kralbetbetturkeyikimislibahis1xbetm.infohipas.infohttps://www.wiibet.com/restbetcdn.com

އިތުބާރު ގެއްލުވާ ނުލާ - 4

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy

‎އުފާކޮށް ހިތްހަމަޖެހިގެން ހުރެ އަހަރެންނަށް ފުރިހަމައަށް މި ހިނިތުންވެވެނީ، އެމީހެއްދެކެ އަހަރެން އެންމެ ފޫހިވާ އަދި ނަފްރަތުކުރާ މީހާ އާއި އެކީ ކަންވެސް އަހަރެންގެ ހަނދާނުން ކައްސާލިއެވެ.

‎އެދުވަހު އަހަރެންނަށް ފެނުނީ އަންހެން ކުދިން ކުޅޭ އެއްޗެހީގެ އުސޫލުން ގެންގުޅޭ އަހްމަދް އަކިލް އާހިމްއެއް ނޫނެވެ. އަހަރެންނަށް ފެނުނީ އަހަރެންގެ ސަމާސާ ތަކުގައި ބައިވެރިވާ، އަހަރެންގެ އުފާވެރިކަމުގައި ޝާމިލުވާ، އަހަރެން ހެއްވައިލަދޭން އިނގޭ މީހެކެވެ. އަހަރެންގެ ކިބައިގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ސިފަތައް ފަދަ ސިފަތަކުގެ ސަބަބުން އަހަރެން ކުޑަ ކޮށްނުލައި، އެ ސިފަތައް އެމީހެއް ހެއްވާލަދޭ ފަދަ މީހެކެވެ. އަހަރެން ކުރާ ކުދި ކުދި ކަންތަކާ ރުޅި އައުމުގެ ބަދަލުގައި އަހަރެންގެއެ ޢަމަލުގައި ބައިވެރިވާ ބައިވެރިއެކެވެ.

*************

‎އިރު އޮއްސޭން ކައިރި ވުމާއިއެކު ގެއަށް ދާން އަހަރެމެން މިސްރާބުޖެހި އިރު، އަކިލް އަހަރެމެންނާއި އެކީ ހިނގާލަން އައުމުން މޫނު ކުނިކޮށްގެން ހުރި އަހަރެން ދިއައީ ހިނިތުންވެ ހުރެ އެންމެނާއި ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އަކިލްއާއި ވެސްމެއެވެ. އަހަރެންގެ މޫނުމަތިން ނުރުހުމުގެ އެއްވެސް އަސަރެއް ފައުޅުވާން ނެތް އިރު، އަކިލް ދެކެ އަހަރެން އަރާ ރުޅި އެވަގުތު ދިއައީ ކޮންތާކަށް ބާއެވެ.

‎އަހަރެމެން ގެއަށް ލުމަށްފަހު އަކިލް މިސްކިތައް ދިއުމުން، ގައިދޮވެ ލައިގެން ނަމާދުކޮށް ލުމަށް އަހަރެން އަވަސްވެގަތީމެވެ. ނަމަވެސް ދެން ދިމާވީ އަހަރެން އެންމެ ފޫހިވާ ކަންތަކެވެ. މަސްއަރުގެ ކަންތައް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް ކަމެއް ކުރާހިތް ނުވެ، އެއްޗެއް ކާ ހިތް ނުވެފައި އަހަރެންނަށް އޮވެވޭނީއެވެ. ވީވެސް އެހެންނެވެ. ރޭގަނަޑުގެ ކެއުމަށް ގޭ އެންމެން ރެސްޓޯރެންޓަށް ދިއައިރަކު ވެސް އަހަރެން ނުދަމެވެ. މާބޮޑަށް ބަނޑުގައި ރިއްސަމުނ ދިއުމާއިއެކީ ތާކަށް ދާން އަހަރެން ބޭނުން ނުވީއެވެ.

‎އަހަރެންނަށް ނުދެވުމުން ދެރަވެ ހުރެ ޝާޔާ ދިޔަ ނަމަވެސް، އަވަސް އަވަހަށް ކާލައިގެން އޭނާ ވެސް އައިއްސިއެވެ. އެރޭ އަކިލްގެ ބައްޕަގެ ގެސްޓް ހައުސް ބަލަން ދާން ރާވާފައި އޮތް ރޭވުން ވެސް މާދަން ރެޔަށް ބަދަލުކުރީއެވެ.

‎އައު ދުވަހަކަށް އިރުއެރި އިރު، އަހަރެންގެ ބަނޑުގެ ރިހުން ގޮސްފައިވީ ނަމަވެސް، އަހަރެން ހުރީ ރޯގާ އަޅާފައެވެ. ކުޑަކޮށް ރޯގާ ޖެހިލާއިރަށް އަހަރެން މީ ހުން އަންނަ މީހެއް ކަމުން، ހުން އައިސް ބޮލުގައި ވެސް ރިއްސަމުން ދިއައެވެ.

‎މަންމަ ބޭސް ގަނެގެން އައިސް ޖޫސްތައްޓަކާއި އެކު ދީފައި ދިއުމުން އަރާމުކޮށްލުމަށް އަހަރެން އޮށޯވެލީމެވެ. މެންދުރުވަންދެން ފިލްމު ބަލަން އަހަރެންނާއި ޝާޔާ ތިބި އިރު، އަހަރެންނަށް އިރު އިރުކޮޅާ ކޮޓަރީގެ ދޮރާއި ދިމާލަށް ބަލައިލެވެއެވެ. ކުރެވެނީ ކާކުގެ އިންތިޒާރެއް ކަމެއް ވެސް އަހަރެންނަކަށް ނޭނގެއެވެ. އިނގެނީ ކޮންމެވެސް މީހެއް އަހަރެންގެ ހާލު ބަލައިލަން އައުމަށް އަހަރެންގެ ހިތް އެދެމުން ދިޔަ ކަމެވެ.

‎މެންދުރު އަނބުރައި ދޭއް ޖެހަން ކައިރިވެފައި ވަނިކޮށް ކޮޓަރީގެ ދޮރުގައި މީހަކު ޓަކިދިން އިރު، އަހަރެން އޮތީ ސޯފާ މަތީގައި ބަންޑުން އޮށޯވެލައިގެން ޓީވީ ބަލާށެވެ. އެނދުމަތީގައި އިށީންދެއިން ޝާޔާ ގޮސް ދޮރު ހުޅުވާލި އިރުވެސް އަހަރެންގެ ނަޒަރު ސީދާ ވެފައި ވަނީ ޓީވީއަށެވެ.

‎ޝާޔާ ގޮވައިލުމާއިއެކު ތެދުވެ އިށީނދެލަމުން ދޮރާއި ދިމާލަށް ބަލައިލި އަހަރެންނަށް ހިނިތުންވެލެވުނީ ބޭއިޙްތިޔާރުގައެވެ. އަޅިކުލައިގެ ގަމީހަކާއި މުށި ކުލައިގެ ސޯޓެއްގައި ހުރީ ދެވަނަ އެހެން މީހެއް ނޫނެވެ. އަކިލް އެވެ. އިއްޔެ އިރު އޮއްސުނު އިރު، މިސްކިތައް ނައްޓާލި މީހާ ދައްކާލީ އެ އަދިކިރިޔާއެވެ.

‎"މިހާރު ރަނގަޅުތަ؟" ހިނިތުންވެލަމުން އަކިލް އަހައިލީ އެތެރެއަށް ވަނުމެން ނެތިއެވެ. އޭނާގެ އަޑުގައި ވީ އޯގާތެރިކަން އަހަރެންނަށް އިޙުސާސް ކުރެވުނެވެ. ބޯޖަހައިލުން ފިޔަވައި އިތުރު ޖަވާބެއް އަހަރެން އޭނާއަށް ނުދިނީ ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގުމުންނެވެ. މިވީހައި ތަނަށް އޭނާއާއި ރީތިކޮށް ވާހަކަ ދައްކައިފައި ނުވުމުން ބުނާނެ އެއްޗެއް ވެސް ނޭނގުނީއެވެ.

‎ހިނިތުންވުމެއް ހަދިޔާ ކުރުމަށްފަހު އަކިލް އަނބުރައިދިއުމުން ޝާޔާ އައިސް އަހަރެންގެ ކައިރީގައި އިށީނދެ ފާޑަކަށް ބަލަން ފެށިއެވެ. "ކިހިނެއްވީ މިހާރު؟" ބަހެއް ނުކިޔައި ޝާޔާ އިންނަން ފެށުމުން އަހަރެން އަހައިލީމެވެ. "ނުވޭ ކަމެއް! އަވަހަށް މިރޭ ތައްޔާރުވާތި ގެސްޓް ހައުސްއަށް ދާން...އޭރުން ދޯ ކެއުން ގަނޑެއް އަތުޖެހޭނީ ވެސް" އަބަދު ކާހިތުން ހުންނަ ޝާޔާގެ މަޤުސަދަކީ ދާ ކޮންމެ ތާކުންމީރު ކެއުންގަނޑެއް ދަމައިގަތުމެވެ. އަހަރެންނަށް ހެވުނުއިރު ކަޅި އަޅައިލައިގެން ޝާޔާ އިނެވެ.

‎ހަވީރުވުމާއިއެކު އަހަރެން ރީތިވެލީ މަންމަގެ އެދުމަށް ހިނގައިލާން ދިއުމަށެވެ. ހުން މަޑުވެފައި ހުއްޓަސް ރޯގާ ޖެހިފައި ހުރުމާއިއެކު އެދުވަހު ހަތަރު ދަމު އަހަރެން ހުރީ ނުކައެވެ. ރީތިވެގެން ނިކުތުމާއިއެކު ވަޒްލިފާ ދައްތަ ކައިފިން ތޯ އަހައިފއެވެ. ދޭނެ ޖަވާބެއް ނޭނގިފައި އަހަރެން ހުރީއެވެ.

"ޔަޤީނޭ މި މަންޖެ މިއަދު ހަތަރުދަމު ނުކައިކަން މިހިރީ....ހިނގާބަލަ މިފަހަރު ކާން ދޭނަން ރަނގަޅަށް" އަހަރެންގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ވަޒްލިފާ ދައްތަ ހިނގައިގަތީ އެގެޔާ ދާދި ކައިރީގައި ހުންނަ ރެސްޓޯރެންޓާއި ދިމާލަށެވެ. އަހަރެންނަށް ކާން ދެންޏާ އެމީހުން ވެސް ބޭނުމޭ ކިޔައި ޝާޔާ މެންގޭ އެންމެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް އަހަރެމެންގެ ފުލުން އައި އިރު، އަހަރެންގެ ސަބަބުން ވަޒްލިފާ ދައްތަ ޖެހުނީ އެ އެންމެނަށް ސައިދޭށެވެ.

‎ސައިބޮއެގެން ޝާޔާއާއި އެކު އަހަރެން ބަނދަރަށް ގޮސްލީމެވެ. ހަވީރުގެ ފިނި ވައިރޯޅިތައް ޖެހެމުން ދިއަޔައިރު، ހެލިފެލިވެ އުޅޭ މީހުންވެސް ގިނައެވެ. އަހަރެމެން ދެމީހުން ހިނގަމުންދިޔައިރު ދެމީހުންގެ ނަޒަރު ވެސް ހުއްޓިފައިވަނީ އަތުގައި އޮތް ފޯނަށެވެ. ފޯނަށް ގެއްލިފައި ތިއްބައި ކުރިމައްޗަށް މަޑުކޮށްލި ސައިކަލުގެ ބަރުގޮނު އަހަރެމެން ސިއްސުވާލިއެވެ.

‎ފޯނު އަތުން ނުދޫވީ ކިރިޔާ ކަމުން ސައިކަލު ދުއްވަން އިން މީހާއާއި ދިމާލަށް އަހަރެން ބަލައިލީ ނުރުހިފަ ހުރެއެވެ. އޭރު އަހަރެންނާއި ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހިނިތުންވެލައިގެން އަކިލް އިނެވެ. "ބަލި ކުދިންނަށް ރައިޑެއް ދޭންވެގެން މިއައީ...ނާރާ ނަންތަ؟" އަހަރެންގެ ގާތުގައި އޭނާ އަހާލިއެވެ. ވަގުތުން ލައިސެންސު ކޮބައިހޭ އަހަރެން އަހާލީ އަކިލް އަށް އަދި ފުރުނީ އެންމެ 16 އަހަރު ކަމުން ލައިސެންސު ނޯންނާނެ ކަން އިނގޭތީއެވެ.

‎"ތިހާ ރީތިކުދިން ފަހަތައް އަރުވައިގެން ދާއިރު ލައިސެންސު އެއީ ކީއްކުރާ އެއްޗެއް! ދެން އަވަހަށް އަރާބަލަ މަލަކް" ދެވަނަ ފަހަރަށް ސައިކަލަށް އެރުމަށް އަކިލް ބުނުމާއިއެކު އަހަރެން ބަލައިލީ ކައިރީގައި ހުރި ޝާޔާއާއި ދިމާލަށެވެ. "މަށާ ދިމާލަށް ނުބަލަ އަރާބަލަ....މަލަކް ނިމުނީމައޭ މަށަށް އެރޭނީ" ޝާޔާ ބުނެލިއެވެ. އަދިވެސް ނާރަން ގަދަހަދައިފައި އަހަރެން ހުރީމެވެ. ސިކުނޑިއަށް މޮޅު ބަހަނާއެއް އައީ އެވަގުތުގައެވެ.

‎"ހައިފާ ރުޅި އައިސްދާނެ އެއްނު މަލަކް އަކިލް ގެ ސައިކަލު ފަހަތައް އެރިކަން އިނގިއްޖިއްޔާ" އަހަރެން އެންމެ ފަހު ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރީމެވެ. ހައިފާއަކީ އަކިލް ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ކުއްޖާއެވެ. ހައިފާ ވެސް ކިޔަވަނީ އަހަރެން ކިޔަވާ ސުކޫލުގެ ގުރޭޑް އަށެއްގައި ކަމުން އޭނާއާއި އަހަރެން ވެސް ކުޑަކޮށް އެކުވެރިވާނެއެވެ.

‎"އެކަންތައް ނިމިއްޖެތާ ކޮން ޒަމާނެއް! މިހާރު ނެތް ރުޅި އަންނާކަށް މީހެއް ވެސް، ދެން މަލަކް އަރާބަލަ" އަކިލް ދެން ބުނެލި ޖުމުލައާއި އެކު އަހަރެންނަށް ލިބުނީ ހައިރާން ކަމެކެވެ. ހަމަ އަސްލުގައިވެސް ހައިފާއާއި އަކިލް ރުޅިވީ ހެއްޔެވެ. އަހަރެންނަށް އިނގިފައިވާ ގޮތުގައި ހައިފާއަކީ އަކިލްއަށް މަރުދޭ ކުއްޖެކެވެ. އަކިލް ކޮންމެ ގޮތެއް ހެދިޔަސް ދަތްޕިލަ ސޭލް އަޅުވައި ވަރިހަމަ ވެގެން އޭނާ ހުރެދާނެއެވެ. އެހެންވީރުން އެފަދަ ކުއްޖަކު އަކިލް ދޫކޮށްލައިފާނެކަމަށް އަހަރެން ޤަބޫލު ކުރާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ.

‎އަކިލްގެ ބަހަށް އިތުބާރު ނުކުރެވުނު ނަމަވެސް ސައިކަލުގެ ފަހަތައް އަހަރެން އެރީމެވެ. އަކިލް ސައިކަލު ދުއްވައިލުމާއިއެކު އަހަރެންގެ ނޭފަތުގައި ޖެހުނީ އަކިލް ޖަހައިގެން ހުރި ބޮސް ސެންޓުގެ ވަހެވެ. "ގޯޑް، ކޮން އަތަރެއް އުނގުޅައިގެން ތިއުޅެނީ؟" ދުވި އަތަރު ކަހަލަ ވަހުގެ ސަބަބުން އަހަރެން އަހައިލީމެވެ. "އަތަރޭ؟ ކިހިނެއްވީ ނުބައި ވަހެއްތަ ދުވަނީ؟" އަވަސް އަވަހަށް އަކިލް އަހައިިލި އިރު، އޭނާ ދިއައީ ގެމަނަފުށީގެ މަގުތަކުގައި ސައިކަލު ދުއްވަމުންނެވެ.

‎"އާން އެކޭ ހަމަ ސީދާ ކުނި އަތަރު ވަސް ދުވަނީ...ދެން ތި ސެންޓު ޖަހައިގެން ހުރެ ނުބުނައްޗޭ ސައިކަލު ފަހަތައް އަރާށޭ" އަކިލް އިތުރަށް ކަޑަކޮށްލުމުގެ ގޮތުން އަހަރެން ބުނީމެވެ. "ސުއްބޫ...މީ އިނގޭތަ ކިހާ އަގުބޮޑު ސެންޓެއްކަން...އެކަމް އޯކޭ ދެން މަލަކް ބުނީތީ ނުޖަހާނަން" އަކިލްގެ އަޑުގައިވީ މޮޅިވެރިކަމުގެ ސަބަބުން އަހަރެންނަށް ހެވުނެވެ.

‎"ބަލަ މަލަކް ނުބުނަމޭ ތި ނުޖަހާށެކޭ، މަލަކްއަށް ހެޔޮ އަކިލް ކޮންމެ ސެންޓެއް ޖަހައިގެން އުޅުނަސް އެކަމް މިބުނީތި އަތަރު އުނގުޅައިގެން ހުރެ ސައިކު ދުއްވަން ދާން ނުބުނާށޭ" ހެމުން ހެމުން އަހަރެން ބުނީމެވެ. ރައްދުގައި ބޯޖަހައިލުމަށްފަހު ސައިކަލު ދުއްވުމަށް އަކިލް ސަމާލުކަން ދިނެވެ.

‎އިރުކޮޅަކު ދުއްވައިލުމަށްފހު އެނބުރި ބަނދަރަށް ދެވުމާއިއެކު އަހަރެން އަވަހަށް ސައިކަލުން ފޭބީމެވެ. ޝާޔާ ސައިކަލު ދުއްވަން ދިއުމާއިއެކު، މަންމަ މެނާއިއެކު އަހަރެން ގެއަށް ދިއައީމެވެ.

‎އިޝާ ނަމާދުން ފޭބުމާއިއެކު ގެސްޓް ހައުސް އަށް ދާން ތައްޔާރުވާން ޝާޔާ ކިޔަންފަށައިފިއެވެ. އޭނާ ދާހިތްވެފައި ހުރެލެއް ބޮޑުކަމުން އަހަރެން ތައްޔާރުވެ ނުނިމެނީސް އޭނާ ނިކުމެ ހުރީ ދޮރު ކައިރީގައެވެ.

‎އަހަރެން ތައްޔާރުވެގެން ނިކުމެ މަންމަ ގާތުގައި ބުނެލުމަށްފަހު ޝާޔާއާއި އެކު ދިއައީމެވެ. ކުޑަ ނަމަވެސް ރީތިކޮށް ފަރުމާކޮށް ހަދައިފައި ހުރިތަނެކެވެ. ރިސެޕްޝަން ޑެސްކުގެ ކައިރީ ހުރި ސޯފާތަކުން ސޯފާއެއްގައި އަހަރެންނާއި ޝާޔާ ޖައްސައިލީމެވެ.

‎ހުދުކުލަ ހުރިހާ ފާރުތަކެއްގައި ލެވިފައި ހުރިއިރު، ފާރުތަކުގައި އަޅުވައިލެވިފައިވަނީ ރީތި ކުރެހުންތަކެވެ. އަހަރެމެން އެހެން ތިއްބައި އަތައް ތަށިތައް ލައިގެން ގެސްޓުންނަށް ކާން ހެދުމަށް އަކިލްއާއި އޭނާގެ ދެތިން އެކުވެރިން އުޅުނެވެ. އިރުކޮޅެއްނުވެ އަކިލް އައިސް އަހަރެމެން އިށީންދެގެން ތިބި ސޯފާގެ ކުރިމަތީގައި ހުރި މޭޒުގައި ސްޕެގެޓީއިން ބަރާވެފައި ހުރި ދެ ތަށި ބެހެއްޓިއެވެ.

‎"ތީ އަހަރުންނަށްތަ؟" އަވަހަށް ޝާޔާ އަހާލިއިރު ބޯޖަހައިލުމަށްފަހު ހުސްކުރަން ވާނެކަމުގައި އަކިލް ބުނެލިއެވެ. އަހަރެން ކާހިތެއް ނެތޭ ބުނުމާއިއެކު އަކިލްގެ މޫނުމަތިން މާޔޫސީގެ ކުލަވަރު ފެނިލިއިރު، އެންމެ ފަހުން ޝާޔާ އާދޭސް ކުރަން ފެށުމުން ކުޑަ އެތިކޮޅެއް ކާލަން އަހަރެން އިށީންނީމެވެ. ތުންދަމައިގެން އިނދެވިޔަސް ސްޕެގެޓީތަށިން ދެތިން ސުވާ އަހަރެން ކެއީމެވެ.

‎އަހަރެންގެ އުޅުމަށާއި މޫޑަށް އަންނަމުން ދިޔަ ބަދަލުތަކަށް ފަރުވާތެރިވެ ސޯފާގައި އިށީންދެގެން އިން އަކިލް އަހަރެން ކާން އިންދައި ތަސްވީރެއް ނެގިކަން އަހަރެންނަށް ރޭކާވެސް ނުލައެވެ. ކުޑަ އެތިކޮޅެއް ކެއުމަށްފަހު ދެން ނުކެވޭނެކަމުގައި އަހަރެން ބުނުމާއިއެކު، ދެން އަކިލް ގެނެސްދިނީ ފޮނި ކާއެއްޗެކެވެ.

‎ތިނެސްކަނަށް އޮތް އެ ޗީޒްކޭކް ފޮތި އަހަރެންނަށް ހުސްކޮށްލެވުނީ، އަހަރެންނަކީ ފޮނި ކާ އެއްޗިއްސަށް އަބަދުވެސް ލޯބިކުރާ މީހެއް ކަމުންނެވެ. އަހަރެންނާއި ޝާޔާ ކައިގެން ތެދުވުމާއި އެކު އަކިލް ދިމާކުރީ އަހަރެންނަށް ނުކެވި ހުރި ސްޕެގެޓީ ކޮޅު ކެއުމަށެވެ.

‎އަހަރެން ކެއި އޫ ނަގައި އޭނާ ކާން ތައްޔާރުވެލުމާއި އެކު އަހަރެން ގޮސް އޭނާ ހުއްޓުވީމެވެ. "މަަލަކް ކެއި އުލުން އަކިލް ނުކާތި! ތި ދޮވެގެން ނޫނީ އެހެން އުލަކުން ކައި!" އަހަރެން ބުނެލުމާއިއެކު ވަގުތުން އަކިލް އަހަރެންނާއި ދިމާލަށް ބަލައިލަމުން އެއްބުމަ އަރުވާލިއެވެ. އަހަރެން އެއްޗެކޭ ނުބުނެ ހުންނަން ފެށުމުން އޭނާ އިންތަނުން ތެދުވެ، ގެސްޓް ހައުސްގެ ބަދިގެއަށް ގޮސް، އައު އުލެއް ހިފައިގެން އައިސް އޭގެން ކާންފެށުމާއި އެކީ އަހަރެން ހައިރާންވެސް ވިއެވެ. އަހަރެންބުނި ގޮތަށް އޭނާ ކަންތައް ކުރީތީއެވެ.

‎"ކޮންމެ އުލަކުން ކެޔަސް، މަލަކްއަށް އިނގޭތަ ބާކީ ކެއުމަކީ ލޯބި އިތުރުވާ ކަމެއްކަން" އަކިލް ބުނެލުމާއިއެކު އަހަރެން އޭނާއާއިދިމާލަށް ކަޅި އަޅައިލީމެވެ. "ފުރަތަމަ ލޯބި އޮވެގެން ދޯ އެ އުނިވެފަ އިތުރު ވާނީ!" އެހެން ބުނުމަށްފަހުޝާޔާގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ގެސްޓް ހައުސް އިން ބޭރަށް ދިއުމަށް އަހަރެން ހިނގައިގަތީމެވެ.

‎އަހަރެންނާއި ޝާޔާ ބޭރުގައި ތިބޭތާ އިރުކޮޅެއް ނުވަނީސް އަކިލްއާއި އޭނަގެ އެކުވެރިއެއް ކަމަށްވާ ޖައިލަމް ބޭރަށް އައިސް އަހަރެމެންގެ ގާތުގައި ހުއްޓިލިއެވެ. "މާގިނައިން ކެވިއްޖެ ކަލޯ! ހިނގާ ހިނގާލަން ކުޑަކޮށް" ޝާޔާގެ އެދުމަށް ބަނދަރާއި ދިމާލަށް އަހަރެމެން ހަތަރުމީހުން ނިކުތީ ހިނގާލާށެވެ.

‎އޭރުވެސް އަހަރެން ހުރީ ރުޅި މޫނު ހަދައިގެނެވެ. އަކިލްގެ އަމަލުތައް މިރޭ ހުރި ގޮތް އަހަރެންނަށް ކަމުނުދިޔައީއެވެ. އަހަރެން ބުނާހާ ކަމެއް އޭނާ ކުރަން ޖެހޭ ހެއްޔެވެ. އަހަރެންނަށް ހާއްސަކޮށް ކަންތައް ކޮށް އޭނާ އެދެނީ ކީތްވެ ހެއްޔެވެ. އޭނާގެ މި އޯގާތެރިކަމުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ކޮން މަޤުސަދެއް ހެއްޔެވެ.

‎"ޝާއްކޯ! މަށަށް އިނގިއްޖެ މި މަލަކް މިހާ ރުޅި ގަދަ ވެގެން މިއުޅެނީ ކީތްވެކަން" ކުއްލިއަކަށް ކަމެއް ހަނދާންވީ ފަދައިން އަކިލް ބުނެލުމާއިއެކު، ދެލޯ ހަނިކޮށްފައި އަހަރެން އޭނާއާއި ދިމާލަށް ބަލައިލީމެވެ. "ކީއްވެޔޯ؟" ޝާޔާ އަހާލިއެވެ. ދެން އަކިލް ބުނެލި ޖުމުލައާއިއެކު އަހަރެންގެ ދެލޯ ބޮޑުވެގެން ދިއައިރު، ގަތް ލަދާއި އެކު އަހަރެން ދުރު ބަލައިލީމެވެ.

ނުނިމޭ

  Please log in or register to bookmark.
  6k

  18 ޚިޔާލު

   • އަފާގެ އެސްފިޔައަށް ދިމާވި މައްސަލަ އަކާ ގުޅިގެން ލޮގްއިން ނުވެވޭތީ އެވާހަކަ އަޕް ނުކުރެވެނީ....ދެން އިންޝާﷲ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އެވާހަކަ ކިޔުންތެރިންނާ ހަމަޔަށް ގެނެސްދެވޭ ތޯ ބަލާނަން...🙂

    8
    1
  1. ވާއު މި ޕާޓް ވެސް ހަމަ ވަރަށް ވަރަށް ސަޅި އިނގޭ... ވަރަށް މަޖާ ހެހެ.. އަކިލް މަލަކްގެ ބުނާބަސް އަހަނީ އެއީ އަނެއްކާ އެސޮރު އެމަންޖެ ދެކެ ލޯބި ވާތީބާ؟ ނޫނީ ލައިކް ވާތީބާ؟ މަލަކް އެބަ ކުޑަކޮށް އަކިލްއާ ގަޔާވޭ ދޯ؟.. ހެހެ ދެން އޮތް ޕާޓް އަވަހަށް ގެނެސްދެއްޗޭ.. ނިމުން ތަނުން އަކިލް ބުނީ ކީކޭބާ މަލަކް އެވަރަށް ލަދު ގަަންނަން؟ ވަރަށް ކިއުރިއަސް..

   8
   1
  2. ވ.ރީތި.... އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ އެއްވެސް ނެސްޓް އިޔާރ ފެބްރުއަރީގަ ކިޔަން ލިބޭނެ...... އުންމީދު ކުރަން ކިޔާލާނެ ކަމައް.....😁😁😁🤗😝

  3. ހޭ ސިސޫ.. ވ ރީތި މި ޕާރޓް ވެސް.. ސިސް ކޮބާތަ އިންތިހާ ސްޓޯރީ.. ވ އިންތިޒާރު ކުރެވޭ އެ ސްޓޯރީ ނެރޭނެ ދުވަހަކަށް.. ލަވް ޔޫ.. ސްޓޭ ސޭފް 🙂🙂🙂

   5
   1
   • ތެންކިޔޫ ލަމް♥️...އަފާގެ އެސްފިޔައަށް ދިމާވި މައްސަލަ އަކާ ގުޅިގެން ލޮގްއިން ނުވެވޭތީ އެވާހަކަ އަޕް ނުކުރެވެނީ….ދެން އިންޝާﷲ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އެވާހަކަ ކިޔުންތެރިންނާ ހަމަޔަށް ގެނެސްދެވޭ ތޯ ބަލާނަން…🙂

    4
    1
  4. ހެއި ސިސް
   ސިސް ނިޔު ސްޓޯރީއެއް ލިޔާކަން މިއަދު މިއަދު މިއިގުނީ ރިލް ެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެ އަށް ފްރެނޭއެއް ބުނީ މާ އެސްފިޔައިން ނުފެންނަނީ ނެގުނު އަސްލު
   ވަރަށް ސަޅި މިވާހަކަ ވެސް ހަމަ ބެސްޓު
   ދެން އޮތް ބަޔަށް ވެއިޓިން އިނގޭ
   ލަވް ޔޫ ސިސް

  5. ކުރިއެކޭ އެއްފަދައިން މި ޕާރޓް ވެސް ވަރަށް ރީތި.. ވަރަށް އަވހައް ނެކްޓް ޕާރޓް ކިޔާލަން ލިބޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރަން..😀💕

  6. ހޭ ސިސް.. ސިސް ގެ މި ސްޓޯރީ ވެސް ވ ރީތި.. އިންތިހާ ސްޓޯރީ ކޮބާތަ ސިސް.. ލަވް ޔޫ.. ސްޓޭ ސޭފް

   • ތެންކިޔޫ ޝިފް! އެސްފިޔައަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ލޮގްއިން ނުވެވޭތީ އިންތިހާ އަޕް ނުކުރެވެނީ! އިންޝާﷲ ވަރަށް އަވަހަށް ކިޔުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދޭނަން♥️🙂

  ޚިޔާލު

  Your email address will not be published.

  Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy
  Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy