kralbetbetturkeyikimislibahis1xbetm.infohipas.infohttps://www.wiibet.com/restbetcdn.comSupertotobetSahabetTarafbetMatadorbetTipobet365Deneme BonusuBetvoleMariobethack forumxumabetgiris.com

ފަންޑިތަ

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy

އިރުއޮއްސުނު ވަގުތު ކަމުން ގޭތެރެއަށް ވެރިވެފައޮތީ ހިމޭންކަމެކެވެ.މާމަމެން އެންމެންވާނީ ނަމާދަށް އަރައެވެ.މިހިމޭންކަމުގެ ބޭނުން ހިފައިގެން ވަގަކު ވައްކަން ކުރަން އުޅޭހެން ހީރާ ދިޔައީ އާއްމުކޮށް ނުހުޅުވާ ގުދަނާދިމާއަށެވެ.ދަބަރު ޖަހާފައިވާ ދޮރު ގަދަކަމުން ހުޅުވައިގެން ވަތްއިރު އެތެރޭގައިވަނީ ފުންއަނދިރިކަމެކެވެ.ބޭނުން ނުކުރާ ތަނަކަށްވުމުން ބޮކިތަށް އަނދާފައިވާތީ އެންމެ ބޮތްކެއްވެސް ދިއްލޭގޮތެއްނުވިއެވެ.ޖިންސުގެ ފަހަތުގަ ޖީބަށް ޖަހާލާފައިވާ ފޯނު ހީރާ ނެގިއެވެ.އޭގެ ލައިޓް ޖައްސާލަމުން ގުދަނުގެ ދޮރުލައްޕާލާފަ އެތެރެއަށް ހިނގައިގަތެވެ.

ހިރަފުސް އަރާފުރިފައިވާ ބާ ފޮށިތަކަށް ނަޒަރު ހިންގަން ހީރާއަށް ހުރެވުނީ މިތަނުން އޭނާ ހޯދަން ޖެހެނީ ކޮން ފޮއްޓެއްކަން ވަކިކުރަން ނޭނގިފައެވެ.ކުޑައިރުކޮޅަކު ވިސްނަން ހުރެފަ އޭނާ ގޮސް އެރީ ފާރުގަ ލައްކޮށްލާފަ އިން ކުޑަ ހަރުގަނޑަށެވެ.ކަރުދާސް ފޮށިތަކުގެ އެންމެ މަތީގައި ބައިދާފައިވާ ލަކުޑި ފޮށި އޭނާ ނެގިއެވެ.މިތަނުން އެންމެ ތަފާތު ފޮށްޓަކަށް ލޮލުގަ އަޅައިގެން އެއްޗަކީ އެއެވެ.އެހެންކަމުން އޭނާ ހޯދަން ބޭނުންވާ އެއްޗަކީ މިއީހެން ހީވިއެވެ.

ދޮރުލައްޕާލާފަ ހުރުމުން އެކުޑަ ގުދަންގަނޑު އެކީއެކައްޗަކަށް އުދާސްވެއްޖެއެވެ.އެތެރޭގައި ފަސްމިނިޓްވެސް ނުވެއުޅެނިކޮށް ހީރާގެ މޫނާއި ކަނދުރާއިން ދާތިކިހިލެން ފަށައިފިއެވެ.ފަހަތަށް ދޫކޮށްލާފައިވާ ފަންއިސްތަށިގަނޑު ނަގާ ހުޅިއެއްޖެހީ އެކަމުގެ ސަބަބުން އިތުރަށް ހޫނުވާހެން ހީވާތީއެވެ.

އަލިވާނެހެން ފާރުގަ ފޯނު ލައްކޮށްލާފަ އުޑަފައިން ބިންމަތީގަ އިށީނދެ ހީރާ އުޅުނީ ފޮށިހުޅުވާށެވެ.ތަޅެއްލާފަ ނެތްކަމީވެސް ނަސީބެކެވެ.އެހެންނޫންނަމަ އޭނާ ތަޅުދަނޑި ހޯދާނީވެސް ކިހިނެއްހެއްޔެވެ.ނުހުޅުވާ ޒަމާންތަކެއްވެފައިވާ ފޮށި ހިފާފަވުމުން ހުޅުވާލެވުނީ ހައެއްކަ ފަހަރު ގިންކިޔާފަ ހިފުމުންނެވެ.ލަކުޑި ފޮށިތެރޭގައިވާ ފޮތްތަށް ފެނުމާއެކު ހީރާގެ ދެލޯ ވިދައިގަތެވެ.ހޯދަން އުޅުނު އެތި އެހާ ފަސޭހައިން ފެނުމުންނެވެ.އެތަށް ގަދީމީ އިލްމަކުން ފުރިފައިވާ ބޯފޮތްތަށް ވަނީ ދުވަސްވުމުން ރަތްވެ ބާވެފައެވެ.ކާފަ ދުނިޔޭގަ އުޅުނުއިރު ކުރި މަސައްކަތް ދައްކުވައިދޭ މިފޮތްތަށް ކާފަ ނިޔާވުމާއެކު މާމަމމެން މިތަކެތި މިވަނީ ގުދަނަށްލާ ފޮރުވާފައެވެ.

އެންމެ މަތީދެވަނައަށް އޮތްފޮތް ހީރާ ނެގިއެވެ.ހިރަފުސްތަށް އަތުން ސާފުކޮށްލުމާއެކު ބޭރުގަނޑުގަ ބޮޑެތި އަކުރުތަކަކުން އަތުލިޔުމުން ލިޔެފައިވާ ޖުމުލަ ފެނުމާއެކު ހީރާގެ މޫނު އުޖާލާވިއެވެ."ލޯބި ހޯދުމަށް ހިތްޖެއްސުމަށް ހަދާ ފަންޑިތަ"

އަވަސް އަވަހަށް ހީރާ އެފޮތްހުޅުވާލީ ކެތްމަދުވެފަ އިނދެއެވެ.ރަތްވެ ބާވެފައިވާ ފުރަތަމަ ގަނޑު ފެނުމާއެކު ފަނޑުގޮތަކަށް އަތުން ލިޔެފައިވާ އެއްޗެއް އޭނާއަކަށް ކިޔާކަށްނޭނގުނެވެ.ފާރުގަ ލައްކޮށްފައިން ފޯނު ކައިރިއަށް ދަމައިގަނެ އަލިކޮށްލުމުން ކޮންމެސް ވަރެއްވެއްޖެއެވެ.ކުރަންބޭނުންކަންތަށް މިފޮތުގެ އެންމެ ގަނޑަކުންވެސް ފުދޭނެކަން އެނގޭތީ ހީރާ އެގަނޑު ފޮޓޯ ނަގާ ފޯނުގަ ރައްކާކުރަމުން ފޮށިމަތިޖަހާފަ ގެންގޮސް ހުރިތަނަކަށް ލިއެވެ.މާމަމެން ނަމާދުކޮށްގެން މިފަރާތަށް އައުމުގެ ކުރިން މިތަނުން ފިލާ ރައްކާނުވެވިއްޖާ އެމީހުންގެ ސުވާލުތަކުން މިންޖެއްނުވާނެއެވެ.

ގުދަނުން ބޭރަށް ނެގި ފިޔަވަޅާއެކު ހީރާ ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ.ދެބެންގެދެދަރި ކުއްޖެއްކަމުގައިވާ ދިފްލާ ބަލަން ހުރިގޮތުންނެވެ.ހީރާއަށް ހިންދިރުވާލެވުނެވެ.ޔަގީނުންވެސް ދިފްލާ ރުޅިއަންނާނެއެވެ.

"މޮޔަވީތަ ހީރާ" މީހަކަށް ފެނިދާނެތީ ދެފަރާތް ހޯދާލާފައި ދިފްލާ ބުނެލީ ހިތްހަމަ ނުޖެހިފަހުރެއެވެ.ހީރާއަށް ވިސްނައިދޭން ހަދަންވީގޮތެއް އޭނާއަކަށް ނުވިސްނުނެވެ.ހީރާގެ އަތުގަ ހިފާ ދަމާފަކަހަލަ ގޮތަކަށް ދިފްލާ ގޮސް އެދެކުދިންގެ ކޮޓަރިއަށް ވަދެ ދޮރުލައްޕާ ތަޅުލިއެވެ.

"ތިކުރަން އުޅޭ ކަންތަކާމެދު އަދި އެއްފަހަރު ވިސްނާލަބަލަ..ހީރާ ތިއުޅެނީ ބޮޑިއެއް ބޯނެ ގޮތެއް ނޭނގިގެންތަ" ދިފްލާގެ އަޑަށް ވެރިވީ ނުރުހުމުގެ އަސަރުތަކެވެ.ހީރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުބުނެ އިސްދަށަށް ޖަހާލައިގެން އިންގޮތް ފެނިފަ ދިފްލާ އިތުރަށް އެއްޗެއް ނުބުންޏެއްކަމަކު ހިތްހަމަނުޖެހުން ފިލާނުދިޔައެވެ.އޭނާ އެވަރުން ކައިރި ނުވާށޭ ބުނުމުންވެސް އެއަޑުނާހާ ސިއްރުން ހީރާ އަމިއްލައަށް ގުދަނަށްވަދެ އެލިޔުންތަށް ހޯދިކަން އެނގުމުން ދިފްލާ ހުރީ ބުނާނެއެއްޗެއް ނޭނގިފައެވެ.ހެނދުނު އެފޮތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ދެކެވުނު ވާހަކަތަށް ހިތަށްއަރާ މޮޔަ ހީވެފައެވެ.ދިފްލާއަށް ހެނދުނު އެވާހަކަ ދެކެވުނީ އެފޮތްތަކުގެ ހަބަރު ލިބިގެން ހީރާއަށް މިފަދަ ޖޯޝެއް އައިސްދާނެކަމަކަށް ހީކޮށްފައެއްނޫނެވެ.

"އުއްމީދުކުރަން ހީރާ މޮޔަކަމެއް ނުކުރާނެކަމަށް" ދިފްލާ ތަންކޮޅެއް މަޑުމައިތިރިވެލާފައި އެހެން ބުނެ ކޮޓަރިން ނިކުމެގެން ދިޔައީ އެކަނިއިނދެ ވިސްނާލަން ހީރާއަށް ފުރުސަތު ދެމުންނެވެ.ކޮޓަރީގެ ދޮރުޖެހި އަޑު އިވުމާއެކު ހީރާ ވެއްޓިގަތީ އެނދަށެވެ.ދާދިދެންމެއަކު ދިފްލާ ދައްކާފަ ދިޔަ ވާހަކަތަކުން ކުޑަވެސް އަސަރެއް ކުރިހެން ހީނުވެއެވެ.އޭނާ ހުރީ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހިފައެވެ.އަމިއްލައަށް ކަމެއް ތަޖުރިބާކޮށްލަން ލިބޭތީއެވެ.ދިފްލާ ކޮންމެ އެއްޗެކޭ ކިޔަސް މީކީ ގޯސްކަމެއްގަ ގޮތުގަ ހީރާ ނުދެކުނެވެ.މިކަމުގެ ސަބަބުން ގޯސް ނަތީޖާއެއް ނިކުމެދާނެކަމަށް ހީރާހިއެއްނުކުރެއެވެ.އެހެނަސް ހީރާއަށް އެނގިފަ ނެތަސް ބައެއްފަހަރު އަޖުމަބަލަން މަޖަލަށް ކުރެވޭކަންތަށް އެންމެފަހުން ވިހަވެފަވެސް އެބަހުއްޓެވެ.

ހީރާ އޭނާގެ ފޯނުން ހޯދާލި ފޮޓޯގަނޑަށް ފަރުވާވެ ބަލަން އޮތެވެ.އޭގައިވަނީ ފިރިހެން ނުވަތަ އަންހެންކުއްޖެއްގެ ހިތްޖެއްސުމަށް ހަދާ ފަންޑިތައިގެ ވާހަކައެވެ.އޭގައިވާ ލިޔުންކޮޅު ކިޔަން އިނގުނީ އެތަށްއިރަކު ފޯނުގެ ސްކުރީނަށް ލޯހުއްޓައިގެންނެވެ.ބައެއް ތަންތަނުގަ ފިލިނުޖަހާ އަރަބި ލަފްޒުތަށް ބޭނުންކޮށްފަވާ ކުރީ ޒަމާނުގެ ލިޔުންކޮޅެކެވެ.އޭގައިވަނީ ޤުރުއާނުން ނަގާފައިވާ އަރަބި އާޔަތެކެވެ.ހިތްޖެއްސުމަށްޓަކައި ހަދާ ދެގޮތެއް ބުނެދީފައޮތް އިރު ހީރާ ވަރަށް ޝައުގުވެރިކަމާއެކު ކިޔަމުންދިޔައެވެ.އެއްގޮތަކީ ހިތްއެދޭ ޒުވާނާ ފެންނަ ކޮންމެތާކުން އޭނައަށް ބަލަން ހުރެ ސިއްރުން އެއާޔަތް ކިޔެވުމެވެ.ދެވަނަ ގޮތަކީ ދުވަހަށް ފޮޅޭ ބިލެތްގަނޑެއްގައި އެއާޔަތް ލިޔެ ފޯއްކޮޅަކާއެކު ހިތްއެދޭ ޒުވާނާއަށް ކާންދިނުމެވެ.ދުވަހަށް ފޮޅޭ ބިލަތަކީ ފަތުގެ ނާރުތަށް ދިމާވާ ބިލެތްކަމަށް ތަފްސީލުކޮށްފަ އޮތެވެ.އަދި ނިންމާލަމުން މީ މުޖައްރިބު އެއްޗެއްކަމަށް ލިޔުންކޮޅުގަ އޮތުމުން އެކަނި އޮވެވެސް ހީރާއަށް ހޭންފެށުނެވެ.ކިހާ މުޖައްރިބު ކަމެއްކަން މިފަހަރު އޭނާ ތަޖުރިބާ ކޮށްލާނެއެވެ."މީތި ވަރަށް މަޖާ ކަމަކަށް ވާނެ ޔަގީން" އެކަނި އޮވެވެސް ހީރާ ހިނިތުންވެލިއެވެ.އެވަގުތު ދުރުގައިހުރި ލޯބިވެރިޔާ ގުޅުމުން ހީރާ އެކޯލު ބިޒީ ކޮށްލީ ފޯނުގެ ސްކުރީނުން ފެންނަ ލިޔުންކޮޅު ޝައުގުވެރިކަމުން އަދިވެސް ކިޔާހިތުންނެވެ.

ދިފްލާ އައިސް ކޮޓަރިއަށްވަނީ ހީރާ ފެންވަރައިގެން ނިކުމެ ރީތިވާން ހުއްޓައެވެ.ހުދުކުލައިގެ އަތްދިގު ޓީޝާޓް ކޮޅާ ނޫޖިންސުގަ ހީރާގެ ލޫޅާފަތި ހަށިގަނޑުގެ ބައްޓަން ކިތަންމެ ރީއްޗަށްވެސް ފާޅުވެއެވެ.ފަންއިސްތަށިކޮޅު ފަހަތަށް ދޫކޮށްލާފައި ތުންފަތުގަ މަޑުކުލައެއް ޖައްސާލާފައި ހީރާ އެނބުރުނެވެ.

ދެކުދިން އެއްކޮށް ކައިގެން ނިކުތީ ގޭ ބިއްދޮށުގަވާ ޖޯލިފައްޗަށެވެ.ބޭރުގަ ދިއްލާފައިވާ އޮރެންޖް ބޮކީގެ ފަނޑުއަލިފިޔަވާ އިތުރު އަލިކަމެއް ނުވެއެވެ.ގޭގެ އިންފާރުކައިރީވާ ހުސްނުހީނާގަހުގަ ފޮޅިފައިވާ އެތަށް ސަތޭކަ މަލުގެ މީރުވަހުން ފަޒާއަށް ވެރިވެފައިވަނީ ހިތްގައިމު ކަމެކެވެ.އަނގަ ފުރެންދެން ބީޑާ އަޅައިގެން ހަފަމުން ހީރާ ޖޯއްޔަށް ވެއްޓިގަތެވެ.

"ޔުނާން ގުޅި..ބުނި ހީރާ ފޯނެއް ނުނަގައޭ" ކުއްލިއަކަށް ހަނދާންވެގެން ދިފްލާ ބުނެލިއެވެ.އަވަސް އަވަހަށް ޖޯލީގަ އޮވެ ހީރާ ފޯނުނެގީ އަމިއްލަ ނަފްސަށް އަޑުލަމުންނެވެ.ޗުއްޓީއަށް މިރަށަށް އާދެވުނު ފަހުން އެހެންކަމާ އުޅެން ހަދައިގެން ލޯބިވެރިޔާއާމެދު ފަރުވާކުޑަކުރެވިއްޖެހެން ހީވެފަ ދެރަވވިއެވެ.އޭނާ ޔުނާން ދެކެ އަބަދުވެސް ވަރަށް ލޯބިވެއެވެ.އެކިމީހުން ވާލޯބި ފާޅުކުރާނީ އެކިގޮތްގޮތަށެވެ.ހީރާ ދެކޭގޮތުގަ ލޯބިވެރިޔާއަށް ތާއަބަދު ގުޅާކަށް ނުޖެހެއެވެ.ދިރިއުޅުމުގެ އެހެން ކަންކަމާވެސް ވަގުތު ހުސްކުރަން ޖެހޭވިއްޔާއެވެ.އެހެންކަމުން އެއްއިރެއްގަވެސް ޔުނާންއަށް މާގިނައިން ގުޅުމަކީ އޭނަ ކުރިކަމެއް ނޫނެވެ.ހީރާ ބޮޑަށް ޔުނާން މަތިން ހަނދާންވާ ވަގުތުކޮޅަކީ ނިދާ ވަގުތުކޮޅެވެ.އެގަޑީގަ ގުޅައިގެން ވާހަކަ ދައްކާލުމުން އަބަދު ނުގުޅިޔަކަސް އޭނާގެ ހިތް ފުރިދެއެވެ.

އެތަށް މަސައްކަތުން ހޯދި ބިލެއްއަރީގަ ވަޅިތުނޑުން ހީރާ އިނީ އާޔަތެއްލިޔާށެވެ.އެންމެ ފިއްޔެއް އަކުރެއް ވައްޓާނުލާ ލިޔަމުންދަނިކޮށް އެވަގުތު އާދެވުނު ދިފްލާއަށް އެމަންޒަރު ފެނި ހުއްޓެވުނެވެ.އެވަރުން ނަސޭހަތް ދިނުމުން ވެސް ހީރާ އެއަޑެއް ނޭހިތާއެވެ.ފިޔަވަޅުގެ އަޑުއިވިގެން ހީރާ ބަލައިލިއިރު އެކކުވެރިޔާ ހުރީ ދާދި ގާތުގައެވެ.ހިނިއައިސްފަ އިނދެ ޖޯޝާއެކު ބިލެތްގަނޑަށް ހަދަން އުޅޭގޮތް ހީރާ ކިޔާދިނީ ދިފްލާ ނުވެސް އަހަނީހެވެ.

"ކޮން ކުއްޖަކަށް ކާންދެން ތިއުޅެނީ"ދިފްލާ އަހާލިއެވެ.

"ނޭނގެ..މާދަން މިހަނދައިގެން ނިކުމެ ގޭދޮރުމަތީ ހުންނާނީ..މަގުމަތިން ދާ އެންމެ ރީތި ފިރިހެންކުއްޖާ ބަލާބަހައްޓާފަ ކުޑަކޮށް އަނގަ ތަޅާލާފައި ދޭނީ..އަހަހަހަ..މިރަށުގަ އެންމެ ރީތި ބޯއީ މަ ފަހަތުންކަންނޭނގެ ދުވާނީ އޭރުން ދޯ.." މަޖާވެފަ ހީރާ ފެށީ ހޭށެވެ.ކަމުގެ ބޮޑުކުޑަމިން ނޭނގިހުރެ ހީރާ ހެދީ ޖޯކަކަށެވެ.

"އެކަމަކު ތިކަމެއްގެ ސަބަބުން ހީރާ އެކުއްޖަކަށް ފަހުން ފޯލް ވެއްޖައްޔާޔޯ.." ދިފްލާ އިނީ ހިތްނުތަނަވަސްވެފައެވެ.

"އަހަރެން ކީއްވެ ފޯލް ވާންވީ..ތަނަކުން ފެންނަމީހަކަށް ފޯލްވާވަރަށްވުރެ ޔުނާންދެކެ މާލޯބިވޭ.." އަމިއްލަ ނަފްސުގެ މައްޗަށް އޮތް އިތުބާރު ހީރާގެ ބޮޑެވެ.ނަމަވެސް ހީރާއަށް ނޭނގުނަސް ގިނަފަހަރަށް އެފަދަ ފަންޑިތައިން ހިތްޖެހެނީ އެކެއްގެއެއްނޫނެވެ.ދެމީހުންގެ ހިތަށްވެސް އޭގެ އަސަރުކުރެއެވެ.

ދިފްލާ އިނީ ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގި ހީރާއާ މެދު ކަންބޮޑުވެފައެވެ.ކުރަން އުޅޭ ކަމުގެ ސަބަބުން ހީރާއަށް ލަނޑެއް ލިބިދާނެތީ ކުރެވޭހިޔާލު މަދެއްނޫނެވެ.އެތަށްދުވަހަކު މާލޭގަ އުޅެފަ ޗުއްޓީއަށް ރަށަށް އާދެވުނު ފަހަރު ބޮޑިއެއް ލިބިއްޖާ މާރީތި ކަމަކަށް ނުވާނެއެވެ.ދެމީހުން ދެއްކި ވާހަކައެއްގެ ތެރޭގައި ލޯބި ހޯދުމަށް ހަދާ ފަންޑިތައިގެ ވާހަކަ ދިފްލާ އެދުވަހު ބުނީ ހީރާ މިކަމާ އުޅޭނެ ކަމަކަށް ނޫނެވެ.ނަމަވެސް އޭނާގެ ދުލުން އެބަސް ބޭރުވީންސުރެ ހީރާ ފައިވިއްދާލީ ކޮންމެސް ޒުވާނަކަށް އެކަންކޮށްލައިގެން ތަޖުރިބާކޮށްލަށެވެ.ކާފަގެ ފޮތްތަކުގަ އެމައުލޫމާތު ހުރިކަމަށްބުނެވުނީވެސް ދިފްލާގެ މޮޔަކަމުންނެވެ.ހީރާ އެކަމާ ތެޅިގަތްވަރުން ދިފްލާ ނަސޭހަތްދީފަ ގުދަނާ ކައިރިނުވާން އެދުމުންވެސް ސިއްރުންވެސް އޮތްތާކުން އެއްޗެހި ހޯދީ ހީރާގެ ހިތުގަ ތަޖުރިބާ ކުރުމުގެ ޝައުގު އޮތްލެއް ބޮޑުވީމަތާއެވެ.

އެރޭ ހީރާ ނިދިއިރުވެސް ދިފްލާ އޮތީ ފޯނާ ކުޅޭށެވެ.އިރުކޮޅަކުން ތެދުވެގެން އައިސް ރައްކާކޮށްފަ އޮތް ބިލެތްގަނޑު ޗިސްކޮށްލާފައި ވައްޓާލީ ޑަސްބިނަށެވެ.ކުށެއްނުވާ ޒުވާނަކަށް މޮޔަވެގެން ހީރާ އެކާންދީގެން ދެރަގޮތެއްވެއްޖާ މާދެރަވާނެކަން އެނގޭތީއެވެ.ހީރާ ރުޅިއަޔަސް ހެޔޮކަމަށް އޭނާ އެކަން ކުރީ ފަހުން ވެދާނެ ގޮތަކާ ދޭތެރޭ ވިސްނިފައެވެ.ފަންޑިތައެއް ހަދާފަ މީހަކަށް އެއްޗެއް ކާންދިނުމާ، އެބުނާ އާޔަތެއް ބަލަން ހުރެ ދުލުން ކިޔުންވެސް ތަންކޮޅެއް އަސަރު ކުޑަވާނެއެވެ.

އެހާ އުނދަގުލުން ހޯދި ބިލެތްގނޑަށް އެހެންހެދުމުން ރުޅިއައިސްގެން ހީރާ އެތަށް މައްސަލައެއްޖެއްސިއެވެ.މައިތިރިވީ ދިފްލާ އެތަށް ނަސޭހަތެއް ދީގެނެވެ.ދެމީހުން އެހަނގުރާމައެއްގާ ތިއްބާ ޔުނާން ގުޅުމުން ހީރާ ޖެހުނީ ދުރަށެވެ.އެހެންދުވަސްތަކަށް ވުރެ މިއަދު ޔުނާންގެ އަޑުން އުފާވެފަ ހުރިހެން ހީވިއެވެ.ހީރާ ކިތަންމެ ސުވާލެއް ކުރިޔަކަސް ޔުނާންގެ ކިބައިން ކުރި ލިބުމަކީ ނުވާނެ ކަމެކެވެ.ޔުނާންގެ ވާހަކަތަކުން އެނގުނު ހާވެސް އެއްޗަކީ ސަޕްރައިޒެއް ލިބެން އުޅޭކަމެވެ.ފޯނުކަނޑާލިއިރު ހީރާގެ މޫނުމަތީގައި ލުއި ހިނިތުންވުމެއް ވިއެވެ.ހަގީގަތަށް އޭނާ ޔުނާންއާ ދިމާވާނީ ކޮން ދުވަހަކުންބާއޭ ހިތަށްއެރިއެވެ.ޔުނާން ފުރަތަމަ ފެނުނީ މީގެ ހައެއްކަ މަސްކުރިން ފޭސްބުކުންނެވެ.ތތައުލީމު ހާސިލުކުރުމަށްޓަކާ ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ޒުވާނަކަށްވާތީ އާދެވޭކަށްނެތެވެ.އުފެދުނު އެކުވެރިކަން ލޯތްބަށް ބަދަލުވެދިޔައިރު އެކަކު އަނެކަކާ އެއްފަސްގަނޑަކުން ދިމާނުވާތީ އެކަން ވާނީ ދެން ކޮންދުވަހަކުންބާއޭ ހިތަށްއަރައެވެ.ދުރުގަ ތިއްބަސް ދޭތެރެއަކުން ވީޑިއޯ ކޯލު ކޮށްގެން ވާހަކަދެކެވޭތީ ކޮންމެސް ވަރެއްގެ ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބެއެވެ.

"އެދިޔައީ ކާކުތަ..ހާދަ ރީތި ސޮރެއް"މަގުހުރަސްކުރި ޒުވާނަކު ފެނި ކުއްލިއަކަށް ހީރާ ބުނެލިއެވެ.ކުރުކޮށް ބޯކޮށާލަފައިވާ އިރު އަވިއައިނަކުން އެދެލޯ ފޮރުވާލާފަވުމުން ފޮނިގޮތެއް ހީވިއެވެ.ދިގު އިސްކޮޅާ އެއްވަރުގެ ރޫފައެއް ލިބިފައިވުމުން ހަށިގަނޑު ބިޔަކަމަށް ދައްކައެވެ.ބަލަން ހުއްޓާ އޭނާގޮސް ވަނީ ޖެހިގެން ހުރި ފިހާރައަށެވެ.

"ނޭނގެ..އަނެއް އަވަށު ކުއްޖަކަށް ވެދާނެ..އެއަވަށު ކުދިން ފެނުނަސް މަށަކަށްވެސް ނޭނގޭނެ ވަކިކުރާކަށް..ނޫނީ ވެދާނެ ބީރައްޓެއްސަކަށްވެސް"ޒުވާނާ އާބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ނޭނގިހުރެ ދިފްލާ ބުނެލިއެވެ.އެވަގުތު ކުއްލިއަކަށް އެޒުވާނާ ފިހާރައިން ނިކުމެއްޖެއެވެ.އެއާއެކު ކުއްލިއަކަށް ހީރާ މެނާ ދިމާލަށް ބަލައިލިގޮތުން ހީވީ އެކުދިންގެ ވާހަކަ އިވިގެން ބަލައިލިހެނެވެ.ހީރާގެ ހިތަށް ވެރިވި މޮޅު ހިޔާލާއެކު ހިތުދަސްވެފަވާ އެއާޔަތް ޒުވާނާއަށް ބަލަން ހުރެ ސިއްރުން ކިޔަންފަށައިފިއެވެ.މިއޮތީ ރަނގަޅު ކުއްޖަކު އަތުޖެހިފައެވެ.މުގޯލި އަޅަންވީ މީނަގެ ފަހަތުންނެވެ.

އެފަހުން އެފިރިހެންކުއްޖާ ފެންނަ ކޮންމެތާކުން ސިއްރުން ހީރާ އެތަންކޮޅުކިޔަވައެވެ.ވާންއުޅޭ ގޮތެއް ހިތަށްވެސް ނުގެނެވޭ ހާލުގައެވެ.މިހާ ގިނައިން މިޒުވާނާ މިފެންނަނީ މިހިސާބުގަ އުޅޭތީ ބާއެވެ.އެގޮތުގަ ދެދުވަސް ވެލިއިރަށް ހީރާއަށްވެސް އުނދަގޫ ގޮތްތަކެއް ވާންފަށާފިއެވެ.އެންމެ ހިނދުކޮޅަކަށްވެސް މަގުމަތިން ފެންނަ އަދި ނަންވެސް އެނގިފަނުވާ ޒުވާނާގެ ހިޔާލްތަށް ސިކުނޑިން ފިލާނުދެއެވެ.ތާއަބަދު އޭނާއާ ދެތެރޭ ވިސްނެންފެށުނީ އަމިއްލަ ހިތަށްވެސް ނޭނގި ސިއްރުންނެވެ.މަޖަލަކަށް އޭނާ ޖެހި ސަކަރާތް ވިހަވަނީބާއެވެ.

އެދުވަހު ހަވީރު ފެންވަރާލައިގެން ބޭރަށް ނިކުތްއިރު ދޮރާށިކައިރީ ހުއްޓިމިހުރީ އެޒުވާނާއެވެ.ހީރާއަށް ހައިރާންކަމެއް ލިބުނެވެ.ދެވަނަ ސިކުންތުގަ ހިނިތުންވެވިއްޖެއެވެ.ފަންޑިތައިގެ އަސަރު ކުރީތާއެވެ.ދެދުވަސް ވިއިރަކަށް މިހިރީ ހޯދަންއައިހެވެ.ހީރާ ގާތަށް ހިނިއައެވެ.އޭނާ ހަމައެކަނި މިކަން ކޮށްލި ސަބަބަކީ ތަޖުރިބާ ކޮށްލާށެވެ.މިހާރު މިއީ މުޖައްރިބު އެއްޗެއްކަން އެނގިއްޖެއެވެ.ވީމާ ދެން އިތުރަކަށް މިޒުވާނާއަށް މުގޯލި އެޅުމެއް ނެތެވެ.އަވަހަށް މީނަޔަށް ފިލަންވީއެވެ.ނުފެނި ދެދުވަސް ވެލާއިރަކަށް އެކުއްޖާވެސް ހީރާގެ ހަނދާން ނެތިދާނެތާއެވެ.އެކަމަކު ހާވެސް ކަތިލަނީ ފެންދީފަތާއެވެ.ވީމާ މިފަހަރު ދާންވާނީ ވާހަކަވެސް ދައްކާލާފައެވެ.

ހީރާ ރީތި ހިނިތުންވުމަކާއެކު ހައި ޖަހާލާފަ ނަންވެސް އޮޅުންފިލުވައިފިއެވެ.ނަމަކީ ޒައިންއެވެ.ޒުވާނާ ބުނީ މަގުމަތިން ހީރާ ވަރަށް ގިނައިން ފެންނާތީ ހަމަ ވާހަކަ ދައްކާލާ ހިތުން އައީކަމަށެވެ.ހީރާ ހުރީ ފާޑަކަށް މަޖާވެފައެވެ.މިކުއްޖާއަށް ވެގެން މިއުޅޭގޮތް އެނގޭތީއެވެ.ދެންވާ އޭނާގެ ހަނދާނަކާ ނުލާ ނިދިއްޖާވެސް ރަނގަޅެވެ.

އަމިއްލައަށް ދެނެނުގަނެވުނަސް ހީރާއަށް ވެފަ ހުރި ގޮތްވެސް ވަކި ދެރައެއްނޫނެވެ.އެންމެ ދެދުވަހު ފެނިފައިވާ ޒުވާނަކަށް ފޯނު ނަމްބަރު ދީފަ އަންނާނީ އެހެންވީމަތާއެވެ.އެރޭ ނިދަން އޮތްއއިރު ލޯބިވެރިޔާ ގެ ހިޔާލަށްވުރެ ބޮޑަށް ޒައިންގެ ހިޔާލު ކުރެވުމަކީ އޭގެ ހެއްކެކެވެ.ނިދުމުން ހުވަފެނުގަވެސް ޒައިން ފެނުމުން ހޭލާފަ ހީރާއަށް ހައިރާންކަމެއް ލިބުނެވެ.ރޭގަ އޭނާއަށް ނިދުނީ ޔުނާންއަށް ގުޅާވެސް ނުލައެވެ.ފޯނުގަ އެތަށް މިސްކޯލެއް ވާތަން ފެނި ހީރާގެ ހިތަށް ދަތި ގޮތެއްވެލިއެވެ.ރޭގަ އޭނާ ޔުނާން މަތިން ކުޑަކޮށްވެސް ހަނދާންނުވިއެވެ.އެކަމާ ހައިރާންވެވުނެވެ.ދެންވެސް ޔުނާންއަށް ގުޅަން ނުހަދާ ގުޑްމޯރނިންގ ގެ މެސެޖް ފޮނުވާލެވުނީ ޒައިންއަށެވެ. ޔުނާން އަށްވުރެ ބޮޑަށް މިފަތިހުވެސް އޭނާ ހަނދާންވީ ޒައިންމަތިންނެވެ.ހަމަސްދުވަހު ލޯބިވެގެން އުޅުނު ލޯބިވެރިޔާ އެންމެ ދެދުވަހަށް ފެނުނު ޒުވާނެއްގެ ސަބަބުން ފަނޑުވެގެންދަނީއެވެ.

މުޅި ދުވަސް ހޭދަވެގެން ދިޔައިރު ހީރާގެ ހަބަރެއް ނުވުމުން ސޭޑް އިމޯޖީތަށް ޔުނާން ފޮނުވަން ފެށުމުން ނޭނގިނަމަވެސް ހީރާއަށް ރުޅިގަދަވެވުނެވެ.ކުއްލިއަކަށް ޔުނާންމަތިން ފޫހިވިކަހަލައެވެ.ހީރާއަށް ފޯނު ނިއްވާލެވުނީ ކޯލުތަށް ފުލުފުލުގަ އަންނަން ފެށުމުން ބޮލަށް އުނދަގޫވެގެނެވެ.ނޭނގޭ ސަބަބަކާހެދި މިރޭ އެއްގޮތަކަށްވެސް ޔުނާންއާ އަނގައިން ބުނާހިތެއް ނުވިއެވެ.ދެއަތުން މޫނު ފޮރުވާލައިގެން އިނދެފަ ކުއްލިއަކަށް ހީރާއަށް ރޮވުނެވެ.އަމިއްލަ އަމަލުތަކަކީ ބޭނުންވެގެން ކުރެވޭ ކަންކަންހެންވެސް މިހާރު ހީނުވެއެވެ.ޔުނާންގެ އެއްވެސް ކުށެއްނެތި ހީރާއަށް މަޑުމަޑުން ޔުނާންއާ ދުރުވާންފެށުނެވެ.އަމިއްލަ ހިތަށް ބާރު ނުފޯރުވިފަ ހުރި ހީރާއަށް ބައެއްފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސުދެކެވެސް ރުޅިއާދެވެނީ ޔުނާންއާ ދޭތެރޭ ކަންތަށް ކުރެވެމުންދާ ގޮތުންނެވެ.އެކަމަކު އެއަށްވުރެ ބޮޑަށް އޭނާގެ ހިތުގަ ޒައިންގެ ލޯބި ފެވިއްޖެކަމަށް ގަބޫލުކުރަން މަޖުބޫރުވެއްޖެއެވެ.ޒައިންއާ ވާހަކަ ދެއްކުމުން ހިތަށް ލިބޭ ހިތްހަމަޖެހުމުންނެވެ.ޒައިންއާ ދުރުވުމަށް ހީރާ ކުރިހާ މަސައްކަތެއް ބޭކާރުވިއެވެ.ހަނދާންވާވަރުން ނުގުޅާ ނުހުރެވުނެވެ.އެންމެފަހުން ބައްދަލުވެސް ކުރެވެން ފަށައިފިއެވެ.

ހިރާ އޮތީ އެނދުގައޮށޯވެލައިގެންނެވެ.ދާދި ދެންމެއަކު ޔުނާން ފޮނުވި މެސެޖް ކިޔާފަ ހީރާ ފެންކަޅިވިއެވެ.ނުފެނުނެއްކަމަކު ޔުނާން އެމެސެޖު ލިޔެފައިވަނީ ކިހާ އަސަރަކާއެކުކަން އޭގެން ކޮންމެ ލަފްޒަކުންމެ އޭނާއަށް އިހުސާސްވިއެވެ.ރޮވިފައިވާ އެތަށް އިމޯޖީތަކަކާއެކު ޔުނާން ބުނެފައިވަނީ އޭނާ އެގޮތަށް ދުރުކޮށްލި ސަބަބެއް ބުނެދިނުމަށެވެ.އެހާވަރަށް ލޯބިދީގެން އުޅެނިކޮށް ހީރާގެ ހިތްބަދަލުވާން މެދުވެރިވީ ކޮންސަބަބެއްތޯ ފަށްފަށުން ޔުނާންއަހާފަވެއެވެ. އެމެސެޖާ ދޭތެރޭ ވިސްނަން އެހާ ދެރަވެފަ އިންދާ ދިފްލާ އައިސް ވީކީއްތޯ ސުވާލްކުރުމުން ހީރާއަށް ރޮވިއްޖެއެވެ.ދިފްލާ ބުނި ބަސްނާހާ ގަންނަން އުޅުނު ސަކަރާތް ހަމަ ރަނގަޅަށްވެސް ވިހަވެއްޖެއެވެ.ދިފްލާ ބުނިހެން އޭނާ ޒައިންއަށް ފޯލްވެއްޖެއެވެ.އެކަން ދެން ބަދަލު ކުރާނެގޮތެއްވެސް ހީރާގެ ސިކުނޑިއަކަށް ނުވިސްނުނެވެ.

"ހީރާ މިހާރު ކިހިނެއް ތިއުޅެނީ...އަބަދު އޮށޯވެ ފޯނާ ކުޅެން އޮންނަތަން މިފެންނަނީ..ކާކާ އަބަދު ޓެކްސްޓް ކުރަނީ..އިރުއިރުކޮޅުން ޔުނާން އެބަ ގުޅާ ހީރާ ފޯނު ނުނަގައިގެންނޭ ކިޔާފަ..ކިހިނެއް ހހަދައިގެން ތިއުޅެނީ" އެނދުގަ އިށީނދެފަ ދިފްލާ އޮއްސާލި ސުވާލުތަކުން ދޭންވީ ޖަވާބެއް ނުވިސްނި ހީރާގެ ރުއިން ވީ އިތުރެވެ.

"ދިފޫ...ކިހިނެއް މިވާހަކަ ބުނާނީ..އަހަރެން ޒައިން އާ މާބޮޑަށް ގަޔާވޭ މިހާރު..ޕްލީޒް ހެލްޕް މީ..އަހަރެން ބޭނުން މިކަމުން ސަލާމަތްވާން..އެއީ އަހަރެން މަޖަލަށް ކުރިކަމެއް..ހިއެއްނުކުރަން މިހެންވެދާނޭކޭ.." ހީރާ ދެއަތުން މޫނު ފޮރުވާލިއެވެ.ކުރެވުނު ކުށް ހިތަށްއަރާފައި ދިފްލާއާ ހަތަރުކަޅި ހަމަކޮށްލަންވެސް ނުކެރުނެވެ.އޭނާގެ އަތް ދިގުކަމުންނާ ހިފިނުހުރެވިގެން އުޅުނު ވަރުން މިއަދު ލިބުނު ލަނޑު ތާހިރުތާއެވެ.ކޮންމެހެން މާ މޮޅުމީހަކަށް ވާން ފަންޑިތަ ކަހަލަ ނުރައްކާތެރިކަންކަން ތަޖުރިބާ ކުރަން އުޅޭކަށްނުޖެހެއެވެ."އައި ހޭޓް މައިސެލްފް"ހީރާގެ ރުއިމަކަށް ބަދަލެއް ނައެވެ.ކުށްވެރި އެތަށް އިހުސާސްތަކަކުން އޭނާގެ ނަފްސު ކިލަނބުވިއެވެ.

"އެވަރުން ބުނީމަވެސް ހީރާ އެކަން ކުރީދޯ..އަހަންނަކަށް ނޭނގޭ ބުނާނެއެއްޗެއްވެސް މިހާރު..މިކަހަލަ ގޮތެއްވެދާނެތީ އޭރު އެހާ ނަސޭހަތްދިނީވެސް..ޔުނާން އާމެދު އަހަރެން ހަމްދަރުދީވަން..އޭނަ ކިހާ ދެރަވާނެ..ޔުނާން ހާދަ ލޯތްބެއްވިޔޭ..ހީރާ އަދިވެސް ވަގުތު އެބައޮތް..މިރޭ ޒައިން ބައްދދަލުކުރަން އައީމަ ހުރިހާއެއްޗެއް ކިޔާދީ..ބުނޭ ލޯބިވެރިއެއް ހުންނަވާހަކަ...އުނދަގޫވިޔަސް ޒައިންއާ ދުރަށްދޭ..އޭރުން ތިކަމުން ސަލާމަތްވެވޭނީ.."ހީރާ ކަންތަށް ކުރިގޮތުން ނުރުހިފަ އިނދެވެސް ފަހުވަގުތު ދިފްލާ ދިނީ އެންމެ ރަނގަޅު ނަސޭހަތެވެ.
އިޝާއިން ދަންވީ ފަހުން ދިފްލާއެކަނިން ފިހާރައަށް ދިޔައީ މާމަ ބުނި އެއްޗެއް ގަތްދދޭށެވެ.ފިހާރައިން ނިކުމެގެން ޖެހިގެން އޮތް ގޯޅި އަޅާފަ ގެއަށް އަންނަނިކޮށް ފަހަތުން މީހަކު ގޮވާލިހެން ހީވެ ހުއްޓެވުނެވެ.ފަސްއެނބުރުއިރު ފަނަރަ ފޫޓް ދުރުގަ ހުއްޓިހުރީ ފިރިހެނެކެވެ.މަގުމަތި އެހާ އަނަދިރިވެފަ ހަމަހިމޭނެވެ.ދިފްލާގެ ހިތަށް ބިރުވެރިކަންވަނެވެ.

ހީރާ ރޭގަނޑު ފެންވަރާލައިގެން ނިކުމެ ކުޑަގޮތަކަށް ތައްޔާރުވެލިއެވެ.ހިތަށް ލިބިފައިވާ މޮޅިވެރިކަމުގަ މާބޮޑަކަށް ރިތިވާ ހިތެއްނުވިއެވެ.މިރޭ ނުވައެއްޖަހާއިރު ޒައިން ބައްދަލުކުރަން އަންނާނނެކަން އެނގޭތީ އަތްފައި ހުރީ ފިނިވެފައެވެ.ލޯބިވެރިއެއް ހުންނަ ކަމަށްބުނެ އިއުތިރާފް ވުމުން ޒައިން ކަންތަށް ކުރާނީ ކިހިނެއްބާއެވެ.މޫނުމަތިގަ އެތިފަހަރެއްނުޖެހީޔާ ރަނގަޅެވެ.ހީރާ ވިސްނައިގެން ހުރީ ކޮންމެގޮތެއް ވިޔަސް ހެޔޮކަމަށް ހުރިހާ ހަގީގަތެއް މިރޭ ކިޔާދޭށެވެ.އެއަށްފަހު އަބަދަށްޓަކާ ޒައިންއާ ވަކިވާށެވެ.އޭނާގެ ލޯބި ކަމުގަވާން ޖެހޭނީ ޔުނާންއެވެ.ކުޑަ ހިއްވަރެއް ކޮށްލަނިކޮށް ޒައިން މަތިން ހަނދާންނެތި ޔުނާންއަށް ހިތްޖެހިދާނެއެވެ.ހިޔާލްތަކުގަ ހުރެ ހީރާ ނިކުތް އިރު މާމަ އިނީ ސިޓިންގރޫމުގައެވެ.

އޭނާ ފެނުންއިރަކަށް މާމަބުނީ ދިފްލާ ފެނޭތޯ މަގުމަތި ބަލައިލަދިނުމަށެވެ.ރޭޑިއޯ އަށް ލައްވަން ބެޓެރީ ގަނެދޭން ދާން ބުނުމުން ދިޔަގޮތަށް ދިފްލާ ބަހަބަރު ވީހެވެ.ހީރާ މަގުމައްޗަށް ނިކުތް އިރު އެއްވެސް މީހަކު ފެންނާކަށްނެތެވެ.ފިހާރައިން ރައްޓެއްސަކާ ދިމާވެގެން ދިފްލާ އަނގަތަޅަން ހުރީކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ.ތަނަކަށް ގޮސް ފަޅިސިކުންތެއް ވެލާއިރަށް މާމަ އުޅޭނީ އަބަދުވެސް ލަސްވެގެނެވެ.ހީރާ ފޯނުން ގަޑި ބަލައިލިއިރު ނުވައެއްޖަހާފަ ވާތަން ފެނި ގެއަށްވަނުމުގެ ހިޔާލުގެ ދޫކޮށްލާފައި އޭނާ ދިޔައީ ގޭގެ ބިއްދޮށްފަރާތުގަވާ ޖަނބުރޯލު ގަސްކައިރިއަށެވެ.މިހާރު ޒައިން އައިސް ހުންނާނެކަން އެނގޭތީއެވެ.

ހީރާ މަޑުމަޑުން ހިނގާލާފަގޮސް ގަސްދޮށަށް ހުއްޓުނުއިރު ޒައިން ހުރީ މާކުރިން އައިހެވެ.ހަށަން ބަނދެލައިގެން ގަހަށް ލައްވެލާގެން ޒައިން ހުރީ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުބުނެއެވެ.އަނދިރީގެ ތެރެއިން އޭނާގެ ދެލޯ ތަފާތު ގޮތަކަށް ވިދަމުންދިޔައެވެ.ހީރާ އައުމުން ހަމަ ކަޅިވެސް ޖަހާނުލާ ބަލަން ހުރީއެވެ.މާހައުލުގައިވާ މި ގޮތްނޭނގޭ ހިމޭންކަމުން ހީރާއަށް އުނދަގޫވިއެވެ.އޭނާ މިރޭ ޒައިންއާ ދައްކަން ޖެހޭ ވާހަކަ ހިތަށްއަރާވެސް ހަތަރެސްފައިން އޮށްދާ ހިއްލަން ފަށައިފިއެވެ.ވަރަށް ހިއްވަރުން ވާހަކައެއް ބުނަންބޭނުންވާކަމަށް ބުނުމުންވެސް ޒައިންގެ ފަރާތުން ޖަވާބެއްނައެވެ.ހީރާ ކޮންމެސް ވަރަކަށް ނުތަނަވަސްވެފަ ދުރުފަރާތް ބަލައިލިއިރު ވަލުމަގުން ދިފްލާ އައިސް ގެއަށް ވަތްތަން ފެނުނެވެ.

"ހޫމް..ބުނެބަލަ"އެތަށް އިރެއްގެ ހިމޭންކަމަކަށްފަހު ޒައިންގެ ދުލުން ނިކުތެވެ.

"އަހަރެންގެ ބޯއިފްރެންޑެއް ހުރޭ" ހީރާގެ އަޑު ނިކުތީވެސް އުނދަގުލުންނެވެ.

"އަހަންނަށް ތިކަން އެނގޭ" ވަރަށް ހަމަޖެހިލާފަ އެއްވެސް އަސަރެއް ނެތް ގޮތަކަށް ޒައިން ބުނެލިއެވެ.ހީރާއަށް ލިބުނީ ކުއްލި ސިހުމެކެވެ.ޒައިންއަށް އެކަން އެނގުނީ ކިހިނެތްބާއެވެ.އެނގޭއިރު ހަޅޭއްފަޅޭއް ޖަހައިގަންނަން ނުހަދާ އެހާ ހަމަޖެހިފައެހުރީ ކީއްވެބާއެވެ.

"އަހަރެންގެވެސް ގާލްފްރެންޑެއް ހުރޭ..އެކަމަކު ހިތާމަޔަކީ މިއުޅޭ އަންހެންކުދިން ދިރިއުޅޭ ތަން ނޫން އެހެން ތަނަކަށް ދެވޭއިރަށް ލޯބިވެރިޔާމަތިން ހަނދާންނެތޭތީ" ޒައިން ބުނެލި އެއްޗަކުން ހީރާއަށް އިސްޖަހާލެވުނީ ގަތްލަދުންނާ ދެރަވީވަރުންނެވެ.ޒައިން މިރޭ ދާނީ ވާވަރަށް މަލާމާތްކޮށްފަ ކަން ޔަގީނެވެ.އޭނާއަށް މަލާމާތް ހައްގެވެ.އިސްޖަހާލައިގެން ހުއްޓާ ހީރާގެ ލޮލުން ކަރުނަ ތިއްކެއް ވެއްޓުނެވެ.

"މިރޭ އަހަރެންވެސް ވާހަކައެއް ބުނަންތަ.." ޒައިންގެ އަޑު ތަންކޮޅެއް ކައިރިން އިވުމުން ހީރާ އިސްއުފުލައިލިއެވެ.ޒައިން ހުރީ ހީރާގެ ނޭވާ އިހުސާސްވާހާ ގާތުގައެވެ.އެއްވެސް އަސަރެއް ނެތްގޮތަކަށް ބަލަން ހުރީ ކަރުނަގިނަވެފަވާ ހީރާގެ ބޮޑުބޮޑު ދެލޮލަށެވެ." ވަޓް އިފް އައި ސޭ ޒައިންއާ ޔުނާންއަކީ ދެނަމެއްގަ އުޅުނު އެކަކޭ.."ވަރަށް ހަމަޖެހިލާފަ ހުރެ ޒައިން ބޮން ވައްޓާލީ ސީދާ ހީރާގެ ކަންފަތްބުޑަށެވެ.

"ވަޓް" އިވުނު އެއްޗެއް ހީރާއަށް ގަބޫލު ނުކުރެވުނެވެ.ލިބުނު ސިހުމުން އޭނައަށް ކުއްލިއަކަށް ފަހަތަށްވެސް ޖެހެވުނެވެ.އަވަސްވެފަވާ ހިތަކާއެކު ދެން ބެލެން ފެށުނީ ކުރިމަތީ މިހުރި މީހެއްގެ ފައިން ފެށިގެންބޮލަށެވެ.މީ ޔުނާންނަމަ ކޮނޑާ ހަމައަށް އަންނަ އޭނާގެ ބުޅި އިސްތަށިގަނޑު ކޮބާހެއްޔެވެ.އެހެނަސް އެހެން ރޭރޭ ޒައިންގެ ކިބައިން ފާހަގަ ނުވިކަމެއް މިރޭ ކުއްލިއަކަށް ކުރިމަތީ މިހުރި މީހާގެ ކިބައިން އޭނާއަށް ފާހަގަވިއެވެ. ޒުވާނާގެ ކަރު ފަޅުފިލުވާލަދީފައިވާ ރިހި ފަށެވެ.އެއީ ޔުނާންގެ ފޮޓޯ ތަކުން ކިތަންމެ ފަހަރަކު ހީރާގެ ލޯ ހުއްޓުނު ފަށެކެވެ.

"ތީހަމަ ޔުނާންތަ"ހިތް އަވަސްވެފަވާވަރުން ފުންނޭވާތަކަކާއެކު ހީރާއަށް ބުނެވުނެވެ..އޭނައަށް އަދިވެސް ގަބޫލުކުރަން ދައްޗެވެ.އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުބުނެ ޔުނާން ބަލަން ހުރީ ހީރާގެ މޫނަށެވެ. އެމޫނަށް ވެރިވާ ކުލަވަރުތަކަށެވެ.އެއްފަހަރު ހިނިތުންވާން އުޅެފަ އަނެއްފަހަރު ހީވީ ރޮއެގަންނަން އުޅުނު ހެނެވެ.ދެން އެއަންހެންކުއްޖާ ތަޅުވަން ނުހަދާ ކިޔާދޭންވީއެވެ.

ޔުނާން ހަނދާން އެބަހުއްޓެވެ.ފުރަތަމަ މިރަށަށް އައި ދުވަހު ކަންވީގޮތެވެ.ލަންކާގަ ހުރެފަ ލޯބިވެރިޔާއަށް އަންގާލުމެއް ނެތި ޔުނާން އަންނަން ބޭނުންވީ ހީރާ ސަޕްރައިޒް ކޮށްލާށެވެ.ހީރާއަށް އޮޅުވާލާ ތަޅުވާލަން ބޭނުންވި ވަރުން ޔުނާން ނިންމީ އޭނާގެ ބުޅި އިސްތަށިކޮޅުވެސް ކޮށާލައިގެން ސިފަ ތަފާތުކޮށްލައިގެން ދާށެވެ.އާއްމުކޮށް ތުނިކޮށް ބަހައްޓަމުންދިޔަ ތުނބުޅިވެސް ތަންކޮޅެއް ބޯކޮށްލިއެވެ.ސީދާސީދާ ދެމީހުން އަދި ދިމާވެފަ ނުވާތީ ވިޑިއޯ ކޯލްތަކުން ކޮންމެސްވަރަކަށް އަދި ފެނިފަ ހުއްޓަސް މިކަހަލަ ސިފަތަކަކާއެކު ދިޔާމަ އެހާ ފަސޭހައިން ވަކިކުރަން ނޭނގޭނެކަން ޔުނާންއަށް ޔަގީންވާތީއެވެ.

ލޯބިވެރިޔާ ސަޕްރައިޒްކޮށްލުމަށް ފަހަތުން އެރަށަށް އައުމުން ސަޕްރައިޒް ލިބުނީ ހަގީގަތުގަ އޭނައަށެވެ.ބައެއް ރައްޓެހިން މެދުވެރިވެގެން ހީރާ އުޅުނު ގެ ހޯދައިގެން އެހިސާބުން މުގޯލި އަޅަން ފެށިއިރރަކަށް ޔުނާންއަށް ފެނުނީ ހީރާގެ ދެކެން ބޭނުންނޫން ސިފައެކެވެ.ހަމަގައިމުވެސް ހީރާ އެވަރަށް އޭނާއާ ދިމާލަށް ބެލީ އޭނާއަކީ ކާކުކަން އެނގިގެނެއްނޫނެވެ.ޔުނާން އަށް އެކަމުން ހިތްހަމަ ނުޖެހުމެއް ލިބުނެވެ.އެހެން އަންހެނުން ފަދައިން ހީރާވެސް އުޅޭތަން ނޫން އެހެންތަނަކަށް އާދެވުމުން އެހެންފިރިހެނުންނަށް ހިތްކިޔަން ފެށީބާއެވެ.އެއިހުސާސްތަށް ވުމާއެކު ޔުނާން ބޭނުންވީ ހީރާއަށް ހަގީގަތް އަދި ފޮރުވާށެވެ.އެގޮތުން އޭނާ ނަން އޮޅުވާލައިގެން ހީރާއާ ބައްދަލުކުރުމުން ހީރާ ކަންތަށްކުރިގޮތުން ހިތް ގެނބިގެންދިޔައެވެ.ހީރާގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ގެއްލުނެވެ.އިންތިހާ ދެރަވިއެވެ.ޔުނާންއަކީ ކާކުކަން ނޭނގި ޒައިންކަމަށް ހީކޮށް ލޯބީގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރަން އުޅުމުންނެވެ.ޔުނާން ޒައިންގެ ނަމުގައި އެހެން ނަމްބަރަކުން ހީރާއަށް ގުޅަމުންދިޔައެވެ.އެފަދަ ކޮންމެ ކޯލަކާއެކު އޭނާގެ ހިތް ކުދުކުދިވިއެވެ.ހީރާ ވަމުންދިޔަ ބޭވަފާ އެނގޭތީއެވެ.ހަމަ ހުރެފަ ހީރާއަށް މިބަދަލު އަންނަން ޖެހުނީ ކީއްވެކަމެއް ޔުނާންއަކަށް ނުވިސްނުނެވެ.

ފިކުރު ބޮޑުވެ ނުނިދޭ ހިސާބަށް ދިއުމުން އެރޭ ޔުނާން ނިކުތީ ހަގީގަތް ހޯދާށެވެ.މަގުމަތިން ދިފްލާ ހިފަހައްޓައިގެން ސުވާލްކުރުމުން ވެގެން މިއުޅޭ ގޮތް އޮޅުންފިލައިފިއެވެ.ހީރާ މަޖަލަކަށް ކުރި ކަމެއް ވިހަވީއެވެ.ޔުނާން ގެ ހިތަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ނޭނގުމެއްގެތެރޭގައިވެސް ހީރާއަށް އެކަންކުރެވުނީ ޔުނާންއަށް ކަމަށްވާތީއެވެ.އެއީ އެހެން މީހަކާ އެކު ހީރާ ހިންގި ގުޅުމެއްނަމަ ޔުނާންގެ ހިތް ހަލާކުވީހެވެ.ކިތަންމެ ލޯބިވިޔަސް އޭނާއަކަށް ހީރާއަށް މާފެއް ނުދެވުނީހެވެ.

"އަސްލުވެސް އަހަރެން ވަރަށް ދެރަވި..ހިތަށްއެރި އަންހެނުންގެ ފާޑޭ...މަޖަލަކަށްވެސް ހީރާ ތިކުރީ އަހަރެން ވަރަށް ނުރުހޭ ކަމެއް..އެއީކީ މަޖަލަށް އަޖުމަބަލަން މީހުން ކުރާޒާތުގެ ކަންކަމެއް ނޫން..ޕްރޮމިސް ކުރޭ ދެން ދުވަހަކުވެސް އެކަހަލަ ކަމެއް ނުކުރާނެކަމަށް.."ހީރާގެ ލޮލުން ކަރުނަތަށް ފޮހެމުން ޔުނާން ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.ކަންވީގޮތް އެނގުމުން ހީރާގެ ރުއިންވީ އިތުރެވެ.ޔުނާންގެ ކެތްތެރިކަމަށް ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުން ސާބަސް ދެވުނެވެ.އަދި ޔުނާންއަށްޓަކާ ހިތުގަ ވާލޯބި ދެގުނަ އުތުރިއެރިއެވެ.އެހެން މީހަކުނަމަ މިރެ އޭނާ ދޫކޮށްފަދިޔައީސްކަން ޔަގީނެވެ.ނަމަވެސް ޔުނާން ވާލޯބި އެސާބިތުކޮށްދެނީ ކޮންފަދަ ގޮތަކަށްހެއްޔެވެ.މިހާ ލޯބިވާނެ ބައިވެރިޔަކު ލިބޭނީ ނަސީބުވެރި އަންހެންކުއްޖަކަށްކަން ޔަގީނެވެ.ގެއްލި ނިވެމުންދިޔަ ލޯބި އަލުން އަނބުރާ ހީރާއަށް ލިބުނީއެވެ.މަޖަލަކަށް ކުރި ކަމަކުން އޭނައަށް ރަނގަޅު ފިލާވަޅެއްވެސް ލިބިއްޖެއެވެ.ހަމަހޭގައި ހުރެ ދުވަހަކުވެސް ދެން އޭނާ އެކަހަލަ ކަމަކާ ކައިރިނުވާނެއެވެ.

(ނިމުނީ)

  Please log in or register to bookmark.
  10k

  19 ޚިޔާލު

  1. ހަފް....ނަސީބެންނު....އެއީ އެކަކުކަން.....ވާހަކަ ވަރަށް ސަޅި އިނގޭ.އެންޑް ތެދު ވާހަކައެއް އިނގޭ ކުރާކަންކަންވަރަށް ގިނައިން ވިހަ ވޭ....?

   20
  2. mi vaahakee 1 faharu. nanthah huri gothun heevey firihenaku, firihenakah fanditha hadhaigen firihenenaku firiheneh dheke loabi vee a ves. Lanka no in rajje aies nugulheyne. vaahaka hama eh nujehey.

   5
   10
   • U r right..thaakun thaaku jehey vaahaka liyaa writer ehnoonmyky..thankolheh sense make kuraakahala ehchh liyebala..eyrun dhw myhun kiyaanyvx

    3
    23
    • amaamen comment thi liyanee sense vaa gothakah noon viyya. VES ge badhaluga VX jahaigen thiya ulheny. thihen sodu koh noolheyshey. thee kanneiy kudhinge gothekey

     17
     1
  3. vaahaka rangalhu engaythoa ekamu fulusstop jahaairu space dookolachey keep up the good work adi kuriya Io thanugai miyawurei reethiwaahaka Wes fenane kama umeedhukurab

   13
   1
  4. vaahaka liyan molhas Dhivehi bahuge gavaidhah liyan neyngenya ei molhu liyuntheriyeh noon . enme simple kankan, sukun ves othee olhifa. ma mi comment dhen huriha vaahaka akah. vaahaka kiyamun dhaairu ekahala massalaeh fenijjeyya dhen ithurakah nuves kiyan.

   2
   19
  5. ލިޔުމުގެ ވައްޓަފާޅި އެބަހުރި. ވަރަށް ބޮޑަށް ވެސް އެބަހުރި.ކަމުނުދަނީ ތިޔަ ލިޔެ އުޅޭ މައުޞޫތައް. "ކެޔޮފަތުމަާލި..ނުވަތަ "ފަންޑިތަ" ނުވަތަ ކުރިން އެލިޔުނު ފަޅުރަކަށް ފުރޭތައެއް އެރި ވާހަކަ. "އަމާ" ގެ ނަމުގައި ކޮމެންޓުކޮށްފައި އޮތް ކިޔުންތެރިޔާ، ތަފާތު މޭރުމަކުން ނަމަވެސް، ބުނެފައި އެއޮތީ ހަމަ މިވާހަކަ! ފުލޯކު ވާހަކައެއް ނަމަވެސް ދިރިއުޅުމުގެ ފުލޯކަކަށް ވުރެ ދިރިއުޅުމުގެ ހަގީގަތެއްގެ މައްޗަށް ލިޔުންހެން ހީވަނީ ރަނގަޅު ގޮތަކީ! މީ މީހަކު ހެޔޮއެދިގެން ހެޔޮ ހިތަކުން ބުނެލި އެއްޗެއް ކަމަށް ދެކޭނެ ކަމަށް ހީކުރަން. އެއްބަސްވަން. އެމީހަކު ބާނާ ރޮނޑެއްގެ ހަންދަމާނެ ގޮތެއް އެނގޭނީ އެމީހަކަށް!

   9
   11
  6. އަހަރެން ވެސް ވާހަކަ ލިޔަން... އެކަމަކު މިކަހަލަ ރީތި ވާހަކައެއް ލިޔެވޭ ގޮތެއް ނުވޭ.... ???ވަރަށް ޢިބްރަތްތެރި ރީތި ވާހަކައެއް ????❤️❤️❤️

   23
  7. Vaahaka reethi, Commenters kithamme negetive koh comment kuriyas, Mi Vaahaka kamudhaa myhun eba ulhey.. Aireen liyaa vaahaka Varah reethi.. Adhivs mi ah vure reethi koh Aireen ah liyeveyne.. I am sure.. Keep working Dear.. Mi ah vure reethi Vaahaka kuri ah oi thaa nukunnaane kamah ummeedhu kuran..

   14
   1
  8. ސިދާ މިކަހަލަ ކަމެއް އަހަރެން ނުކުރިޔަސް، ހަމަ ތިހެން އަހަރެންގެ ފިރިމީހާވެސް ކަންތަށް ކުރަނީ.. ކޮންމެސް ގޮތަކުން އަހަރެންނަށް ފިލާވަޅު ނަގާދޭނެ.. ހަމަ އެހާ ލަވިންގް އެންޑް ކެޔަރިންގް.. ވާހަކަ ކިޔަމުންދިޔައިރުގައި ސިފަވީ ހަމަ އަސްލުވެސް މީ އެންޑް ހަސްބެންޑް، އެހާވެސް ބޮޑަށް ސޮޓޯރީއަށް ވަދެވިފައިނީ!!
   ވަރަށް ރީތި ވާހަކައިގެ ހާދިސާ، އަދިވެސް މިޔަށްވުރެ ބޮޑަށް ބަސްކޮށާރު ރަނގަޅު ކޮށްލީމަ ވަރަށް ހަބޭސް ވާނެ!!

   12
   1

  ޚިޔާލު

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy
  Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy