kralbetbetturkeyikimislibahis1xbetm.infohipas.infohttps://www.wiibet.com/restbetcdn.comSupertotobetSahabetTarafbetMatadorbetTipobet365Deneme BonusuBetvoleMariobetbeylikdüzü korsan taksi

ބޭރި ކަމަނަ

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy

މިވާހަކަ އަކީ ހިނގާފައިވާ ހަގީގީ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗައް ލިޔެފައިވާ ހިޔާލީ ވާހަކައެކެވެ.

އެއީ މީގެ އެތައް އަހަރެއް ކުރީގެ ވާހަކަ ތަކެކެވެ. ފުޅިބައްތީގެ ފަނޑު އަލިކަމުގެ ތެރެއަށް އިރު އޮއްސުމާއެކު ކޮންމެ މީހެއްގެ ލޯ ހާނަން ޖެހުނު ޒަމާނެވެ.
ލޯބި ލޯބިން އައި ދިރިއުޅުމެއްގައި ތަފާތު މައްސަލަ ޖެހެމުންގޮސް ދެމީހުން ވަރިފަށަށް އަރާފައިވާ ދެމަފިރިންގެ ވަރިވުމަށްފަހު ހިނގާދިޔަ ބޮޑު ކަންތައް ގަނޑެއްގެ ވާހަކައެވެ.

އާބާދީގެ ގޮތުން މީހުންމަދު އެހާމެ ގަސް ބޯ ރަށެކެވެ. ފަތިހު ބަންގީގެ އަޑަށްވުރެ ކުރިޔަށް މުޅި ރަށުތެރެ ގުގުމާލަނީ ހާ ގޮވާ އަޑަށެވެ. އެގޮތުން އައު ފަތިހަކަށް ހާލާއެކު ވާތައްވެސް ގޮވަމުންދިޔަ އަމާން ފަތިހެކެވެ. ދެ ފަރާތައް ފުރޮޅިލަ ފުރޮޅިލަ އޮތް އުމަރުބެ ނަމާދު ބަންގީގެ އަޑާއެކީ އޮށޯވެ އޮތް ރޯނު އެނދުން ހަށި ކޮޅަށް ޖަހާލިއެވެ. އެ އާއި އެކީ ފަތިއަޑަކަށް ރޯނުތަކުން އަޑު ކިޔާލިއެވެ. ތެދުވެލާ އަނދެފައިވާ މުންޑު އަތުން އަނދެލުމަށްފަހު ކައިރީގައިހުރި ފުޅިބައްތި ނަގާ އެތެރެގެއާ ދިމާލަށް އަލިކޮއްލިއެވެ. އެތަނުން އުމަރުބެއަށް ފާހަގަވީ ފަޅުކަމެވެ. އަނބި މަންޖެ ނެތުމުން ދިރިއުޅުމަށް އައި ބޮޑު ފަޅުކަމެވެ. ނަމަވެސް ދެން އުމަރުބެގެ ދިރިއުޅުމަކުން މަންޖެއަކަށް އެއްވެސް ޖާގައެއް ނެތެވެ. ފިރިއަކަށް އޮޅުވާލި އަންބެއްގެ މަތިން ހަނދަާންކޮއް ހިތާމަ ކުރާކަށް އުމަރުބެ ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ދެރަވާ ކަމަކީ ދެބައި އުމުރަށްވުރެ މައްޗައް ދިޔައިރު އުމަރުބެގެ ދަރިޔަކުނެތް ކަމެވެ. އިރުކޮޅަކު ވިސްނާލަން ހުރުމަށްފަހު ގޯތިތެރޭ ބިއްދޮށުގައި ހުރި ގިފިއްޔާ ދިމާލަށް ހިނގައިގަތެވެ. ގިފިލި ދޮރުމަތީ އޮތް ގާގަނޑުގައި ދެފައި ކާތާ ލުމަށްފަހު ފުޅިބައްތި ހިފައިގެން ގިފިއްޔަށްވަދެ ކުޑަގިފިލިކޮއް ވުޟޫކޮއް ހަދައިގެން އުމަރުބެ މިސްރާބުޖެހީ ރަށުގަހުރި އާސާރީ މިސްކިތާ ދިމާލަށެވެ.

މިސްކިތާއަރާ ހަމަވިތަނުން ކަންފަތުގައި ގަމަތް ދޭއަޑު ޖެހުމާއެކީ އުމަރުބެގެ ހިނގުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަވަސްކޮއްލިއެވެ. ނަމާދުކޮއް ނިމުމުން މިސްކިތުން ނުކުންނަނިކޮއް އެންމެ ގާތް އެކުވެރި ޔޫސުބެ އާއި ދިމާވުމުން އެކަކު އަނެކެއްގެ ހާލު އަހުވާލު އަހާލަން މަޑުކޮއްލިއެވެ. ޔޫސުބެގެ އެދުމުގެމަތިން ފަތިހުގެ ފިނިކަން އޭގެ އެންމެ ހިތްގައިމު ގޮތުގައި ހޯދުމަށްޓަކައި ދެމީހުން މިސްރާބުޖެހީ އަތިރި އާއި ދިމާލަށެވެ.
"މަންޖެ ވަރިކޮއްގެން އެކަނި އުޅެވޭނެތަ ތި އުމުރަށް ދިޔައިމަ......؟؟؟" ހާސަރުތައް ނުދަމާ އަހަން ބޭނުންވި ވާހަކަ ޔޫސުބެ އަހާލިއެވެ.
"ދެން ކެއްކޮއްލާނީ.... މާދަމާ ނޫންކަމެއް ނޭނގެ މަރުވާނީ..... އެހެން ނޫނަސް ދެން ނެތެއްނު މީހަކާ އިނދެގެން އުޅޭނެހާ ބާރެއް.... ކުރެވެން ހުރި އަޅުކަމެއް ކޮއްގެން ދެން މިހެންތިބީމަ މާ ރަނގަޅު ވާނެ.... " ހިނގަމުން ދަމުން އުމަރުބެގެ ފަހުގެ ނިންމުން އޮތްގޮތް ޔޫސުބެއަށް އަންގާލިއެވެ.
" އަލުން މަންޖެއާ ކައިވެނި ކުރަންވީނު... ؟؟ " އަޒުމަށް ބަދަލެއް ނުގެންނާނެކަން އެނގިހުރެވެސް ޔޫސުބެ އަހާލީ ފަސްޖެހުމެއް ނެތިއެވެ.
" ކައިވެއްޏޭ..... ޔޫސުބު ދައްކާ ވާހަކަ.. އަދި އެއީވެސް މަންޖެއާތަ...،؟ ނޫނޭ މިޔޮއް ލަކުޑިގަނޑާ އިނަސް މަންޖެއަކާ ނީއްނާނަން...." ކައިރިން ފެންނަން އޮތް ލަކުޑިގަނޑަށް އަތް އަމާޒުކޮއްލަމުން އުމަރުބެ ބުނެލީ ނުލަފާ ހިންޏެއް އައިހެވެ.

އަތިރިމަތީ ދެ އެކުވެރިން ވާހަކަ ދައްކަމުންދިޔަ އިރު އުދަރެހަށް އިރުގެއަލި ދޯދިތައް އެޅެމުންދިޔައެވެ. އެތައް ވާހަކައަކަށްފަހު އެ ދެ އެކުވެރިން ގެ އާއި ދިމާލަށްދިޔައީ ފަހުން ބައްދަލުވާނެކަމުގެ އުންމީދުގައެވެ. ގެއައްގޮސް ވަދެވުނުއިރު އުމަރުބެހުރީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ދާހިއްލާފައެވެ. އެހެންކަމުން ހަށިގަނޑަށް ތާޒާކަމެއް ގެންނަން ފެންވަރާލުމަށް ކޮނޑުމައްޗައް ތުވާލި ލައިގެން ސައިބޯނިފޮށި ހިފައިގެން ގިފިއްޔަށް ވަނެވެ. ވަޅުތެރެއަށް ދާނި ގަނބާލުމައްފަހު ފެން ދާއްޏެއް ނަގާ ބޮލަށް އަޅާ އަނެއްއަތުން މޫނުގައިވާ ފެންތައް ފޮހެލިއިރު ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ގިފިލިތެރޭ އޮތް ލަކުޑިގަނޑެވެ. ފަތިހު ވަތްއިރު އެތާނގައި އެ އެއްޗެއް އޮތް ކަމެއް ފާހަގައެއް ނުވެއެވެ. މާބޮޑު ސަމާލުކަމެއްނުދީ ގައިންތާހިރުވެގެން އުމަރުބެ ހެނދުނު ސައިބޯލާނެ އެއްޗެއް ހެދުމަށް ފަން ޖިފުޑި ބަދިގެއަށް ވަނެވެ. އޮޅިގަނޑުމަތިން ގިރާކޮއްލުމާއި އެކީ ފުރަތަމަ ފެނުނު ޑަބިޔާ މަތިނެގިއިރު މަޑުވާން ފަށާފައިވާ ހައެއްކަ ބިސްކޯދުއިނެވެ. ތަރުމޯޒުން ކަޅުސައިތައްޓެއް އަޅާ އެ ޖައްސައިގެން ހައިހޫނުކަން ފިލުވާލިއެވެ.

އިރުދޮންވެ މެންދުރު ވަގުތު މުޅިރަށް ވަނީ އެ ހޫނުން ދިއްލާލާފައެވެ. ގޯތިގެރޭ ހެދިފައިވާ މިދިލިގަހުގެ ހިޔަލުގައި ފަތްޖެހި ގޮނޑިއެއްގައި ލޯމަރާލައިގެން އޮތް އުމަރުބެއަށް ހޭލެވުނީ ބަދިގެފަރާތުން ތެލިތައް ތަޅުވާ އަޑަށެވެ. ދުވެފައިހެން ގޮސް ބަލާލި އިރު ޅަފުރައިގެ އަންހެން ކުއްޖަކު އުޅެއެވެ.
" ކާކު....؟؟ ކީއްކުރާ ކުއްޖެއް.....؟؟؟" ސިހިފައިހުރެ އުމަރުބެ އަހާލިއެވެ.
" ކާއެއްޗެއް ހޯދާ ކުއްޖެއްތަ....؟؟ ކުރިން ނުވެސްދެކެން..." ސުވާލަކަށްފަހު ސުވާލެއްކުރަމުން އުމަރުބެ ގެންދިޔައެވެ.
" އުމަރުބެ އެކަނި އުޅޭކަން އެނގުނީމަ މިއައީ... މިތާ ކައިރި ރަށެއްގެ ކުއްޖެއް... މިރަށު މީހަކު ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ދިނީ.... މިގޭގަ އަހަންނަށް ހުރެވިދާނެތަ..؟ އެއްވެސް ކަމަކަށް އެހީއެއް ބޭނުމެއްނޫން... މިގޭގެ ހުރިހާކަމެއް އަހަރެން ކޮއްދޭނަން... އަހަންނަށް ކިޔަނީ ކަމަނަ..." ކަމަނަ ބޭނުންވާގޮތް ބުނެލިއެވެ. އިތުރަށް ވިސްނާކަށް އުމަރުބެ ނަހަދައެވެ. އަތުން ލާރިއެއްނުގޮސް ގޭގެ ހުރިހާކަމެއް ކޮއްދޭނެ ކުއްޖަކު މި ދަނޑިވަޅުގައި ލިބުމުން ހާސްވާންވީ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތެވެ. އެ ކުއްޖާ އައިފަހުން އުމަރުބެގެ ހައްޓަށާއި ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް އެތައް ފަސޭހަތަކެއްވެގެން ދިޔައެވެ. ލައިގެންކާނެ އެއްޗަކައް އުމަރުބެ ހޯދަނީ މަސް އެކަންޏެވެ. އެ ކަނޑާ ކަށިފޮތި އުކާލުމަކީ ކަމަނަގެ މަސައްކަތަކައް ވެއްޖެއެވެ. މަންޖެ އާއި އިނދެގެން އުޅުމަށްވުރެ އެތައް ހާސްބައި ލުއިވެއްޖެއެވެ. އިހުނަށްވުރެ ސުފުރާމަތިވެސް ތަނަވަސްވެގެން ދިޔައެވެ. މިކަމާ އުމަރުބެ ހުންނަނީ ވަރަށް ހިންހަމަ ޖެހިގެނެވެ.

ދުވަސްތައް ވޭތުވެގެންދިޔަ އިރު އާދަޔާ ހިލާފަށް ރަށުން މީހުން މަރުވަމުންދިޔައެވެ. ދެރޭން އެއްރޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ދެނަމާދު ގަޑިއާއި ދިމާކޮއް މީހަކު މަރުވެގެން ރަށުތެރޭގައި ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ބިރުވެރިކަން ފެތިރިގެންދިޔައެވެ. އުމަރުބެ އަކީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ޖަނާޒައިގައި ބައިވެރިވާ މީހެއްކަމުން ގެއަށް އާދެވެނީ ފުދޭވަރަކަށް ލަހުންނެވެ. ގެއަށް އަންނައިރު ކަމަނައެއް ނޫޅެއެވެ. އެގޮތައް ގެއަށް އައި ރެއެކެވެ. ކަމަނަ ގޭގައި ނޫޅޭތީ އުމަރުބެ ބަދިގެ ތެރެއަށް ބޯދިއްކޮއްލިއިރު މީންޒަމާނަކުވެސް އުނދުނަށް ދަރުފައެއް ލާފައެއްނެތެވެ. ކަމަނަ ކައްކާ ތަން ސާފުކުރަނީ ކަމަށްބަލާ އެރޭގެ ނިންޖާ ގާތްވެލިއެވެ. އެހެންޏާ ކުރިން ނުހުންނަހެން ދެ ދުވަހުން އެއްދުވަހު ކަހަލަ ގޮތަކަށް ގޭގެ ރޯނުތައް ވެސް ހުދު ކަފުން ފޮތިން ފުރާލެވިފައި ހުރެއެވެ. މިކަންކަން އާންމު ކަމަކަށް ވެއްޖެއެވެ. ނަމަވެސް ކަމަނަ ހިތުގައިޖެހިދާނެ ކަމަށް އެއްޗެއް ނުބުނެ އުމަރުބެ ހުންނަނީއެވެ.

މޫސުން ގޯސްވެ ވައިގަދަވެގެންދިޔަ ދުވަސްކޮޅެކެވެ. ރަށު ބަނދަރަށް ގަދަވެގެން ޖެއްސި އޮޑިއެއްގައި އުމަރުބެގެ ގާތް އެކުވެރި ކަރީމްއިންކަން ރައްޓެއްސެއްގެ ފަރާތުން އެނގުމުން އުމަރުބެ ބަދަރާ ދިމާލަށް ދިޔައިރު ކަރީމް ދުފާލަ ދުފާލާ ފިނިއަށީގައި އޮތެވެ.
" ކަލޯވާ ރަނގަޅު.... ހަބަރެއްވެސްނުވެ.. ގެ ދޮށަށް ދާންވާނެ.. އަހަރެމެން ގޭގަ ހުންނަންވާނީ...." ކަރީމް ކޮނޑަށް އަތްޖަހާލަމުން އުމަރުބެ ބުނެލީ އާދޭހާ އެކުއެވެ. ކަރީމް އަކީ މުޅި އަތޮޅަށް ނަން މަޝްހޫރު ފަންޑިތަހަދާ މީހެކެވެ. ވިއްސާރައިގެ އަލިމަގެއް ފެންނަން ނެތުމުން އޮޑީގައި އޮތް ދަބަސް ހިފައިގެން އުމަރު ގެއާއި ދިމާލަށް އޭނައާއެކު ދިޔައެވެ.

އެގެއަށް އެޅި ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅާ އެކީވެސް ކަރީމްއަށް ކަމެއް ގޯސްކޮއްއުޅޭ ކަހަލަ އިހްސާސެއް ކުރެވުނެވެ. ޔަގީން ނުވާތީވެ ކަރީމްހުރީ އެއްޗެއް އަހާނުލާށެވެ. ޖެހިގެންއައި ދުވަހު ގޭގައިއުޅޭ ކަމަނަ ނުފެންނާތީ އުމަރުބެހުރީ މާޔޫސްވެ ކަންތައް ބޮޑުވެފައެވެ. އެކަން ފާހަގަވުމުން ކަރީމް އެކަމާ ސުވާލުކުރުމުން ކަންވެގެންދިޔަގޮތް އުމަރުބެ ކިޔާދިނެވެ. އެހިސާބުން ކަންތައްގަނޑެއްވެގެން އުޅޭކަން ޔަގީންވުމާއެކު ކަރީމްބެ އެހެން ގެއަކަށް ބަދަލުވީ އުމަރުބެއަށް އެ ހުރިހާ ވާހަކައެއް ކިޔާދިނުމަށްފަހުއެވެ. ބަރާބަރު ދެދުވަސް ވަންދެން އެ ކަމަނައަށް ފާރަލުމަށް އުމަރުބެއަށް އަންގާ ކަރީމް އެގެއިން ނުކުމެގެން ދިޔައީ މޮޅުގޮތެއް ސިކުނޑީގައި ރާވަމުންނެވެ. ކަރީމް އެގެއިން ދިޔަތާ މާގިނައިރެއްނުވެ ކަމަނަ ބަދިގެފަރާތުގައި އުޅޭއަޑު އިވުނެވެ. ގަނެފައިވާ ބިރެއްގެ ބޮޑުކަމުން އުމަރުބެއަށް އެފަރާތައް ބޯދިއްކޮއްލަންވެސް ނުކެރުމެވެ. ނަމަވެސް ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުމަށްޓަކައި ކަށިން ހިތްވަރު ނެރެގެންވިޔަސް މިކަމާ ކުރިމަތިލާން އެބަޖެހެއެވެ.

ކަރީމްބެގެ އެދުމުގެ މަތިން ކަމަނައަށް ފާރަލުމައްޓަކާ ކަމަނަ ކައްކާ ގަޑީގައި ބަދިގެ ބިއްދޮށުގައިއޮވެ ފަން ޖަހާފައިވާ ބިއްގަނޑު ފޭކޮއްބެލިއިރު އުނދުނަށް ދެފައިލައިގެން އިނދެ ކައްކަމުން ގެންދިޔައެވެ. ތައްމިނަށް ލޯ ހުޅުވައިގެން އޮތް އުމަރުބެއަށް މަންޒަރުބަލަން އޮންނާކަށް ނުކެރުނެވެ. މަސްކެނޑުމަށްފަހު ކަށިތައް އުކާލަންދިޔަ ގަޑީގައި ކަމަނަގެ ފަހަތުން ބޮނދަމުންދިޔަ އުމަރުބެގެ މޭގަނޑު އަނގަޔަށް ނައީ ހަމަ ކިރިޔާއެވެ. އަތިރިއަށް ފޭބުމާއެކު ކަމަނަގެ ސިފަ ނުބައި ހުތުރުކަންބޮޑު ބޭރިއެއްގެ ސިފައަކަށް ބަދަލުވެ ރޯމަސްތައް ކަމުން ގެންދިޔައެވެ. އޯކާ ދެމެމުން އުމަރުބެ ރަށާ ދިމަަލަށް އެރިއިރު މީހާ ހުރީ ބިރުން ތުރުތުރު ލައެވެ. މިހެން ފާރަލައިގެންބެލި ހުރިހާ ކަމަކުން ކަމަނަގެ ފަރާތުން ފެނިގެންދިޔައީ އާދަޔާ ހިލާފް ކަންތައްތަކެވެ.

ކަރީމްބެ އާއި ބައްދަލުކޮއް ފެނުނު ހުރިހާ ވާހަކައެއް ހިއްސާ ކުރުމުން ކަރީމްބެ ބުނީ ހުކުރު ވިލޭރެއަށް ތައްޔާރުވުމަށެވެ. ކިޔެވެލި ކިޔަވާނެ ދިހަވަރަކަށް ކުދިންނާއި ކުޑަވަރެއްގެ ފުޅި އަކާއި އަދިވެސް މަސައްކަތައް ބޭނުންވާނެ އެހެން ސާމާނު ހޯދުމަށެވެ. ކަރީމްބެގެ ބަހަށް މިހުރިހާކަމެއް ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު އުމަރުބެ ހުރީ އެ ވަގުތުގެ އިންތިޒާރުގައެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސެން ގާތްވަނިކޮއް ރަށުތެރެ ގުގުމާލި އެއްއަޑަކަށް ވެގެންދިޔައީ ތާޅަފިލިން ރަށުކަތީބު ގޮވާލި ގޮވާލުމެވެ.
" އައަސަލާމް އަލައިކުމް... ރަށުގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންގެ ސަމާލުކަމަށް.. މިރޭ އިޝާ ނަމާދަށްފަހު ރަށުގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުން މިސްކިތައް ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެމެވެ." މި އަޑަށް ރަށުގެ އެންމެންގެ ސަމާލުކަންގޮސް ހުއްޓުނެވެ. ބޮޑު ކަމަކާ މަޝްވަރާކުރަން އަބަދުވެސް ކަތީބު މިގޮތައް ގޮވާލައްވައެވެ. އިޝާ ނަމާދު ވަގުތު ނިމުމާއެކީ ކުދިބޮޑު އެންމެންއެކީ މިސްކިތު ގޯތިތެރެއަށް ވަދެ މިސްކިތު ގޯތިތެރެ ފުރި ބާރުވެއްޖެއެވެ. އުމަރުބެ އާއިއެކީ ކަމަނައަށްވެސް މިތަނަށް އަންނަން މަޖުބޫރުވެއްޖެއެވެ. އެންމެން ހަމަވުމާއެކީ ކަރީމްބެފިޔަވާ އެންމެން މިސްކިތު ގޯތިތެރެއަށް ވެއްދިއެވެ. އެންމެންވަނުމާއެކީ މިސްކިތުދޮރުމަތީ ރޮނގެެއްކުރަހާ ކަރީންބެ ދެކޮޅަށް ހިނގަމުން ކިޔަވަމުން ގެންދިޔައެވެ. ކަރީމްބެގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހު އެންމެން މިސްކިތުން ނުކުންނަން އެންގިއެވެ. ފަހަރަކު މީހަކު ނުކުންނަމުންދިޔައިރު އެންމެފަހަށް މިސްކިތްތެރޭ ހުރީ ކަމަނައެވެ. އުޅެ އުޅެވެސް ކަމަނައަށް މިސްކިތްތެރޭން ނުނިކުމެވުނެވެ. އުމަރުބެ އާއި ކަތީބުބެ މަޑުކުރީ ކަރީމް ގާތުގައެވެ. ވަގުތުން ކިޔެވެލި ކިޔަވަން ހަމަޖެއްސި ކުދިންކޮޅު ގެނެސް ކުރިމަތީ އަލިފާންގަނޑެއް ރޯކުރުމަށްފަހު ކިޔެވެލި ކިޔަވަންފެށުމާއެކު ކަމަނަގެ ސިފަ ހުތުރު އެއްޗަކަށް ބަދަލުވެގެންދިޔައެވެ. އެ ވަގުތު ކަރީމްބެގެ ސުވާލުތައް އަމާޒުކޮއްލިއެވެ.
" ކަލޭ ކީއްވެ އުމަރާ އަވަލައިގެން ތިއުޅެނީ..؟ ކޮބާ ކަލޭގެ ބޭނުމަކީ...؟؟"
" އަހަރެން އެކަނި އޮއްވައި އޭނަ އަހަންނާ ކައިވެނި ކުރީ.... އާން... ލަކުޑިގަނޑެއްގެ ސިފައިގައި އޮއްވަ އެ ގެއަށް އަންނަން އަހަންނަށް ދައުވަތު ދިނީ... އަހަރެން އެހެންވެ އޭނަ އާއި އިނދެގެން އެގޭގަ މިއުޅެނީ...." ކަމަނަ ވާހަކަދެއްކީ ބިރުވެރި އަޑަކުންނެވެ.
މެދުކެނޑުމެއްނެތި ކިޔެވެލި ކިޔަވަމުން ދިޔުމުގެ ސަބަބުން ކަމަނަ ބަލިވެއްޖެއެވެ.
"ކަލެއަށް ވެވޭނެ އެންމެ ބޮޑެއްވެ..." ކަރީމް އަމުރުކުރިއެވެ. އިސާހިތަކު އެ އެތި ބޮޑުވަމުން ވަމުންގޮސް ދިވެހި ރުކެއްވަރަށް އެ އެތި ދިގުވެއްޖެއެވެ.
" ކަލެއަށް ވެވޭނެ އެންމެ ކުޑައެއް ވެ... " އަނެއްކާވެސް ކަރީމްބެ އަމުރުކޮށްލިއެވެ.
ވަކިވަރަކަށް ކުޑަވުމަށްފަހު ދެން ނުވެވޭނެކަމަށް ބުންޏެވެ. އެ އާއި އެކީ ކަރީމްބެގެ ކިޔެވުން ގަދަކޮއްލުމާއެކީ ކުޑަވަމުންގޮސް ކުޑަވިއެވެ. މަސައްކަތައްޓަކާ ހޯދި ކުޑަފުޅިނަގާ ދިރިދިރިހުރި އެ ކަމަނަ ކުޑަކޮއްލުމަށްފަހު ފުޅިއަށްލާ މަތިޖަހާލިއެވެ. އެއަށްފަހު އެ ފުޅި ގެންގޮސް ކަނޑުފެއްތީ މީހުން ނޫޅެ ހިސާބުގައެވެ. ފުޅި މައްޗައް ނާރާނެހެން ބޮޑު ގަލެއްގައި އައްސާފައެވެ.
އޭގެފަހުން އެތައް އަހަރެއްވެގެން ދިޔައީއެވެ. ﷲ އިރާދަކުރެއްވީތީ އޭގެ ސަބަބުން ރަށުގައި އޮތް ނާމާންކަން ފޮހެވިގެންދިޔައެވެ. އޭގެ ފަހުން އެ ވާހަކަ ކިޔާދޭ ކޮންމެ މީހަކަށް އެ ވާހަކަ އެނގޭނީ "ބޭރި" މި ނަމުންނެވެ.

(ނިމުނީ)

  Please log in or register to bookmark.
  3k

  14 ޚިޔާލު

  1. މީ އަރާމަގު ދޮންކަމަނަ މޮޑިފައި ކޮއްފަ އޮތް ވާހަކައެއް. ވަރަށް ފޫހި ދެން، 😪

   15
   8
  2. މީ މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ ރަށެށްގައި ވަރަށް ކުރިން ހިނގާދިޔަ ހަގީގީ ހާދިސާއެއް... ކިޔާލާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ސިފަކުރެވޭނީ އަރާމަގުދޮންކަމަނައިގެ ސިފައިގައި....
   ހުރިހާ ހިޔާލެއްވެސް އުފަލާއިއެކީ ބަލައިގަންްނަން.... 😊
   ޝުކުރިއްޔާ ތި ދެއްވާ ހިޔާލުތަކަށް....

   24
   1
  3. މަ މީ މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މީހެއް އެކަމަކު ދުވަހަކު ވެސް ތިވާހަކައެއް ނާހަން 🤔🤔

   11
   5
  4. ހޯދަން ނޫޅޭ އެއްޗެއް ނުފެންނާނެ ދޯ🙄😝...... މި ވާހަކަ ވަރަށް ރީތި ♥️🥀

  5. ޒީޝާން ގެ ވާހަކަތައް ވަރަށް ރީތި.... މި ވާހަކަ ފަށަމުން ލިޔުންތެރީޔާ ބުނި ދޯ މި ހަގީގީ ވާހަކައެކޭ... ފިލްމް އަކަށް ވިޔަސް ކޮޕީ ކުރިޔަސް ވާހަކަ އެއް ވާނީ ވާހަކަ އަކަށް ދޯ

   12
  6. މި ވާހަކަ އަކީ އަހަރެންގެ މާމަ ވެސް އަހަންނަށް ކިޔައިދިން ވާހަކަ އެއް މިއީ ހަމަ ހަގީގީ ވާހަކަ އެއް ހަމަ މާމަ އަހަރެންނަށް ކިޔައިދިން ގޮތަށް މިވާހަކަ ލިޔެފަ މިއޮތީ ވ ވ ރީތި މާޝާ ﷲ

   14
  7. އެނގިއްޖެ..ތީ އަހަރެންމެން ގެ ރަށުގައި ހިނގި ހާދިސާއެއް... ޝުކުރިއްޔާ ޒީޝާން⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩

  8. ޥަރަށް ސަޕްރައިސިންގް ވާހަކައެއް. އެކަމް ހަަމަ ހަބޭސް😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

   5
   1

  ޚިޔާލު

  Your email address will not be published.

  Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy
  Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy