މަވެށި – ކިބުރުވެރި ބުޅާ

100.00 

މުސަޅާއި، މީދަލާއި ކުކުޅު ހާލަށް އެފަޅުރަށް އޮތީ ހިތަކަށެވެ. ނަމަވެސް މިނިވަންކަން ގެއްލި ބިރުވެރިކަން ގެނުވަނީ ރަށުގައި އުޅޭ އެންމެ ބުޅަލެއްގެ ސަބަބުންނެވެ.

މުސަޅުތަކާއި، މީދާތައް ސައްލާކުރިއެވެ. ބުޅަލަށް، ސުލްހަވާން ހުށަހެޅުމަށެވެ. ރަށުގައި އެންމެން އެކީ އުފަލާއި މަޖަލުގައި އުޅުމަށެވެ. އެކުވެރިކަމާއެކު ތިބުމަށެވެ.

ނަމަވެސް ބުޅަލަކީ އެއަށްވުރެ ބޮޑާ ކިބުރުވެރި އެއްޗެއްކަން އެނގުނެވެ. ރަށުގެ ރަސްގެފާނުކަމަށްބުނެ ބޮޑާކަން ދައްކާލިއެވެ. މުސަޅުތަކާއި، މީދާ ތަކުގެ ހުށަހެޅުން ބޮލާލައިޖެހީއެވެ.

ސުލްހަވެރި ހައްލެއް ނުލިބުނުތާނގައި ދިމާކުރީ މުސަޅުތަކާއި، މީދާތަކާއި ކުކުޅު ހައުތައް ކާލުމަށެވެ. ބުޅާ އެކަން އެހެން ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ މުސަޅުތަކަށާއި، މީދާތަކަށް އިންޒާރުދިނެވެ. އެހެން ކަންދިމާވުމުން މުސަޅުތަކަށާއި މީދާތަކަށް ޖެހުނީ ބުޅަލުގެ ކިބައިން ސަލާމަތް ވާނެ މަގެއް ހޯދާށެވެ. އެރަށަކީ އެސޮރުމެނަށް އަމާންތަނަކަށް ހެދުމަށް ގޮތެއް ހޯދާށެވެ.

815 in stock

SKU: VK04/2019 Category:
އައިއެސްބީއެން ނަމްބަރު

9789-99915-54-51-8

ބަސް

ދިވެހި

ސަފްހާގެ އަދަދު

18

ސައިޒް

އޭފައިވް

Shopping cart

0

No products in the cart.

Hit Enter to search or Esc key to close