Views: 1696 90

ޒައިން ގެ އެންގުމައް ޒަޔާން މެލޭޝިޔާއައް އައެވެ.
2 ގަޑިއިރު ފަހުން ޒޯއީ ހޭ އެރިއެވެ. އަދި ޑޮކްޓަރުގެ އެންގުމައް ޒޯއީ އޮތް ވޯޑައް އެންމެން ދިޔައެވެ.

ޒަޔާން ފެނުމާއެކު ޒޯއީ އުފަލުން ތެދުވަން މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. ނަމަވެސް ޒަޔާން ގެ ފަހަތުން ވަތް އަންހެން ކުއްޖާ ފެނިފައި ޒޯއީގެ ހިތް ބާރުބާރައް ތެޅެން ފެށިއެވެ. އަނެއްކާ އެއީ ޒަޔާންގެ އަންހެނުން ބާއެވެ. " ހޭ ޒޯއީ ދިސްއިޒް މައި ވައިފް ޒަހާ" ޒަޔާންގެ އެހެން ބުނުމުން ޒޮއީއައް ރޮވޭ ގޮތް ވިއެވެ. ޒޯއީ އަައް އައި ބަދަލު ޒައިން އައް ވަރަށް ރަނގަޅައް ފާހަގަ ވިއެވެ. "ގާއިސް ދެން ބޭރައް ދާންވީއެއްނު މަ މަދުކުރާނަން ޒޯއީ ކައިރީގަ " ޒައިން އެހެން ބުނުމާއެކު ޒަޔާން ހިނިތުންވެލަމުން ބޭރައް ދިޔައެވެ.
ޒައިން ދޮރުލައްޕާލާފައި ޒޯއީ އޮތް އެދުގައި އިށީދެލިއެވެ. ޒޯއީ ތެދުވި ގޮތަށް ޒައިން ގައިގައި ބައްދާލިއެވެ. އަދި ރޮއެގަތެވެ. ޒަޔާން ކީއްވެ ޒޯއީ އައް އެހެން އެހެދީ. ޒޯއީ ޒަޔާންދެކެ ހާދަ ލޯބިވައެވެ. ޒައިން ވެސް ޒޯއީގެ ގައިގައި ބައްދާލިއެވެ. "ޒައިން އައް އިނގޭ ޒޯއީ ވަރަށް ދެރަވާނެކަން އެހަންވެ އެރޭ ޒައިން ޒަޔާންގެ ވާހަކަ ނުބުނީ ސޮރީ ވ ވ ބޮޑައް.. " ޒައިން ވަރައް ދެރަވިއެވެ.

"އިޓްސް އޯކޭ ޒައިން އަޓްލީސްޓް ޔޫ ކެއާޑް'
*******************************

އެރޭ ޒައިން އަކަށް ނުނިދުނެވެ. ޒޯއީ އާ ދޭތެރޭ ވިސްނެނީއެވެ. ޒައިން އައް ޒޯއީ ފެނުން ފުރަތަމަ ރެއިން ފެށިގެން ޒައިންގެ ހިތުން ވަރައް ހާއްސަ ޖާގައެއް ދެވިފަސިވެއެވެ. މިހާރު ޒައިން އިންތިޒާރު ކުރަމުން ދަނީ މި އައްނަ ހަފްތާގައި ކުރާ ޒޯއީ ގެ އޮޕަރޭޝަން އަށެވެ. ޒޯއީ އެއްކޮށް ރަނގަޅު ވެގެން ގެއައް ދެވޭނެ ދުވަހަކަށެވެ.......

 1. Avatar
  moderated

  ހާދަ ކުރޭ. ނެކެސްޓް ޕާޓް ދިގުކޮއްލައްޗެ. ާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާމިޕާޓް ވަރައް ރީތ.

 2. Avatar
  moderated

  ދެން ކޮން މަހަކު އަނެއް ބައި

 3. Aishath xivil

  ހާދަ ކުރޭ!!!!….
  ނެކްސްޓް ޕާރޓް މިއަށް ވުރެ ދިގު ކޮށްލާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރަން….
  🙂🙂❤️❤️

 4. Avatar
  moderated

  މި ބައި ވެސް ވަރަށް ރީތި
  އެކަމަކު ހާދަ ކުރޭ!
  އުންމީދު ކުރަން ނެކްޱް ޕާރޱް ދިގުވާނެކަމަށް!

 5. Avatar
  moderated

  Wow very nice..curiously waiting for the next part!

 6. Avatar
  moderated

  ދެވަނަ ޕާޓްއަށް އިންތިޒާރު ކުރަން 🙃🙃🙃🙃

 7. Avatar
  moderated

  Thank you ❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 8. Avatar
  moderated

  ނެސްޓު ޕާޓް ކޮން މަހަކުތަ

 9. Avatar
  moderated

  ވާހަކައިގެ އަނެއްބައި ކޮންއިރަކު؟

ޚިޔާލު ފޮނުއްވާ