”މަވެށި“ ސިލްސިލާގެ ނަމުގައި ހުސައިން ޝަހުދީ ލިޔުއްވާފައިވާ މި ފޮތް ބަޔަކީ އިބްރަތްތެރި ވާހަކަތަކެއް ގެނެސްދީފައިވާ ފޮތްތަކެކެވެ. ފެންވަރު ރަނގަޅު، ރީތި ކުރެހުންތަކެއް ހިމެނޭ ”މަވެށި“ ސިލްސިލާ ހާއްސަވަނީ ކުޑަކުދިންނަށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޅަދަރިން ޅައުމުރުގައި ދިވެހި ބަހަށް ލޯބި ޖެއްސުމަކީ ވަރަށް ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ. މިފަދަ ވާހަކަތަކަކުންވެސް އެކުދިންގެ މައުލޫމާތުގެ ޚަޒާނާއަށް ދުޅަހެޔޮކަން ލިބޭނެކަމަށް އުންމީދުކުރަމެވެ. އެކުދިންގެ ވެށީގެ ވަށައިގެންވާ ކަންކަމާއި، ތަކެއްޗަށް ވިސްނުން ހިންގާލުމަށް މިވާހަކައިން ބާރު ލިބޭނެއެވެ. އައު ނަންތައް ދަސްވެ، ބަހާ މެދު ޝައުޤުވެރިކަން އިތުރު ކުރުވާނެއެވެ.

Shopping cart

1
Hit Enter to search or Esc key to close