މަވެށި – ބުއްދިވެރި ފިނދަނަ

100.00 

ފިނދަނައިގެ ބުއްދީގެ މޮޅުކަމާއި، ހުޝިޔާރުކަމަށް އާސޯޚްވާހާ ވެއެވެ. ފަތިވެސް އަލިދަންމަތި ވުމުން ނިދަންނޯވެ ކާލާނެ އެއްޗެއް ހޯދުމަށް ގޮނޑު ދޮށުގައި ހިނގަން ފެށިއެވެ. ކިރުކަކުނި ޝިކާރަކުރަމުން އޮވެދެއެވެ. ފިނދަނަށް ފެނުނީ މަޅިފައްޗެއްގައި ޖެހިފައި ތިބި ދެ ރަތަފާއެވެ. ދެރަތަފައި ސަލާމަތަށްއެދި ތެޅިފޮޅެނީއެވެ. އެހެން އެކުވެރި ރަތަފާތަށް އެ ދެރަތަފަ ސަލާމަތްނުކޮށް ދިއުމުން މޮޅިވެ ރޮނީއެވެ.

ފިނދަނަ އިސްކުރީ ކުލުނެވެ. ބޭނުންކުރީ ފިނދަނައިގެ ބުއްދިއެވެ. ހޯދީ އެކުވެރި މާކަނާގެ އެހީތެރިކަމެވެ. ކާލާނެ މަހެއް އަތުނުޖެހި އިންމާކަނާވެސް އިސްކުރީ ދެރަތަފާ ސަލާމަތް ކުރުމަށް އެހީތެރި ވުމަށެވެ.

ފިނދަނަ ކުރި ބުއްދީން ދެ ރަތަފައި ސަލާމަތްކުރިއެވެ. އޭގެ ފަހުން މާކަނާއަށް ދިނުމަށްޓަކައި މަހެއް ހޯދަން ނުކުމެ އެކަންވެސް ކާމިޔާބު ކުރިއެވެ. އެކަމަށްވެސް ނެރުނީ ފިނދަނައިގެ މޮޅު ބުއްދިއެވެ. ދެރަތަފާގެ ވެސްއެހީތެރި ކަމާއެކުގައެވެ. އެކުވެރިކަމަކީ ގަދަފަދަ ބާރެއްކަމަށް ބުނެވޭ ބަހުގެ މިސާލު މިދެ ހާދިސާއިންވެސް ދައްކުވައި ދެއެވެ.

814 in stock

SKU: VK02/2019 Category:
އައިއެސްބީއެން ނަމްބަރު

9789-99915-54-49-5

ބަސް

ދިވެހި

ސަފްހާގެ އަދަދު

18

ސައިޒް

އޭފައިވް

Shopping cart

0

No products in the cart.

Hit Enter to search or Esc key to close