kralbetbetturkeyikimislibahis1xbetm.infohipas.infohttps://www.wiibet.com/restbetcdn.comSupertotobetSahabetTarafbetMatadorbetTipobet365Deneme BonusuBetvoleMariobethack forumxumabetgiris.com

ސައިރެން - 03

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy

"ހޫނ! ކިހިނެ…" ނޫރީން އެހިސާބަށް ބުނެވުނުތަނާ ހުއްޓުންއެރިއެވެ.

ނޫރީން ހުއްޓުންއެރީ އެމީހުންގެ ހާސްވެފައި ތިބިތަން ފެނުމުންނެއް ނޫނެވެ. ކޮޓަރީގައި ހަރުކޮށްފައިހުރި ފޮޓޯ ފްރޭމްް ފެނިފައެވެ.

"ނޫރީ ކީތްވެ ސިޓިންރޫމަގަ ތި ހުންނަނީ؟" ނިކާން ހިތްހަމަނުޖެހިފައި އެއްސެވެ.

"މަންމާ!" ނޫރީން އެހެން ބުނެލުމަށްފަހު ނިކާންގެ ފަހަތުގައިހުރި ފާރާއި ދިމާއަށް ދާން ފެށިއެވެ.

ނިކާން ހައިރާންކަމާއިއެކު އެދިމާއަށް އެނބުރުނު ގަޑީގައި އޭނާގެ ލޮލުގައި ނޫރީންއަށް ފެނުނު ފޮޓޯ ފްރޭމް އަޅައިގަތެވެ. ނިކާންވެސް އެއާއި ދިމާއަށް ދާން ފެށިއެވެ. ނޫރީންގޮސް ފޮޓޯ ފްރޭމްގެ ކުރިމަތީގައި ހުއްޓިފައި ފޮޓޯ ފްރޭމަ އަތަށް ނެގިއެވެ.

އެ ފޮޓޯގައި އިނީ މާޔާއެވެ. މާޔާ އިނީ ކޮންމެވެސް ތަނެއްގެ ގޮނޑުދޮށުގައި އިށީނދެއެވެ. އޭނާގެ ކައިރީގައި ޕަރީކަހަލަ އަންހެން އެއްޗަކާއި ފިރިހެން އެއްޗެއްއިނެވެ. އަދި މާޔާ ތުއްތު އަންހެން ކުއްޖެއް އުރައިލައިގެންއިން އިރު ފިރިހެން އެއްޗާއި އަންހެން އެތި އިނީ ފިރިހެން ދެކުދިން އުރައިލައިގެންނެވެ. މާޔާ އުރައިލައިގެން އިނީ ނޫރީންއެވެ. ނޫރީންއަށް އެއިރު ގާތްގަނޑަކަށް ވާނީ ތިން މަހެވެ. އަދި ފިރިހެން އެތި އުރައިލައިގެން އިނީ ނިކާންއެވެ. ނިކާންއަށް އެއިރު ވާނީ ގާތްގަނޑަކަށް އެއްއަހަރާއި ބައެވެ. ނަމަވެސް އަންހެން އެތި އުރައިލައިގެން އިނީ ކާކުކަމެއް ނޭނގެއެވެ. އެކުއްޖާއަށް އެއްއަހަރު ވާނޭކަން ޔަޤީނެވެ. ނިކާންވެސް އެ ފޮޓޯގަނޑަށް ބަލައިލުމަށްފަހު ނޫރީންއަށް ބަލައިލިއެވެ.

"މިއީ ހަމަ މަންމަތަ؟" ދެމީހުންނަށް އެއްފަހަރާ އެހުނެވެ.

"މަންމައޭ؟!؟" ކީވާއަށާއި ލިއަމްއަށް ބުނެވުނެވެ. އަދި އެމީހުންގެ ކައިރިއަށްގޮސް އެފޮޓޯގަނޑަށް ބަލައިލިއެވެ.

"އޯއެމްޖީ! ސީރިއެސްލީ؟" އެފޮޓޯގަނޑުގެ 'ސްކޭން' އެއް ލޮލުން ކޮށްލުމަށްފަހު ކީވާ ބުންޏެވެ.

"މިއީ ހަމަ އަސްލުތަ؟" ލިއަމް މާޔާގެ ދެކޮޅުގައިއިން ގޮތް ނޭނގޭ ދެއެއްޗަށް އިޝާރާތްކޮށްލުމަށްފަހު އެއްސެވެ. "އައި ޑީ ކޭ…" ނޫރީން ބުންޏެވެ.

ކުއްލިއަކަށް ނޫރީންގެ ފޯނަށް މާޔާ ގުޅަންފެށިއެވެ. ނޫރީން ފޯނުނަގައި ކަންފަތުގައި ޖަހައިލަމުން ދެންތިބި މީހުންނާއި ދުރަށް ޖެހިލިއެވެ. އަދި ކުޑަކޮށް ވާހަކަ ދައްކައިލުމަށްފަހު ފޯނު ބޭއްވިއެވެ.

"ދޮންބޭ! މަންމަ ބުނީ ދާށޯ މިހާރު." ނޫރީން ބުންޏެވެ.

"ދީބަލަ ތި ފްރޭމް." ނޫރީން އެހެން ބުނެފައިގޮސް ނިކާންގެ އަތުން އެފްރޭމް އަތުލިއެވެ.

"ދެން ހިނގާ ދާން." ނޫރީން ބުންޏެވެ.

"އަޑިނުފެންނަ އެއްޗަކަށް ލައިގެންނުން ދާންވާނީ؟" ލިއަމް ބުންޏެވެ.

"އާނ! ދޮގެއްވެސް ނޫން. މަންމައަށް ފެނިދާނެ." ނިކާން ބުންޏެވެ.

ނޫރީން އެކޮޓަރީގައިހުރި އަލަމާރި ހުޅުވައިލިއެވެ. އެ އަލަމާރި ތެރެއިން ކޮނޑުގައި އަޅުވާ ދަބަހެއް ފެނުނެވެ. އޭގައިހުރި އެއްޗެހި ނުބަލައި ނޫރީން ކޮންމެވެސް ބަޔަކަށް އެފްރޭމް ވައްދައިލިއެވެ. އަދި ކޮނޑުގައި ދަބަސް އަޅުވައިލުމަށްފަހު ދާން ހިނގާށޭ ބުނެ ކޮޓަރިން ނިކުތެވެ. އެހެން ކުދިންވެސް އޭނާގެ ފަހަތުން ނިކުތުމާއިއެކު މައި ދޮރާއި ދިމާއަށްގޮސް އެދޮރު ހުޅުވިއެވެ. އަދި އެދޮރުން ނިކުމެ އެންމެން ނޫރީންގެ ގޭގެ ގޭޓާއި ހިސާބަށް ދިޔައެވެ.

"ހިނގާ މިރޭ މިގޭގަ ނިދަން؟ މީތި ބަލައިލަންށާ އެއްކޮށް." ނިކާން ނޫރީން އަޅުވައިގެންހުރި ދަަބަހަށް އިޝާރާތްކޮށްލަމުން ބުންޏެވެ.

އެންމެން އެއްބަސްވުމުން ކީވާއާއި ލިއަމް ނިދާހެދުން ހިފައިގެން އަންނާނެކަމަށް ބުނެ ދިޔައެވެ. އެދެކުދިން އެތެރެއަށް ހަމަވަތް ތަނާ މާޔާއަށް އެދެކުދިން ފެނުނެވެ.

"ތީ… ތީ ކޮން ދަބަ… ދަބަހެއް؟" މާޔާ ތުރުތުރު އަޅަމުންދިޔަ އަޑަކުން ނޫރީން އަޅުވައިގެންހުރި ދަބަހަށް އިޝާރާތްކޮށްލުމަށްފަހު އެއްސެވެ.

"މިއީ….ކީވް ދިން ދަބަހެއް." ނޫރީންއަށް އެންމެ އަވަހަށް ވިސްނުނު އެތި ބުންޏެވެ.

"އެހެންތަ؟" މާޔާ ހަމަޖެހުމުގެ ނޭވާއެއްލަމުން ބުންޏެވެ.

"މަންމާ! ކީވް އާއި ލިއަމް އަންނާނެ އިނގޭ ސްލީޕްއޯވާއަކަށް." ނިކާން ބުންޏެވެ.

މާޔާ އެންމެ ރަނގަޅޭ ބުނުމުން ނޫރީންއާއި ނިކާން އެމީހުންގެ ކޮޓަރިއާއި ހިސާބަށްގޮސް ނިކާން ބުނުމުން ނޫރީން މަޑުކޮށްލިއެވެ.

"ކީވް ދިން ދަބަހެކޭ؟" ނިކާން އެއްބުމަ މައްޗައް އަރުވައިލަމުން އެއްސެވެ.

"ދެން އެގަޑީގަ އެހެން އެއްޗެއް ނުވިސްނުނޭ." ނޫރީން ޝަކުވާކުރާ ރާގަކަށް ބުންޏެވެ.

ނިކާން ހިނިގަނޑެއް ޖަހައިލަމުން ކޮޓަރިއަށް ވަނުމުން ނޫރީން ނިކާންދިޔަ ދިމާއަށް ދޫނެރެލިއެވެ. އަދި އިތުރަށް ލަސްކުރަން ނުހަދައި ކޮޓަރިއަށްވަދެ ތަޅުލިއެވެ. ނޫރީން އެދުމަތީގައި ދަބަސް ބޭއްވުމަށްފަހު ތުވާލި ހިފައިގެން ފާޚާނާއަށްވަނެވެ. ފެންވަރައިލައިެން ނިކުމެ އެއްޗެހިލައި ނިމުމުން ދަބަސް ކައިރިއަށްގޮސް އެދަބަހަށް ވަރަށް ފުންކޮށް ނަޒަރު ހިނަގައިލިއެވެ. އެދަބަސްވަނީ ނޫކުލައިގައެވެ. އެދަބަހުގައި ތިން ބައި އޮތެވެ. އެތަނުން ފޮޓޯ ފްރޭމް ލެވިފައިވަނީ އެންމެ ކުޑަ ބަަޔަށެވެ. އެދަބަހުގެ އެތެރެ ބަލައިލާ ހިތުން ނޫރީން އެދަބަހުގެ ފުރަތަމަ ބައި ހުޅުވައިލިއެވެ. އެތާގައި ހިތެއްގެ ބައްޓަމަށްއޮތް ރަތްކުލައިގެ މަޑު ކުޑަ ބާލީހެއްއޮތެވެ. ދެވަނަ ބައިގައި އޮތީ ގަނޑެއްގައި ކުރަހައިފައިވާ ކުރެހުމެކެވެ. އެ ކުރެހުމުގައި މާޔާ އާއި ފޮޓޯ ފަރޭމްގައި ފެނުނު ފިރިހެން އެތި ހުރިީ އަތް ގުޅުވައިލައިގެންނެވެ. އެ ކުރެހުމުގެ މަތީގައި 'އައި ވިލް މިސް ޔޫ އެންޑް ލަވް ޔޫ ޓޫ' އޭ ޖަހައިފައިއިނެވެ. ތިން ވަނަ ބައިގައި ނޮކިޔާ ފޯނެއްއޮތެވެ. ނޫރީން ހައިރާންކަމާއިއެކު އެފޯނު ނަގައި ހުޅުވައިލީ އެފޯނުގެ އެތެރޭގައި އޮތް އެއްޗެއް ބަލައިލާ ހިތުން ކެތްމަދުވެގެން ހުރެއެވެ. އެފޯނުގެ އެތެރޭގައި ކުޑަ ނަމަވެސް އަޅައިގަންނަ ކަހަލަ އެއްޗެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް އެފޯނު ހާވަނިކޮށް 'އަންނޯން' ނަންބަރަކުން މެސެޖެއް އައިސްފައިއިނެވެ.

"ނޫރާ! އަހަރެން ނޫރާއަށް ދިން މި އަގު ބޮޑު ޚަޒާނާ ރައްކާތެރި ކޮށްދޭނޭކަމަށް އުންމީދުކުރަމެވެ. އެއީ މުޅި މިކަނޑުގައިވާ އެންމެ އަގުބޮޑު ޚަޒާނާއެވެ. އެއީ ނޫރާއަށް ދީފައިވާ ތިފަށެވެ. ތިފަށުގައި ބާރުތަކެއްވާކަން ހަނދާންކުރާށެވެ. އަހަރެންގެ ފަރާތުން އަހަރެންގެ އެންމެ ގާތް ތި އެކުވެރިޔާ ނޫރާއަށް ސަލާމެވެ." އެމެސެޖުގައި ލިޔެފައިވަނީ އެހެންނެވެ.

ނޫރީން އެމެސެޖު ކިޔައި ނިމުނުއިރު ހުރީ ދެލޯ ބޮޑުވެފައެވެ. އެއީ ކޮން ފަށެއް ހެއްޔެވެ؟ އެ މެސެޖުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ކޮން ބާރެއްގެ ވާހަކަ ހެއްޔެވެ؟ ނޫރާއަކީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ ނޫރާގެ ގޮތް ނޭނގޭ އެ އެކުވެރިޔާއަކީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ އޭގައި ބުނެފައި އެވަނީ ކޮން ކަނޑެެއްގެ ވާހަކަ ހެއްޔެވެ؟ މިފަދަ ކިތަންމެ ސުވާލެއް ނޫރީންގެ ބޮލުގައި ފުނި ޖެހުނެވެ. ނޫރީންއަށް އެގެއިން ލިބުނު ފަށުގެ މަތިން ހަނދާންވުމާއިއެކު ފޯނު ދޫކޮށްލުމަށްފަހު އަވަހަށް ފާޚާނާއަށްވަދެ ދާވަށިގަނޑުގައި އޮތް ޖިންސުގެ ޖީބު ބަަލައިލިތަނާ އެފަށް ފެނުނެވެ. އަދި ލަސްނުކޮށް ކަރުގައި ފަށް އަޅައިލިއެވެ. ފަށް ފެނުމުން ހަމަޖެހުމުގެ ނޭވާއެއް ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ފާޚާނާއިން ވުޟޫކޮށްގެން ނިކުމެ މަޣްރިބް ނަމާދުކޮށްލިއެވެ. ހަމަ ނަމާދުކޮށް ނިމުނު ތަނާ އިޝާ ނަމާދު ބަންގިގޮވިއެވެ. އިޝާ ނަމާދު ބަންގި ގޮވުމުން ލަސްކުރުމެއް ނެތި އިޝާ ނަމާދުކޮށްލުމަށްފަހު ކުޑަކޮށް ރީތިވެލިއެވެ. ރީތިވެ ނިމުނު ތަނާ ކޮންމެވެސް މީހަކު ދޮރުގައި ޓަކި ތަޅަން ފެށިއެވެ. ނޫރީން އަވަހަށް ދަބަހުގައިހުރި ހުރިހާ އެއްޗެއް އަލަމާރިއަށްލައި ފޮރުވުމަށްފަހު ފޮޓޯ ފްރޭމްއާއި ދަބަސް އެނދުމަތީގައި ބާއްވައިފައި ދޮރު ހުޅުވިއެވެ. ދޮރު ހުޅުވައިލި ވަގުތު ނިކާން އަވަހަށް ކޮޓަރިއަށް ދެމިގަނެ ކޮޓަރި ތަޅުލިއެވެ.

"ކީތްވެތި ތަޅުލީ؟" ނިކާން އެހެން ހެދުމުން ހައިރާންކަމާއިއެކު ނޫރީން އެއްސެވެ.

"މީ… އެ ދަބަސް ކޮންމެސް ތާކުން ފެނުނީމަ. އެ ދަބަސް ބަލައިލަން." ނިކާން ބުންޏެވެ.

"ކޮންތާކުން ފެނުނީ؟" ނޫރީން އެކަމާއި ޝައުޤުވެރިވީވަރުން އެނދުގައި އިށީނދެލުމަށްފަހު އެއްސެވެ.

"ކޮންތާކުންތާ! އާހް…." ނިކާން އެހެން ބުނުމަށްފަހު ނިތްކުރީގައި އަތް އަޅައިލަމުން ދެކޮޅަށް ހިނގަން ފެށިއެވެ.

"އާހް… ހަނދާންވެއްޖެ! ކުރިން ދުވަހަކު އަހަރެންގެ ގަމީސް ނުފެނިގެން މަންމަގެ ކޮޓަރިއަށް ވަތްއިރު ފާރުގަ ހަރުކޮށްފަ އިން ފޮޓޯ ފްރޭމެއްގަ އިނީ މަންމައާއި އެއްކަލަ އަންހެން އެތި އަތް ގުޅުވައިލައިގެން. އެއަންހެން އެތީގެ އަތުގައި އެދަބަސް އޮތީ. ދެން އެ ފޮޓޯއަށް ބަލަން ހުއްޓާ މަންމަ ފާޚާނާއިން ނިކުތީ. އަހަރެން އެ ފޮޓޯއަށް ބަލަން ހުރިތަން ފެނުނީމަ އެ ފްރޭމް ގެންގޮސް އަލަމާރިއަށްލައި ފޮރުވީ. ދެން ބުނީ އެއީ އެޑިޓްކޮށްފައިން ފޮޓޯއެކޯ…" ނިކާން ވިސްނަން އިނދެފައި ކިޔައިދިނެވެ.

"ދޮންބޭ. ނޫރީއަށް ހީވަނީ މަންމަ އެއްޗެއް އެބަ ސިއްރުކުރޭހެން ނޫރީމެންނަށް." ނޫރީން އެހެން އިނދެފައި ބުންޏެވެ.

"ތިއީ ކޮން ފަށެއް؟" ނިކާން ނޫރީން އަޅައިގެންއިން ފަށަށް އިޝާރާތްކޮށްލަމުން ބުންޏެވެ.

"އެއީ… އިއްޔެ ނޫރީ ގަތް ފަށެއް." ނޫރީން އަވަސް އަވަހަށް ބުނެލިއެވެ.

"ނޫރީ………" ނިކާން ދެލޯ ހަނިކޮށްލަމުން ނޫރީންއަށް ބަލައިލިއެވެ.

އެވަގުތު ދޮރުގައި ކޮންމެވެސް މީހަކު ޓަކި ތަޅަން ފެށިއެވެ. ނިކާންގޮސް ދޮރު ހުޅުވައިލިއިރު ކީވާއާއި ލިއަމް ދޮރު ކުރިމަތީގައި ހުއްޓެވެ. ނިކާން އެންމެން އެތެރެއަށް ވެއްދިއެވެ.

"އަހަރެން ނިދާނީ ނިކީގެ ކޮޓަރީގަ. ދެން ކީވް ނިދާނީ ނޫރީގެ ކޮޓަރީގަ. އޯކޭ ނުން؟" ލިއަމް ބުނެލިއެވެ.

އެންމެން އެކަމަށް އެއްބަސްވުމުން ކާކޮޓަރިން ކައިގެން އައިސް ފޮޓޯ ފްރޭމް ނެގިއެވެ.

"އެ ވެދާނެ ލެޖެންޑެރީ ކްރީޗާރ އަކަށްވެސް." މޫނަށް ވައްތަރެއް ޖައްސައިލަމުން ކީވާ ބުންޏެވެ.

"އެދެ ފެއަރީޒްތަ؟" ހޭޒެން އެއްސެވެ.

"ނޫރީއަކަށް ހިޔެއް ނުވޭ އެއީ ދެ ފެއަރީސް ހެނެއް." ނޫރީން އެދެއެއްޗަށް ވަރަށް ފުންކޮށް ލޯ ހިންގައިލަމުން ބުންޏެވެ.

"ކީތްވެ އެހާ ޔަޤީންކަމާއިއެކު ތިބުނީ؟" ނިކާން ނޫރީންއަށް ބަލައިލުމަށްފަހު ބުންޏެވެ.

"ހަމަ ހީވާގޮތް މިބުނީ. ނޭނެދޯ ދެން ފެއަރީޒް ކަމެއް. ބޮޑަށް ހީވަނީ ޖިންނި ވައްތަރު އެއްޗެއްހެން." ނޫރީން ބުނެލިއެވެ.

"ނޫރީ! ތިއީ ކޮން ފަށެއް." އެލީނާ ނޫރީން ކައިރިއަށްގޮސް ފަށުގެ ފުލުގައި ހިފައިގެންހުރެ އެއްސެވެ.

"އެއީ އިއްޔެ ގަތް ފަށެއް." ނޫރީން އަވަސްއަވަހަށް ބުންޏެވެ.

"ވަރަށް ސަޅި. އަދި މިއީ ހަމަ އަސްލު ޕާރލްއެއް ދޯ؟" އެލީނާ އެފަށަށް ތައުރީފުކޮށްލިއެވެ.

"އާނ!" ނޫރީން އެހެން ބުނަމުން ފަށުގެ ފުލުގައި ފިރުމައިލިއެވެ.

"ނޫރީ! ނިކީ!" ކުއްލިއަކަށް މާޔާ ދޮރުގައި ތަޅަން ފެށިއެވެ.

"ލައްބަ މަންމާ!" ނޫރީން އަވަހަށް އެނދު ދަށަށް ފްރޭމް ކޮށްޕައިލައި ދޮރު ހުޅުވައިލިއެވެ.

"މިހާރު އެއޮތް ދިހަގަޑި ބައިވެ އެގާރަ ޖެހީ. އަދިވެސް ނިދާކަށް ނުވޭތަ؟" މާޔާ ކޮޓަރިތެރެ ބަލައިލަމުން އެހެން ބުނިއިރު ހީވަނީ ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ހޯދަން އުޅޭ ހެންނެވެ.

"މިހާރު މި އުޅެނީ ނިދަން." ނިކާން ބުންޏެވެ.

"އާނ! އޯކޭ. އެގާރަ ގަޑި ބައި ވަން ވާއިރަށް ނިދާތި!" މާޔާ އެހެން ބުނުމަށްފަހު ދިޔައެެވެ.

ނޫރީން ފުން ނޭވާއެއްލުމަށްފަހު ދޮރުލެއްޕިއެވެ. އަދި މާޔާ ބުނި ފަދައިން އަވަހަށް ނިދަންވެގެން ފާޚާނާއަށް ވަދެ އެއްޗެހި ބަދަލުކޮށްލިއެވެ. އެއިރު ލިއަމްއާއި ނިކާންވީ ނިދަން ގޮހެވެ.

"ގުޑް ނައިޓް." ކީވާ އެހެން ބުނުމަށްްފަހު ގޮދަޑީގައި އޮށޯތެވެ.

"ގުޑް ނައިޓް." ނޫރީންވެސް ނިދިއައިސްފައި ހުރުމުން އެނދުގައި އޮށޯތެެވެ.

ނޫރީން ނިދިތާ މާކަ ގިނައިރެނުވެ ނޫރީން ކުއްލިއަކަށް ދެލޯ ހުުޅުވައިލިއެވެ. އެދެލޯ އެހާ ބޮޑަށް ހުޅުވައިލައިފައިވުމުން ހީވަނީ ދެލޯ ނިކުންނަން އުޅޭ ހެންނެވެ. ނޫރީން ތެދުވެ ކޮޓަރި ދޮރު ހުޅުވައި ބޭރަށް ނިކުތެވެ. އަދި ގެއިންވެސް ބޭރަށް ނިކުމެ ގޭޓު ނުހުޅުވުމުން ގޭޓު މަތިން ފުންމައިލިއެވެ. ހީވަނީ ނުފެންނަ ބާރަކުން އޭނާ ތަނަކަށް ގެންދާހެންނެވެ. ދެން އޭނާ ދިޔައީ ހުވަފެނުގައި ފެނުނު ގެއަށެވެ. އެގެއާއި ހިސާބަށް ދެވުމުން ނޫރީން ދެލޯ މަރައިލިއެވެ. އަދި ހަމަ އެވަގުތު ދެލޯ ހުޅުވައިލިއެވެ. ނޫރީންއަށް ހުރެވުނު ތަން ފެނުމުން ހައިރާންވިވަރުން ފަހަތަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅައިލެވުނެވެ. ނަމަވެސް ފަހަތަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅައިލިތަނާ އެގޭގެ ގޭޓު ހުޅުވުނެވެ. މިފަހަރު ގޭޓާއި ދިމާއަށް ނޫރީން ދިޔައެވެ. ނޫރީން ދިޔައީކީ ނޫނެވެ. ދެވެނީއެވެ. އަނެއްކާވެސް އެބާރު ގެންދަނީއެވެ. ނޫރީން އެތެރެއަށް ވަންނަމުން ދިޔަ ވަރަކަށް ގެ ދިޔައީ އަލިވަމުންނެވެ. ގޭގެ ދޮރު ހުޅުވައިފައި ވަތްއިރު ފަހަތަށް އެނބުރި ހެއްލޭ ގޮނޑިއެއްގައި އިށީނދެ އިން މީހަކު ފެނުނެވެ.

"އާދެވިއްޖެ ދޯ އެންމެ ފަހުން؟" އެމީހާ ނޫރީންއާއި ވީ ފަޅިއަށް އެނބުރިލައިފައި ބުންޏެވެ. އެމީހާގެ މޫނު ފެނިފައި ނޫރީންގެ ގައިން ހީބިހި ނަގައިގެން ދިޔައެވެ.

- ނުނިމޭ -

'ސައިރެން' ގެ 4ވަނަ ބަޔަށް އިންތިޒާރުކުރައްވާ!

  Please log in or register to bookmark.
  2k

  3 ޚިޔާލު

  ޚިޔާލު

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy
  Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy