހަލަ ކަމެއް ނުކުރާނޭ!" އަކިލް ބުނެލީ ޔަޤީންކަމާއި އެކު ގައެވެ. އެ ޔަޤީންކަން ވެސް އޭނާ އަހަރެންނަށް ކުރާ އިތުބާރު ހާމަކޮށްދެއެވެ. ކުޑަކޮށް ހައިރާން ވީ ނަމަވެސް، އޭނގެ އެ ޔަޤީންކަން ދޮގު ކުރަން އަހަރެން އެވަގުތު ބޭނުންނުވިޔަސް، ތެދު ހާމަކުރަން އަހަރެން ބޭނުމެވެ.

‎"އެއީ ތެދެއް...މަލަކް ރައްޓެހިވީން ކިޔާން އާ" އަހަރެން ބުނެލީ ހިތި ހިނިތުންވުމަކާއި އެކީގައެވެ. އަދި އަކިލް ފަސްދީ، އަތިރި މަތިން އަރާ މަގާއި ދިމާލަށް ހިނގައިގަތީމެވެ. "ވަޓް؟؟؟ އޯކޭ" އިރުކޮޅެއް ފަހުން އަކިލް ބުނެލި އިރު، އޭނާގެ އަޑުން ވެސް އޭނާ ހައިރާން ވެފައި ހުރި މިންވަރު ހާމަވެއެވެ.

‎ޝާޔާގެ އަތުގައި ހިފައިގެން އަހަރެން ހިނގުން ބާރު ކޮށްލީމެވެ. "އޭ މަޑު ކޮށްބަލަ! އެހެން ވީރުން މަށާ ރައްޓެހިވާން ވީނު؟ މަލަކް ބުނެފިއްޔާ ހުރެދާނަން ގުރޭޑް ދިހައެއް ނިމެން ދެން ވެސް" ދެން އަކިލް އަހާލި ސުވާލާއި އެކު ހިނދުކޮޅަކަށް އަހަރެންގެ ހިނގުން ހުއްޓި މަޑުޖެހިލެވުނު ނަމަވެސް، ހަމަ އެވަގުތު، އޭނާގެ ބަހަށް ހެއްލި އިތުބާރުނުކުރުމަށް އަހަރެންގެ ސިކުނޑި ވިސްނައިދިނެވެ. ހިތުގެ ބަހަށް ނުހެއްލި އަހަރެން ޝާޔާއާއި ދިމާލަށް ބަލައިލުމަށްފަހު އަކިލް އާއި ދިމާލަށް އެނބުރިލީމެވެ. އަދި ހިނިގަނޑެއް ޖަހައިލީމެވެ.

‎"ނޯ ނެވާރ! އައި ޑޯންޓް އިވެން ޓްރަސްޓު ޔޫ އެންޑް ރައްޓެހިވުން އެއީ އަދި މާ ދުރު ކަމެއް!" ވަގުތުން އަހަރެން ބުނެލީމެވެ. މާޔޫސީކަން އަކިލްގެ މޫނު މަތިން ފެނިލި އިރު، އަކިލްއަށް މަލާމަތް ކޮށް ޖައިލަމް އާއި ޝާޔާ ހޭން ފެށިއެވެ. "އެނޫނަސް، މައި މޯމް ވިލް އޯލްސޯ ނެވާރ އެގްރީ...އަކިލް ތީ ކިހިނެއް އުޅޭ މީހެއް ކަމާ، ކިހިނެއް އުޅެފަ ހުރި މީހެއްކަން މަންމައަށް ވެސް ރަނގަޅަށް އިނގޭނެ! އިންފެކްޓް، އެހުރިހާ ވާހަކަ ތަކެއް މަންމައަށް ކިޔާދިނީވެސް ވަޒްލިފާ ދައްތަ އަމިއްލައަށް" އަހަރެން ހަޤީގަތް ހާމަކުރުމާއިއެކު، އަކިލް އަހަރެންނާއި ދިމާލަށް ބަލައިލީ ހައިރާންކަމުން ފުރިގެންވީ ނަޒަރަކުންނެވެ.

‎"އަސްލުތަ؟ ދޮގު ނަހަދައްޗޭ!" އަކިލް އަހައިލުމާއި އެކު އަހަރެން ބޯ ޖަހައިލީމެވެ. "ބްރޯ ބެޓާރ ލަކް ނެކްސްޓް ޓައިމް!" ސަމާސާކޮށް ޖައިލަމް ބުނެލިއެވެ. "ނޫނޭ ނެކްސްޓް ލައިފް!" ހެމުން ހެމުން ޝާޔާވެސް އެ ސަމާސާގައި ބައިވެރިވިއެވެ.

‎އޭގެފަހުން ގެއާއި ހަމައަށް ދެވެންދެން އެންމެ ލަފުޒެއްވެސް އަކިލްގެ އަނގައިން ނުނިކުންނަ އިރު، އޭނާ ހުރީ ވާހަކަ ނުދައްކަން ހުވާކޮށްގެން ފަދައެވެ. އޭނާގެ އެ ހަމަހިމޭންކަމުން ފާޑަކަށް އުނދަގޫ ވި ނަމަވެސް، އޭނާއާއި ވާހަކަ ދައްކާކަށް އަހަރެންވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރަމެވެ.

‎އައު ދުވަހަކަށް އިރުއަރައިގެން ގޮސް ހަވީރު އަތަށް އެޅިއިރުވެސް އަކިލް އެއް އަހަރެންނަކަށް ނުފެނެއެވެ. ގޭތެރެއިން ނުފެނުމުން ޝާޔާގެ ގާތުގައި އަހައިލުމާއި އެކު، އޭނާއަށް ވެސް ނޭނގޭ ކަމުގައި އޭނާ ބުންޏެވެ. އެކަމަށް ފަރުވާލެއް ނުބަހައްޓައި އަހަރެމެން އެންމެން ތައްޔާރު ވަމުން ދިއައީ ބޮލުގައި ހީނާފަތް އަޅައިގެން މޫދަށް ދިއުމަށެވެ. ވަޒްލިފާ ދައްތައާއި އާހިމް ބޭބެގެ އިތުރުން މުޒުނާ ދައްތަ ވެސް ބޮލުގައި ހީނާފަތް އަޅައިގެން އަހަރެމެންނާއި އެކު މޫދަށް އެރުނެވެ.

‎އަވަހަށް ބޯ ދޮވެލައިގެން އައިސް އަހަރެން ފެންވަރައިލީ، މޫދުގައި ގިނަ އިރު ހުރެއްޖެ ނަމަ އަހަރެންގެ ހަންގަނޑު ކުރަކިވެ ހަންފޮޅޭތީއެވެ. ގެއަށް އައިސް ފެންވަރައި ރީތި ވެލައިގެން ޝާޔާއާއި އެކު ބަނދަރު މައްޗަށް އަހަރެން ނިކުމެލީ އިޝާ ނަމާދު ވަގުތަށް ފަހުގައެވެ. އެރަށުން ފުރުން މާދަން ފަތިހަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތުމާއި އެކު، އެރޭ އެކަކު ވެސް ނުނިދުމަށް މުޒުނާ ދައްތަ އޮތީ މާކުރިން ސުރެ އެންމެނަށް އަންގާފައެވެ.

‎ބަނދަރު މަތީގައި އިރުކޮޅަކު ތިބެލުމަށްފަހު ގެއަށް ދިއުމަށް އަހަރެމެން ހިނގައިގަތީ ގެސްޓްހައުސް ގެ ކައިރިންލާފައެވެ. އެވަގުތު ގެސްޓް ހައުސްގެ މައި ދޮރުން ނިކުމެގެން އައީ އަކިލް، ޖައިލަމް އަދި ޝާޔާގެ ތިމާގެ ކުއްޖެއް ކަމުގައިވާ މާއިޝްއެވެ. އަހަރެމެން ފެނުމާއި އެކު އަހަރެމެންނާއި އެކު ގެއަށް ދިއުމަށް އެ ތިން މީހުން ވެސް ހިނގައިގަތެވެ. ނަމަވެސް އަކިލް ހުރީ އަހަރެންނާއި ދިމާލަށް ނުބަލަން ހުވާކޮށްގެން ފަދައެވެ. އަތުގައި އޮތް ފޯނު ނޫން އެހެން އެއްޗެއް އޭނާއަށް ނުފެންނަ ކަހަލަ އެވެ. ހާދަހާ ފަތަރާސީ ފިރިހެނެކޭ އަހަރެންގެ ހިތަށް އެރިއެވެ.

‎"އޭ މިރޭ އަހަރުން ހޭލައޭ ތިބެން ޖެހެނީ...ހިނގާ ފިލްމެއް ބަލަން؟" ހިޔާލު ފައުޅު ކުރީ ޝާޔާއެވެ. އެހިޔާލަށް ތާއީދުކޮށް އެންމެން އެއްބަސްވީއިރު ވެސް އަކިލް އެއްޗެކޭ ނުބުނެ ހުންނަން ފެށުމާއި އެކު، ޝާޔާ އަކިލްއަށް ގޮވައިލިއެވެ. "މަ ނިދާނީ....ތިމީހުން ފިލްމު ބަލާލާ" އަކިލް އިންކާރު ކުރުމާއިއެކީ އެންމެންގެ މޫނުމަތިން މާޔޫސީ ފައުޅުވެގެން ދިއައިރު، އަހަރެންގެ އަތުގައި ކޮށްޓައިލަމުން ފިލްމު ބަލަން އައުމަށް އަކިލްގެ ގާތުގައި އެދުމަށް ޝާޔާ އެންގިއެވެ.

‎އެންމެން ކިޔަން ފެށުމުން އެންމެ ފަހުން އަހަރެން ބުނީމެވެ. "އަކިލް ވެސް އަންނަން ވީނު ފިލްމް ބަަލަން، އޭރުން މަޖާ ވާނީ" ގަދަކަމުން ހިނިތުންވެލަމުން އަހަރެން އެދުނީމެވެ. ވަގުތުން އަކިލް އެއްބަސްވެ ބޯޖަހައިލީއިރު، އަހަރެން ހައިރާންވިއެވެ. އެހެން މީހުންގެ އެދުމަށް ފުރަގަސްދީ އިންކާރު ކުރި އަކިލް އަހަރެން އެންމެ ފަހަރަކު ބުނެލުމާއި އެކު އެއްބަސްވީތީއެވެ. އަނެއްކާ އޭނާ އިންކާރު ކުރީވެސް އަހަރެން އަމިއްލައަށް އޭނާ ކައިރީ އެދޭ ތޯ ހެއްޔެވެ.

‎ގެއާއި ހަމައަށް ދެވެންދެން ލާނެއް ހިނިތުންވުމެއް ވެރި ކުރުވައިގެން ޖައިލަމް ޝާޔާ އަދި މާއިޝް އަހަރެންނާއި އަކިލްއާއި ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެން ތިބި އިރު، އަހަރެން ހުންނަން ޖެހުނީ މި ވާ ގޮތެއް ފަހުމް ވެސް ނުވެފައެވެ.

ނުނިމޭ

  Please log in or register to bookmark.
  4k

  18 ޚިޔާލު

  1. ވާއު ވާއު... އަކިލް ހަމަ މަލަކް ދެކެ ލޯބިވަނީ ދޯ އެހެންވީމައެއްނު އަހަރެންގެ މަލަކްއޭ ބުނަން އުޅުނީ އަނެއްކާ މަލަކް ބުނީމަ ހަމަ ކޮންމެ ކަމެއްވެސް އެބަ ކުރޭ... ސޯ ސޭޑް އަކިލް މިހާރު އެހުރީ މަލަކް ނޫނެކޭ ބުނީމަ ދެރަވެފަ ދެން ފަހުން ވާނެ ގޮތަކާ މެދު ވަރަށް ކިއުރިއަސް... މަލަކް އަވަހަށް އަކިލް ދެކެ ލޯބިވާން އުޅޭ ގާރލް.... ވަރަށް ސަޅި މި ޕާރޓް ދެން އޮތް ޕާރޓްއަށް އިންތިޒާރު ކުރަން ފަށައިފިން

   3
   1
  2. ވާއު💕💚💙💖 މި ޕާޓް ވެސް ވަރަށް ރީތި 😊 އަނެއްކާ އަކިލް މަލަކް ދެކެ ލޯބިވީ ކަންނޭނގެ😂😉 ކުރީގެ ބައިތަކަށް ކޮމެންޓް ނުކުރިޔަސް ބަރާބަރަށް ކީން އިނގޭ💜 ދެންއިންބަޔަށް އިންތިޒާރުކުރަން💞💟

  3. ހެއި ސިސީ👋👋
   ވަރަށް ސަޅި މިޕާރޓް ވެސް މާޝާ ﷲ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
   އަޅޭ އެންމެ ފަހުން އަކިލް މަލަކް ކައިރި ރަށްޓެހި ވާން އެހީ ދޯ .❤️❤️❤️😃😃😃😃 އެކަމަކު މަލަކް ނޯ ދޯ ބުނީ 😢😢. އެހެން ވެ ތޯއްޖެ އަކިލް ނއގިމަޑުވެފާ އެހުންނަނީ .🤔🤔♥️ ދެން އޮތް ބާ ކޮންދުވަހަކުން ސިސޫ ވެއިޓިން އިނގޭ❤️❤️❤️
   ލަވްޔޫ ސިސް އެން ސްޓޭސޭފް❤️❤️❤️

   • އަސްލު އަކިލް ނެގި މަޑުވީ މަލަކްގެ މަންމަ އޭނައާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ކަން އިނގުނީމަ...ތެންކިޔު ރިލޫ🥰🥰🥰♥️

  4. ނައިސް އިނގޭ އަފާ.. އަކިލް އެންޑް ލަމޫ ދެމީހުން އެއްކުރަން ވީނުން.. އޭރަށް ވަރަށް ހައްބު ވާނެ☺️😘😘😙🤗😅

  ޚިޔާލު

  Your email address will not be published.

  Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy
  Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy