ފުއާފް - 6

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy

އެނދުމަތީގައި ދެކަކޫ މޭގައި ޖައްސާލައިގެން ކަކުލުގައި އަތްވަށާލައިގެން އިން އަލައިނާގެ ލޮލުން އަދިވެސް ކަރުނަ ނުހިކެއެވެ. ދަންވަރު ބާރަ ޖެހިކަން އެންގުމަށް ކައިރީގައި އޮތް ފޯނަށް އައި ނޯޓިފިކޭޝަން ބަލާލުމަށްފަހު އަލައިނާ ސުޓަޑީ ޓޭބަލް މަތީގައި ތީބާ ގެނެސްފައި ހުރި ބަތްތައްޓަށް ބަލާލިއެވެ. އެބަތްތަށި އެތާ ހުންނަތާ މިހާރު ފަސްގަޑި އިރު ވަނީއެވެ. އެބަތްތަށި ގެނައި ފަހުން އެންމެ ސަމުސަލެއްވެސް އޭގެން ދިރުވައި ނުލައެވެ. ނުވި ތާކަށް އެހިސާބަށް ދާކަށް ވެސް އަލައިނާ ބޭނުމެއްނޫނެވެ. މެންދުރު އިބްރާހީމް ދެއްކި ވާހަކަތަކަށްފަހު އާއިލާގެ އެންމެން މަތިން އޭނަ ފޫހިވީއެވެ.
ކުއްލިއަކަށް ދެލޯ ފުހެލަމުން އަލައިނާ އެނދުން ތެދުވެ ކޮޓަރިން ބޭރަށް ނިކުތެވެ. އޭރު މުޅި ސިޓިންރޫމާއި ކޯރިޑޯ ތެރެވަނީ ހަމަހިމޭންކޮށެވެ. މިގަޑީގައި ހޭލާ އުޅޭނީވެސް ކާކު ހެއްޔެވެ؟ ބާރު ހިނގުމެއްގައި އަލައިނާ ގެއިން ނިކުމެގެން ގޮސް ގޭޓު ހުޅުވާލާ ބޭރަށް ނިކުމެ މިސްރާބު ޖެހީ ފުއްޓަރު ފަރާތަށެވެ. ސާދަ ވިލޭރޭގެ ހަނދުން މުޅި ޖައްވު އަލިކޮއްލާފައި ވާއިރު ރަށުތެރެވެސް ބޮކި ދިއްލަން ނުޖެހޭވަރަށް އައްޔެވެ. އެމަރުފަދަ ހިމޭންކަން ވެރިވެފައިވާ ރަށުގައި އަލައިނާ ފިޔަވައި މަގުތައް މަތިން މީހަކު ނުފެނެއެވެ.
ފުއްޓަރު ފަރާތުގެ މަގަށް އަޅާލުމާއެކު ކަނޑުން އަންނަ ހިތްގައިމު ވައިތައް އަލައިނާ ގައިގައި ބީހެން ފެށިއެވެ. ވަގުތުން އެދިގު އިސްތަށިގަނޑާ ހެދުމުގެ ފަސްބައި ފަރާތް ފަރާތަށް ވަޔާ ޖެހެމުން ދިޔައެވެ. އެހެނަސް އެކަމަކަށް އަލައިނާގެ ސަމާލުކަމެއް ނެތެވެ. ހިނގުން ކުޑަކޮށް ލަސްކޮއްލުމަށްފަހު އަލައިނާ ގޮސް މޫދާ ކައިރީގައި ރާޅު ނުޖަހާ ފަށުގައި ދެކަކޫ މައްޗަށް ނަގައިގެން އިށީނދެލިއެވެ. އެހިތްގައިމު މާހައުލުން ހަމަގައިމުވެސް އޭނަގެ ހިތަށް ހަމަޖެހުން ގެނުވައިފިއެވެ.
ކުއްލިއަކަށް މީހަކު އޭނަޔާ ދިމާއަށް އަންނަހެން ހީވެގެން ވާތް ފަރާތަށް ބަލާލިއިރު މަޑު ހިނގުމެއްގައި ޖީބަށް އަތްޖަހާލައިގެން ޒުވާނަކު އަންނަމުން ދިޔައެވެ. އެޒުވާނާ އިސްޖަހައިގެން ހުރުމުން އެޒުވާނާގެ މޫނެއް އަލައިނާއަކަށް ނުފެނެއެވެ. ހުދު ގަމީހަކާއި ކަޅު ޖިންސެއްގައި ހުރި އެޒުވާނާގެ ފަންފަން ކަޅު އިސްތަށިގަނޑު ހުރީ މައްޗަށް ނުނަގައެވެ. ހާއްސަކޮށް އެހަންގަނޑު އާދައިގެ ދިވެހިންނާ ބަލާފައި ހުދުކަމަށް ދައްކައެވެ.
އަލައިނާ ބަލަ ބަލަ ހުއްޓާ އެޒުވާނާ އައިސް އަލައިނާއާ ހަމަކުރިއެވެ. އިސްއުފުލާލި އެޒުވާނާގެ މޫނު ފެނުމާއެކު ބޭއިޙްތިޔާރުގައި އަލައިނާއަށް ހިނިތުންވެލެވުނެވެ.
" ހެއި ލީން.. ހިހިހި.... އަހަރެން ފުރަތަމަ ހީކުރީ ޖިންނިއެއްކަމަށް. ހުދު ހެދުމެއްގައި މިއޮތް ދަންވަރު ފެނުނީމަ ހީވާނީ އެހެންތާ.. " ފައިޒަން ހީލަމުން އަލައިނާއާ ޖެހިގެން އިށީނެވެ.
" އަހަރެން ޖިންނިއަކަށް ވިނަމަޔޯ؟ " އަލައިނާ ދެލޯ ބޮޑުކޮއްލަމުން އަހާލިއެވެ.
" އަހަރެން ޤަބޫލެއް ނުކުރަން ޖިންނިން ތިހާ ލޯބިކޮށް ހުންނާނެ ކަމަކަށް.. " ފައިޒަން އަލައިނާއަށް އެސްފިޔަ ޖަހާނުލާ ބަލަހައްޓައިގެން އިން އިރު ތުންފަތުގައިވި ހިނިތުންވުން އިތުރަށް ފުންވެގެން ދިޔައެވެ. އަލައިނާ އެއްބުމަ އަރުވާލަމުން ފައިޒަންއަށް ބަލާލިއިރު މޫނުމަތިން ހައިރާންކަން ފެންނަމުން ދިޔައެެވެ.
" ބައި ދަ ވޭ މިހާ ދަންގަޑިޔަކު މިތާ ކީއްކުރަނީ؟ ބިރެއްވެސް ނުގަނޭތަ؟ " ފައިޒަން މައުލޫ ބަދަލުކޮއްލީ ޖިންނީންގެ ވާހަކަ އެހާ ދައްކާ ހިތް ނުވުމުންނެވެ.
" ކީއްވެ ބިރުގަންނަންވީ؟ މިއީ މިހާ ދަންވަރު ބީޗަކަށް އައި ފުރަތަމަ ފަަހަރެއްނޫން. އަހަރެން މިތަނަށް މިއައީ ހަމަ ހިތްހަމަ ޖައްސާލަން. ގޭގައި އިންނަންވީމައި ސަފޮކޭޓްވާތީ.. " ފައިޒަން ޖަހައިގެން ހުރި އެހިތްގައިމު ސެންޓުގެ ވަސް މުޅި އެހިސާބަށް ފެތުރު ވަގުތު އަލައިނާއަށް ފުންނޭވާއެއް އެތެރެއަށް ދަމާ ލެވުނެވެ.
" އެކަމް އަހަރެން ގާތުގައި ބުނި ދޮންބެ ރުޅިއަންނާނޭ... ކިހިނެތްވީ ސަފޮކޭޓްވަނީ؟ އިސް އެވްރީ ތިންގް އޯކޭ؟ މިއަދު މެންދުރުގެ ފަހުން އަހަރެން ލީންއެއް ނުދެކެން.. " ފައިޒަން އަލައިނާގެ ހޭވިފައިވާ އިސްތަށިގަނޑު ރީތިކޮއްލިއެވެ.
" ޔެއަރ އައިމް ފައިން... ފައި މިތާ ކީއްތިކުރަނީ..؟ " ފައިޒަންގެ އަމަލުން އަލައިނާ ސިހިފައި އޭނަގެ އަމިއްލަ އިސްތަށިގަނޑުގައި ހިފަހައްޓާލުމުން ފައިޒަން އޭނަގެ އަތް ދުރުކޮއްލިއެވެ.
" އަހަރެންދޯ؟ " މަޑުމަޑުން ބިންމަތީގައި ހުރި ވެލިތަކާ ފައިޒަން ކުޅެމުން ދިޔައެވެ. " އަހަރެން ވެސް ބުނާނީ ލީންގެ ޖަވާބު. ގޭގައި އިނީމަ ސަފޮކޭޓްވާތި. ހާއްސަކޮށް ރޭގަނޑު... "
"ޕެމެލީ ޕުރޮބްލަމްސް؟ " އަލައިނާ މަޑުމަޑުން އަހާލިއެވެ. ފައިޒަން ހިތުގައި އޮތް ވާހަކަ އަލައިނާ ބުނުމުން ސިހިފައި އަލައިނާއަށް އޭނަ ބަލާލިއެވެ. އަދި އާނއެކޭ ބުނުމުގެ ެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެ ގޮތުން ބޯޖަހާލިއެވެ.
" އަހަރެން މި ނަހަލާލަށް ލިބުނު ކުއްޖެއް. " ފައިޒަން ދުރުބަލާލި އިރު ދެލޮލުގައިވަނީ ކަރުނަތައް ގިނަވެފައެވެ. އަލައިނާ ސިހިފައި ފައިޒަންއަށް ބަލާލީ އޭނަވެސް އެއީ ނަހަލާލަށް ލިބުނު ކުއްޖަކަށްވުމުން ދެމިހުން އެއްގޮތްވުމުންނެވެ. އިބްރާހީމްއާ އަޙްމަދު ކިތަންމެ ވަރަކަށް ސިއްރު ކުރިޔަސް އަސްރާގެ މަރަށްފަހު އެވާހަކަ ރަށުތެރޭގައި ދެކެވި އޭނައަށް އެވާހަކަ އަޑު އިވުނީއެވެ. އެހެންނޫނަސް ދުވަހަކުވެސް އަލައިނާގެ ބައްޕަކަމަށް ރަޖިސްޓްރީވެފައި އިންނަ އަޙްސަން އޭނަގެ ގާތަކަށް ނާދެއެވެ. އެއީ ވެސް އެވާހަކަ އޭނައަށް ޤަބޫލުކުރެވެން މެދުވެރިވި އަނެއް ސަބަބެވެ. އަނެއްކޮޅުން އަސްރާގެ ފަރާތުން ކުޑައިރު ލިބުނު އަނިޔާތައް އެއީ ތިންވަނަ ސަބަބެވެ.
" އަހަރެންވެސް... " މަޑުމަޑުން އެހެން އަލައިނާއަށް ބުނެވުނު ވަގުތު އެހިސާބުން އަލައިނާ މޫނުމައްޗަށް އަނދިރިވާ ގޮތްވިއެވެ. ވަގުތުން ބޮލަށް ތަދުވާންފެށީ އަސްރާގެ ހަނދާންތައް ސިކުނޑީގައި އެނބުރެމުން ދިއުމުންނެވެ.
" އިޓްސް އޯކޭ ލީން... " ފައިޒަން ވަގުތުން އަލައިނާ ގެނެސް މޭގައި ޖައްސާލިއެވެ. އަލައިނާއަށް ރޮވުނީ ދެނެވެ. ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ފައޒަންގެ ހިމާޔަތް ލިބުމުން ހިތުގައިވާ އުދާސްތައް ނުހަނު ފަސޭހަކަމާއެކު ބޭރުވެގެން ދެއެވެ.
" ފައި.. ފައި ކީއްވެތަ އަހަރެންނަށް ކޮންމެ ފަހަރަކު ތި ހެލްޕްވަނީ؟ " ހިތްހަމަޖެހޭވަރުވެ ދުރަށް ޖެހިލަމުން އަލައިނާ އަހާލިއެވެ. ފައިޒަން ބޮލުގައި އަތް ހިންގާލީ ބުނަން އުޅޭ ވާހަކައިގެ އުނދަގޫކަމުންނެވެ.
" އިޓްސް އޯކޭ ފައި. ޔޫ ކޭން ޓެލް މީ... " އަލައިނާއަށް ވާނުވާ ރޭކާނުލާ ހާލު ބުނެލިއެވެ.
" ކޯޒް... ކޯޒް އައި ލަވް ޔޫ ލީން.. " ފައިޒަން އަލައިނާއާ ވީފަރާތަށް އެނބުރިލަމުން އެދެއަތުގައި މަޑުމަޑުން ހިފަހައްޓާލިއެވެ. ސިހިފައި ދެލޯ ބޮޑުވެގެން ދިޔަ އަލައިނާއަށް ފައިޒަންގެ ދެލޮލާ ހަތަރުކަޅި ހަމަވެގެން ދިޔައެވެ. އެހިސާބުން ހިތް ހީވީ ޖަހަމުން ދިޔަ ބާރު ވިންދުތަކުން ހަށިގަނޑު ފަޅާލާފައި ނިކުންނަން އުޅުނު ހެންނެވެ.
" އެނގޭ އަހަރެން މީ... " ފައިޒަންގެ ވާހަކަތަކަށް ހުއްޓުމެއް ގެނުވީ އަލައިނާ ކުރި އަމަލަކުންނެވެ.
" އައި ލަވް ޔޫ ޓޫ ފައި.. " އަލައިނާ ފައިޒަންއާ ދުރަށް ޖެހިލިއެވެ. މަޑުމަޑުން އިސްއުފުލާލާ ފައިޒަންގެ ހައިރާންވެފައިވާ ދެލޮލަށް ބަލާލި ވަގުތު ފައިޒަން އަލައިނާއާ ގާތްވެލިއެވެ. އަލައިނާ ލަދުގަނެގެން ހީގަނެފައި ތެދުވެ ފައިޒަންއާ ދުރަށް ދުއްވައިގަތެވެ. ހެދުމުގެ ފަސްބައި ކޮށިކޮއްގެން ފައިޒަންއާ ދުރަށް ދުވަމުން ދިޔައިރު މިވަރަކަށް ހީ ހެދި ހަނދާނެއް އަލައިނާގެ ގާތަކަށް ނައެވެ.
އަލައިނާގެ ފަސްފަހަތުން އޭނަ އަތުލުމަށް ދުއްވައިގަތް ފައިޒަންގެ މޫނުމައްޗަށް ވެރިވެފައިވާ ހިނިތުންވުން ކުއްލިއަކަށް ފަނޑުވެގެން ދިޔައީ ދުރުން ގަސްތަކުގެ ތެރެއިން ފެނުނު ރަތް އަލި ގުޅައެއް ފެނިފައެވެ. އަލައިނާ ދުވަމުން ދިޔަ ވަރަކަށް އެއަލި ގުޅައާ އަލައިނާއަށް ކައިރިވެވެމުން ދިއުމުން ފައިޒަންގެ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ބާރު ކޮއްލިއެވެ. އަދި ދުވެ ގޮސް އަލައިނާގެ ގައިގައި ބައްދާލާ އޭނަގެ ދެއަތުގެ ހިމާޔަތް ދިން އިރު އެމޫނުމަތީގައިވަނީ އިންތިހާ ދަރަޖައިގެ ނުރައްކާތެރިކަމާ ރުޅިވެރިކަމެވެ. ފައިޒަން އޭނަގެ ދެލޯ ފެހިކުލައިން ދިއްލުނު ވަގުތު އެރަތް އަލިގުޅަ ދިޔައީ ދުރަށް ވިއްސައިގެންނެވެ. އަދި މަޑުމަޑުން ތުން ތަޅުވާލި ވަގުތު އޭނައާއި އަލައިނާގެ ވަށައިގެން ފެހިކުލައިގެ ހިޔާމަތުގެ ވަށްބުރެއް އެޅިގެންދިޔައެވެ. ފައިޒަންގެ މޫނަށް ފުރަގަސްދީގެން ފައިޒަންގެ ކޮނޑުގައި ދަތްދޮޅި ޖައްސައިގެން ހުރި އަލައިނާއަށް އޮތީ ނިދިފައެވެ. ވެދިޔަ ހުރިހާ މަންޒަރެއް އޭނަގެ ލޮލަށް ކަޝްފުވީ ކުއްލިއަކަށް ގަދަޔަށް ނިދިއައުމުންނެވެ.
ނުނިމޭ

  Please log in or register to bookmark.
  4k

  5 ޚިޔާލު

  1. ފައިޒަންއަކީ ހަމަ އިއްތަފޫ ކައިގެން އަރާ އިން ޒަންޖަބީލުކަން މިހާރު ވަރަށް ޔަގީން!!

   4
   0
  2. ދިސްއިޒް މައި ފެވަރިޓް ވ ރީތި ކޮންއިރަކުން ނެސްޓް ފާޓް

   2
   1
  3. ދިސްއިޒް މައި ފެވަރަޓް އައި ރިއަލީ ލައިކް ދިސް 😆

   2
   1

  ޚިޔާލު

  Your email address will not be published. Required fields are marked *