kralbetbetturkeyikimislibahis1xbetm.infohipas.infohttps://www.wiibet.com/restbetcdn.com

އެ ހަނދާނާ ދުރަކަށް ނުދެވުނެވެ.

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy

ދުވަހަކީ އުޑުމަތި ބަނަ ވައިގަދަ ދުވަހެކެވެ. ގަސްގަހުގެ ފަތްތައް ވަޔާ ހެލިލާ ވަގުތު ހީވަނީ ހަމަ ދެންމެ ދެންމެ ފަތްތައް ބިންމައްޗަށް ވެރިދާނެހެންނެވެ. އުޑުމަތިވަނީ ފުސްވިލާތަކުން ފުރިފައެވެ. ވާރޭވިލާތަކުން ދެންމެ ދެންމެ ވާރޭވެހިދާނޭ ހީވާ ކަހަލައެވެ. މިއޮތް ވައި ގަދަ އިރު ޖެހޭ ވަޔަށް ބެލުމެއްނެތި ކުޑައެއް ނަގައިގެން ލަސް ފިޔަވަޅުތަކެއްގައި މިސްކިތާ ދިމާއަށް އެދަނީ ދެވަނަ ދެމީހެއް ނޫނެވެ. ޝާމްއެވެ.

އަސުރު ނަމާދު ވަގުތު ކައިރިވާތީއެވެ. ކޮންމެ ނަމާދެއްގެ ވަގުތުގައި އެ ނަމާދެއް ކުރުމަށް ޝާމް އިސްކަންދެއެވެ. ވަގުތު ޖެހުނުއިރު ޝާމް އިނީ މިސްކިތުގައެވެ. އަސުރު ނަމާދު ނިމިގެން ޝާމް ގެއަކަށް ނުދެއެވެ. ކޮންމެވެސް މުހިއްމުކަމެއް ކުރުމަށް ނިޔަތް ގަނެގެން އިންނަ މީހަކު ފަދައިން މިސްކިތުގައި އެބަ އިނެވެ. ޝާމް ދަންނަ ދެކެފަރިތަ އެންމެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް މިސްކިތުން ފައިބައިގެން ގެއަށް ހިނގައްޖެއެވެ. މިސްކިތުގައި ކުރަންހުރި ކަންކަން ނިންމާލުމަށްފަހު މުދިންބެ ދާން ހިނގައިގަތްއިރުވެސް ޝާމް މިސްކިތުގައި ދާލައިގައި އިސްއޮބާލައިގެން އިންތަން ފެނުމުން މުދިންބެ ގޮސް މިއަދު ގެއަށް ނުދާ ދުވަހަކީތޯ އޭ އަހައިލިއެވެ. ޝާމް އެއްޗެކޭ ނުބުނެއެވެ. ބޯ ޖަހައިލީއެވެ. މުދިންބެ ވެސް އިތުރު ވާހަކައެއް ނުދައްކާ ގެއަށް ހިގައްޖެއެވެ.

މުދިންބެ މިސްކިތުން ފައިބައިގެން ދިޔަތާ އިރުކޮޅެއް ފަހުން މަޑުމަޑުން ޝާމް އިންތަނުން ތެދުވެއްޖެއެވެ. މިސްކިތުން ނުކުމެ ޤަބުރުސްތާނުގެ ތެރެއަށް ވަންނަން ހުރި ދޮރާ ދިމާއަށް ހިނގައިގެންފިއެވެ. މަޑުމަޑުން ޤަބުރުސްތާނުގެ ތެރެއަށް ވަދެއްޖެއެވެ. ވަރަށް ފަރިތަކަމާއެކު މަހާނަތައް ކައިރިން ލާފައި ވަރަށް ރީއްޗަށް ދޮންވެލިލާ ރީތިކޮށްފައިހުރި މަހާނައެއްގެ ކައިރިއަށް ހުއްޓިއްޖެއެވެ. ފަރުވާތެރިކަމާއެކު މަހާނައިގެ ވަށައިގެން ބަލަމުން ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ކިޔާހެން ތުން ތަޅުވަމުން ހިނގާލުމަށްފަހު މަހާނައިގެ ކޮޅުގައި ބޯގަލާ ދިމާގައި އިށީދެއްޖެއެވެ. އެހެން އިނދެގެންވެސް ކޮންމެވެސް އެއްޗެހިތަކެއް ކިޔާ ތުން ތަޅުވަމުން އެބަ ދެއެވެ. އެ ގޮތުގައި އެތައް އިރެއް ވެއްޖެއެވެ. މިހާރު ހީވަނީ ރޮނީހެންނެވެ. ދުޢާއަށް ދެއަތް މައްޗަށް ނަގައިގެން އިންނަހެން އެތައް އިރަކު ކޮންމެވެސް އެއްޗެހިތަކެއް ކިޔަން އެބަ އިނެވެ. ރޮމުން ދުޢާ ކުރަމުންދާހެންވެސް ހީވެއެވެ. ދުޢާކޮށްފައި ހަމްދުއެޅުމަށްފަހު އިސްޖަހައިގެން ޤަބުރުސްތާނުން ނުކުންނަން ހިނގައިގަނެއްޖެއެވެ.

އެނބުރުނުމީހާ ކުއްލިއަކަށް ހުއްޓިއްޖެއެވެ. ކަމެއް ހަނދާންވެގެން އެނބުރުފަދައަކުންނެވެ. ގޮސް މަހާނައިގެ ކައިރީގައި އަނެއްކާވެސް އިށީނދެއްޖެއެވެ. މަހާނައިގެ ވެލިގަނޑުގައި މަޑުމަޑުން އެއްކޮޅުން އަނެއްކޮޅަށް އަތް ހިންގާލައިފިއެވެ. ލޯބިން ފިރުމާލާފަދައިންނެވެ. އެއަށްފަހު އަނެއްކާވެސް އެތަނުން ނުކުންނަ ދޮރާ ދިމާއަށް ހިނގައިގަނެއްޖެއެވެ.

ކުޑަތަންކޮޅަކަށް ދިއުމަށްފަހު އަނެއްކާ ހުއްޓިއްޖެއެވެ. މިފަހަރު ޝާމް ހުއްޓުނީ ޝާމްއަށް ގޮވާލި ހެން ހީވުމުންނެވެ. ހުއްޓިފައި ޝާމް ފަހަތަށް ބަލައިވެސް ނުލައި އިރުކޮޅަކު ހުރުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ހިނގައިގެންފިއެވެ. ހިނގައިގަތުމާއެކު މީހަކު " ޝާމް ދަނީތަ"؟ މިހެން ބުނިހެން ހީވެގެން އަނެއްކާވެސް ހުއްޓިއްޖެއެވެ. އަވަސް އަވަހަށް ފަސް އެނބުރި ބަލައިލިއެވެ. މަހާނަކައިރީގައި އެހުރީ ޝާމްގެ ހިތުގެ ރާނީ މަލިކާއެވެ.

ޝާމް ހައިރާންވެފައި " މަލިކާ. އަހަރެންގެ މަލިކާ. މިތާ ކީއްތިކުރަނީ." މިހެންބުނެފިއެވެ. އަދި އަވަސް އަވަހަށް ގޮސް މަލިކާގެ އަތުގައި ހިފައިފިއެވެ. މަޑުމަޑުން މަލިކާގެ މޫނުގައި ފިރުމާލައިފިއެވެ. ވަޔާވިހުރި ތަރުތީބު ގެއްލިފައިވާ މަލިކާގެ ދިގު އިސްތަށިގަނޑުން މޫނަށް އެޅިފައިވާ އިސްތަށިތައް އެއްފަރާތްކޮށް ރީތިކޮށްލައިފިއެވެ. އަދި މަލިކާގެ ރީތި މޫނުގައި މަޑުމަޑުން ބޮސް ދީފިއެވެ. މަލިކާ ކިހިނެއްތޯ އަހައިފިއެވެ. މަލިކާ ހިނިތުންވެލިއެވެ. އެވަގުތު ވަރަށް ބާރަށް ވިދާލައިފިއެވެ. ޝާމް މަލިކާ ގަޔާ ކައިރިކޮށްލިއެވެ. މަލިކާ ބިރުގަންނާނެތީއެވެ. އަދި ޝާމްގެ ދެއަތުން މަލިކާގެ އުނަގަނޑު ވަށާލައިފިއެވެ.

ކުއްލިއަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހެން ފަށައިފިއެވެ. ޝާމް މަލިކާގެ އަތުގައި ހިފައި ޤަބުރުސްތާނުގެ އެއްކައިރީގައި ހުރި ގަސްބޯ ހިސާބަކަށް ވަދެއްޖެއެވެ. ޗަންޕާޕޫލް މާ ގަހުގެ މާތަށް ބިންމައްޗަށް ފައިބާފައި ހުއްޓެވެ. އެތަނުން ރީތި މަލެއް ނަގައި މަލިކާގެ ބޮލުގައި ޖަހާލައިފިއެވެ. އެއަށްފަހު ފަރުވާތެރިކަމާއެކު މަލިކާއަށް ބަލައިލުމަށްފަހު މަލިކާ ނުފެނި ގިނަދުވަހު ހުންނަން ޖެހުނީތީ ވަރަށް ދެރަވާ ވާހަކަ ބުނެފިއެވެ. ޝާމްގެ ހިތުގެ ވިންދަކީ މަލިކާ ކަމާއި މަލިކާއާ ވަކިން ޝާމްގެ ދިރިއުޅުމަކީ ފަޅުދިރިއުޅުމެއްކަމުގައި ބުންޏެވެ. އަދި ބާރަށް މަލިކާގައިގައި ބައްދާލައިފިއެވެ.

ޝާމް މަލިކާއާ ބައްދާލުމުން މަލިކާވެސް ޝާމްއާއި ބައްދާލިއެވެ. މަޑުމަޑުން އެކަކު އަނެކަކުގައިގައި ފިރުމާލިއެވެ. އެގޮތުގައި އެތައް އިރެއްވެއް ޖެއެވެ. ހީވަނީ އެއް ހަށިގަނޑުގައިވާ ދެ ފުރާނަހެންނެވެ. ޝާމް މަލިކާ އޭނާގެ ހަށިގަނޑާ އެއްމެ އިންޗިއެއްވެސް ދުރަށްލާން ބޭނުންނުވާފަދައެވެ. މޮޔައަކު ފަދައިން މަލިކާގެ ހަށިގަނޑުގައި ބޮސްދޭން ފަށައިފިއެވެ. ކުއްލިއަކަށް މަލިކާ ޝާމް އޭނާއާއި ދުރުކޮށްލިއެވެ. ޝާމް ހިނިތުންވެފައި ނޭވާ ހާސްވަނީ ދޯއޭ އަހައިލައިފިއެވެ. މަލިކާ އަނެއްކާވެސް ހިނިތުންވެލިއެވެ. ޝާމް އިށީނދެލަން ހިނގާށޭ ކިޔާފައި ތަނެއް ހޯދާލުމަށް އަނެއްފަރާތަށް އެނބުރިލައިފިއެވެ. ކުޑަކޮށް ހިނގާލިތަނުން މީހަކު އައިސް ޝާމްގެ ކޮނޑުގައި އަތް އަޅައިފިއެވެ.

"ބައްޕާ، މިއޮށްވިއްސާރައިގާ މިތާ ކީއްތިކުރަނީ. މިހާރު ބައްޕަ ހޯދާތާ އެތައް އިރެއްވެއްޖެ. މިހާ ތިހިރީ ތެމިފޯވެފައި. ހިނގާ އަވަހަށް ގެއަށްދާން." މިހެން ބުނެފިއެވެ. "މިހާރު 8:30 ވެއްޖެ." އަހަރެން ގެއަށް އައުމުން އަސުރު ނަމާދަށް ދިޔަ ގޮތަށް އަދި ބައްޕަ ނާންނަނީ އޭ ޝަރޫ ބުނުމުން ހޯދާތާ މިހާރު ކިހާއިރެއް ވެއްޖެ. "ބައްޕަ ދާތަނެއް ބުނެފައި ދާނަމަ ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަވީހެއްނު ހޯދަންވެސް". މިހެންބުނެ ޝާމް އަތުލަފިކޮށްގެން ހިނގައިގަނެއްޖެއެވެ.

ޝާމް ފަސް އެނބުރިބަލައިލަމުން މަޑުކޮށްލާށޭ ބުންޏެވެ. މަންމަ ހާސްވަނީއޭ މަންމަ ގޮވައިގެން ދާނީއޭ ބުންޏެވެ. އެވަގުތު ޝާމްގެ ދަރިފުޅު ނަވީން ދެރަވެފައި އޯގާތެރިކަމާއެކު ވިސްނައިދޭ ފަދައަކުން "މަންމަ ދެން އެނބުރި ނާންނާނެ ނޫންހޭ". ބުންޏެވެ. ދެން އޮތީ މަންމަށް ހެޔޮ ދުޢާކުރުން ނޫންހޭ ބުންޏެވެ. ބައްޕަ މަހާނައަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފައި އިރުއޮއްސުމުގެ ކުރީން ގެއަށް އަންނަން ވާނެ ނޫންހޭ ބުންޏެވެ. އެހެންކިޔާ ގަދަކަމުންކަހަލަ ގޮތަކަށް ޝާމް ގޮވައިގެން ގެއަށް ދިއުމަށް ހިނގައިގަނެއްޖެއެވެ.

ޝާމް ދަމުން ދަމުވެސް ފަސް އެނބުރި ބަލައިލިއެވެ. މަލިކާ ހުރިތޯއެވެ. މަލިކާއެއްނެތެވެ. ޝާމްހުރީ ހައިރާންވެފައެވެ. ދެންމެއަކާ ޖެހެންދެން އޭނާގާތު މަލިކާ ހުއްޓެވެ. އެއީ ކިހާ އުފާވެރި ވަގުތުކޮޅެއް ހެއްޔެވެ.

ދަރިފުޅު ނަވީންއާއެކު ގެއަށް ގޮސް ފެންވަރައިގެން ރޭގަނޑުގެ ކެއުމަށް އިންސާފު ކުރަންފަށައިފިއެވެ. ކާން ތިއްބާ ނަވީންގެ އަންހެނުން ޝަރޫވެސް ބައްޕަ މިހާ ވިއްސާރައިރު ބޯ ވާރޭގައި މަހާނަދޮށުގައި އިންނަނީ ކަމުގައިވާނަމަ ރޯގާޖެހި ހުންވައްތަރުވެސް ވާނެ ނޫންހޭ ބުންޏެވެ. އަދި މަޑުމަޑުން ޝާމްގެ ނިތްކުރީގައި އަތްޖައްސާލިއެވެ. އެއަށްފަހު މިހާރުވެސް ބައްޕަ ތި އިނީ ހުންވައްތަރު ވެފައޭ ބުނެލިއެވެ. ކައިގެން ބޭސް ކާން ވާނެ ނޫންހޭ ބުންޏެވެ.

ޝާމް އެއްވެސް އެއްޗެކޭ ނުބުނެއެވެ. ބޯޖަހައިލީއެވެ. ޝާމް އަދިވެސް އެ އިނީ ވިސްނުމެއްގެ ތެރޭގައެވެ. ޝާމްގެ ޚިޔާލުތަކުގެ ނަޢު ދަތުރުކުރަމުންދަނީ މަލިކާއާ އެކުގައެވެ. ޝާމް ހިތާ ހިތާ ވާހަކަދައްކަމުން ދާ ކަހަލައެވެ. މަލިކާ އެތަނުން ފެންނާންވީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ އަހަންނާ މަލިކާގެ އުފާވެރި ދިރިއުޅުން ދޫކޮށް މަލިކާ ދިޔަތާ މިހާރު މި ތިންމަސް ވީއެވެ. ދެމީހުން ގުޅުނީ އަބަދަށް އެކުގައި އުޅޭން ޢަޒުމް ކަނޑައަޅައިގެންނެވެ. ފަހުނޭވާއަށްވެސް އެކަކު އަނެކަކަށް ވަފާތެރިވެ ލޯބިދޭނޭކަމަށް ބުނަމުންނެވެ. އަހަރެންގެ މަލިކާ އޭނާގެ ފަހުވަގުތާ ޖެހެންދެންވެސް ހުރީ އަހަރެންގެ މީހެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

އުފާވެރިކަމާ ސުލްޙަމަސަލަސް ކަމާއެކު އަބަދުވެސް އެކީގައިވިއެވެ. ފުރިހަމަ 25 އަހަރު އެކުގައި ހޭދަކުރި އިރުވެސް އަހަރެން ހިތްހަމަނުޖެހޭ ގޮތަކަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެއެވެ. އިންތިހާއަށް ލޯބިދިނެވެ. އަހަރުމެން ދެމީހުންގެ ލޯބީގެ ނިޝާން ކަމުގައިވާ ދަރިފުޅު ނަވީން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި އިހުމާލުވެފައެއް ނެތެވެ. އެ ދަރިފުޅުގެ ކޮންމެ އެދުމެއް މަލިކާ ފުރިހަމަކޮށްދިނެވެ. ދަރިފުޅަށް ކިޔަވައިދީ މޮޅު މީހަކަށް ހެދީ ދެމީހުން އަތުގުޅާލައިގެންނެވެ.

ނަމަވެސް ތަޤްދީރުގެ ރޭވުން ދެކިބަލާށެވެ. އެއްދުވަހަކު ކުއްލިއަކަށް މަލިކާ ވަރަށްބޮޑަށް ހުން އައީއެވެ. ވަގުތުން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ ފަރުވާދޭން ފެށުނެވެ. ޑޮކްޓަރުގެ ފަރުވާއަކުން މަލިކާއަކަށް އެއްވެސް ލުޔެއް ނުލިބުނެވެ. އެއްކުރެވިފައި ހުރި ފައިސާކޮޅާ އާއިލާއާއި ރައްޓެހީންގެ އެހީތެރިކަމުގައި ރާއްޖޭން ބޭރަށް ގެންދެވުނެވެ. ނަމަވެސް އޭރު މާލަސްވެއްޖެއެވެ. ޑޮކްޓަރުން ބައްލަވާފައި ބުނުއްވީ މަލިކާއަށް ވަނީ ބްރެއިން ކެންސަރެއް ޖެހިފައި ކަމުގައެވެ. އަދި މިހާރު މީ އެންމެ ފަހު ދުވަސްކޮޅުކަމުގައެވެ.

ޑޮކްޓަރުންނަށްވެސް ކުރެވޭނީ މަސައްކަތް ކަމުގައި ހާމަކުރެއްވިއެވެ. އެ ދުވަސްތަކުގައި މަލިކާ އުޅުނީ ވަރަށް ވޭނުގައެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެން ފެންނަ ކޮންމެފަހަރަކު ހިނިތުންވާން މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. ހިތްވަރުކުރާން ބުނެއެވެ. އަހަރެންވެސް ހުރިހާ ކަމެއް ހުއްޓާލާފައި މަލިކާގެ ޚިދުމަތަށް ޚާއްޞަވީމެވެ. ނަމަވެސް 2 އަހަރު ދުވަހު ބަލި އެނދުގައި އެތައް ވޭނެއް ތަޙައްމަލް ކުރުމަށްފަހު މަލިކާ މި ފަނާވަނިވި ދުނިޔެއާއި އަބަދުގެ އަބަދަށް އަލްވަދާޢު ކިޔެވެ.

ބައްޕާ! ކޮން ވިސްނުމެއްގައި އަވަހަށް ކައިބަލަ! ނަވީން މިހެން ބުނުމުން ޝާމް ސިހިފައި ބަލައިލިއެވެ. ނަވީންއަށް ހީލަމުން ކާން ފެށިއެވެ. ކާން އިންކަމުގައި ވިޔަސް ޝާމްގެ ހިތާ ސިނކުޑި ހާސްކުރުވަނީ މިއަދު ދިމާވި ކަންތައްތަކެވެ. މަލިކާ ޤަބުރުސްތާނުން ފެނިދާނެބާއޭ އޭނާގެ ހިތަށް އަރަނީއެވެ. މަލިކާ މަރުވީވެސް އޭނާގެ އަތްމައްޗަށް ވިއްޔާއެވެ. ޝާމް ބޯ ހޫރާލިއެވެ. އަދި ޝާމްގެ ސިނކުޑިއަށް ވިސްނައިދޭން ފެށިއެވެ އެހެނެއް ނުވާނެއެވެ. އެއީ މަލިކާއެއް ނޫނެވެ. އެވާނީ އަހަންނަށް ހީވި އެއްޗެއް ކަމަށެވެ. އަހަރެންގެ ގާތުގައި އަބަދުވެސް މަލިކާ ހުންނަހެން އަހަންނަށް ހީވަނީއެވެ. އެ ވަސްވާސްތަކާ އަހަރެން ޖެހޭނީ ކުރިމަތިލާ އަމިއްލަ ނަފްސު ކޮންޓުރޯލް ކުރާށެވެ. އެހެން ހިތާ އަވަސްއަހަށް ކައި ނިންމާލިއެވެ. ވުޟޫކޮށްގެން ނަމާދުކުރިއެވެ. ވަސްވާސްތަކުން ހިތް ދުރުކޮށްދެއްވުމަށާއި މަލިކާއަށް ހެޔޮރަޙްމަތް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރިއެވެ.

- ނިމުނީ -

  Please log in or register to bookmark.
  3k

  3 ޚިޔާލު

  ޚިޔާލު

  Your email address will not be published.

  Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy
  Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy