Views: 2224 136

އާދައިގެ މަތިން މިފަހަރުވެސް ޗުއްޓީގައި ރޫންގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ ރޫން ގޮވައިގެން އޭނާގެ ބޮޑުދައިތަ އިޔާޝާ ކައިރި އަށް ހުޅުމާލެ އަށް ދެއެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި އޭނާގެ އެކުވެރިން ކަމަށްވާ ޝީނާ ، ފާއިޒް ، ތަޒީމް އަދި ބޮޑުދައިތަގެ ތިން ކުދިން ކަމަށްވާ އާލިޔާ ، އިފްރާން އަދި އައިލީން ތިބުމުން އެއްވެސް ވަރަކަށް ފޫހިވާކަށް ނުޖެހުނެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އާކަމެއް ތަޖުރިބާ ކޮށްލެވެއެވެ.

ފާއިޒްގެ ޚިޔާލަކަށް ތާއިދުކޮށް ރޫންމެން ފަޅުގެ އަކަށް ވަދެއެވެ. އެފަޅުގޭގައި އެކުދިން ތާށިވެއެވެ. އެފަޅުގެއިން އެކުދިންނަށް ކުރިމަތިވަނީ ހިތަށްވެސް ނާރާފަދަ ބިރުވެރި ކަންތައްތަކަކާއެވެ.

އެކުދިންނަށް އެތަނުން ސަލާމަތްވެވޭނެބާ؟
ނުވަތަ
އެގޭގައި ތާށިވެ އެކުދިން މަރުވާނީބާ؟

 1. Avatar
  moderated

  ނައިސް👍🏻👍🏻👍🏻

 2. Avatar
  moderated

  މަރާލަނީ؟؟؟؟؟ 😮😮😮😮

  5
  1
 3. Avatar
  moderated

  ނުމަރާތި…

 4. Avatar
  moderated

  ވަރަށް ރީތި އިނގޭ🥰😍

 5. Avatar
  moderated

  ކިހިނެއްވާނެބާ؟
  މި ވާހަކަ ވ ކިޔާލާ ހިތް ވެއްޖެ. ފުރުތަމަ ބއގ އނތޒާރުގަ މި އިނީ.

 6. Avatar
  moderated

  👏👏👏

 7. Avatar
  moderated

  👏🏻👏🏻👏🏻

 8. Avatar
  moderated

  ހުމްމްމްމް…….ވަރަށް އިންޓަރެސްޓިންގް!!! ފުރަތަމަ ބަޔަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އިންތިޒާރު ކުރަން!!!

 9. Avatar
  moderated

  Hey 😉 Thi kn rasehge thooba ehkan can I know 🤧 Rah nubunehven naamu aharu buniyas ok vaaneh 🙂 btw…heevany vrh rythi vaanehhin mi vhk 😜

  6
  4
 10. Avatar
  moderated

  ވަރަށް ރީތި ….. އަވަހަށް އަޕް ކުރާތި އެހެން ނޫނީ ފޫހި ވެދާނެ މި ވާހަކަ ކިޔަން

 11. Avatar
  moderated

  ސަލާމާިހްވާނެ🤞🤞🤞🤞🤞🤞

 12. Avatar
  moderated

  ވ. ރީތި…….. ނަމަވެސް ތީ އަހަރެންގެ އެކުވެރި އެއްނު😜😜😜

 13. Avatar
  moderated

  ރީތި⁦✌️⁩⁩

 14. Avatar
  moderated

  ވ.ރީތި…އަދި ވަރަށް ކިޔާ ހިއްވެ……

ޚިޔާލު ފޮނުއްވާ