1538 77

މިވާހަކަ ލިޔެފައިވަނީ ޙަޤީޤީ ވާހަކައެއްގެ މައްޗަށެވެ.

ކޮންމެ ދުވަހަކު އެތައް ބަޔަކު އުފަންވެ، އެތައް ބަޔަކު ވަނީ މި ދުނިޔެއާއި އަލްވަދާޢު ކިޔައިފިޔެވެ. ނަމަވެސް “ޑައްބެ” ،މިއީ އާދައިގެ ކަމެއް ނޫންކަން އެނގުނީ ހައިޝަމްއާ އެ ޖިންނި އަވަލުމުންނެވެ. މިކަން ފެށިގެން ދިޔައީ އެމެރިކާއިން ގިނައިން އަމިއްލަ އަށް މީހުން މަރުވާ ހިސާބުންނެވެ. ފަރަންޖީ ބަހުން ނަމަ “ސުއިސައިޑް” އެވެ. ދެން މިކަން ފެތުރިގެން ދިޔައީ މުޅި ދުނިޔެއަށެވެ. އެގޮތުން މި ކަން ޓުރުކީވިލާތުގައި ހިނގީ މީހަކު ހީވެސްނުކުރާ ބޮޑަށެވެ.

ހައިޝަމްއާ އެ ޖިންނި އަވަލިއެވެ. އޭނާ މަރުވުމުން އޭނާގެ ރައްޓެހިންނަށް އެއްޗެހި ފެންނި،އެހެން އެއްޗެހި ކައިރީގައި އުޅޭ ކަން އިޙްސާސް ކުރެވުނެވެ. ދޭންވާނީ ކިހިނެށް؟؟؟

 1. Avatar

  Pispis mihaakurukoh adhi genesdheny trailer ves. You get ehen vaahaka thakuge ep thah ves ehaa kuru.Aharen bunaanee nuliyevey haalu thin hatharu
  vaahaka fashain noolheyshey molhu this authorun hen vaahaka liyevey fenvareh adhi u ge neh. Dhuraalaa nuvaana kannenge e liyanee. So think we’ll ekethi ninmaafa anekethi fashaashey bunelaanee

  4
  6
  1. Avatar

   Dhen molhumeehaa liyan v nu vaahaka… Kamunudhanyaa vaahaka nukyma v nu… Writers ge hiyvarudherakohlan thikahala comment nukurumah edhen… Btw varah reethi vaanehen heevey mi vaahaka… Ginain liyunu varakah improve vaany… Dont lose u r hope

   5
   3

ޚިޔާލު ފޮނުއްވާ